Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

İlaç geliştirme sürecinin temellerini bilir ve bu konuda fikir yürütebilir. Bu bilgileri kullanır ve geliştirir. Ayrıca kanser metabolizması başta olmak üzere birçok hastalığın metabolik ve fizyolojik mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olur. Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak temel moleküler tekniklerin çalışma prensiplerini bilir ve uygular. Uygulama sonuçlarını temel biyoistatistik yöntemleri kullanarak yorumlar.

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses,a seminar and a thesis who have taken the 90 to 120 ECTS have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında yürütülen tüm kabul işlemleri İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre gerçekleştirilir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
MTBY1111532TIBBİ BİYOLOJİNİN TEMELLERİTürkçe3-8
MTBY1111537REMER LAB. ROTASYONU ITürkçe-6
MTBY1111538BİLİMSEL ARAŞTIRMA İLKELERİ VE ETİKTürkçe2-6
MTBY1111533İLAÇ KEŞİF VE GELİŞTİRMENİN TEMELLERİTürkçe3-8
MTBY1111534SİSTEM BİYOLOJİSİNE GİRİŞTürkçe2+2-8
MTBY1111536İNSAN HASTALIKLARI İÇİN HAYVAN MODELLERİTürkçe2+2-8
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
MTBY1211529İLERİ BİYOKİMYATürkçe3-8
MTBY1211539REMER LAB. ROTASYONU IITürkçe-6
MTBY1211541MOLEKÜLER TIPTA TEMEL VE GÜNCEL KONULARTürkçe4-9
MTBY1211542MOLEKÜLER TIP VE BİYOTEKNOLOJİ SEMİNERLERİTürkçe-4
MTBY1211543BİYOENFORMATİKTE SEÇME KONULARTürkçe2+2-7
MTBY1211544MOLEKÜLER KANSERTürkçe2-6
MTBY1211546MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİNİN TEMELLERİ Türkçe2-6

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji ve diğer ilgili alanlarda bilimsel düzeyde araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi geliştirir.
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji ve bu alanla ilişkili değişik disiplinlere ait bilgileri birleştirebilme ve beraber değerlendirebilme becerisi geliştirir.
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarındaki sorunları tanımlayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve elde edilen bilgiyi uygulama becerisi geliştirir.
Temel biyoistatistik yöntemleri bilir, bilimsel deneysel çalışma sonuçlarına uygular ve istatistiksel olarak yorumlar.


İstihdam Olanakları

Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı mezunları hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında, üniversitelerin benzer birimlerinde araştırmacı veya akademik personel olarak, ilaç firmalarının araştırma ve geliştirme merkezlerinde, satış ve satış sonrası destek sağlayan biyomedikal şirketlerinde çalışma imkanına sahiptirler. Mezunlar aynı zamanda uygun doktora programlarına başvurarak bir üst dereceye geçiş sağlayabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Programının yeterlilikleri sağlanarak, program tamamlandığında “Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji” alanında uzmanlık derecesine sahip olunur. Bu dereceyi alan bireyler gerekli koşulları sağlamaları halinde daha sonra ilgili alanlara doktora başvurusunda bulunmaya hak kazanırlar.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında yürütülen tüm eğitsel çalışmalar ve sınavlar İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre değerlendirilir. Öğrenciler her yarı yıl sonunda aldıkları derslere ilişkin bir başarı notu ile değerlendirilir. Bu başarı notu ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, projeler, laboratuvar çalışmaları ve genel sınavların birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak gerçekleştirilebilir. Yüksek Lisans programlarında başarı notunun en az 65 olması gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345678910111213
BİLİMSEL ARAŞTIRMA İLKELERİ VE ETİK5551454220345
BİYOENFORMATİKTE SEÇME KONULAR3343222200100
İLAÇ KEŞİF VE GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ3342022210120
İLERİ BİYOKİMYA2230112200110
İNSAN HASTALIKLARI İÇİN HAYVAN MODELLERİ3340322210120
MOLEKÜLER KANSER2230232200110
MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİNİN TEMELLERİ 3343222200100
MOLEKÜLER TIP VE BİYOTEKNOLOJİ SEMİNERLERİ5540455430345
MOLEKÜLER TIPTA TEMEL VE GÜNCEL KONULAR5540435420340
REMER LAB. ROTASYONU I4430455430342
REMER LAB. ROTASYONU II4430455430342
SİSTEM BİYOLOJİSİNE GİRİŞ3342022200110
TIBBİ BİYOLOJİNİN TEMELLERİ2230302200110
İlişkili Ders Sayısı / 13/13444448113337403415232814

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu