Geri
AKADEMİK

(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Kurum İçi Görevlendirme

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi 1993 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü

Araştırma Alanları

Çocuk Gelişimi,Çocuk Edebiyatı, Yaratıcı Drama, Özel Gereksinimli Çocuklar, Erken Müdahale

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
Danacı Ö.M., Yükselen, A. (2014). The effect of child activity on the habituation attitude of reading book which of child’s parents. Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 152, Pages 1-1308 (7 October 2014)
A1. Yükselen, A., Yaban, E.H. (2013). “Kaynaştırma Programına devam Eden Hafif Düzeyde Zihin Engelli Çocukların Sosyal Yeterlilikleri” . Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt-Sayı: 28 (3), 454-468.

A2. Bayhan, P.,Yükselen, A.,Çetin, Z. (2009).”Self-Perceptıon Levels Of Mothers Having Babies 0 – 12 Months In Dealing With Infant Care Problems, Pediatrics Internatıonal.
DOI :10.1111/j.1442-200X.2009.02822.x., 51, 5, 726-731.

A3. Bayhan, P; Yükselen A; Kaysılı, B. (2007). Çocukların Ekonomiyle ilgili Kavramlara Yönelik Algılarının Yaşlara Göre İncelenmesi. Eğitim ve Bilim,Cilt: 32, Sayı: 143, 3-12.

A4. Yükselen A., Doğan,Ö., Turan, F., Çetin, Z.,Ungan, M, (2008). ” Effects Of Exercises On Fundamental Movement Skills In Mentally Retarded Children, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, , 12,3,192-195.

A5. Çetin,Z., U.Mehmet., İpek, A., Doğan, Ö. (2008).”A Comparative Study On Sex Role Perceptıon of Mentally Handicapped Children, Normal Developing Children and Children Under Protectıon In Turkey,” Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, 12,1,26-34.

A6. Bayhan, P; Artan, İ; Yükselen, İ.A. (2002). Comparison of fear in Children With and Witout mental retardation: A Study From Turkey. The Family Physican, No: 23, December, 7-14.

A7. Bayhan, P; İpek Yükselen A. (2001). The Impact of Drama In Education On The Social Evaluation of Mentally Retarded Children: A Study and Implementation Conducted In Turkey. The Source, Vol: 3, No: 1, Fall, 1-7. (Yüksek lisans tezinden üretilmiş, puanlamaya dahil edilmemiştir)

A8. Akman, B., İpek, A., Uyanık, G. (2000) Examination of the Conceptual Development of Children at Six Years of Age Attending Kindergarten, International Journal of Early Years Education, Vol.9, No.3, 227-234.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. M. Arı, A. Yükselen, Z. Çetin, S. Şahin, E.H. Yaban, Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk konferansı dahilinde "Uluslarası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi Kongresi Sağlık Gelişim ve Eğitimde Çocuk" bildiri kitapçığındaki "Hacettepe Arı Gelişimsel Destek Programı", 591-597 pp., Ankara, Türkiye, 7-9 Ekim 2009.

B2. A. Yükselen, S.Postalcı, A. Alaçam, Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk konferansı dahilinde "Uluslararası Katılımlı II.Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi Sağlık Gelişim ve Eğitimde Çocuk" bildiri kitapçığındaki "Orofasiyal Kas Disfonksiyonlu Çocuklarda Castillo-Morales Palatal Plak Tedavisinin Sosyal Kabul Üzerine Etkisi", 513-521 pp., Ankara, Türkiye, 7-9 Ekim 2009.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. P. Bayhan, A. Yükselen, "Özel Gereksinimli Çocuklarda Drama Modelleri ve Oyun", Yaratıcı Drama Dergisi , 45-55 pp., 2007
D2. A. Yükselen, "Zihinsel Engelli Çocukların Eğitiminde Yaratıcı Dramanın Önemi", Ufkun Ötesi Bilim , 43-51 pp., 2007
D3. E.H. Yaban, A. Yükselen, "Korunmaya Muhtaç Yedi-On Bir Yaş Grubundaki Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi", Toplum ve Sosyal Hizmet , 53-72 pp., 2007
D4. A. Yükselen, P.Bayhan, "Zihinsel Engelli Çocuk ve Adölesanların Sosyal Yeterlilik ve Problem Davranışlarının Anne Baba ve Öğretmen Yönünden Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", Çocuk Gelişimi ve Eğitimi , 1-11 pp., 2005 (Doktora tezinden üretilmiş, puanlamaya dahil edilmemiştir)
D5. F. Turan, A. Yükselen, "Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Dil Özellikleri", Eğitim ve Bilim , 43-47 pp., 2004
D6. F. Turan, P.Bayhan, A. Yükselen, "6-12 Yaş Çocuklarının Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi", Çocuk Gelişimi ve Eğitimi , 71-85 pp., 2004
D7. P. Bayhan, A. İpek, "Ergenlik Dönemindeki Zihinsel Engelli Çocukların Yüz İfadelerini Tanıma ve Algılamaları", Milli Eğitim Dergisi , 11-19 pp., 2001
D8. P. Bayhan, A. Yükselen, "Engelli Kardeşleri Olan Çocukların Kardeş İlişkileri", Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 190-205 pp., 2001
D9. P. Bayhan, A. İpek, "Examination of Children at Preschool Period with Mental Retardation in Gaining the Concepts of Colour-Shape and Numbers with Computer Assisted Instruction", Journal of Qafqaz University , 167-176 pp., 2000
D10. P. Bayhan, A. İpek, "Zihinsel Engelli Çocukların Anne Babalarının Demonstrasyon Yoluyla Eğitime Katılımları", Milli Eğitim Dergisi , 24-26 pp., 1997
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
Ekmen, G., Yükselen, A. (2015). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Kanunun Bir İletişim Aracı Olarak Kullanılması. 21-22 Mayıs 2015 İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Sanat ve Sağlık Sempozyumu. ………………………………..basımda
E1. Yükselen, A., Kangal, S., 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu kitabı “Resimli Çocuk Kitaplarının Renk Kavramı Kazanımı Üzerine Etkisinin İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM),pp. 555-562, 5-7 Ekim 2011, Ankara.
E1.Ö. Doğan, F. Turan, A. Yükselen, Özel Eğitimden Yansımalar konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri Özel Eğitimden Yansımalar" bildiri kitapçığındaki "Okuma Sorunu Olan ve Olmayan Çocuklar Açısından Dile Bağlı Okuma Güçlüklerinin Erken Tanılanması", 307-313 pp., Bolu, Türkiye, Kasım 2005.
F. Diğer yayınlar :
F1. Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitaplar (Ders kitabı hariç)
Turan, F., Yükselen A. (2014). (Ed.) Çocuk Gelişimi I Bebeklik Döneminde Gelişim. Hedef CS Yayıncılık, Ankara.
Turan, F., Yükselen A. (2014). (Ed.) Çocuk Gelişimi II Okul Öncesi Döneminde Gelişim. Hedef CS Yayıncılık, Ankara.
Metin, N., Yükselen, A. (2014). (Ed.) Özel Gereksinimli Çocuklar ve Kaynaştırma. Hedef CS Yayıncılık, Ankara.
F1.1. Gönen M., Dr. Şahin S.,Yükselen A.,Tanju E. (2006). Çocuklar İçin Yaratıcı Etkinlikler. Epsilon Yayıncılık, İstanbul.

F1.2. Gönen M. ,Şahin S.,Yükselen A.,Tanju E.,Celep S. (2006). Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuklar İçin Yaratıcı Drama. Epsilon Yayıncılık, İstanbul.

F1.3. Akman B., İpek Yükselen A.,Uyanık G. (2000). Okulöncesi Dönemde Matematik Etkinlikleri. Epsilon Yayıncılık, İstanbul.
F2. Ulusal kitaplarda bölüm yazarlığı
Şengül, A. E., Yükselen, A.(2014). Bebeklikte Sosyal ve Duygusal Gelişim, Turan, F., Yükselen, A. (Ed.). Çocuk Gelişimi I Bebeklik Döneminde Gelişim. 8. Bölüm, 185-208 pp., Hedef CS Yayıncılık, Ankara.
Batu, S., Yükselen, A. (2014). Erken Çocukluk Özel Eğitim ve Kaynaştırma Uygulamalarında Genel Prensipler. Metin, N., Yükselen, A. (Ed.). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Kaynaştırma. 1. Bölüm, 329-350. Hedef CS Yayıncılık, Ankara.
Yükselen, A. (2014). Okul Öncesinde Çocuk ve Medya. Turla, A. (Ed.) Okul Öncesi Dönemde Çocuk Edebiyatı.3. Bölüm, 218-234. Hedef CS Yayıncılık, Ankara.
Deniz, Ü., Yükselen, A. (2014). 0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı. Akyol, K. A. (Ed.). Okul Öncesi Eğitim Programları. 4. Bölüm, 220-236. Hedef CS Yayıncılık, Ankara.
F2.1. A.Yükselen, Doğru, S.Y., Öz, A.Ş. (Edt.), Aileler ve Öğretmenler İçin El Kitabı Tüm Yönleriyle Özel Bebekler & Çocukların Gelişimi ve Etkinlik Örnekleri, (Erken Çocukluk Dönemi (36-72 ay) (Bölüm 5), Eğitime İlişkin Seçenekler (Bölüm 6)), 129-142 pp., 149-163 pp., Ankara, Eğiten Kitap, 2013.
F2.2. A. Yükselen, Gönen, M. (Edt.), Çocuk Edebiyatı (Yaş Gruplarına Göre Çocuk Kitapları), 57-72 pp., Ankara, Eğiten Kitap, 2013.
F2.3. Yaban H., A. Yükselen, Erdoğan, T. (Edt.), İlkokula (İlköğretime) Hazırlık ve İlkokul (İlköğretim) Programları (Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocukların Okula Hazırlanması), 154-180 pp., Ankara, Eğiten Kitap, 2013.
F2.4. A. Yükselen, G. Uyanık Balat & H. Bilgin (Edt.), Sınıf Yönetimi (Okulöncesi Dönem Çocuğunun Davranışını Etkileyen Sosyal ve Psikolojik Faktörler), 15-38 pp., Ankara, Eğiten Kitap, 2011.
F2.5. A. Yükselen, N. Baykoç (Edt.), Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim (Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Eğitimi), 425-440 pp., Ankara, Eğiten Kitap, 2011.
F3. Ulusal hakemli olmayan dergiler
F3.1. A. Yükselen, Z. Çetin (2007). Okulöncesi Dönem Çocuklarında Akran İlişkileri. Yaşadıkça Eğitim, 96, 4-8.
F3.2. A. Yükselen, Z. Çetin (2007). Özel Gereksinimi Olan Çocuklarda Sanat Eğitimi. Yaşadıkça Eğitim, 93, 12-14.
F3.3. A. Yükselen (2006). Zihinsel Engelli Çocuklar ve Drama. Sapiens. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Dergisi. Yıl:2, Sayı:7,20-25.
F3.4. Z. Çetin, A. Yükselen (2005) Çoklu Zeka Eğitim Programlarının Çocukların Yaratıcılıkları Üzerine Etkisi. Yaşadıkça Eğitim, 87, 38-39.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Filiz OKUMUŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2002 Marmara Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

2011-2012 Yeditepe Üniversitesi, (Öğretim üyesi) 2009-2011 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Öğretim Görevlisi, Ebelik Bölüm Başkanı) 1997-2009 Sağlık Bakanlığı (Ebe)

Araştırma Alanları

Holistik Ebelik Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
- Okumus F, Demirci N. (2016) Vaginal douching cessation in rural Turkish women with vaginitis. International Journal of Caring Sciences. 9 (1): 236-248
- Okumus F, Sohbet R. (2013). Antenatal care before caesarean section in rural Turkey. British Journal of Midwifery. 21 (1): 32-39
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding ) basılan bildiriler
- Okumuş F., Demirci N. The effect of vaginal douching cessation on vaginitis. The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI). Paris, France, December 4-7, 2014, P- 111
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
- Okumuş F. (2015) Vajinal duş ve profesyonel yaklaşım. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Dergisi, 7 (2): 112-20
- Okumuş F., Demirci N. (2015) Kırsal bölgede yaşayan kadınların vajinal akıntı durumunda sağlık arama davranışları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18 (3): 204-213
- Okumuş F. (2015) Ebelere yeni unvan arayışları. SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi. 35: 62-65
- Okumuş F. (2014) Travay dönemindeki ebelik mesleğinin keyifli doğumu. SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi. 32: 54-57
- Okumuş F. Demirci N. ( 2014 ) Türkiye’de vajinal duş gerçeği. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 22 (1): 53-62
- Okumuş F., Yıldız Eryılmaz H. (2007) Kadınlarda histerektomi sonrası cinsel fonksiyonlar, Hemşirelikte Eğitim Araştırma Dergisi, 4(2): 5-8.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:
- Erciyes Ü, Okumuş F. Vaginal doğum yapan kadınların doğum öncesi bakım ve eğitim içeriklerinin belirlenmesi.II.Ege G-Ebelik ve Doğum Kongresi 4-6 Mayıs 2016, İzmir P-82 Poster Bildiri
-Şirin F. Okumuş F. Adölesan anne yaşının sağlık öyküsü ve doğum öncesi izlemlere etkisi. II. Ege G-Ebelik ve Doğum Kongresi 4-6 Mayıs 2016, İzmir P-74 Poster Bildiri
-Akyiğit S, Okumuş F. Özel hastanede doğum yapan annelerin emzirme başarısını etkileyen faktörler. II. Ege G-Ebelik ve Doğum Kongresi 4-6 Mayıs 2016, İzmir P-72 Poster Bildiri
-Akyiğit S, Okumuş F. Lohusaların doğum sonu özyeterlilik algısını etkileyen faktörler. II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi 25-26 Şubat 2016, Antalya PS-114 Poster Bildiri
-Okumuş F. Dünyada ebelik eğitimi. Ebelikte Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Çalıştayı, 8 Ocak 2016, İstanbul Konuşmacı
-Okumuş F. Gebelik ve doğum ile ilgili integratif sağlık yaklaşımları. II. Ulusal İntegratif Tıp Kongresi, 13-15 Kasım 2015, Antalya Konuşmacı
-Okumuş F. Gebelik ve doğumda aromaterapi. Uluslararası Katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğitimciliği Kongresi, 5-7 Kasım 2015, Seferihisar/ İzmir Konuşmacı
-Okumuş F, Onur ME. Özel hastanede verilen doğum öncesi eğitimin kadınların sezaryen talepleri üzerine etkisi. Uluslararası Katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğitimciliği Kongresi, 5-7 Kasım 2015, Seferihisar/ İzmir Sözlü bildiri
-Okumuş F. Vajinal duş tehlikeli mi? 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 19-23 Kasım 2014, SS-28 Sözlü bildiri
-Öncü H., Okumuş F. Doğumda bir geleneksel yöntem: Fatmaana eli otu mucizesi. Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, 24-26 Nisan 2014, Manisa, PS- 116 Poster Bildiri
-Okumuş F, Kapan A, Öncü H, Uluocak N. Antenatal Bakım Kalitesini Etkileyen Faktörler, 1.Ebelik ve Doğum Kongresi, 21-22 Mart 2014, İzmir, PS- Poster Bildiri
-Okumuş F., Şahin N. Nulligravid hemşirelerde doğum korkusu, 2. Uluslararası, 3. Ulusal Ebelik Kongresi, 21-22 Kasım 2013, Antalya, PS-018 Poster Bildiri
-Okumuş F., Lale Z., Erciyes Ü. Doğum şeklinin annelerin doğum sonu konfor algısına etkisi. I. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi, 20-22 Haziran 2013, İzmir, P 60 Poster Bildiri
-Okumuş F., Arslan Ş., Benli S. Gebelerde doğum korkusunu etkileyen faktörler. I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, 24-26 Nisan 2013, İstanbul. Poster Bildiri 1.lik ödülü
-Okumuş F. Vajinal duş ve profesyonel yaklaşım. İstanbul Üniversitesi 3. Kadın Doğum Günleri, 28 Şubat- 2 Mart 2013, İstanbul. S2 Sözlü Bildiri
-Okumuş F. Demirci N. Vajinal duş gerçeği. İstanbul Üniversitesi 3. Kadın Doğum Günleri, 28 Şubat- 2 Mart 2013, İstanbul. S2 Sözlü Bildiri

İDARİ GÖREVLER:
-İstanbul Medipol Üniversitesi Ebelik Bölüm Başkanlığı (2015- devam ediyor)
-Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği (2015- devam ediyor)
-Sınav Komisyon Üyeliği (2011- devam ediyor)
-Yüksekokul Kurulu Üyeliği (2009- 2011)
-Sütçüimam Üniversitesi Ebelik Bölüm Başkanlığı (2009- 2011)
-Sağlık Ocağı Başebeliği (2008- 2009)

BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER
-Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği
-Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği
-Homeopati Derneği

ÖDÜLLER:
-Okumuş, F., Arslan, N., Kahraman, R. “Sağlık yüksekokulu ebelik öğrencilerinin klinik uygulama alanları hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesi, II.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-29 Nisan 2011, Posterlerde en iyi üçüncü bilimsel araştırma ödülü.
-Okumuş F., Arslan Ş., Benli S. (2013) Gebelerde doğum korkusunu etkileyen faktörler. I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, 24-26 Nisan 2013, İstanbul. Prof.Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu birincilik ödülü

EĞİTİMLER
- (4 Mayıs 2016) Nefes ve EFT Doğuma Hazırlık Kursu, 2. Ege Gebelik ve Doğum Kongresi, Tepekule Kongre Merkezi, İzmir
- (5 Kasım 2015) Doğumda Bası Noktaları, Uluslararası Katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, Şifa Üniversitesi, İzmir
- ( 9-17 Eylül 2015 ) Kadın Doğum Klinikleri Hemşire ve Ebe Eğitimi, Medipol Üniversitesi Sefaköy Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitimci
- (24 Mayıs 2015) Hollanda’da Özel Klinik Ebeliği Uygulamaları, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Koordinatör
- (22 Mayıs 2015) “Doğum Distosilerine Yaklaşım ve Doğumda Ebe Desteği” Uluslararası Katılımlı Değişen Dünyada Değişen Doğumlar Sempozyumu, Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği, İstanbul Düzenleme Kurulu Üyesi
- (Mart 2015) “Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu” İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul
- ( 20 Mart 2015 ) Ultrasonografik Fetal Anomali Tarama Kursu 3. Acıbadem Kadın Doğum Günleri, Wyndham Grand Levent Otel, İstanbul
- ( 19-21 Aralık 2014 ) Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Etkinliği. Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği ve İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
- (22 Kasım 2014) Jinekolojik Onkoloji Hastalarına Yönelik Palyatif Bakım Kursu, 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği, Belek, Antalya
- ( 15-16 Kasım 2014 ) 7 Path Otohipnoz Kursu, Eğitimci Dr. Bülent Uran, İstanbul
- ( 24- 26 Ekim 2014 ) Homeopati aracılığı ile bulaşıcı hastalıklardan korunma ve aşının yan etkileri, Hometopati Derneği, Eğitimci Kate Birch, İstanbul
- ( 23-27 Ekim 2014 ) Kadın Doğum Klinikleri Hemşire ve Ebe Eğitimi, Medipol Üniversitesi Esenler Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitimci
- ( 3-4-5-6 Temmuz 2014 ) Uluslararası HypnoBirthing® Sertifikasyon Programı ( Doğumda hipnoz uygulayıcı ) Hypnobirthing Enstitüsü, Eğitimci Sherry Gilberth, İstanbul
- ( 26-27 Nisan 2014 ) Hamilelik ve Doğumda Homeopati. Hamile Okulu, Eğitimci Muhammet Shafi, İstanbul
- (20-21 Ocak 2014) Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi, İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, İstanbul
- (20 Kasım 2013) Waterbirth Certification Workshop, 3rd National 2nd International Midwifery Congress, Antalya, Turkey
-( 7-8 Aralık 2013 ) ( Active birth ) Aktif Doğum Eğitmenliği. İstanbul Doğum Akademisi, Eğitimci Janet Balaskas, İstanbul
-( 12- 20 Ekim 2013 ) Şifa Okulu (2. Modül) Homeopati kadın ve çocuk remedileri/ Terapötik masaj/ Psikodrama giriş, Homeopati Derneği- Buğday Derneği işbirliği ile. Çanakkale.
- ( Eylül 2013- devam ediyor) Homeopati Eğitimi. Homeopati Derneği, İstanbul.
-( Mart 2013- Ekim 2013 )Doğuma hazırlık eğitmenliği ve doulalık eğitimi. İstanbul Doğum Akademisi. İstanbul
-(7 Aralık 2012) Elektronik Fetal Monitorizasyon Kursu, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği, İstanbul
-(12 Mayıs 2012) Klinik Araştırmalar Bahar Okulu, Yeditepe Üniversitesi, ISPOR-SC ve SANİTAS Kulüpleri, İstanbul
-(13 Ekim 2011) Doğuma Hazırlık Eğitimi Eğitim Teknikleri ve Felsefeleri Kursu, 1.Uluslararası 2. Ulusal Ebelik Kongresi, Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Safranbolu, Karabük
-(26-27 Mart 2011) Doğum Öncesi Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir
-(30 Haziran-2 Temmuz 2010) Bilimsel Makale Yazımı Kursu, KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu, Trabzon
-(29 Nisan- 1 Mayıs 2010) Epidemiyoloji ve Temel Biyoistatistik Kursu, GATA Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Deontoloji Anabilim Dalı, KSÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
-(18-20 Şubat 2010) Kalitatif Araştırma Yöntemleri Kursu, Sağlık İçin Sosyal Bilimler Derneği (SASBİL), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
-(12 Aralık 2009) 15. DAS Eğitim Sempzoyumu, “Sterilizasyon & Dezenfeksiyon Eğitim Semineri” Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş
-(2 Kasım 2009) Elektronik Fetal İzlem Hemşirelik Kursu, I. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği, İstanbul
- (2-4 Aralık 2008) Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı
-(10-28 Kasım 2008) Türkiye Üreme Sağlığı Programı Hizmetiçi Eğitimi, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı
-(4 Nisan 2008) I. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, İstanbul
- (20 Haziran 2007) Uygulamaları Fetal Monitorizasyon ve NST Kursu, 1. Ulusal Ebelik Kongresi, Ebeler Derneği, Harbiye Askeri Müze, İstanbul
-(20 Haziran 2007) Temel Obstetrik USG Kursu, 1. Ulusal Ebelik Kongresi, Ebeler Derneği, Harbiye Askeri Müze, İstanbul
-(20 Nisan 2015) İnfertilite Hemşireliği Kursu, 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara
-(13 Haziran 2005) Rahimiçi Araç Uygulama Kursu, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı

KONGRE ve ÇALIŞTAYLAR
-(20-22 Ekim 2016) 3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, Bilkent Hotel & Convention Center, Ankara Bilimsel Kurul Üyesi
-(4-6 Mayıs 2016) 2. Ege Gebelik ve Doğum Kongresi, Tepekule Kongre Merkezi, İzmir Bilimsel Kurul Üyesi
-(26-29 Nisan 2016) 3. Uluslararası, 7. Ulusal Çukurova Ebelik Öğrencileri Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana Bilimsel Kurul Üyesi
-(25-26 Şubat 2016) II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Akdeniz Üniversitesi, Antalta
-(8 Ocak 2016) Ebelikte Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bakırköy, İstanbul Konuşmacı
-(13-15 Kasım 2015) II. Ulusal İntegratif Tıp Kongresi, İntegratif Tıp Derneği, Kundu, Antalya Konuşmacı
-(5-7 Kasım 2015) Uluslararası Katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğitimciliği Kongresi, Seferihisar/ İzmir Konuşmacı
-(22-23Mayıs 2015) Uluslararası Katılımlı Değişen Dünyada Değişen Doğumlar Sempozyumu, Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği, İstanbul Düzenleme Kurulu Üyesi ve Bilimsel Sekreterya
- (8-10 Nisan 2015) VII. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi. İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, İstanbul
-(11-12 Nisan 2015) III. Uluslararası Homeopati Konferansı “Kronik Hastalıklarda Homeopatinin Başarısı, Tedavisi Zor Hastalıklarda Prognoz”, Homeopati Derneği, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, İstanbul
-(4 Nisan 2015) Ulusal Doğum Sempozyumu, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
-(20-22 Mart 2015) 3. Acıbadem Kadın Doğum Günleri, Acıbadem Üniversitesi, Levent, İstanbul
-(19-23 Kasım 2014) 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği, Belek, Antalya
-(15 Ekim 2014) Medipol Üniversitesi İnme ve Rehabilitasyonu Sempozyumu, Medipol Üniversite Konferans Salonu, İstanbul
-(12 Eylül 2014) İnfertilite Hemşiliği Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Derneği, İstanbul
-(2-23 Kasım 2013) 3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi, Akıl Yürek ve Bilgiyle, Belek, Antalya
-(24-26 Nisan 2013) I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi, İstanbul
-(20-23 Aralık 2012) Cinsellik ve Cinsel Tedaviler, IX Ulusal Kongresi, Cinsel Yaşam ve Tedaviler: Sınırlar ve Sınırlılıklar, CETAD, Harbiye Askeri Müze, İstanbul
-(8-9 Haziran 2012) II.Kadın Sağlığı Hemşireliği Lisans Ders Programı Çalıştayı, Selçuk Üniversitesi, Konya
- (18-20 Mayıs 2012) III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, Türk Tabipler Birliği, İstanbul
-(11 Mayıs 2012) XII. Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, “Boşluğu Doldurmak, Kanıttan Eyleme” Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü, İstanbul
-(14 Nisan 2012) Kadın Sağlığı Sempozyumu, Sağlık İçin Sosyal Bilimler Derneği, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
-(13-16 Ekim 2011) 1.Uluslararası 2. Ulusal Ebelik Kongresi, Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Safranbolu, Karabük
-(28-30 Nisan 2011) 10. Ulusal “Uluslararası Katılımlı” Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Bilimsel Kurul Üyesi
-(3-6 Mart 2011) 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa
-(3-5 Haziran 2010) Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sakarya
-(2-4 Kasım 2009) I. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği, İstanbul
-(7-9 Ekim 2009) V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep
-(29 Mayıs 2009) “Ebelik Lisans ve Lisansüstü Eğitimde Uluslararası Standardizasyon ve İşbirliği” Workshop, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas
-(16-18 Ocak 2009) 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa
-(26-29 Mart 2008) İstanbul Tıp Fakültesi İnfertilite ve Perinatoloji Günleri, İstanbul
-(23-26 Ekim 2007) XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli
-(20-22 Haziran 2007) 1. Ulusal Ebelik Kongresi, Ebeler Derneği, Harbiye Askeri Müze, İstanbul
-(20-23 Nisan 2005) 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Nuran AYDIN ATEŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 1992 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Memorial Hastanesi, Koç Üniversitesi

Araştırma Alanları

Çocuk Sağlığı Hemşireliği Hemşirelik sınıflama sistemleri Hemşirelik bilişimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

* Aydın N. Çarkoğlu A., Experiences of Turkish Pediatric Nurses and Midwives in Cessation Counseling with Parents , Tob. Prev. Cessation 2017;3(May Supplement):56 Publish date: 2017-05-25 DOI: https://doi.org/10.18332/tpc/71270 , Link: http://dx.doi.org/10.18332/tpc/71270
* Aydın N ., Doğan P., Yaman Y., Çağlayan S., OGS ile beslenen prematüre bebeklerin yatış pozisyona göre besin tolerasyonunun değerlendirilmesi, 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2016
* Aydın N., Doğan P., Çağlayan S., Yaman R., Farklı Dijital Termometreler ile Yenidoğan Bebeklerin Vücut Sıcaklığı Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi., 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2016
* Kılınç D., Öztürkan Erdek F., Alioğullar A, Doğan Merih Y., Aydın N., Akut Bronşiolit Tanısıyla Çocuk Acil Servisine Başvuran Çocukların Beslenme Ve Sosyademografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi., ( Poster bildiri) 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2016
* Sarak K., Doğan Merih Y., Aydın N. Kan Alma Birimine Başvuran 1-3 Yaş Arasındaki Çocuklarda Sesli ve Görsel Uyaranların Ağrı Algısı Üzerine Etkisi, ( Poster bildiri) 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2016
* Aydın E, Aydın N. Evde Solunum Desteği Alan Çocukların Özelliklerinin Belirlenmesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, İstanbul, 2016
* Yaman R, Aydın N. Evde Solunum Desteği Alan Çocukların Bakım Vericilerinin Özelliklerinin Belirlenmesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, İstanbul, 2016
* Nuran Aydın, Ezgi Genç, Buse Gözde Eker, Fatma Atik: Öğrencilerin sosyal medya terimleri ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesi. 15. Ulusal Öğrenci Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı, 311, Eskişehir, 2016
* Nuran AYDIN, Melissa BAĞDAN: Hemşirelerin blog ve forumları kullanma durumlarının belirlenmesi. 15. Ulusal Öğrenci Hemşirelik Kongresi Kongre kitapçığı, 319, Eskişehir, 2016
* Nuran AYDIN, Gökhan SİLAHTAROĞLU, Beste ASLAN, Esra CİHAN: Hemşirelikte Veri Madenciliğinin Kullanılması Örneği; Türkiye deki hemşirelik ile ilgili forumların incelenmesi. 15. Ulusal Öğrenci Hemşirelik Kongresi Kongre kitapçığı, 370, Eskişehir, 2016
* Nuran AYDIN, Cansu Çetiner: Hemşirelerin Bilgi Teknolojilerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi. 15. Ulusal Öğrenci Hemşirelik Kongresi Kongre Kitapçığı, 117, Eskişehir, 2016
* Nuran AYDIN, Esra CİHAN: Hemşirelikte Veri Madenciliğinin Kullanımı Örneği; Diyabet Hemşirelerinin Forum Paylaşımlarının İncelenmesi. 15. Ulusal Öğrenci Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı, 118, Eskişehir, 2016
* Aydın N, Kürklü A, Doğan P., 2015, Çocuk ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Oyuncak Bulundurulması Enfeksiyon Açısından Risk midir?’’ Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 17(2):77-81
* Aydın N, Erdemir F, Ugurlu Z, Tanriverdi G, The analysis of the intervention controlled substance checking and its activitied performed by chief nurses in Turkey, ACENDIO 2015, 10th European Conference of ACENDIO Congress book, pp: 115
Uysal G, Düzkaya DS, Aydın N, Erdemir F, The utilization and applicability of the
nu* rsing intervention parents education: infant in Turkish care settings by Turkish nurses. ACENDIO 2015, 10th European Conference of ACENDIO Congress book, pd;363
* Erdemir F, Hakverdıoglu Yont G, Ugurlu Z, Aydın N, The utilization and applicability of three common used nursing interventions in Turkish care settings by Turkish nurses, ACENDIO 2015, 10th European Conference of ACENDIO Congress book, pp: 624
* Düzkaya SD, Uysal G, Aydın N, Erdemir F, The Analysis Of The Intervention Of “Infant Care-preterm” And Its Activities Performed By Nurses In Neonatal Intensive Care Units In Turkey, ACENDIO 2015, 10th European Conference of ACENDIO Congress book, pp:
* Erdemir F, Hakverdıoglu Yont G, Ugurlu Z, Aydın N, The utilization and applicability of three common used nursing interventions in Turkish care settings by Turkish nurses, ACENDIO 2015, 10th European Conference of ACENDIO Congress book, pp: 624 ( Poster)
* Aydın N, Determining the ability of nursing students to identfy nursing diagnoses, 7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, İstanbul, Turkey, Cogress book,num: 708
* Güneş G, Aydin N,(2011), Library- Based Learning in Nursing İnformatics, EAHIL Workshop 2011 Active Learning and Research Partners in Health, pp 85-86
* Aydin N, Güneş G. (2011), Electronic Nursing Care Guide, EAHIL Workshop 2011 Active Learning and Research Partners in Health, pp 93
* Aydın N, 3-6 Nisan 2012, Pasif İçicilik ve Çocuk, 34. Pediatri Günleri ve 13. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul
* Sur H, Maral I, Taşdemir M, Özsarı H, Aydın N. ( 2011) Türkiye 5 Yas Altı Çocuk ve Bebek Ölümlerinin Tespit Edilmesi Araştırması 2006-2010 ( BECMOR 2010 ), TC Sağlık Bakanlığı, Yayın Numarası:872
*Aydın N. (2011 ) Klinik Karar destek Sistemleri ve Hemşirelikte Kullanımı, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt 8, sayı3, ss 59–63
*Aydin N(2010), ‘’Evde Mekanik Ventilatör ile İzlenecek Bebek ve Bakım Vericisinin Taburculuğa Hazırlanması Sürecinde Hemşirelik Bakımının Etkisi: Olgu Sunumu, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt 7, sayı3, ss 43–47
* Türk G, Aydın N (2010), Çocuklarda Ateş Ölçüm Yöntemleri, 54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, ss 264
* Uzun C, Aydın N ( 2010), Sağlıklı Yenidoğanda Banyo Uygulaması, 54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, ss265
* Aydın N ( 2010) Hemşirelikte Bilgi Teknolojileri / Sistemleri, SABİYAB Dergisi, sayı 5, ss 28–33
* Aydın N (2009) Yoğun Bakımda Refakatçi Olmak, SAĞLICAKLA Dergisi, Sayı 13, ss36–39
* Aydın N (2008) Evde Mekanik Ventilatör ile İzlenen Çocukların Bakım Vericilerinin Güçlükleri, ss153, 2. Ulusal Evde bakım Kongresi Kitabı, İstanbul
* Aydın N (2008) Evde Mekanik Ventilatör ile İzlenecek Bebek ve Ailesine Yönelik Taburculuk Hizmetleri, ss 190, 2. Ulusal Evde bakım Kongresi Kitabı, İstanbul
* Aydın N., Onkoloji Hemşiresinin Bakım Sürecinde Yaşadığı Psikolojik Güçlükler, XIII. Ulusal kanser Kongresi, ss 25, Antalya
* Ö Kadriye, Berksoy F, Güneyli R, Erdoğan T, Pınar, Aydın N. Nötropenik Hastanın Klinikte Hemşirelik Bakımı, XIII. Ulusal kanser Kongresi, ss 15, Antalya
*Aydın N (1998) Hastanede Solunum Sistemi Hastalığı Olan Çocuğun Bakımı, ss146–151, Ulusal Çocuk solunum Yolu Hastalıkları & Kistik Fibrozis Kongresi, Ankara

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2000 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi 2013-2014 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi 2007-2013 Marmara Üniversitesi Zeynep Kamil Sağlık Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi 2002-2007 Zeynep Kamil Sağlık Meslek Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni 1993–2002 Zonguldak Sağlık Meslek Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni 1991–1993 Sağlık Bakanlığı Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Tıbbi Teknolog 1989–1991 Zeynep Kamil Hastanesi Doğum ve Çocuk Servis Hemşiresi 1987–1989 Ağrı Cumaçay Sağlık Ocağı Sağlık Evi Ebesi 1984–1987

Araştırma Alanları

Cinsel Sağlık Aile Planlaması Toplumsal Cinsiyet Kadın Hastalıkları ve Doğum Meme Sağlığı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

- Ümit Sayin, Asiye Kocatürk
Expanded Sexual Response In The Human Female: The Mechanisms Of Expanded Orgasms In Women Review Article for NACS-2012-Helsinki Scientific Sexology Meeting Proceedings
- Ergen Cinselliğinde "Bebek Sahibi Olma" Ciddiye Alınır mı? Öğrt. Gör. Asiye KOCATÜRK, Prof. Dr. Hediye ARSLAN Hemşire Çalışma Grubu Kadın Cinsel Sağlığı Androloji Bülteni 2004.
- İsteğe Bağlı Kürtaj Sonrası Etkin Bir Aile Planlaması Yöntemi Seçen Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Yönteme İlişkin Düşünceleri. Öğrt. Gör. Asiye KOCATÜRK, Yrd. Doç. Dr. Nimet Sevgi GENÇALP 1. Ulusal Ebelik Kongresi 2007/ İstanbul (Poster bildiri)
- Asiye KOCATÜRK, Ümit SAYIN, Gizem Y. BAS, Cevdet KOCATÜRK, Ayse F. OCAKÇI
Sexual Behavior Patterns of Turkish Females at Two Universties of İstanbul in 2011: Marmara and Bogaziçi Universities Pilot Survey Studies (Oslo 2011)
- Marjo RAMSTADIUS, Ümit SAYIN, Asiye KOCATÜRK
Will Enhanced and Expanded Sexual Response (ESR) in Human Female be Misdiagnosed as Hypersexual Disorder in DSM-V: (Oslo 2011)
- Ümit SAYIN, Günay CAN, Marjo RAMSTADIUS, Asiye KOCATÜRK, İpek KAHYA
Desire in Turkish Women: Orgasmic Behavior Patterns in 2240 Educated Turkish Women which Improves with Education (Oslo 2011)
- Ümit SAYIN, Marjo RAMSTADIUS, Asiye KOCATÜRK
Pelvic Floor Muscle Strength is Correlated with Attaining Vaginal Orgasms in Human Female as Measured by Kegel Perineometer (Oslo 2011)
- Marjo RAMSTADIUS, Ümit SAYIN and Asiye KOCATÜRK
Expanded Desire: The Main Parameters and New Definitions of Enhanced and Expanded Sexual Response (ESR) (Oslo 2011)
- Kocatürk A, Sayın U, Bas,G.Y., Kocaturk, C.
Comparison of Sexual Behavior of 939 Female Students in Istanbul Universities (2012) to the Survey Results of Kadınca Report (1993): Decline in Sexual Knowledge and Education in Turkish Universities? July 8-11, 2012 Lizbon Portugal
- Kocatürk A, Sayın U.
A Comparison of Hyper-active Sexual Tendencies Between Turkish and Global Women. July 8-11, 2012 Lizbon Portugal
- Armagan N. Sayin U, Kocatürk A,
Can Sexual Response be Enhanced and Expanded in the Human Female? Preliminary Findings and a Proposed Preliminary Pysychometric Scale for Expanded Seual Response (ESR) July 8-11, 2012 Lizbon Portugal
- Ümit Sayin, Asiye Kocatürk and Nurcan Armağan, Turkey
What Next After 60 years of G-Spot Debate? Other possible Erogenous Zones in Some Female Genitalia Which Can Contribute to the Development of Female Orgasm Other Than Glans Clitoris. Helsinki October 4 – 7, 2012.
- Ümit Sayin, Asiye Kocatürk, Cevdet Kocatürk, and MARJO RAMSTADİUS, TURKEY AND FİNLAND
Correlation of Factors That Contribute to Masturbation Quality and the Strength of Pelvic Floor Muscles (PFM) as Measured by Kegel Perineometer. Helsinki October 4 – 7, 2012.
- Ümit Sayin, Asiye Kocatürk, Cem Keçe & Kadir Dastan, Turkey
The acute effects of nasal oxytocin spray on female behavior: sedation, arousal, anxiolysis, empathy and altered states of consciousness. Helsinki October 4 – 7, 2012.
-Ümit Sayin, Asiye Kocatürk, Nurcan Armağan & Cem Keçe, Turkey
Sexual Response of Women Altered Before and After Childbirth in Turkey Helsinki October 4 – 7, 2012.
- Ümit Sayin, Asiye Kocatürk, Turkey
A Case Study of a Turkish Metaphysicist and Quasi-FreudianPsychiatristWho Bans Clitoral Orgasms from His Patients Totally Helsinki October 4 – 7, 2012.
- Nurcan Armağan, Asiye Kocatürk, Asuman Karaman
Kadının Şiddet Algısı ve Gebelikte Şiddetin Değişimi. 1. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi 21 – 22 Mart 2014 İZMİR.
- Emek Kocatürk, Asiye Kocatürk, Mukaddes Kavala, Turkey
Prevalence of Skin Diseases in Female Prisoners in Tukey: Anaiysis of Impact of Prison Conditions and Psychological Stress
- “Çocuk Bakıcılığı Eğitimleri Kitabı”, Gebelik-Doğum ve Lohusalık Dönemleri Bakım ve İzlemleri. İstanbul, 2008.
- Asiye Kocatürk, H. Ümit Sayın, Turkey
Correlation of Good Sexual Relationships & Satisfaction in Marriage with the Domestic Violence in 398 Postpartum Women in İstanbul Copenhagen - February 5-7, 2015.
- H. Ümit Sayın, Asiye Kocatürk, Turkey
Orgasmic Behavior and the Frequencies of Sexual Function Disorders in 398 Postpartum Women in İstanbul Copenhagen - February 5-7, 2015.
- H. Ümit Sayın, Asiye Kocatürk, Taner Arısal, Müge Arısal, Turkey
Effects of Low Frequency Bullet Vibrators on the Clitoral Orgasm and Sexual Lives of Turkish Women
Copenhagen - February 5-7, 2015.
- Sayin HÜ, Asiye Kocatürk.
İSTANBUL REPORT: Preliminary findings; the decline of the fantasy patterns and the frequency of masturbation in Turkish women during the last decades. SexuS Journal, Abstracts and Proceedings of International Anatolian Congress on Neuroscience and Sexual Health, Kozyatağı-Hilton Hotel, Kadıköy-İstanbul, 1-3, May, 2015; 1 (2): 137-138, (www.sexusjournal.com)
- Sayin HÜ, Asiye Kocatürk and Hacer Canatan.
İSTANBUL REPORT: Preliminary findings, the decline of the orgasmic behavior in Turkish women during the last decades. SexuS Journal, Abstracts and Proceedings of International Anatolian Congress on Neuroscience and Sexual Health, Kozyatağı-Hilton
- Asiye Kocatürk, Sayin HÜ.
İSTANBUL REPORT: Preliminary Results of a Survey on the 398 Postpartum Women in İstanbul: Sexual satisfaction, sexual function disorders, verbal and physical violence in the Turkish family structure. SexuS Journal, Abstracts and Proceedings of International Anatolian Congress on Neuroscience and Sexual Health, Kozyatağı-Hilton Hotel, Kadıköy-İstanbul, 1-3, May, 2015; 1 (2): 139, (www.sexusjournal.com).
- Sayin HÜ, Asiye Kocatürk and Taner Arısal.
Effects of vibrators on the orgasm patterns & sexual life styles of Turkish women: different classifications. SexuS Journal, Abstracts and Proceedings of International Anatolian Congress on Neuroscience and Sexual Health, Kozyatağı-Hilton Hotel, Kadıköyİstanbul, 1-3, May, 2015; 1 (2): 136-137, (www.sexusjournal.com).

Kurum Dışı Görevlendirme