Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

İstanbul Medipol Üniversitesi Medikal Fizik yüksek lisans programının amacı, medikal fizik alanında uluslararası seviyede bilgi ve beceriye sahip, üst seviyede teorik ve pratik bilgi ile donanmış nitelikli medikal fizik uzmanları yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result, Certificate of English Proficiency

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses,a seminar and a thesis who have taken the 90 to 120 ECTS have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Fizik, fizik mühendisliği, nükleer enerji mühendisliği lisans diplomasına sahip olmak

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SFZY1130480 RADYOBİYOLOJİ Türkçe 4 12
SFZY1130490 RADYASYON FİZİĞİ Türkçe 4+4 16
SFZY1130530 FOTON ELEKTRON DOZİMETRİSİ Türkçe 4+4 16
SFZY1110438 BİYOİSTATİSTİK Türkçe 3 8
SFZY1150160 RADYASYON ONKOLOJİSİ Türkçe 2 6
SFZY1150170 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME Türkçe 1 4
SFZY1115720 ANATOMİ Türkçe 2 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SFZY1215820 SEMİNER Türkçe - 4
SFZY1230540 RADYASYONDAN KORUNMA Türkçe 3 12
SFZY1230530 FOTON ELEKTRON DOZİMETRİSİ Türkçe 4+4 16
SFZY1250150 RADYOTERAPİ UYGULAMALARI Türkçe 2 6
SFZY1247420 NÜKLEER TIP FİZİĞİ Türkçe 1 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SFZY2130690 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SFZY2230690 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Radyasyon Onkolojisi, nükleer tıp ve radyoloji alanında kullanılan radyasyon veren cihazların yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgilere sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Radyasyon verici cihazların günlük, aylık ve yıllık kalite kontrol programlarını takip etmeyi ve uygulamayı bilir.
Kliniğe yeni alınan cihazların kabulu ve hizmete sokması aşamasında yapılması gerekenleri bilir.
Hastaların tedavi planlamasını yapma yeteneğine sahiptir.
Çalıştığı kurumun radyasyondan korunma görevlisi olacak bilgiye sahiptir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanındaki araştırmalarda ekip içinde görev alabilir; aldığı görevin sorumluluğunu tek başına üstlenebilir ve yerine getirmek üzere bağımsız çalışma yürütebilir.

Öğrenme Yetkinliği

Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Teorik ve pratik çalışmalarda iletişim ve bilgisayar teknolojilerini verimli olarak kullanır.
Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
Klinik uygulamaların hasta ve personele en az radyasyon verecek şekilde planlamasını yapabilir.

İstihdam Olanakları

Tıp fakültelerinin Radyasyon onkolojisi Nükleer tıp Radyoloji bölümlerinde çalışabilir.

Üst Dereceye Geçiş

May apply to third cycle programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Yazılı Sınav Araştırma ve uygulama Tez

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ANATOMİ 40020100315
BİYOİSTATİSTİK 11223454551
FOTON ELEKTRON DOZİMETRİSİ 55555555555
NÜKLEER TIP FİZİĞİ 54355555555
RADYASYON FİZİĞİ 55545545554
RADYASYON ONKOLOJİSİ 52254554555
RADYASYONDAN KORUNMA 53435554555
RADYOBİYOLOJİ 52235353455
RADYOTERAPİ UYGULAMALARI 55555555555
SEMİNER 55533555555
TEZ 55555555555
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME 52335555553
İlişkili ders sayısı / 12/115539414550535450575653
İlişki ağırlığı43334444444

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Canlı DestekBilgi Talep Formu