Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Dil ve Konuşma Terapisi alanında öğretim, araştırma ve klinik uygulama konularında uluslararası standartlarda bilim insanı özelliklerini taşıyan, özgün bir araştırmayı bağımsız planlayıp yürütebilen, çalışmalarından edindiği yeni bilgileri toplumun ve bilimin hizmetine sunabilen, Dil ve Konuşma Terapisi alanında toplumsal faydayı gözeterek ulusal ve uluslar arası politikalara katkı sağlayan, yenilikçi, bilgili ve yetkin bilim insanları yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Dil ve Konuşma Terapisi veya Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanlarında tezli yüksek lisans eğitimi veya uluslararası eşdeğer eğitim almış olma ; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı ve Yabancı Dil Sınavı (veya eşdeğer sınavlardan) belirlenen puanın alınması

Mezuniyet Koşulları

Gerekli dersleri içeren dersleri toplam minimum 240 AKTS kredisi alarak başarıyla tamamlayan, doktora yeterlilik sınavından başarılı olup tez çalışmasını başarıyla savunan öğrenciler diplomaya hak kazanır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Özel kabul şartlarını da sağlamak koşuluyla Yüksek Lisans derecesine sahip olmak

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKTD1158350 SEMİNER I Türkçe - 6
DKTD1158330 İLERİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ KLİNİĞİ I Türkçe 8
DKTD1158390 KOGNİTİF NÖROBİLİM VE NÖRODİLBİLİM ARAŞTIRMALARI Türkçe 3 8
DKTD1158380 YUTMA BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALAR Türkçe 3 8
DKTD1158360 KLİNİK SES BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALAR Türkçe 3 8
DKTD1158370 REZONANS BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALAR Türkçe 3 8
DKTD1167770 DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE İLERİ TEK DENEKLİ ARAŞTIRMALAR Türkçe 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKTD1258410 İLERİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ KLİNİĞİ II Türkçe 8
DKTD1258430 SEMİNER II Türkçe - 6
DKTD1213747 KLİNİK DİL VE KONUŞ. TERA. ALA. ARAŞ. TEM. KRİT. DÜŞÜN. VE PROB. ÇÖZM. Türkçe 3 8
DKTD1258470 ÇOCUKLUK ÇAĞI DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALAR Türkçe 3 8
DKTD1258440 NÖROJENİK DİL, BİLİŞSEL-İLETİŞİM VE KONUŞMA BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALAR Türkçe 3 8
DKTD1210437 İLERİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Türkçe 3 8
DKTD1258460 BAŞ BOYUN KANSERLİ OLGULARIN YÖNETİMİ : İLERİ MULTIDİSİPLİNER ARAŞTIRMALAR Türkçe 3 8
DKTD1258450 AKICILIK BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALAR Türkçe 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKTD2158490 AKADEMİK YAZMA VE YENİLİKÇİ PROJE YÖNETİMİ Türkçe 3 8
DKTD2158510 SEMİNER III Türkçe - 6
DKTD2158480 İLERİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ KLİNİĞİ III Türkçe 8
DKTD2158530 KONUŞMA BİLİMİNDE İLERİ ARAŞTIRMALAR Türkçe 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKTD2258560 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
DKTD2258550 İLERİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ KLİNİĞİ IV Türkçe 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKTD3158560 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
DKTD3158580 TEZ Türkçe - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKTD3258560 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
DKTD3258580 TEZ Türkçe - 120
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKTD4158580 TEZ Türkçe - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKTD4258580 TEZ Türkçe - 120

Program Yeterliliği

YETKİNLİKLER


Alana Özgü Yetkinlik

Dil ve konuşma terapisi alanının ilişkili olduğu disiplinler ile olan etkileşimini kavrayabilmek ve diğer disiplinlerden uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışmak yürütebilir.
Dil ve konuşma terapisi alanına dair yürüttüğü araştırmalarda ve klinik uygulamalarda mesleğe özgü evrensel etik ilkelere uygun davranır.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Araştırma planlayıp yürütür, çalışma sonuçlarını uygun istatistik yöntemleri seçerek yorumlar, raporlaştırır ve bilimsel toplantılarda sunar veya yayınlar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Eğitim, önleyici ve terapötik yaklaşımlar hakkında bireyleri, aileleri ve toplumu bilinçlendirirek kamu sağlığına ve sağlık politikalarının şekillenmesine katkıda bulunur .

Öğrenme Yetkinliği

Dil ve konuşma terapisi alanına özgü bilimsel gelişmeleri izleyebilir, dil ve konuşma terapisi ile ilgili değişik alanlarda kazandığı sistematik ve kapsamlı bilgiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanır.
Uzmanlaştığı dil ve konuşma terapisi alt alanında güncel mesleki bilgi ve beceri elde eder ve etkin biçimde kullanır.

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Dil ve konuşma terapisi alanına dair yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
Dil ve Konuşma Terapisi alanına özgü değerlendirme ve rehabilitasyon tekniklerine yönelik kuramsal ve klinik bilimsel bilgiye hakimdir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Dil ve konuşma terapisi alanının geliştirilmesi ve tanıtılmasında aktif rol alır.
Dil ve konuşma terapisi alanına yenilik getirecek özgün bir konuyu araştırır, kavrar, ve konuyla ilgili araştırmalar tasarlar ve yürütür.

İstihdam Olanakları

Dil ve Konuşma Terapisi doktora programı mezunları, öncelikli olarak yüksek öğretim kurumlarında akademik görevler üstlenmenin yanı sıra kamuya ait ve özel kurumlarda, hastanelerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel dil ve konuşma terapisi merkezlerinde çalışabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sıvan, sözlü sınav ve bir makalenin ya da bir konunun anlatımı şeklinde yapılır. Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Doktora programında bir dersten başarılı sayılmak için başarı notunun en az 75 olması gerekir. Başarı notu, ara sınav ve genel sınav notlarının % 50'si alınarak belirlenir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ÇOCUKLUK ÇAĞI DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALAR 430004503
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE İLERİ TEK DENEKLİ ARAŞTIRMALAR 351553353
İLERİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ KLİNİĞİ I 542443235
İLERİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ KLİNİĞİ III 452344245
NÖROJENİK DİL, BİLİŞSEL-İLETİŞİM VE KONUŞMA BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALAR 000002000
REZONANS BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALAR 421244225
SEMİNER I 433253143
SEMİNER III 452442042
TEZ 450554442
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 441450052
İlişkili ders sayısı / 10/21363612293629193130
İlişki ağırlığı441343233

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu