Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Öğrencileri moleküler düzeyden davranışa kadar sinir sisteminin işleyiş mekanizmaları hakkında temel bilgilerle donatarak bu alandaki süregelen araştırmaları anlayabilmek ve bunlarda görev alabilmek için gerekli alt yapıyı kazandırmaktır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result, Certificate of English Proficiency

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses,a seminar and a thesis who have taken the 90 to 120 ECTS have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SNBY1122240 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 4
SNBY1145550 KOGNİTİF ELEKTROFİZYOLOJİ VE BEYİN OSİLASYONLARINA GİRİŞ Türkçe 2 6
SNBY1122010 MOLEKÜLER GENETİK Türkçe 4 7
SNBY1150350 FONKSİYONEL NÖROGÖRÜNTÜLEMEYE GİRİŞ Türkçe 2+2 8
SNBY1121980 HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe 4 9
SNBY1122220 LABORATUVAR ROTASYONU - II Türkçe - 6
SNBY1150340 SİNİRBİLİM I Türkçe 3 9
SNBY1122230 FİZYOLOJİ Türkçe 2 6
SNBY1122210 LABORATUVAR ROTASYONU - I Türkçe - 6
SNBY1121990 MORFOLOJİ Türkçe 3 9
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SNBY1276500 SEMİNER Türkçe - 6
SNBY1245560 KOGNİTİF NÖROPSİKOFARMAKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 2 6
SNBY1222210 LABORATUVAR ROTASYONU - I Türkçe - 6
SNBY1222220 LABORATUVAR ROTASYONU - II Türkçe - 6
SNBY1221980 HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe 4 9
SNBY1222230 FİZYOLOJİ Türkçe 2 6
SNBY1221990 MORFOLOJİ Türkçe 3 9
SNBY1222010 MOLEKÜLER GENETİK Türkçe 4 7
SNBY1222240 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 4
SNBY1223490 SİNİRBİLİM 2 Türkçe 3 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SNBY2123160 TEZ Türkçe - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SNBY2223160 TEZ Türkçe - 120

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Sinir sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgilere sahiptir.
Sinirbilim ile ilgili temel bilimsel soruların ne olduğunu ve güncel araştırma alanlarını bilir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Sinirbilim ile ilgili temel bilimsel sorulara açıklamalar yapabilir.
Alanla ilgili bilimsel araştırmaları gerekçe, yöntem ve sonuçları açısından yorumlayabilir.
Temel laboratuvar tekniklerini uygulayabilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Sinirbilim alanındaki araştırmalarda ekip içinde görev alabilir; aldığı görevin sorumluluğunu tek başına üstlenebilir ve yerine getirmek üzere bağımsız çalışma yürütebilir.

Öğrenme Yetkinliği

Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Teorik ve pratik çalışmalarda iletişim ve bilgisayar teknolojilerini verimli olarak kullanır.
Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir; bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
Sinirbilim araştırmalarının nihai olarak klinik uygulama ve faydayı hedeflemesi ilkesine uygun davranır.

İstihdam Olanakları

Üst Dereceye Geçiş

May apply to third cycle programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 03243532452
FONKSİYONEL NÖROGÖRÜNTÜLEMEYE GİRİŞ 10123222122
KOGNİTİF ELEKTROFİZYOLOJİ VE BEYİN OSİLASYONLARINA GİRİŞ 34343535354
KOGNİTİF NÖROPSİKOFARMAKOLOJİYE GİRİŞ 11221113115
MORFOLOJİ 21200200000
SEMİNER 15331121303
SİNİRBİLİM 2 55555553424
İlişkili ders sayısı / 7/131319182016211616161520
İlişki ağırlığı23232322233

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu