Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Programın amacı, klinikte ve saha koşullarında bilimsel araştırma planlama, yürütme ve araştırmalardan elde edilen sonuçları yorumlayarak uygun öneriler geliştirebilme konusunda bilgi ve beceriye sahip Epidemiyoloji bilim doktorlarını yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık fakülteleri mezunu ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, fen, mühendislik ve sosyal bilimlerin sağlıkla ilişkili alanlarından mezun olduktan sonra Halk Sağlığı veya Epidemiyoloji alanında Yüksek Lisans derecesi almış olmak. Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve Yabancı Dil Sınavı (veya eşdeğer sınavlardan) için belirlenen taban puanlara sahip olmak.

Mezuniyet Koşulları

Programdan başarıyla mezun olunabilmesi öğrenim süresince en az 240 AKTS’ye ulaşılmalıdır. Bunun için, zorunlu derslerin tamamı (45 AKTS), seçmeli dersler (en az 45 AKTS), yeterlik sınavı (30 AKTS) ve doktora tezi (120 AKTS) başarıyla tamamlanmalıdır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Programa başka bir lisansüstü programdan öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler . Öğrencinin bu programda aldığı derslerden hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
EPDD1113099OLASILIK KAV. VE EPİDEMİYOLOJİ İÇİN İSTATİSTİKTürkçe2+2-7
EPDD1113135EPİDEMİYOLOJİK ARAŞ. TASARIMI VE YÖNTEMLERİTürkçe3-7
EPDD1113136BULAŞICI HASTALIKLAR EPİDEMİYOLOJİSİTürkçe3-6
EPDD1113137SOSYAL EPİDEMİYOLOJİTürkçe2-6
EPDD1113138SAĞLIK BİLİMLERİNDE NEDENSELLİKTürkçe2-4
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
EPDD1213139İLERİ EPİDEMİYOLOJİK YÖNTEMLERTürkçe3-6
EPDD1213141VERİ MADENCİLİĞİ VE BÜYÜK VERİ KULLANIMITürkçe2+2-6
EPDD1213142YÖNETİMDE EPİDEMİYOLOJİTürkçe3-6
EPDD1213143KLİNİK EPİDEMİYOLOJİTürkçe3-6
EPDD1213144BİLİMSEL ARAŞTIRMA ETİĞİTürkçe2-4
EPDD1213145MAKALE YAZMA VE RAPOR HAZIRLAMATürkçe2-4
EPDD1214021BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMADA İLERİ KONULARTürkçe2-6

Program Yeterliliği

İstihdam Olanakları

Epidemiyoloji doktora programı mezunları, yurtiçi ve yurtdışında üniversitelerde ihtiyaç duyulan akademik görevlerin yanı sıra çeşitli özel ve kamu kurumlarında sağlık araştırmalarının planlanması, uygulanması ve değerlendirmesinde yer alabilecekler, ayrıca bu alanda çalışanların eğitimi, yönetimi, yönlendirilmesi konusunda danışmanlık verebileceklerdir.

Üst Dereceye Geçiş

Mezun öğrenciler, çeşitli akademik kuruluşlardaki doktora sonrası araştırmacı kadrolarına başvuru yapabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme, ders sorumlusunun inisiyatifinde tercih edilen yazılı sınav, sözlü sınav, ödev, proje ve uygulamalarda öğrencinin gösterdiği başarının değerlendirilmesiyle yapılır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az 75 olması gerekir. Bir dersin yarıyıl içi sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki etme oranları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında eğitim bilgi sistemine girilir ve öğrencilere duyurulur.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders10
İlişkili Ders Sayısı / 0/18

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu