Geri
AKADEMİK

Yüksek lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları, Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuramaz, ancak 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir.

Tezsiz yüksek lisans için ALES şartı aranmamaktadır.

Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora programlarından farklı alanda almış olan adaylar, Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar.

Adaylar, ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar.

Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir, aksi durumda geçersiz sayılacaktır.

Tüm değerlendirmeler sonunda ilan edilen sonuca göre kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt tarihlerinde belge teslimi yapacaklardır.

Kesin kayıtta belgelerin asılları ile işlem yapılacaktır.

İndirim oranlarından yararlanabilmek için çalışma belgesinin başvuru sırasında sisteme yüklenmesi zorunlu olup, sonradan yapılan indirim başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Şekli

Lisansüstü programlara başvurmak isteyen adaylar; Üniversitemiz web sayfasında ( www.medipol.edu.tr) duyurular kısmında ilan edilen başvuru sistemi üzerinden “yeni hesap” oluşturarak, sırasıyla ilgili pencerelerden istenilen bilgileri girecektir. Başvuru ekranında yüklenmesi istenilen belgelerin pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Kayıt sırasında aktif olarak kullanılan e-posta adresinin girilmesi zorunludur. (Bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır.) Yüklemesi yapılan bilgi ve belgeler kontrol edilip onaylandıktan sonra adaya bilgi maili gönderilecektir. Yüklenen bilgi ve belgelerde eksiklik veya hata olması durumunda başvuru sırasında belirtilen e-posta adresine “geçersiz başvuru, onaysız belge, eksik evrak vb.” bilgilendirme yapılacaktır.

Başvurusu tamamen onaylanmış adayın, başvuru yaptığı programın yabancı dil yeterlik zorunluluğuna bakılarak şartları sağlayıp-sağlamadığına bakılacaktır. Geçerli sınav belgesi olmayan (doktora programlarına başvurular hariç) adaylar, Üniversitemiz tarafından ilan edilen tarihte sınava alınacaktır.

Tüm şartları yerine getirmiş aday, başvuru ekranında belirtilen yer, tarih ve saatte ilgili sınavlara katılacaktır.

Değerlendirme tablosunda yer alan puanlamaya katılacak olan değerlerin tamamlanması sonucunda ilgili hesaplamalar yapılarak sıralama belirlenecektir.

Ön kayıt sırasında beyan edilmiş bilgi ve belgelerin, kesin kayıt sırasında ibraz edilen bilgi ve belgelerle uyuşmaması durumunda sorumluluk adaya aittir. Uygun olmayan başvurular kesin kayıt hakkı kazanılsa dahi geçersiz sayılacaktır.

İstenen Bilgi ve Belgeler

Diploma veya Mezuniyet Belgesi: pdf veya jpegformatındasistemeyüklenecektir.Başvuracak adayların lisans/yüksek lisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi)

Transkript Belgesi: pdf veya jpegformatındasistemeyüklenecektir.Not sistemleri 100’lük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları Üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge getirmeleri zorunludur.

Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın tablosu kullanılacaktır.

ALES belgesi:strong> Sinirbilimyükseklisans ve doktoraprogramı için65,diğerprogramlariçin 55 standart puana sahip olduğunu gösterir belge.

Yabancı Dil Belgesi (YDS, ÜDS ve eşdeğeri): Yabancıdil belgesi isteyen programlariçin pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir.

Fotoğraf: jpegformatındasistemeyüklenecektir. Yüklenen fotoğraflarsadeceadayıntanınmasını sağlayacak şekilde vesikalık formatında olacaktır.

Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Çalışma belgesi (varsa)

Bilgi Talep Formu