Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Türkiye’deki Tıp Fakültelerinde tıp tarihi ve etik uzmanlarına ihtiyaç olduğu son senelerde ciddi bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ayrıca Akademik olarak çalışmak üzere veya bu konuda kendini geliştirmek isteyenler için Tıp tarihi ve Etik doktora çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bu amaçla Tıp tarihi ve Etik doktora programı açılmıştır.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans ve / veya Yüksek Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu, İngilizce Yeterlilik Belgesi

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve en az 240 AKTS kredilik, yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora tezi alan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TTED1110252 ETİĞİN TEMEL TEORİLERİ Türkçe 2 8
TTED1113053 OSMANLI DÖNEMİ TIP TARİHİ Türkçe 2 8
TTED1113055 SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİ Türkçe 2 8
TTED1113057 TIBBİ SORUMLULUK Türkçe 2 8
TTED1113058 ETİKTE AYDINLATILMIŞ ONAM Türkçe 2 6
TTED1110305 CEZA HUKUKUNDA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA Türkçe 2 6
TTED1110268 HUKUK TARİHİ Türkçe 2 6
TTED1113056 OSMANLI DARÜŞŞİFALARI Türkçe 2 6
TTED1113054 DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE KODLAR Türkçe 2 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TTED1213059 ÇAĞDAŞ TIP EĞİTİMİ Türkçe 2 8
TTED1213061 MAHREMİYET Türkçe 2 8
TTED1213062 HASTA HAKLARI Türkçe 2 8
TTED1213063 HEKİMBAŞILIK VE DARÜŞŞİFALAR Türkçe 2 8
TTED1213065 CUMHURİYET DÖNEMİ TIP TARİHİ Türkçe 2 8
TTED1210263 OSMANLI MEDENİ TARİHİ Türkçe 2 6
TTED1213066 HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU Türkçe 2 6
TTED1210437 İLERİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Türkçe 3 8
TTED1213064 SAĞLIK HUKUKUNDA YÖNETMELİKLER Türkçe 2 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TTED2112784 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
TTED2113067 TIP TARİHİ (18.YY DAN İTİBAREN) Türkçe 2 8
TTED2113068 İSLAM VE SELÇUKLU DÖNEMİ TIP TARİHİ Türkçe 2 8
TTED2110274 KLİNİK ETİK VAKA TARTIŞMALARI Türkçe 2 8
TTED2113072 SEMİNER Türkçe - 10
TTED2110266 ETİK ARAŞTIRMALARINDA METOT Türkçe 2 6
TTED2113069 OSMANLIDA ESNAF TEŞKİLATI Türkçe 2 6
TTED2113073 ETİKTE HASTANIN MAHREMİYETİ Türkçe 2 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TTED2212784 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
TTED2212785 TEZ Türkçe - 120
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TTED3112784 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
TTED3112785 TEZ Türkçe - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TTED3212784 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
TTED3212785 TEZ Türkçe - 120
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TTED4112785 TEZ Türkçe - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TTED4212785 TEZ Türkçe - 120

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Genel Tıp Tarihinin genel çizgisini karşılaştırmalı olarak bilir.
Türk Tıp tarihini tüm zaman dilimlerinde bilir, diğer medeniyetlerle karşılaştırır.
Osmanlı Tıbbını, Osmanlı hekiminin kimliğini, darüşşifaları , tıp kitaplarını ve tedavi şeklini bilir.
Tıp eğitiminin gelişim sürecini bilir, eğitim şartlarını, programları, tıp okullarını öğrenir.
Modern tıbbın temellerini bunu hazırlayan şartları ve katkıda bulunan hekimleri bilir.
Tıp Etiğinin temel kurallarını, bunları hazırlayan ilkeleri öğrenir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Klinikte karşılaşılan etik sorunları ayırt edebilir, çözüm önerebilir.
Etik vakaları tartışır ve çözümler önerebilir.

YETKİNLİKLER


Alana Özgü Yetkinlik

Hayatın başından itibaren karşılaşılan etik sorunları sistematik bir şekilde tartışabilir.

İstihdam Olanakları

Tıp Fakültelerinde Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dallarında eğitim verebilir, asistanlık yapabilir.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Doktora yazılı sınavlarından en az 70 ve üzeri puan almak gerekir. Ara sınavın başarıya oranı %50 ve genel sınavın başarıya oranı %50 dir. Sınavlar sözlü veya yazılı olur, seminer hazırlamak ve verilen ödevleri hazırlamak zorunluluğu vardır.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders
İlişkili ders sayısı / 0/26
İlişki ağırlığı

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu