Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans programında, alanında lisans-üstü eğitim alması hedeflenen öğrencilerin çeşitli araştırma projeleri yürütebilmesi, biyoloji, tıbbi biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, tıbbi istatistik ve deney hayvanlarının kullanımı gibi konularda ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Bunların yanında tıbbi, bilimsel ve sosyal konularla ilgili öğrendikleri bilgileri kullanabilmeleri, hipotez oluşturma, problem çözme, yeni laboratuvar tekniklerini uygulayabilme, literatür tarama, çeşitli hastalıkların moleküler mekanizmalarını anlama, irdeleme, tanı ve tedaviye yönelik araştırma projelerinde yer alma ve böylelikle tüm bu bilgi ve deneyimleri insanlık yararına kullanabilecek ve sağlığı tehdit etmeyecek şekilde araştırma yapan bilim adamları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu

Mezuniyet Koşulları

Tüm zorunlu derslerini, seçmeli dersleri, bir seminer dersi, toplam 120 AKTS ve tezi başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik Mühendisliği ve/veya Biyoteknoloji Lisans eğitimini tamamlayanlar ile Veteriner, Eczacılık, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültelerinin birinden en az lisans derecesi olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencileri kabul etmeyi planlamaktadır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
TBGY1135890TIBBİ VE KLİNİK GENETİKTürkçe2+2-6
TBGY1135910TIBBİ BİYOLOJİTürkçe4+2-10
TBGY1135940İMMÜNOBİYOLOJİ VE İMMÜNOGENETİKTürkçe3-6
TBGY1121990MORFOLOJİTürkçe3-9
TBGY1121980HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe4-9
TBGY1122010MOLEKÜLER GENETİKTürkçe4-7
TBGY1122210LABORATUVAR ROTASYONU - ITürkçe-6
TBGY1122220LABORATUVAR ROTASYONU - IITürkçe-6
TBGY1122240BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe2-4
TBGY1135920GENOMİK VE PROTEOMİKTürkçe2-6
TBGY1122230FİZYOLOJİTürkçe2-6
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
TBGY1235930SEMİNERTürkçe-6
TBGY1221990MORFOLOJİTürkçe3-9
TBGY1214014BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMATürkçe2-6
TBGY1221980HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe4-9
TBGY1222010MOLEKÜLER GENETİKTürkçe4-7
TBGY1222210LABORATUVAR ROTASYONU - ITürkçe-6
TBGY1222220LABORATUVAR ROTASYONU - IITürkçe-6
TBGY1222240BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe2-4
TBGY1235950GENETİK ANALİZ LABORATUVARITürkçe2+2-8
TBGY1235960HÜCRE KÜLTÜRÜTürkçe1+2-6
TBGY1235970İLERİ MOLEKÜLER TEKNİKLERTürkçe1+2-6
TBGY1235990NÖROBİYOLOJİTürkçe3-6
TBGY1269220KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ VE REJENERASYONTürkçe3-6
TBGY1222230FİZYOLOJİTürkçe2-6

Program Yeterliliği

Bilişsel, Uygulamalı

Yeni ve gelişmekte olan uygulamaları bilme, gerektiğinde bunları etkili bir biçimde kullanma ve öğretme becerisi geliştirir.
Bilimsel çalışmaya yönelik hipotez geliştirebilir.
Klinik ya da klinik olmayan çalışmalara katılabilir, yöntem önerilerinde bulunabilir.


İstihdam Olanakları

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Yüksek lisans programından başarı ile mezun olan öğrenciler s ağlıkla ilgili kamu ve özel olmak üzere çeşitli işyerlerinde, araştırma merkezlerinde, klinik araştırmalarda ya da üniversitelerde çalışabilirler. Doktoraya devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Üçüncü aşama programları için geçerli olabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sınav, sözlü sınav ve bir makalenin ya da bir konunun anlatımı şeklinde yapılır. Yüksek lisans programında geçer not minimum 65'dir. Toplam 100 puan üzerinden ara sınavın başarıya oranı %50, genel sınavın başarıya oranı % 50'dir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders10
İlişkili Ders Sayısı / 0/18

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu