Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Sağlık yönetimi alanında teori ve uygulamaya ilişkin kapsamlı bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yetkinliğini kazandırmaktır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans derecesi diploması

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler diploma alabilmek için; almış oldukları tüm dersleri ve seminer dersini başarı ile tamamlamış ve bitirme projesi için 90-120 AKTS'yi tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

4 yıllık lisans mezunları başvuru yapabilir.Başka bir kurumda öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapablirler.Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SAYY1141200 SAĞLIK POLİTİKALARI Türkçe 3 8
SAYY1169440 SAĞLIK SİSTEMLERİ ORGANİZASYONU Türkçe 3 8
SAYY1167280 SAĞLIK HİZMETLERİNDE MODERN PAZARLAMA Türkçe 3 8
SAYY1117520 SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I Türkçe 3 7
SAYY1167270 SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3 8
SAYY1174890 SAĞLIK HAKKI I Türkçe 3 8
SAYY1167480 SAĞLIK BİLİŞİMİNDE GÜNCEL SİS. VE İLERİ KONULAR Türkçe 3 8
SAYY1169710 SAĞLIK SİSTEMLERİNDE VERİ MADENCİLİĞİ Türkçe 3 8
SAYY1167470 GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE SAĞLIK SİGORTACILIĞI Türkçe 3 8
SAYY1167490 KANITA DAYALI YÖNETİM Türkçe 3 8
SAYY1167290 LOJİSTİK YÖNETİMİ Türkçe 3 8
SAYY1167260 SAĞLIK HUKUKU VE BİYOETİK Türkçe 3 8
SAYY1163620 SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Türkçe 3 8
SAYY1110438 BİYOİSTATİSTİK Türkçe 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SAYY1223910 YÖNETSEL EPİDEMİYOLOJİ Türkçe 3 8
SAYY1267430 SAĞLIK KURULUŞLARINDA YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 3 8
SAYY1267340 SAĞLIK KURULUŞLARINDA STRATEJİK YÖNETİM Türkçe 3 8
SAYY1267380 YAPI SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK : YEŞİL HASTANELER Türkçe 3 8
SAYY1267460 DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Türkçe 3 8
SAYY1267350 EKONOMİK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Türkçe 3 8
SAYY1267360 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE UYGULAMALARI VE KALİTE YÖNETİMİ Türkçe 3 8
SAYY1267390 OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA SAĞLIK YÖNETİMİ Türkçe 3 8
SAYY1267330 STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 3 8
SAYY1267320 SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ Türkçe 3 8
SAYY1267410 HASTA GÜVENLİĞİ Türkçe 3 8
SAYY1267440 YÖNETİMİN TEMEL İLKELERİ Türkçe 3 8
SAYY1267370 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE YENİ YÖNELİMLER Türkçe 3 8
SAYY1217590 ÖZELLİĞİ OLAN TIBBİ MÜDAHALELER Türkçe 3 7
SAYY1267420 YÖNETİM BECERİLERİ Türkçe 3 8
SAYY1267310 SAĞLIK EKONOMİSİ VE KÜRESEL YÖNELİMLER Türkçe 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SAYY2113033 DÖNEM PROJESİ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.

Öğrenme Yetkinliği

9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.

İstihdam Olanakları

Program mezunları çoğunlukla özel sektör veya kamu sağlık kuruluşlarında çalışabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler üst derece (üçüncü derece) programlara geçiş yapabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, projeler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun yüksek lisans programında en az 65 (C) olması gerekir.  Bir dersin yarıyıl içi sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki etme oranları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında eğitim bilgi sistemine girilir ve öğrencilere duyurulur. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi %30’dan az, %70’ten fazla olamaz.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 5344344333033233
EKONOMİK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ 3434333443123334
GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE SAĞLIK SİGORTACILIĞI 3435343344113435
HASTA GÜVENLİĞİ 5344444433434333
KANITA DAYALI YÖNETİM 4445544454124334
LOJİSTİK YÖNETİMİ 3434334444024334
OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA SAĞLIK YÖNETİMİ 3434243443003334
ÖZELLİĞİ OLAN TIBBİ MÜDAHALELER 2433333334103233
SAĞLIK BİLİŞİMİNDE GÜNCEL SİS. VE İLERİ KONULAR 3435533444153444
SAĞLIK EKONOMİSİ VE KÜRESEL YÖNELİMLER 5444543443134543
SAĞLIK HAKKI I 3444333344113444
SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL YÖNETİM 4444444443133344
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE UYGULAMALARI VE KALİTE YÖNETİMİ 4445544555134445
SAĞLIK HİZMETLERİNDE MODERN PAZARLAMA 3443434445015344
SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ 4444333444023344
SAĞLIK HUKUKU VE BİYOETİK 3444344454114454
SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I 3434343554003334
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE YENİ YÖNELİMLER 4445444554114334
SAĞLIK KURULUŞLARINDA STRATEJİK YÖNETİM 5445545545035345
SAĞLIK KURULUŞLARINDA YÖNETİM MUHASEBESİ 4333244233033224
SAĞLIK POLİTİKALARI 3344535543334544
SAĞLIK SİSTEMLERİ ORGANİZASYONU 4535434455015544
SAĞLIK SİSTEMLERİNDE VERİ MADENCİLİĞİ 4445545555154455
SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRME 4444534554153345
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 4454455555024334
YAPI SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK : YEŞİL HASTANELER 4244434334133434
YÖNETİM BECERİLERİ 4444555544200344
YÖNETİMİN TEMEL İLKELERİ 4444555554104444
YÖNETSEL EPİDEMİYOLOJİ 5445545553135555
İlişkili ders sayısı / 29/311091111081221141081141201221132561103100105118
İlişki ağırlığı3334333443123334

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu