Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Bu programın amacı, ergoterapi bilimi ve felsefesi ile ilgili bilimsel ve klinik gelişmeleri takip eden, daha derinlemesine bilgilerle eğitilmiş olan, akademik düşünce, araştırma ve değerlendirme becerilerini geliştirmiş, bütüncül yaklaşım ile evrensel değerlere saygılı, etik kurallara bağlı, klinik uygulama becerileri gelişmiş, araştırmacı, üretken ve yenilikçi ergoterapistler yetiştirmektedir.

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Pesonel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Puanı

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri, semineri ve tezi başarıyla alan ve 90-120 AKTS'yi tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ERGY1112765 ERGOTERAPİ BİLİMİ ESASLARI Türkçe 3 8
ERGY1112766 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Türkçe 3 8
ERGY1112767 DUYU ALGI MOTOR BÜTÜNLÜĞÜ Türkçe 3 8
ERGY1112768 PEDİATRİDE ERGOTERAPİ Türkçe 3 8
ERGY1112769 ENDÜSTRİDE ERGOTERAPİ Türkçe 3 8
ERGY1112771 ERGOTERAPİDE DEĞERLENDİRMELER Türkçe 2 6
ERGY1112772 YAŞLANAN TOPLUM VE ERGOTERAPİ Türkçe 2 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ERGY1212773 ERGOTERAPİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Türkçe 3 8
ERGY1212774 ERGOTERAPİDE KLİNİK ÇÖZÜMLEME Türkçe 3 8
ERGY1212775 SEMİNER Türkçe - 8
ERGY1212776 REHABİLİTASYONDA İNOVASYON Türkçe 3 8
ERGY1212778 ÜST EKSTREMİTE REHABİLİTASYONU Türkçe 3 8
ERGY1212779 AKTİVİTE VE HAREKET ANALİZİ Türkçe 3 8
ERGY1212781 FİZİKSEL BOZUKLUKLARDA ERGOTERAPİ Türkçe 2 6
ERGY1212782 MENTAL SAĞLIK VE ERGOTERAPİ Türkçe 2 6
ERGY1210438 BİYOİSTATİSTİK Türkçe 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ERGY2112783 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ERGY2212783 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Ergoterapi alanında güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
Uzmanlaşacağı alanda bütüncül bakış açısıyla değerlendirme, planlama ve müdahale etme bilgisine sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak ergoterapi gerektiren bireylere değerlendirme ve müdahale programı planlaması yapar.
Sağlık politikaları çerçevesinde ergoterapi için teknolojik temelli değerlendirme ve terapi uygulamalarını geliştirir, danışanlara yönlendirir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Bilgi ve becerilerini kullanarak ergoterapi alanında sorunları analiz eder, araştırma konusu belirler ve proje geliştirir.

Öğrenme Yetkinliği

Ergoterapi hizmetlerinin toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmesine destek olur.
Yaşam boyu öğrenme ve öğretme prensiplerine uygun davranış geliştirerek kalite süreçlerine katkı verir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ergoterapi konusunda kaynakları izleyerek iletişim teknolojilerini kullanarak kendini etkin ifade eder.
Rehabilitasyon alanında güncel gelişmeleri takip ederek toplumsal sorumluluk bilinci ile disiplinler arası işbirliği içinde çalışır.

Alana Özgü Yetkinlik

Ergoterapi mesleğinin etik standartlarını, değerlerini ve mesleki bağımsızlığını koruyucu bir tutum sergiler.

İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayanlar kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitülerinde görev alabilir, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmak şartıyla üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir. Doktoraya devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Üçüncü aşama programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sınav, sözlü sınav ve bir makalenin ya da bir konunun anlatımı şeklinde yapılır. Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun doktora programında en az 65 olması gerekir. Ara sınav ve genel sınav notlarının % 50'si alınarak başarı puanı belirlenir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AKTİVİTE VE HAREKET ANALİZİ 5442454455
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ 5211423255
BİYOİSTATİSTİK 1111223335
DUYU ALGI MOTOR BÜTÜNLÜĞÜ 5442454455
ENDÜSTRİDE ERGOTERAPİ 5444454455
ERGOTERAPİ BİLİMİ ESASLARI 5211323255
ERGOTERAPİDE DEĞERLENDİRMELER 5333554455
ERGOTERAPİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 5444454555
ERGOTERAPİDE KLİNİK ÇÖZÜMLEME 5553554555
FİZİKSEL BOZUKLUKLARDA ERGOTERAPİ 5443454455
MENTAL SAĞLIK VE ERGOTERAPİ 5441454455
PEDİATRİDE ERGOTERAPİ 5454454455
REHABİLİTASYONDA İNOVASYON 5445454555
SEMİNER 3432555555
TEZ 5555555555
ÜST EKSTREMİTE REHABİLİTASYONU 5444454455
YAŞLANAN TOPLUM VE ERGOTERAPİ 5442454455
İlişkili ders sayısı / 17/1679626047697667688385
İlişki ağırlığı4332443445

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu