Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Bu programın amacı, Anatomi alanındaki bağımsız çalışmaları ve gerektiğinde ilgili klinik anabilim dallarıyla işbirliği içinde multidisipiner çalışmaları bağımsız olarak planlayıp yürütebilen, sonuçları analiz edip yorumlayabilen, lisans ve lisansüstü seviyede öğrenci yetiştirebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip Anatomi bilim doktorlarını yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans ve/veya Yüksek Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonucu, İngilizce Yeterlik Belgesi

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora tezi ile en az 240 AKTS alan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Anatomi yüksek lisans programı mezunu öğrenciler başvurabilecektir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
KAND1111941RADYOLOJİ ITürkçe2-8
KAND1111943SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİTürkçe3-14
KAND1111944GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ANATOMİSİ IITürkçe2-8
KAND1113052HAREKET SİSTEMİ ANATOMİSİTürkçe3-10
KAND1118910KADAVRA DİSSEKSİYONUTürkçe-8
KAND1121930MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYATürkçe4-10
KAND1121960FİZYOPATOLOJİTürkçe2-6
KAND1111926FİZYOLOJİ ITürkçe2-6
KAND1111945MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ DOLAŞIMI IITürkçe2-9
KAND1121940FONKSİYONEL MORFOLOJİTürkçe3-8
KAND1137640MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNDEKİ İLETİM YOLLARITürkçe2-4
KAND1122150LABORATUVAR ROTASYONU - ITürkçe-6
KAND1121950GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİTürkçe4-8
KAND1121970BİLİMSEL PROJE VE ANALİZ YÖNTEMLERİTürkçe2-4
KAND1122160LABORATUVAR ROTASYONU - IITürkçe-6
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
KAND1211668RADYOLOJİ IITürkçe2-8
KAND1211946GENİTOÜRİNER SİSTEM ANATOMİSİTürkçe2-8
KAND1214248KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİTürkçe3-10
KAND1221930MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYATürkçe4-10
KAND1221960FİZYOPATOLOJİTürkçe2-6
KAND1221940FONKSİYONEL MORFOLOJİTürkçe3-8
KAND1237650MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ KESİT ANATOMİSİTürkçe2-4
KAND1211935FİZYOLOJİ IITürkçe2-6
KAND1211936GENEL PATOLOJİTürkçe2-6
KAND1214021BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMADA İLERİ KONULARTürkçe2-6
KAND1221510OTONOM SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİTürkçe2-4
KAND1222150LABORATUVAR ROTASYONU - ITürkçe-6
KAND1221950GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİTürkçe4-8
KAND1221970BİLİMSEL PROJE VE ANALİZ YÖNTEMLERİTürkçe2-4
KAND1222160LABORATUVAR ROTASYONU - IITürkçe-6

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir ve her bir sistemi ders konusu olarak anlatabilir
Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir.
Alanı ile ilgili multidisipliner çalışmalarda aktif olarak rol alabilir.
Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir ve patolojik durumlara anatomik açıklama getirebilir
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında ve çalışma konusunu ilgilendiren diğer alanlarda uluslararası yayınları takip edebilir.
Organların ve yapıların topografik düzenlemesini, yüzey projeksiyonlarını ve seyirlerini bilir
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verileri ve diğer araştırmacıların bilimsel verilerini sunu halinde aktarabilir.
Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.
Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir.
İnsan vücudundaki, doku, organ ve sistemlerdeki temel mikroanatomik yapıları tanımlayabilir.
Öğrencilerle güven temelli ilişki kurabilir ve derse ilgilerini teşvik edebilir.


İstihdam Olanakları

Programı başarı ile tamamlayanlar kazandıkları anatomi bilgileri ile kendi branşlarını harmanlayarak, branşlarına uygun alanlarda çalışabilirler. Akademik personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmak koşulu ile üniversitelerde araştırma veya öğretim görevlisi olarak atanabilirler. Doktoraya devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sınav veya sözlü sınav olarak yapılır. Sınavlar sonrası alınan sınav notu ile öğrencinin dersteki başarı durumu belirlenir. Dersten başarılı sayılabilmek için öğrencinin sözlü veya yazılı sınavdan an az 75 puan alması gerekmektedir. Ara sınav ve genel sınavdan alınan puanların %50'si alınarak geçme notu belirlenir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011121314
EKSTREMİTLERİN TOPOGRAFİK ANATOMİSİ30011023220430
FİZYOLOJİ I55453525445444
FİZYOLOJİ II54442515455554
FONKSİYONEL MORFOLOJİ30114354143144
GASTROİNTESTİNAL CERRA. GÖZ ÖNÜNE ALINAN ÖZEL.34441233445325
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ANATOMİSİ II30011023220430
GENEL PATOLOJİ22331332244543
GENİTOÜRİNER SİSTEM ANATOMİSİ41134315122553
HAREKET SİSTEMİ ANATOMİSİ30111435414044
İLERİ SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - I44444444444444
İLERİ SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ II44444424555444
KADAVRA DİSSEKSİYONU15112132000303
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ44444444444444
KARIN VE PELVİSİN TOPOGRAFİK ANATOMİSİ32103203010110
KLİNİK ANATOMİ32114355243014
KULAĞIN FONKSİYONEL ANATOMİSİ30203041030423
LENFATİK SİSTEM ANATOMİSİ10000101001020
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ DOLAŞIMI II30111435414044
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ KESİT ANATOMİSİ30111435414044
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNDEKİ İLETİM YOLLARI40334143450123
RADYOLOJİ I11115313112354
RADYOLOJİ II31225434332543
SEMİNER00223240454002
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ52353455434452
VERTEBRAL SÜTUNUN BİYOMEKANİĞİ20103200230020
İlişkili Ders Sayısı / 25/437541495267686784657165647871

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu