Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Dil ve Konuşma Terapisi alanında öğretim, araştırma ve klinik uygulama konularında uluslararası standartlarda bilim insanı özelliklerini taşıyan, özgün bir araştırmayı bağımsız planlayıp yürütebilen, çalışmalarından edindiği yeni bilgileri toplumun ve bilimin hizmetine sunabilen, Dil ve Konuşma Terapisi alanında toplumsal faydayı gözeterek ulusal ve uluslar arası politikalara katkı sağlayan, yenilikçi, bilgili ve yetkin bilim insanları yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Dil ve Konuşma Terapisi veya Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanlarında tezli yüksek lisans eğitimi veya uluslararası eşdeğer eğitim almış olma ; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı ve Yabancı Dil Sınavı (veya eşdeğer sınavlardan) belirlenen puanın alınması

Mezuniyet Koşulları

Gerekli dersleri içeren dersleri toplam minimum 240 AKTS kredisi alarak başarıyla tamamlayan, doktora yeterlilik sınavından başarılı olup tez çalışmasını başarıyla savunan öğrenciler diplomaya hak kazanır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Özel kabul şartlarını da sağlamak koşuluyla Yüksek Lisans derecesine sahip olmak

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
DKTD1158330İLERİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ KLİNİĞİ ITürkçe-8
DKTD1158350SEMİNER ITürkçe-6
DKTD1158360KLİNİK SES BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALARTürkçe3-8
DKTD1158370REZONANS BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALARTürkçe3-8
DKTD1158380YUTMA BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALARTürkçe3-8
DKTD1158390KOGNİTİF NÖROBİLİM VE NÖRODİLBİLİM ARAŞ.Türkçe3-8
DKTD1167770DİL VE KONUŞMA TERAP. İLERİ TEK DENEKLİ ARAŞ.Türkçe3-8

Program Yeterliliği

Alana Özgü Yetkinlik

Dil ve konuşma terapisi alanının ilişkili olduğu disiplinler ile olan etkileşimini kavrayabilmek ve diğer disiplinlerden uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışmak yürütebilir.
Dil ve konuşma terapisi alanına dair yürüttüğü araştırmalarda ve klinik uygulamalarda mesleğe özgü evrensel etik ilkelere uygun davranır.


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Araştırma planlayıp yürütür, çalışma sonuçlarını uygun istatistik yöntemleri seçerek yorumlar, raporlaştırır ve bilimsel toplantılarda sunar veya yayınlar.


İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Eğitim, önleyici ve terapötik yaklaşımlar hakkında bireyleri, aileleri ve toplumu bilinçlendirirek kamu sağlığına ve sağlık politikalarının şekillenmesine katkıda bulunur .


Öğrenme Yetkinliği

Dil ve konuşma terapisi alanına özgü bilimsel gelişmeleri izleyebilir, dil ve konuşma terapisi ile ilgili değişik alanlarda kazandığı sistematik ve kapsamlı bilgiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanır.
Uzmanlaştığı dil ve konuşma terapisi alt alanında güncel mesleki bilgi ve beceri elde eder ve etkin biçimde kullanır.


İstihdam Olanakları

Dil ve Konuşma Terapisi doktora programı mezunları, öncelikli olarak yüksek öğretim kurumlarında akademik görevler üstlenmenin yanı sıra kamuya ait ve özel kurumlarda, hastanelerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel dil ve konuşma terapisi merkezlerinde çalışabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sıvan, sözlü sınav ve bir makalenin ya da bir konunun anlatımı şeklinde yapılır. Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Doktora programında bir dersten başarılı sayılmak için başarı notunun en az 75 olması gerekir. Başarı notu, ara sınav ve genel sınav notlarının % 50'si alınarak belirlenir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders123456789
ÇOCUKLUK ÇAĞI DİL VE KONUŞMA BOZUK. İLERİ ARAŞ.430004505
DİL VE KONUŞMA TERAP. İLERİ TEK DENEKLİ ARAŞ.351553354
İLERİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ KLİNİĞİ I542443235
İLERİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ KLİNİĞİ III452344245
NÖROJENİK DİL, BİLİŞSEL-İLETİŞİM VE KONUŞMA BOZUK. İLERİ ARAŞ.000002000
REZONANS BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALAR421244223
SEMİNER I433253143
SEMİNER III452442043
TEZ450554444
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 441450054
İlişkili Ders Sayısı / 10/22363612293629193166

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu