Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Bilişsel Rehabilitasyon; beyin hasarları sonrası kaybedilen dikkat, yürütücü işlevler, bellek, dil, görsel algı-yapılandırma gibi alanlarda ortaya çıkan bilişsel işlevlerdeki bozulmaları düzeltmeye veya azaltmaya, geri kazandırmaya ve kaybolan işlevselliği yeniden yapılandırma hedefine yönelik teorik bilgi ve rehabilitasyon becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result, Certificate of English Proficiency

Mezuniyet Koşulları

Seminer dersi de dahil kayıt olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlayan, tezini tamamlayan ve toplamda 120 AKTS kredisi toplayan öğrencier diploma almaya hak kazanır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BLRY1121990 MORFOLOJİ Türkçe 3 9
BLRY1136160 BİLİŞSEL İŞLEVLERİN TEMELLERİ VE TEMEL KLİNİK NÖROLOJİ Türkçe 2+4 8
BLRY1136180 NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME Türkçe 2+4 8
BLRY1136250 TEMEL NÖROMODÜLASYON UYGULAMALARI Türkçe 2+2 8
BLRY1121980 HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe 4 9
BLRY1122010 MOLEKÜLER GENETİK Türkçe 4 7
BLRY1122210 LABORATUVAR ROTASYONU - I Türkçe - 6
BLRY1122220 LABORATUVAR ROTASYONU - II Türkçe - 6
BLRY1122240 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 4
BLRY1122230 FİZYOLOJİ Türkçe 2 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BLRY1247430 SEMİNER Türkçe - 4
BLRY1221990 MORFOLOJİ Türkçe 3 9
BLRY1236170 TEMEL BİLİŞSEL REHABİLİTASYON UYGULAMALARI Türkçe 2+4 8
BLRY1210326 BEYİN ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE İSTATİSTİK Türkçe 3 8
BLRY1210446 BEYİN ARAŞTIRMALARI İÇİN BİLİŞSEL PSİKOLOJİ Türkçe 3 6
BLRY1266040 DİKKAT VE BELLEK BOZUKLUKLARININ REHABİLİTASYONU Türkçe 2+2 6
BLRY1266050 KOMPLEKS ALGISAL BOZUKLUKLARIN REHABİLİTASYONU Türkçe 2+2 6
BLRY1279770 AFAZİ REHABİLİTASYONU Türkçe 2 6
BLRY1221980 HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe 4 9
BLRY1222010 MOLEKÜLER GENETİK Türkçe 4 7
BLRY1222210 LABORATUVAR ROTASYONU - I Türkçe - 6
BLRY1222220 LABORATUVAR ROTASYONU - II Türkçe - 6
BLRY1222240 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 4
BLRY1222230 FİZYOLOJİ Türkçe 2 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BLRY2147720 DÖNEM PROJESİ Türkçe - 30

Program Yeterliliği

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Davranışsal nöroanatominin ilkelerini göz önünde tutarak karşılaştığı beyin hasarlarını bilir ve benzer tabloları birbirinden ayırt edebilir.

YETKİNLİKLER


Alana Özgü Yetkinlik

Normal dışı biliş ve davranışı uygun psikometrik ölçme araçlarını kullanarak değerlendirebilir.
Bilişsel Rehabilitasyon Terapisinde kullanılan geleneksel yöntemleri ve temel nöromodülasyon tekniklerini uygulayabilir.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Tek başına veya ekip halinde, özgün bir konuda, en uygun araştırma yöntemlerini kullanarak bir araştırmayı planlar, yürütür ve sonuçları bilimsel rapor haline getirebilir.
Sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışmayı benimser ve alanının etik kurallarını içselleştirir.

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Bilişsel Rehabilitasyon Terapisine ilişkin temel ve güncel kuramsal bilgiyi kazanır.
İnsan bilişsel süreçlerini kavrar ve bunların nöral yapı ve süreçlerini bilir.

İstihdam Olanakları

Öğrenciler bilişsel rehabiltasyon hizmeti verilen hastanelerde, özel merkezlerde ve özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarında görev alabilirler. Ayrıca Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmak şartıyla üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir.

Üst Dereceye Geçiş

Üçüncü aşama programları için geçerli olabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler yıl içinde sözlü ve yazılı sınavla değerlendirilirler. Ayrıca pratik değerlendirmeler yapılmakta, ödev ve projeler verilmektedir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders
İlişkili ders sayısı / 0/18
İlişki ağırlığı

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu