Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Sağlık hizmetlerinin organizasyonu, finansmanı, kullanımı ve sonuçları hakkında ileri düzeyde teorik bilgi ile donatarak, sağlık politikalarının disiplinlerarası bakış açısıyla değerlendirilmesinde özgün bilimsel araştırma yapma bilgi ve becerisini kazandırmaktır.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans ve/veya Yüksek Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu, İngilizce Yeterlilik Belgesi

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve en az 240 AKTS kredilik, yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora tezi alan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri mezunları ile Sağlık ve/veya Sosyal Bilimler alanında 4 yıllık lisans mezunu olup, kendi alanlarında yönetimle ilgili bir Yüksek Lisans programını tamamlamış olmak. Programa başka bir üniversitenin Sağlık Yönetimi programında kayıtlı öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HMTD1111865 SAĞLIK POLİTİKALARI ANALİZİ İngilizce 3 10
HMTD1111866 SAĞLIK HUKUKU VE MEVZUATI İngilizce 3 10
HMTD1111868 YÖNETİM TEORİLERİNİN ANALİZİ İngilizce 3 8
HMTD1111869 SAĞLIK KURULUŞLARININ FİNANSAL YÖNETİMİ İngilizce 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HMTD1211871 SAĞLIK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI İngilizce 3 10
HMTD1211876 LİDERLİK VE LİDERLİK ANALİZLERİ İngilizce 3 8
HMTD1213049 İLERİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER İngilizce 3 8
HMTD1211881 ÖRGÜT TEORİLERİ İngilizce 3 8
HMTD1211879 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ İngilizce 3 8
HMTD1211878 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON İngilizce 3 8
HMTD1211877 GİRŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ İngilizce 3 8
HMTD1211873 SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI VE MARKA YÖNETİMİ İngilizce 3 8
HMTD1211874 SAĞLIK SONUÇLARININ YÖNETİMİ İngilizce 3 8
HMTD1211882 SAĞLIK BİLİŞİMİNDE İLERİ KONULAR İngilizce 3 8
HMTD1211875 STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ TEORİLER VE UYGULAMALAR İngilizce 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HMTD2111883 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK İngilizce - 30
HMTD2111884 SEMİNER İngilizce - 10
HMTD2111885 KANITA DAYALI SAĞLIK YÖNETİMİ İngilizce 3 10
HMTD2111891 SAĞLIK DAVRANIŞI VE SAĞLIK EKONOMİSİ İngilizce 3 8
HMTD2111887 STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM İngilizce 3 8
HMTD2111888 SAĞLIKTA FİNANSMAN SORUNLARI İngilizce 3 8
HMTD2111886 SAĞLIK EKONOMİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR İngilizce 3 8
HMTD2111889 SAĞLIK SİGORTASI SİSTEMLERİ İngilizce 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HMTD2211883 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK İngilizce - 30
HMTD2211893 TEZ İngilizce - 120
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HMTD3111883 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK İngilizce - 30
HMTD3111893 TEZ İngilizce - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HMTD3211883 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK İngilizce - 30
HMTD3211893 TEZ İngilizce - 120
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HMTD4111893 TEZ İngilizce - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HMTD4211893 TEZ İngilizce - 120

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

1. Sağlık hizmetlerinin organizasyonu, finansmanı, kullanımı ve sonuçları hakkında ileri düzeyde teorik ve uygulamalı bilgiye sahiptir ve gelişmeleri takip eder.
2. Disiplinlerarası bakış açısıyla sağlık politikalarının kritik değerlendirmesini yaparak, yeni bir kavramsal çerçeve geliştirir, bu çerçeveyi bilimsel olarak analiz eder ve özgün sonuçlara ulaşır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

3. Sağlık yönetimi alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
4. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular.
5. Sağlık yönetimi ile ilgili özgün bir konunun eleştirel analizini ve sentezini yapar.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

6. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı tek başına gerçekleştirerek bilime katkıda bulunur.
7. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda yapmış olduğu bilimsel bir çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alandaki bilginin sınırlarını genişletir.
8. Sağlık yönetimi ile ilgili özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

Öğrenme Yetkinliği

9. Yaratıcı ve eleştirel düşünerek, sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda yeni fikir ve/veya yöntem geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

10. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda ürettiği özgün görüşlerini çeşitli platformlarda yazılı ve sözlü olarak aktarır.
11. En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1).

Alana Özgü Yetkinlik

12. Sağlık yönetimi ile ilgili politik, ekonomik, teknolojik, sosyal, demografik ve kültürel ilerlemeler hakkında toplumu bilgilendirme sürecine katkıda bulunur.
13. Sağlık yönetimi ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir veya çözüm üretilmesini destekler.

İstihdam Olanakları

Program mezunları çoğunlukla özel sektör veya kamu sağlık kuruluşlarında çalışabildikleri gibi akademisyen olarak çalışmalarına devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora sonrası programlara başvuru yapılabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, projeler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun yüksek lisans programında en az 75 (B-) olması gerekir. Bir dersin yarıyıl içi sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki etme oranları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında eğitim bilgi sistemine girilir ve öğrencilere duyurulur. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi %30’dan az, %70’ten fazla olamaz.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders
İlişkili ders sayısı / 0/23
İlişki ağırlığı

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu