Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Bu programın amacı, diş hekimliği ortodonti bilim alanında teorik ve klinik uygulama açısından donanımlı yükseklisans derecesine sahip akademisyen yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Master

Kayıt ve Kabul Koşulları

Diş hekimliği fakültesi diplomasına sahip olmak; 55 puandan az olmamak koşulu ile üniversite senatosu tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmak (ALES puanına eşdeğer GRE puanı kabul edilebilir)

Mezuniyet Koşulları

En az 120 AKTS değerinde olan ders, seminer ve doktora tezini başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları bir yükseköğretim kurumundan veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ORTY1110421 ORTODONTİ KLİNİĞİ UYGULAMALARI I İngilizce 6
ORTY1110474 ORTODONTİ VE DİĞER UZMANLIK DALLARI KONULARI I İngilizce 2 6
ORTY1110472 GÜNCEL ORTODONTİK TEDAVİ VE TEKNİKLERİ I İngilizce 6+2 10
ORTY1113018 GÜNCEL HAREKETLİ APAREYLER I İngilizce 2+2 6
ORTY1113019 GELENEKSEL EDGEWISE TEKNİĞİ I İngilizce 1+4 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ORTY1210427 ORTODONTİ KLİNİĞİ UYGULAMALARI II İngilizce 6
ORTY1210479 ORTODONTİ VE DİĞER UZMANLIK DALLARI KONULARI II İngilizce 2 6
ORTY1210482 ORTODONTİ SEMİNERİ İngilizce - 8
ORTY1210477 GÜNCEL ORTODONTİK TEDAVİ VE TEKNİKLERİ II İngilizce 6+2 10
ORTY1213742 GÜNCEL HAREKETLİ APAREYLER II İngilizce 2+2 6
ORTY1213021 GELENEKSEL EDGEWISE TEKNİĞİ II İngilizce 1+4 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ORTY2110431 TEZ İngilizce - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ORTY2210431 TEZ İngilizce - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Mezunlarımız ortodontik bozuklukların teşhis ve tedavisine yönelik kapsamlı bir bilgiye sahiptir. Alanıyla ilgili temel bilimsel soruları bilir. Alanı ile ilgili literatüre hakimdir ve yeni gelişmeleri takip edebilirler.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Mezunlarımız ortodontik tedavi yöntemlerini bağımsız olarak başarı ile uygulayabilir. Temel araştırmaları yapabilir ve araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı bildiri ve makale formuna aktarabilirler.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Mezunlarımız her seviyedeki yeni bilgiyi ortodonti alanı ile ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilirler.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Bilimsel ve klinik çalışmalarda meslektaşları ile iletişim kurar ve yeni teknolojik gelişmeleri verimli olarak kullanırlar.
Mezunlarımız teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilirler ve bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilirler. Etik değerlere bağlı olup, kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranırlar.

Alana Özgü Yetkinlik

Mezunlarımız hem klinik hem de temel araştırmalara önem vererek ortodonti biliminin esas hedefi olan klinik uygulama ve fayda ilkesine uygun davranırlar.

İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayanlar: Kendi iş yerlerini kurup serbest hekim olarak çalışabilirler; Kamu hastanelerinde görev alabilirler; Özel muayenehane, klinik veya hastanelerde sigortalı hekim olarak çalışabilirler; Herhangi bir üniversitede lisansüstü eğitimlerine devam edebilirler,

Üst Dereceye Geçiş

doktora programlarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler yıl içinde sözlü ve/veya yazılı sınavla değerlendirilirler. Ayrıca pratik ve hasta başı değerlendirmeler yapılmakta, ödev ve projeler verilmektedir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders
İlişkili ders sayısı / 0/11
İlişki ağırlığı

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu