Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Programın amacı, klinikte ve saha koşullarında bilimsel araştırma planlama, yürütme ve araştırmalardan elde edilen sonuçları yorumlayarak uygun öneriler geliştirebilme konusunda bilgi ve beceriye sahip Epidemiyoloji bilim doktorlarını yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık fakülteleri mezunu ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, fen, mühendislik ve sosyal bilimlerin sağlıkla ilişkili alanlarından mezun olduktan sonra Halk Sağlığı veya Epidemiyoloji alanında Yüksek Lisans derecesi almış olmak. Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve Yabancı Dil Sınavı (veya eşdeğer sınavlardan) için belirlenen taban puanlara sahip olmak.

Mezuniyet Koşulları

Programdan başarıyla mezun olunabilmesi öğrenim süresince en az 240 AKTS’ye ulaşılmalıdır. Bunun için, zorunlu derslerin tamamı (45 AKTS), seçmeli dersler (en az 45 AKTS), yeterlik sınavı (30 AKTS) ve doktora tezi (120 AKTS) başarıyla tamamlanmalıdır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Programa başka bir lisansüstü programdan öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler . Öğrencinin bu programda aldığı derslerden hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
EPDD1113099 OLASILIK KAV. VE EPİDEMİYOLOJİ İÇİN İSTATİSTİK Türkçe 2+2 7
EPDD1113135 EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMA TASARIMI VE YÖNTEMLERİ Türkçe 3 7
EPDD1113136 BULAŞICI HASTALIKLAR EPİDEMİYOLOJİSİ Türkçe 3 6
EPDD1113137 SOSYAL EPİDEMİYOLOJİ Türkçe 2 6
EPDD1113138 SAĞLIK BİLİMLERİNDE NEDENSELLİK Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
EPDD1213139 İLERİ EPİDEMİYOLOJİK YÖNTEMLER Türkçe 3 6
EPDD1213141 VERİ MADENCİLİĞİ VE BÜYÜK VERİ KULLANIMI Türkçe 2+2 6
EPDD1213142 YÖNETİMDE EPİDEMİYOLOJİ Türkçe 3 6
EPDD1213143 KLİNİK EPİDEMİYOLOJİ Türkçe 3 6
EPDD1213144 BİLİMSEL ARAŞTIRMA ETİĞİ Türkçe 2 4
EPDD1213145 MAKALE YAZMA VE RAPOR HAZIRLAMA Türkçe 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
EPDD2113146 SAĞKALIM ANALİZLERİ Türkçe 3 7
EPDD2113147 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLER Türkçe 3 7
EPDD2113149 SEMİNER Türkçe - 5
EPDD2113152 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
EPDD2113151 İSTATİSTİK PAKET PROGRAMI Türkçe 1+2 5
EPDD2113148 KANITA DAYALI TIP VE EPİDEMİYOLOJİ Türkçe 3 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
EPDD2213152 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
EPDD2213153 TEZ Türkçe - 120
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
EPDD3113152 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
EPDD3113153 TEZ Türkçe - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
EPDD3213152 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
EPDD3213153 TEZ Türkçe - 120
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
EPDD4113153 TEZ Türkçe - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
EPDD4213153 TEZ Türkçe - 120

Program Yeterliliği

İstihdam Olanakları

Epidemiyoloji doktora programı mezunları, yurtiçi ve yurtdışında üniversitelerde ihtiyaç duyulan akademik görevlerin yanı sıra çeşitli özel ve kamu kurumlarında sağlık araştırmalarının planlanması, uygulanması ve değerlendirmesinde yer alabilecekler, ayrıca bu alanda çalışanların eğitimi, yönetimi, yönlendirilmesi konusunda danışmanlık verebileceklerdir.

Üst Dereceye Geçiş

Mezun öğrenciler, çeşitli akademik kuruluşlardaki doktora sonrası araştırmacı kadrolarına başvuru yapabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme, ders sorumlusunun inisiyatifinde tercih edilen yazılı sınav, sözlü sınav, ödev, proje ve uygulamalarda öğrencinin gösterdiği başarının değerlendirilmesiyle yapılır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az 75 olması gerekir. Bir dersin yarıyıl içi sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki etme oranları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında eğitim bilgi sistemine girilir ve öğrencilere duyurulur.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders
İlişkili ders sayısı / 0/17
İlişki ağırlığı

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu