Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Kazanılan Derece

Tezsiz Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses,a seminar and a final project who have taken the 90 to 120 ECTS have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HMYL1111843 SAĞLIK POLİTİKALARI İngilizce 3 8
HMYL1111842 SAĞLIK SİSTEMLERİ ORGANİZASYONU İngilizce 3 8
HMYL1111845 LOJİSTİK YÖNETİMİ İngilizce 3 8
HMYL1111851 KANITA DAYALI YÖNETİM İngilizce 3 8
HMYL1113034 BİYOİSTATİSTİK İngilizce 3 8
HMYL1111848 SAĞLIK HİZMETLERİNDE MODERN PAZARLAMA İngilizce 3 8
HMYL1111847 SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL YÖNETİM İngilizce 3 8
HMYL1111846 GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE SAĞLIK SİGORTACILIĞI İngilizce 3 8
HMYL1111849 SAĞLIK BİLİŞİMİNDE GÜNCEL SİSTEMLER VE İLERİ KONULAR İngilizce 3 8
HMYL1111844 SAĞLIK HUKUKU VE BİYOETİK İngilizce 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HMYL1211854 YÖNETSEL EPİDEMİYOLOJİ İngilizce 3 8
HMYL1211858 SAĞLIK KURULUŞLARINDA STRATEJİK YÖNETİM İngilizce 3 8
HMYL1211859 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE YENİ YÖNELİMLER İngilizce 3 8
HMYL1211862 YAPI SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK : YEŞİL HASTANELER İngilizce 3 8
HMYL1211857 OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA SAĞLIK YÖNETİMİ İngilizce 3 8
HMYL1211861 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE UYGULAMALARI VE KALİTE YÖNETİMİ İngilizce 3 8
HMYL1211856 SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ İngilizce 3 8
HMYL1211855 SAĞLIK EKONOMİSİ VE KÜRESEL YÖNELİMLER İngilizce 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HMYL2113036 DÖNEM PROJESİ İngilizce - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.

Öğrenme Yetkinliği

9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur

Alana Özgü Yetkinlik

14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.

İstihdam Olanakları

Program mezunları çoğunlukla özel sektör veya kamu sağlık kuruluşlarında çalışabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

May apply to third cycle programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, projeler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun yüksek lisans programında en az 65 (C) olması gerekir.  Bir dersin yarıyıl içi sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki etme oranları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında eğitim bilgi sistemine girilir ve öğrencilere duyurulur. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi %30’dan az, %70’ten fazla olamaz.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SAĞLIK POLİTİKALARI 3344535543334544
İlişkili ders sayısı / 1/193344535543334544
İlişki ağırlığı3344535543334544

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu