Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Endodonti; doktora eğitimiyle, bu eğitimi alan diş hekimlerinin topluma ileri seviyede sağlık hizmeti verebilecek, özgün araştırma planlayacak ve yapabilecek klinik ve bilimsel donanıma sahip uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanır.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree and/or Master's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result, Certificate of English Proficiency

Mezuniyet Koşulları

Derslerin tamamını başarı ile tamamlayan ve seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora tezi ile en az 240 AKTS alan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esasları kapsamında gerçekleştirilmektedir

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ENDD1111955ENDODONTİDE TANI YÖNT, VAKA SEÇ., TED. PLAN. VE TED.ÖNCESİ HAZ.Türkçe2+4-10
ENDD1111956PULPA VE PERİ. DOK. BİYO. VE HAST. KÖK REZOR. VE VİTAL PULPA TEDA.Türkçe2-6
ENDD1111957KLİNİK ENDODONTİ ITürkçe2+8-12
ENDD1111958ENDODONTİDE EN FAZLA ATIF ALAN LİTE. İNCELE.Türkçe1-4
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ENDD1211961ENDODONTIK MIKROBIYOLOJI, IMMÜNOLOJI VE REJENERATİF TEDAVİLERTürkçe2-8
ENDD1211962DENTAL TRAV., CERRAHİ ENDODONTİK TEDAV. ENDO-PERİO LEZYONLAR Türkçe2+6-10
ENDD1213037KLİNİK ENDODONTİ IITürkçe2+8-12
ENDD1214731İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERTürkçe3-8
ENDD1211782GÜNCEL ENDODONTİK LİTERATÜRTürkçe1-4
ENDD1214021BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMADA İLERİ KONULARTürkçe2-6

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Pulpa ve periapikal doku hastalıklarını bilir
Pulpa ve periapikal doku hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılacak maddeleri bilir.
Pulpa ve periapikal doku hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılacak yöntemleri bilir.
Endo-perio lezyonları bilir.
Kök rezorpsiyonlarında uygulanacak multidisipliner tedavi yaklaşımlarını bilir.


İstihdam Olanakları

Mezun Endodonti doktora öğrencileri, sağlıkla ilgili kamu veya özel olmak üzere çeşitli işyerlerinde ya da üniversitelerde çalışabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sınav, sözlü sınav ve bir makalenin ya da konunun anlatımı şeklinde yapılır. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun doktora programında en az 75 olması gerekir. Ara sınav ve genel sınav notlarının %50'si alınarak başarı notu belirlenir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345
DENTAL TRAV., CERRAHİ ENDODONTİK TEDAV. ENDO-PERİO LEZYONLAR 50000
END. KARŞ. KLİ. PROB. VE ÇÖZÜM., ACİL END. TEDA.50000
ENDODONTIK MIKROBIYOLOJI, IMMÜNOLOJI VE REJENERATİF TEDAVİLER53444
ENDODONTİDE EN FAZLA ATIF ALAN LİTE. İNCELE.45300
ENDODONTİDE TAMAMLAYICI KONULAR55000
ENDODONTİDE TANI YÖNT, VAKA SEÇ., TED. PLAN. VE TED.ÖNCESİ HAZ.55500
ENDODONTİK TEDAVİ GÖRMÜŞ DİŞLERİN RESTORAS.50544
GÜNCEL ENDODONTİK LİTERATÜR55400
İNTERNAL VE EXTERNAL AĞARTMA 50405
KLİNİK ENDODONTİ I35555
KLİNİK ENDODONTİ II50555
PULPA VE PERİ. DOK. BİYO. VE HAST. KÖK REZOR. VE VİTAL PULPA TEDA.55000
SEMİNER50000
TEZ55000
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK55500
İlişkili Ders Sayısı / 15/1722776511823

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu