Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Öğrencileri, farmasötik bakım konusunda daha yetkin birer uzman olarak yetiştirmenin yanı sıra, klinik ve klinik dışı ilaçla tedavi pratiklerinde ortaya çıkan sorunların saptanması, değerlendirilmesi ve çözümlenmesi için gerekli bilgiyi ve pratik uygulamaları öğretmek, eğitim süreçlerinde aldıkları teorik bilgileri klinik pratikler ile bağdaştırarak, kişisel beceri, bilgi ve muhakeme yeteneklerini geliştirmek ve klinik eczacılık alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek katkıda bulunmak.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans ve/veya Yüksek Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu, İngilizce Yeterlik Belgesi

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora tezi ile en az 240 AKTS alan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

-Adayların en az 5 yıllık bir eczacılık lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir. -Programın eğitim dili Türkçe olduğu için yabancı uyruklu öğrencilerin C1 düzeyinde Türkçe bildiğini gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir. -Yabancı uyruklu adaylar için ''diploma denklik belgesine'' sahip olmak. -Yabancı uyruklu adaylarda ALES veya eşdeğerliği kabul edilen GRE sınavına girmiş olma şartı aranmaz.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ECFD1167720 KLİNİK ECZACILIK UYGULAMALARI I Türkçe 2+6 15
ECFD1140480 ONKOLOJİ ECZACILIĞI Türkçe 2 12
ECFD1115240 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Türkçe 2 8
ECFD1140520 ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA İLAÇ KULLANIMI Türkçe 2 12
ECFD1140490 YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE KLİNİK ECZACILIK Türkçe 2 12
ECFD1115260 KLİNİK FARMAKOLOJİ Türkçe 2 8
ECFD1115250 KLİNİKTE BESLENME Türkçe 2 8
ECFD1140510 PEDİYATRİDE İLAÇ KULLANIMI Türkçe 2 12
ECFD1115270 İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE HATALI İLAÇ KULLANIMI Türkçe 2 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ECFD1267730 KLİNİK ECZACILIK UYGULAMALARI II Türkçe 2+6 15
ECFD1215290 FARMASÖTİK BAKIM PLANLAMA VE UYGULAMA Türkçe 2 8
ECFD1217930 TERAPÖTİK İLAÇ İZLEME Türkçe 2 8
ECFD1216340 FARMAKOKİNETİK VE KLİNİK FARMAKOKİNETİK Türkçe 2 8
ECFD1216650 İMMUNOLOJİ Türkçe 2 8
ECFD1213045 GERİATRİDE İLAÇ KULLANIMI Türkçe 2 12
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ECFD2167740 KLİNİK ECZACILIK UYGULAMALARI III Türkçe 2+6 15
ECFD2165990 BİLİMSEL ETİK Türkçe 2 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ECFD2230770 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
ECFD2267750 KLİNİK ECZACILIK UYGULAMALARI IV Türkçe 2+6 15
ECFD2247540 SEMİNER Türkçe - 2
ECFD2210437 İLERİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Türkçe 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ECFD3130770 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
ECFD3167760 TEZ Türkçe - 100
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ECFD3230770 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
ECFD3267760 TEZ Türkçe - 100
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ECFD4167760 TEZ Türkçe - 100
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ECFD4267760 TEZ Türkçe - 100

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

PY-1.Klinik eczacılık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
PY-2.Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PY-3.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
PY-4.İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
PY-5.Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

PY-6.Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
PY-8.Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
PY-7.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
PY-9.İlacın hastaya verilmesi ve kullanımıyla ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim göreviyle akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
PY-10.Klinik eczacılığın sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PY-22.Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
PY-20.Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
PY-21.Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PY-23.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.

Öğrenme Yetkinliği

PY-11.Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
PY-12.Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.

Alana Özgü Yetkinlik

PY-16.Klinik eczacılık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler, birey olarak görev, hak ve sorumluluklarıyla ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
PY-13.Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.
PY-14.Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
PY-15.Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PY-19.Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
PY-17.Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
PY-18.İlaçla ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.

İstihdam Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan eczacılar serbest eczanede, hastane eczanesinde veya yatan hasta servislerinde/polikliniklerde, üniversitelerde eğitim-araştırma alanlarında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, ilaç ve zehir bilgi merkezlerinde, ilaç danışmanlık şirketleri ve meslek örgütlerinde çalışma olanaklarına sahip olabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Adaylar başvuru sonrasında sözlü ve yazılı sınavdan oluşan mülakatta başarılı olmaları halinde doktora programına kabul edilirler.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
FARMAKOKİNETİK VE KLİNİK FARMAKOKİNETİK 23103123322233121330232
FARMASÖTİK BAKIM PLANLAMA VE UYGULAMA 54314233244422134130012
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE HATALI İLAÇ KULLANIMI 33003423232322133403343
KLİNİK ECZACILIK UYGULAMALARI III 45335445544433244543454
KLİNİK ECZACILIK UYGULAMALARI IV 45335445544433244543454
KLİNİK FARMAKOLOJİ 23003213342222132231132
TERAPÖTİK İLAÇ İZLEME 32003322332211021220232
İlişkili ders sayısı / 7/2123251072620182423242021161682119221910162419
İlişki ağırlığı33223223332322132332232

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu