Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans programında, alanında lisans-üstü eğitim alması hedeflenen öğrencilerin çeşitli araştırma projeleri yürütebilmesi, biyoloji, tıbbi biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, tıbbi istatistik ve deney hayvanlarının kullanımı gibi konularda ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Bunların yanında tıbbi, bilimsel ve sosyal konularla ilgili öğrendikleri bilgileri kullanabilmeleri, hipotez oluşturma, problem çözme, yeni laboratuvar tekniklerini uygulayabilme, literatür tarama, çeşitli hastalıkların moleküler mekanizmalarını anlama, irdeleme, tanı ve tedaviye yönelik araştırma projelerinde yer alma ve böylelikle tüm bu bilgi ve deneyimleri insanlık yararına kullanabilecek ve sağlığı tehdit etmeyecek şekilde araştırma yapan bilim adamları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu

Mezuniyet Koşulları

Tüm zorunlu derslerini, seçmeli dersleri, bir seminer dersi, toplam 120 AKTS ve tezi başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik Mühendisliği ve/veya Biyoteknoloji Lisans eğitimini tamamlayanlar ile Veteriner, Eczacılık, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültelerinin birinden en az lisans derecesi olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencileri kabul etmeyi planlamaktadır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız

1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TBGY1135890 TIBBİ VE KLİNİK GENETİK Türkçe 2+2 6
TBGY1135910 TIBBİ BİYOLOJİ Türkçe 4+2 10
TBGY1135940 İMMÜNOBİYOLOJİ VE İMMÜNOGENETİK Türkçe 3 6
TBGY1121990 MORFOLOJİ Türkçe 3 9
TBGY1121980 HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe 4 9
TBGY1122010 MOLEKÜLER GENETİK Türkçe 4 7
TBGY1122210 LABORATUVAR ROTASYONU - I Türkçe - 6
TBGY1122220 LABORATUVAR ROTASYONU - II Türkçe - 6
TBGY1122240 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 4
TBGY1135920 GENOMİK VE PROTEOMİK Türkçe 2 6
TBGY1122230 FİZYOLOJİ Türkçe 2 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TBGY1235930 SEMİNER Türkçe - 6
TBGY1221990 MORFOLOJİ Türkçe 3 9
TBGY1221980 HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe 4 9
TBGY1222010 MOLEKÜLER GENETİK Türkçe 4 7
TBGY1222210 LABORATUVAR ROTASYONU - I Türkçe - 6
TBGY1222220 LABORATUVAR ROTASYONU - II Türkçe - 6
TBGY1222240 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 4
TBGY1235950 GENETİK ANALİZ LABORATUVARI Türkçe 2+2 8
TBGY1235960 HÜCRE KÜLTÜRÜ Türkçe 1+2 6
TBGY1235970 İLERİ MOLEKÜLER TEKNİKLER Türkçe 1+2 6
TBGY1235990 NÖROBİYOLOJİ Türkçe 3 6
TBGY1269220 KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ VE REJENERASYON Türkçe 3 6
TBGY1222230 FİZYOLOJİ Türkçe 2 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TBGY2136010 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TBGY2236010 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Yeni ve gelişmekte olan uygulamaları bilme, gerektiğinde bunları etkili bir biçimde kullanma ve öğretme becerisi geliştirir.
Bilimsel çalışmaya yönelik hipotez geliştirebilir.
Klinik ya da klinik olmayan çalışmalara katılabilir, yöntem önerilerinde bulunabilir.

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

- Hücre yapısını, görevlerini ve farklı hücre çeşitlerini tanımlar.
Hücrenin organelleri, görevleri ve birbiriyle iletişimini tanımlar.
Hücrenin temel yapı ve işleyişindeki bozukluklarla ilgili yorum yapabilir.
Laboratuvar gereçlerini ve kullanımını açıklar.
Laboratuvarda kullanılan temel cihazları ve kullanım alanlarını tanımlar.
Laboratuvarda uyulması gereken kuralları ve güvenlik konularını açıklar.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Bilimsel araştırma planlayabilir.
Bilimsel veri tabanlarını kullanabilir.

Öğrenme Yetkinliği

Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve yönlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir.
Alınanda yapılan çalışmaları ileri düzey yabancı dil bilgisi ve bilgisayar yetileri ile takip eder ve kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

Alanıyla ilgili görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

İstihdam Olanakları

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Yüksek lisans programından başarı ile mezun olan öğrenciler s ağlıkla ilgili kamu ve özel olmak üzere çeşitli işyerlerinde, araştırma merkezlerinde, klinik araştırmalarda ya da üniversitelerde çalışabilirler. Doktoraya devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Üçüncü aşama programları için geçerli olabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sınav, sözlü sınav ve bir makalenin ya da bir konunun anlatımı şeklinde yapılır. Yüksek lisans programında geçer not minimum 65'dir. Toplam 100 puan üzerinden ara sınavın başarıya oranı %50, genel sınavın başarıya oranı % 50'dir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders
İlişkili ders sayısı / 0/17
İlişki ağırlığı

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu