Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı dünyada ve ülkemizde temel tıp bilimleri alanında bilimsel araştırmalarda önemli yer tutmaktadır. Laboratuvardan kliniğe giden bilimsel çalışmalarda moleküler mekanizmaların çözülmesinde, deneysel hayvan modeli çalışmalarında, hedef genlerin etkinliğinin gösterilmesinde, genetik alt yapılı hastalıkların tanı ve tedavi yaklaşımlarında Tıbbi Biyoloji ve Genetik Bilimi altında gerçekleşen çalışmaların oldukça önemi vardır. Gelişmekte olan teknoloji ve bilgi ağının hızla güncellenmesi, yeni teknolojilerin laboratuvarlara hızla adaptasyonu ve bilimsel çalışma verilerinin yayınlanması ve takibinin bu kadar çabuk olmasına karşın bu alanda çalışacak doktora düzeyinde araştırmacıların kısıtlı sayıda olduğu göz önüne alındığında Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında doktora programı bu alanda nitelikli ve akademik kariyer yapmak isteyen etkin araştırmacı yetiştirilmesi için gereklidir. Programı başarı ile bitiren öğrenciler klinik ve temel bilimler alanında iyi bir araştırmacı olarak topluma kazandırılacaktır.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

• Önerilen program Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Genetik Mühendisliği ve/veya Biyoteknoloji, Biyomedikal Mühendisliği ve Temel Bilimler alanlarında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayanlar ile Veterinerlik, Eczacılık, Diş Hekimliği ve Tıp Fakülteleri gibi beş ya da altı yıllık fakültelerin birinden en az lisans derecesi olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencileri kabul etmeyi planlamaktadır. • Ülke çapında yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda minimum 60 puan almaları gerekmektedir. • Yabancı uyruklu öğrenciler için; GRE puan şartı bulunmamaktadır. • Yabancı uyruklu öğrencilerin yurtdışında eğitim gördükleri Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının denkliğini ilgili alanda almış olmaları gerekmektedir. • Adayların YDS/YÖKDİL sınavından 60 ve üzeri, TOEFL 72 ve üzeri puan sahibi olmaları gerekmektedir. • Yapılacak bilim sınavında 100 üzerinde 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakat değerlendirmesine girebilecek ve mülakattan en az 70/100 puan alarak başarı gösteren öğrenciler kabul edilecektir.

Mezuniyet Koşulları

Doktora derecesi almaya hak kazanmak için tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin toplam 21 kredi/saatten az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir kredisiz seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması yapması gerekmektedir. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci için de gereklilik, toplam 42 kredi/saatten az olmamak koşuluyla en az 14 ders, yeterlik sınavı, seminer, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Alınması gereken dersler ve AKTS değerleri aşağıda sunulmuştur. Toplam AKTS değeri; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde tez dâhil toplam 240, lisans derecesi ile kabul edilenlerde 300’den az olmamalıdır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Önerilen program Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Genetik Mühendisliği ve/veya Biyoteknoloji, Biyomedikal Mühendisliği ve Temel Bilimler alanlarında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayanlar ile Veterinerlik, Eczacılık, Diş Hekimliği ve Tıp Fakülteleri gibi beş ya da altı yıllık fakültelerin birinden en az lisans derecesi olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencileri kabul etmeyi planlamaktadır. • Yabancı uyruklu öğrencilerin yurtdışında eğitim gördükleri Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının denkliğini ilgili alanda almış olmaları gerekmektedir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
TBGD1111924DOKTORA LAB ROTASYONU-ITürkçe-10
TBGD1111925TIBBİ VE KLİNİK GENETİKTürkçe4+2-10
TBGD1121930MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYATürkçe4-10
TBGD1121960FİZYOPATOLOJİTürkçe2-6
TBGD1121940FONKSİYONEL MORFOLOJİTürkçe3-8
TBGD1122150LABORATUVAR ROTASYONU - ITürkçe-6
TBGD1121950GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİTürkçe4-8
TBGD1121970BİLİMSEL PROJE VE ANALİZ YÖNTEMLERİTürkçe2-4
TBGD1122160LABORATUVAR ROTASYONU - IITürkçe-6
TBGD1113074TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİKTE GÜNCEL KONULARTürkçe3-8
TBGD1113076HÜCRE DÖNGÜSÜ VE PROGRAMLI HÜCRE ÖLÜMÜTürkçe3-6
TBGD1113077GENETİK VE HÜCRESEL KONTROL MEKANİZMALARITürkçe3-6
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
TBGD1213071HASTALIKLARIN MOLEKÜLER VE GENETİK TEMELLERİTürkçe4-8
TBGD1211786SEMİNERTürkçe-6
TBGD1211932YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKTürkçe-40
TBGD1211934DOKTORA LAB ROTASYONU-IITürkçe-10
TBGD1213085KANSER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİTürkçe3-8
TBGD1221930MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYATürkçe4-10
TBGD1221960FİZYOPATOLOJİTürkçe2-6
TBGD1221940FONKSİYONEL MORFOLOJİTürkçe3-8
TBGD1214021BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMADA İLERİ KONULARTürkçe2-6
TBGD1222150LABORATUVAR ROTASYONU - ITürkçe-6
TBGD1221950GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİTürkçe4-8
TBGD1221970BİLİMSEL PROJE VE ANALİZ YÖNTEMLERİTürkçe2-4
TBGD1222160LABORATUVAR ROTASYONU - IITürkçe-6
TBGD1211789HÜCRE SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARITürkçe2-6
TBGD1211929GENETİK ANALİZ LABORATUVARITürkçe2+2-8
TBGD1211931GEN VE HÜCRESEL TEDAVİLERTürkçe2-6
TBGD1213087KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ VE REJENERATİF TIPTürkçe3+2-8
TBGD1213089İLERİ MOLEKÜLER VE GENETİK TEKNİKLERTürkçe3+2-10

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

- Hücre yapı-fonksiyon ilişkisini açıklar.
Hücrenin organellerinin fonksiyonları ve organel yapı-işlev bozuklukları ile ilişkili hastalıkları tanımlar.
Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi genetik laboratuvarlarında kullanılan temel ve ileri düzey gereç ve cihazları tanımlar, kullanım amaçlarını açıklar.
Laboratuvarda uyulması gereken kuralları ve güvenlik konularını açıklar ve düzenleyebilir.
İstatistiksel yöntemlere hakimdir.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve geliştirir.


İstihdam Olanakları

Akademisyen olarak Üniversitelerde öğretim üyesi, laboratuvar sorumlusu, klinik ve bilimsel araştırmalarda yürütücü, araştırmacı ve danışman olabilir.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora-sonrası araştırmacı olarak eğitimlere kabul edilebilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sınav, sözlü sınav ve bir makalenin ya da bir konunun anlatımı şeklinde yapılır. Doktora programında geçerli not minimum 75'dir. Toplam 100 puan üzerinden ara sınavın başarıya oranı %50, genel sınavın başarıya oranı % 50'dir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders10
İlişkili Ders Sayısı / 0/23

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu