Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

İlaç geliştirme sürecinin temellerini bilir ve bu konuda fikir yürütebilir. Bu bilgileri kullanır ve geliştirir. Ayrıca kanser metabolizması başta olmak üzere birçok hastalığın metabolik ve fizyolojik mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olur. Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak temel moleküler tekniklerin çalışma prensiplerini bilir ve uygular. Uygulama sonuçlarını temel biyoistatistik yöntemleri kullanarak yorumlar.

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses,a seminar and a thesis who have taken the 90 to 120 ECTS have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında yürütülen tüm kabul işlemleri İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre gerçekleştirilir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MTBY1111529 İLERİ BİYOKİMYA Türkçe 3 8
MTBY1111532 TIBBİ BİYOLOJİNİN TEMELLERİ Türkçe 3 8
MTBY1111538 BİLİMSEL ARAŞTIRMA İLKELERİ VE ETİK Türkçe 2 6
MTBY1111537 REMER LAB. ROTASYONU I Türkçe - 6
MTBY1111533 İLAÇ KEŞİF VE GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ Türkçe 3 8
MTBY1111534 SİSTEM BİYOLOJİSİNE GİRİŞ Türkçe 2+2 8
MTBY1111536 İNSAN HASTALIKLARI İÇİN HAYVAN MODELLERİ Türkçe 2+2 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MTBY1211539 REMER LAB. ROTASYONU II Türkçe - 6
MTBY1211541 MOLEKÜLER TIPTA TEMEL VE GÜNCEL KONULAR Türkçe 4 9
MTBY1211542 MOLEKÜLER TIP VE BİYOTEKNOLOJİ SEMİNERLERİ Türkçe - 4
MTBY1211544 MOLEKÜLER KANSER Türkçe 2 6
MTBY1211546 MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİNİN TEMELLERİ Türkçe 2 6
MTBY1211543 BİYOENFORMATİKTE SEÇME KONULAR Türkçe 2+2 7
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MTBY2111547 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MTBY2211547 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji ve diğer ilgili alanlarda bilimsel düzeyde araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi geliştirir.
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji ve bu alanla ilişkili değişik disiplinlere ait bilgileri birleştirebilme ve beraber değerlendirebilme becerisi geliştirir.
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarındaki sorunları tanımlayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve elde edilen bilgiyi uygulama becerisi geliştirir.
Temel biyoistatistik yöntemleri bilir, bilimsel deneysel çalışma sonuçlarına uygular ve istatistiksel olarak yorumlar.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarında yeni ve gelişmekte olan uygulamaları bilme, gerektiğinde bunları etkili bir biçimde kullanma ve öğretme becerisi geliştirir.
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarında mevcut olan bilimsel bilgiye ulaşabilme, eleştirel olarak yorumlama ve kullanabilme becerisi geliştirir.
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi edinir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Teorik bilgisini, eleştirel düşünme yetisini kullanarak, bağımsız olarak özel çalışma alanına uygular, yaptığı çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve çalışmanın raporunu yazar.

Öğrenme Yetkinliği

Sağlık alanında çalışma yürüten bir ekip içinde liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm sağlayabilecek yeni fikirler geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi geliştirir.
Bir danışman yardımıyla ya da bireysel olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Çalışmaları sonucunda ulaştığı bilimsel bilgiyi ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi geliştirir.

Alana Özgü Yetkinlik

Eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin tüm basamaklarında etik ve mesleki ilkelere uygun davranma becerisi geliştirir. Elde edilen sonuçları kalite kriterleri çerçevesinde değerlendirir.
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.

İstihdam Olanakları

Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı mezunları hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında, üniversitelerin benzer birimlerinde araştırmacı veya akademik personel olarak, ilaç firmalarının araştırma ve geliştirme merkezlerinde, satış ve satış sonrası destek sağlayan biyomedikal şirketlerinde çalışma imkanına sahiptirler. Mezunlar aynı zamanda uygun doktora programlarına başvurarak bir üst dereceye geçiş sağlayabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Programının yeterlilikleri sağlanarak, program tamamlandığında “Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji” alanında uzmanlık derecesine sahip olunur. Bu dereceyi alan bireyler gerekli koşulları sağlamaları halinde daha sonra ilgili alanlara doktora başvurusunda bulunmaya hak kazanırlar.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında yürütülen tüm eğitsel çalışmalar ve sınavlar İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre değerlendirilir. Öğrenciler her yarı yıl sonunda aldıkları derslere ilişkin bir başarı notu ile değerlendirilir. Bu başarı notu ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, projeler, laboratuvar çalışmaları ve genel sınavların birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak gerçekleştirilebilir. Yüksek Lisans programlarında başarı notunun en az 65 olması gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLİMSEL ARAŞTIRMA İLKELERİ VE ETİK 5551454220345
BİYOENFORMATİKTE SEÇME KONULAR 3343222200100
İLAÇ KEŞİF VE GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ 3342022210120
İLERİ BİYOKİMYA 2230112200110
İNSAN HASTALIKLARI İÇİN HAYVAN MODELLERİ 3340322210120
MOLEKÜLER KANSER 2230232200110
MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİNİN TEMELLERİ 3343222200100
MOLEKÜLER TIP VE BİYOTEKNOLOJİ SEMİNERLERİ 5540455430345
MOLEKÜLER TIPTA TEMEL VE GÜNCEL KONULAR 5540435420340
REMER LAB. ROTASYONU I 4430455430342
REMER LAB. ROTASYONU II 4430455430342
SİSTEM BİYOLOJİSİNE GİRİŞ 3342022200110
TIBBİ BİYOLOJİNİN TEMELLERİ 2230302200110
İlişkili ders sayısı / 13/134444481133374034150232814
İlişki ağırlığı3332333220123

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Canlı DestekBilgi Talep Formu