Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Toplum sağlığında fizyoterapi açısından koruyucu yaklaşım prensiplerini uygulayan, teknolojik gelişmeleri takip ederek yaşam kalitesinin artırılması yönünde çalışan ve fizyoterapinin özel konularında uzmanlaşmış fizyoterapistleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu, İngilizce Yeterlik Belgesi

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri, seminer ve tezi başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS alan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
FTRY1129800 ORTEZ Türkçe 2 8
FTRY1135070 ERGOTERAPİ PRENSİPLERİ Türkçe 2 8
FTRY1135090 ENGELLİLERDE SPOR Türkçe 2 8
FTRY1158620 SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Türkçe 2 8
FTRY1121550 İLERİ ELEKTRO - FİZİKSEL ARAÇLAR Türkçe 2 8
FTRY1143000 ROMATİZMAL HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ Türkçe 2 8
FTRY1121540 PEDİATRİK NÖROLOJİ Türkçe 2 8
FTRY1113006 FİZYOTERAPİ SEMİNER I Türkçe 2 8
FTRY1113007 KLİNİK FİZYOTERAPİ I Türkçe 2 8
FTRY1113008 HAREKET BİLİMİ VE ANALİZİ Türkçe 2 8
FTRY1113009 NÖRODEJENERATİF HAST. GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Türkçe 2 8
FTRY1113011 FİZYOTERAPİDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME Türkçe 2 8
FTRY1113012 MANİPÜLATİF FİZYOTERAPİ Türkçe 2 8
FTRY1110438 BİYOİSTATİSTİK Türkçe 3 8
FTRY1115610 KORUYUCU FİZYOTERAPİ Türkçe 2 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
FTRY1211170 SEMİNER Türkçe - 2
FTRY1213970 ORTOPEDİDE ÖZEL DURUMLAR Türkçe 2 8
FTRY1231240 TEKNOLOJİK REHABİLİTASYON Türkçe 2 8
FTRY1213990 OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK FİZYOTERAPİ Türkçe 2 8
FTRY1215550 NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ Türkçe 2 8
FTRY1213980 PEDİATRİK REHABİLİTASYON Türkçe 2 8
FTRY1215540 GERİATRİK FİZYOTERAPİ Türkçe 2 8
FTRY1215560 PROTEZ Türkçe 2 8
FTRY1215570 ONKOLOJİK FİZYOTERAPİ Türkçe 2 8
FTRY1213013 FİZYOTERAPİ SEMİNER II Türkçe 2 8
FTRY1213014 KLİNİK FİZYOTERAPİ II Türkçe 2 8
FTRY1243500 KARDİYO PULMONER FİZYOTERAPİ Türkçe 2 8
FTRY1215710 KANITA DAYALI FİZYOTERAPİ Türkçe 2 8
FTRY1231230 KİNEZYOLOJİ Türkçe 2 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
FTRY2123110 TEZ Türkçe - 65
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
FTRY2223110 TEZ Türkçe - 65

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
Uzmanlaşacağı fizyoterapi alanında değerlendirme ve tedavi yöntemlerini uygulama bilgisine sahiptir.
Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylere değerlendirme ve tedavi programı planlaması yapar
Mesleki değerlendirme, tedavi ve uygulamalarını teknolojik gelişmelere ve sağlık politikalarına göre yönlendirir.
Alana özgü bilgi ve becerilerini kullanarak sorunları analiz eder ve uygulamaya yansıtır.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Fizyoterapi alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanarak bağımsız olarak çalışır ve sorumluluk alır.
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında araştırma yapar, proje tasarlayıp yürütülmesini planlar ve yönetir.

Öğrenme Yetkinliği

Fizyoterapi alanında yeni fikir geliştirip bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyip mesleki bilgilerini etkin kullanıp öğrenme hedeflerini belirler.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda kaynakları izleyerek iletişim teknolojilerini kullanarak kendini etkin ifade eder.
Sağlık alanında güncel gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluluk bilinci ile disiplinlerarası işbirliği içinde iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

Özelleşmiş olduğu fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
Mesleki dürüstlük ve bireyin iyiliği için sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayıp doğru model oluşturarak uygular.

İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayanlar kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitülerinde görev alabilir, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmak şartıyla üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir. Doktoraya devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Üçüncü aşama programları için geçerli olabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sınav, sözlü sınav ve bir makalenin ya da bir konunun anlatımı şeklinde yapılır. Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun doktora programında en az 65 olması gerekir. Ara sınav ve genel sınav notlarının % 50'si alınarak başarı puanı belirlenir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ENGELLİLERDE SPOR 34343434334334
ERGOTERAPİ PRENSİPLERİ 44421555444114
GERİATRİK FİZYOTERAPİ 55252532422222
HAREKET BİLİMİ VE ANALİZİ 55344554555455
İLERİ ELEKTRO - FİZİKSEL ARAÇLAR 44443545444434
KANITA DAYALI FİZYOTERAPİ 55544555445455
KARDİYO PULMONER FİZYOTERAPİ 45343455444445
KİNEZYOLOJİ 45242343323234
KLİNİK FİZYOTERAPİ I 54344445333344
KORUYUCU FİZYOTERAPİ 34243324333223
NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ 55554543354445
OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK FİZYOTERAPİ 44444443433433
ONKOLOJİK FİZYOTERAPİ 54242434242344
ORTEZ 55252442222232
ORTOPEDİDE ÖZEL DURUMLAR 55254544444454
PEDİATRİK NÖROLOJİ 35353345334434
PEDİATRİK REHABİLİTASYON 45343444333344
PROTEZ 55352432422222
ROMATİZMAL HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ 55354554554454
SEMİNER 44344334333545
TEKNOLOJİK REHABİLİTASYON 34553433334253
TEZ 22223332232232
İlişkili ders sayısı / 22/299298689267918482757474687782
İlişki ağırlığı44343433333333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu