Ana içeriğe atla

Diploma İşlemleri

Diploma İşlemleri

Kayıtlı oldukları programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları, yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Bu durumdaki öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, en az öğretim programındaki yarıyıl sayısının otuz ile çarpımı veya yıl sayısının altmış ile çarpımı kadar AKTS kredisi almış olmaları gerekir.

İlişik kesme işlemini tamamlamış olup diploması henüz düzenlenememiş mezunlara, yazılı istekleri üzerine mezun olduklarını ve diploma bilgilerini içeren Mezuniyet Belgesi düzenlenir. Mezuniyet belgeleri fakültelerde dekan, enstitülerde enstitü müdürü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdür tarafından imzalanır. Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilir.

Mezuniyet Belgesi talebinde bulunan öğrenciler;

  • İlişik Kesme Dilekçesi yazılmalı,
  • İlişik Kesme Belgesi’nin ilgili birimlerde onay işlemlerini tamamlamalı,
  • MEBİS üzerinden MEZUNİYET BELGESİ talebi yapmalı,
  • MEZUNİYET BELGESİ’nin HAZIR olduğunu sistemden kontrol etmelidir.
  • MEZUNİYET BELGESİ hazır duruma gelen öğrenciler ilişik kesme belgesini ve ilişik kesme dilekçesini ilgili dekanlığa/müdürlüğe/enstitüye teslim ederek belgelerini alabilirler.

Diploma almaya hak kazanan mezun öğrencilere; diploma ile beraber diploma eki ve varsa lise diplomalarının aslı teslim edilir.

Mezuniyet Belgesi, Diploma, Diploma Eki yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekaletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir.

Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde vereceği vekaletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca düzenlenmiş olması gerekir.

Diploma posta ile gönderilmez, telefon ya da faksla, elektronik mektupla yapılan talepler dikkate alınmaz, işleme konulmaz.

Not: Diploma alımı sırasında Mezuniyet Belgelerinin iadesi gerekmemektedir.

Not: Diplomayı teslim almaya gelecek kişinin Nüfus Cüzdanının aslı yanında olmalıdır.