Geri
AKADEMİK
Banner

Kurumiçi Yatay Geçiş

Öğrenci fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulu bünyesindeki aynı düzeydeki diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi’ ne ulaşmak için tıklayınız.

Çift Anadal/ Yandal Eğitimi

Medipol Üniversitesi, Çift Anadal ve Yandal Programları ile öğrencilerine ikinci bir diploma ve sertifika edinme imkanı sunmaktadır. Gerekli şartları sağlayarak başvurusu kabul edilen öğrencilerden, süresinde tamamlanan Çift Anadal Diploma ve Yan Dal sertifika programları için ilave öğretim ücreti almamaktadır.

Gerekli şartları sağlayan başarılı öğrenciler başka bir diploma programından da eş zamanlı olarak ders alıp, Çift Anadal Programı ile iki lisans diploma programından mezun olabilirler.

Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınır sayıda ders almak suretiyle diploma yerine geçmeyen Yan Dal sertifikası alabilir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Lisans Programı Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Önlisans ve Lisans Özel Öğrenci (Misafir Öğrenci)

Bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim programı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam etme imkanı tanınan öğrenci özel öğrenci olarak derslere devam eder. Özel öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararı ile derslere kabul edilirler. Özel öğrencilere, sadece kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

Özel öğrenci olarak ders alanlar, sonraki yıllarda İstanbul Medipol Üniversitesine kayıt olmaları halinde başarılı oldukları dersler için muafiyet isteyebilirler. Özel öğrenciler, ders aldıkları birimin kredi başına düşen öğretim ücretini öderler.

İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

Lisansüstü Özel Öğrenci (Misafir Öğrenci)

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile enstitülerde açılmış bulunan derslere özel öğrenci statüsünde dönem koşulu aranmadan kayıt yaptırabilirler.

Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

Özel öğrencilere diploma ya da derece verilmez. Ancak izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilir.

Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için ilgili dersleri açan anabilim/anasanat dallarından onay almaları ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir.

Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak öğrencilerin derse devam, sınav, disiplin ve bunlara benzer yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

Üniversitede özel öğrenci statüsünde alınarak başarılı olunan dersler nedeniyle, YÖK ve Senato tarafından belirlenen ölçütlere göre, Üniversitemizde öğrencilik hakkı kazanılan lisansüstü programındaki ilgili derslerden muafiyet tanınabilir. Hangi derslerden muafiyet tanınarak, bunlardan alınmış olan notların genel not ortalamasına katılacağı anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

Bütünleşik Lisansüstü Eğitim

Öğrencilerimize mezun olmadan Yüksek Lisans ve Doktora yapabilme imkanı tanınmıştır. Dört yıl eğitim veren fakültelerde lisans programının ilk iki yılını (4 yarıyıl) başarı ile tamamlayan öğrenciler öğrenimlerini Yüksek Lisans veya beş ve altı yıl eğitim veren Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültelerinde en az iki yılını (4 yarıyıl) başarı ile tamamlayan öğrenciler öğrenimlerini Doktora programı ile kesintisiz olarak birleştirebilirler.

Canlı DestekBilgi Talep Formu