Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Toplum sağlığında ortez ve protez açısından koruyucu yaklaşım prensiplerini uygulayan, teknolojik gelişmeleri takip ederek yaşam kalitesinin artırılması yönünde çalışan ve ortez ve protez uygulamalarının özel konularında uzmanlaşmış ortotist ve protetist yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu, İngilizce Yeterlik Belgesi

Mezuniyet Koşulları

Gerekli tüm dersleri ve bir seminer dersini 90 ila 120 AKTS kredisi alarak başarıyla tamamlayan ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler diplomaya hak kazanır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Özel kabul şartlarını da sağlamak koşuluyla Lisans derecesine sahip olmak

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OPZY1134610 KLİNİK ÇALIŞMA I Türkçe 8
OPZY1134590 LOKOMOTOR ANALİZ Türkçe 2 6
OPZY1134640 İLERİ MATERYAL TEKNOLOJİSİ I Türkçe 2 8
OPZY1134630 KLİNİK PATOLOJİ Türkçe 2 8
OPZY1134680 İLERİ ORTEZ UYGULAMALARI Türkçe 2+2 8
OPZY1134660 İLERİ PROTEZ UYGULAMALARI Türkçe 2+2 8
OPZY1134670 ORTEZ TEKNOLOJİSİ Türkçe 3 8
OPZY1110438 BİYOİSTATİSTİK Türkçe 3 8
OPZY1134620 FONKSİYONEL ANATOMİ VE KİNEZYOLOJİ Türkçe 2 8
OPZY1134650 PROTEZ TEKNOLOJİSİ Türkçe 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OPZY1234710 BİYOMEKANİK ANALİZ Türkçe 2 6
OPZY1234730 SEMİNER Türkçe - 2
OPZY1234720 KLİNİK ÇALIŞMA II Türkçe 8
OPZY1234790 PEDİATRİK ORTEZLER Türkçe 2 8
OPZY1234760 SPLİNTLER Türkçe 1+2 8
OPZY1234740 İLERİ MATERYAL TEKNOLOJİSİ II Türkçe 2 8
OPZY1234770 ÖZEL PROTEZ UYGULAMALARI Türkçe 2+2 8
OPZY1234780 ÖZEL ORTEZ UYGULAMALARI Türkçe 2+2 8
OPZY1234810 KLİNİK PROBLEM ÇÖZME Türkçe 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OPZY2150020 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OPZY2250020 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Ortez protez alanında güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
Ortez protez alanında değerlendirme ve uygulama yöntemleri bilgisine sahiptir.
Ortez protez uygulamaları ile ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak ortez protez gerektiren bireylere değerlendirme ve uygulama planlaması yapar
Mesleki değerlendirme ve uygulamalarını teknolojik gelişmelere ve sağlık politikalarına göre yönlendirir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ortez Protez alanında bilgi birikimini kullanarak bağımsız olarak çalışır ve sorumluluk alır.
Ortez protez alanında araştırma yapar, proje tasarlayıp yürütülmesini planlar ve yönetir.

Öğrenme Yetkinliği

Ortez protez alanında yeni fikir geliştirip bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyip mesleki bilgilerini etkin kullanıp öğrenme hedeflerini belirler.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ortez protez konusunda gelişmeleri izleyerek ileri teknolojileri kullanarak kendini etkin ifade eder.
Sağlık alanında güncel gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluluk bilinci ile disiplinler arası işbirliği içinde iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

Mesleki dürüstlük ve bireyin iyiliği için sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayıp doğru model oluşturarak uygular.

İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayanlar kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitülerinde görev alabilir, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmak şartıyla üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir. Doktoraya devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora programına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sınav, sözlü sınav ve bir makalenin ya da bir konunun anlatımı şeklinde yapılır. Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun yüksek lisans programında en az 65 olması gerekir. Ara sınav ve genel sınav notlarının % 50'si alınarak başarı puanı belirlenir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİYOİSTATİSTİK 431223554241
BİYOMEKANİK ANALİZ 432132334522
FONKSİYONEL ANATOMİ VE KİNEZYOLOJİ 231333212230
İLERİ MATERYAL TEKNOLOJİSİ I 233243435433
İLERİ MATERYAL TEKNOLOJİSİ II 223243324333
İLERİ ORTEZ UYGULAMALARI 231344453543
İLERİ PROTEZ UYGULAMALARI 231344453543
KLİNİK ÇALIŞMA I 433123433453
KLİNİK ÇALIŞMA II 433123433453
KLİNİK PATOLOJİ 142312223311
KLİNİK PROBLEM ÇÖZME 433123433453
LOKOMOTOR ANALİZ 441433343343
ORTEZ TEKNOLOJİSİ 443435343543
ÖZEL ORTEZ UYGULAMALARI 231345334544
ÖZEL PROTEZ UYGULAMALARI 231345334544
PEDİATRİK ORTEZLER 231345334544
PROTEZ TEKNOLOJİSİ 434435343543
SEMİNER 553443543334
SPLİNTLER 343533433453
TEZ 222233322332
İlişkili ders sayısı / 20/19596442546270696566797455
İlişki ağırlığı232233333332

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Canlı DestekBilgi Talep Formu