Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Beslenme ve diyetetik alanında bireysel ve toplumsal sorunları saptayan, değerlendiren, çözüm önerileri getiren, bilimsel araştırma becerilerine sahip ve özel konularda uzmanlaşmış diyetisyenler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result, Certificate of English Proficiency

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses,a seminar and a thesis who have taken the 90 to 120 ECTS have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BESY1178500 İLERİ BESLENME I Türkçe 3 10
BESY1110030 SEMİNER Türkçe - 6
BESY1178900 AĞIRLIK DENETİMİ VE YEME DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Türkçe 3 7
BESY1110120 GEBE VE EMZİKLİ BESLENMESİ Türkçe 3 7
BESY1179100 KALP DAMAR HASTALIKLARINDA DİYET TEDAVİSİ Türkçe 3 7
BESY1179700 BESİN GÜVENLİĞİ VE HACCP Türkçe 3 7
BESY1179400 BESLENME ANTROPOMETRİSİ Türkçe 3 7
BESY1178700 İLERİ BESLENME BİYOKİMYASI Türkçe 3 7
BESY1179500 BESLENME DANIŞMANLIĞI VE İLETİŞİM BECERİLERİ Türkçe 3 7
BESY1134840 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE BESİN HAZIRLAMA VE PİŞİRME YÖNTEMLERİ, MALİYET KONTROLÜ Türkçe 3 7
BESY1179200 ENTERAL PARENTERAL BESLENME Türkçe 3 7
BESY1179300 TOPLUM BESLENMESİ Türkçe 3 7
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BESY1210083 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 8
BESY1210020 İLERİ BESLENME II Türkçe 3 10
BESY1210150 MENÜ PLANLAMA Türkçe 3 7
BESY1234830 BESİN DESTEKLERİ, SAĞLIĞA VE BESLENMEYE KATKILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe 3 7
BESY1231250 BESLENME PSİKOLOJİSİ Türkçe 3 7
BESY1279600 ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİNDE BESLENME Türkçe 3 7
BESY1210080 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARINDA DİYET TEDAVİSİ Türkçe 3 7
BESY1210060 ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME Türkçe 3 7
BESY1210050 BESLENME VE GENETİK Türkçe 3 7
BESY1210070 ÇOCUKLUK OBEZİTESİ ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİ Türkçe 3 7
BESY1210140 SPORCU BESLENMESİ Türkçe 3 7
BESY1210040 İŞLEVSEL BESİNLER Türkçe 3 7
BESY1210110 BESLENME ANTROPOLOJİSİ Türkçe 3 7
BESY1231260 NÖROLOJİK VE PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA BESLENME Türkçe 3 7
BESY1210130 YAŞLI BESLENMESİ Türkçe 3 7
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BESY2121280 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BESY2221280 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.

Öğrenme Yetkinliği

Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.

Alana Özgü Yetkinlik

Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.

İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayanlar çeşitli araştırma laboratuvarlarında, besin endüstrisinde görev alabilir, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmak şartıyla üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir. Doktora programına devam edebilir. Uzman Diyetisyen olarak danışmanlık merkezinde çalışabilir.

Üst Dereceye Geçiş

May apply to third cycle programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler yıl içinde sözlü ve yazılı sınavla değerlendirilir. Ayrıca, ödev ve projeler verilir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
AĞIRLIK DENETİMİ VE YEME DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI 3414322113123
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 5425345554443
BESİN DESTEKLERİ, SAĞLIĞA VE BESLENMEYE KATKILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2244151134344
BESİN GÜVENLİĞİ VE HACCP 2455323112443
BESLENME ANTROPOLOJİSİ 1202430234122
BESLENME ANTROPOMETRİSİ 3424523332433
BESLENME DANIŞMANLIĞI VE İLETİŞİM BECERİLERİ 3343553143253
BESLENME PSİKOLOJİSİ 4413241523300
BESLENME VE GENETİK 3005350555000
ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME 0305040440200
ÇOCUKLUK OBEZİTESİ ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİ 1000430443000
ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİNDE BESLENME 4435212323333
ENTERAL PARENTERAL BESLENME 4353242110141
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARINDA DİYET TEDAVİSİ 0004440540030
GEBE VE EMZİKLİ BESLENMESİ 4535223212344
İLERİ BESLENME BİYOKİMYASI 4514244511111
İLERİ BESLENME I 5425355311112
İLERİ BESLENME II 5555543455345
İŞLEVSEL BESİNLER 3123242443121
KALP DAMAR HASTALIKLARINDA DİYET TEDAVİSİ 4512533421444
MENÜ PLANLAMA 1041000430044
NÖROLOJİK VE PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA BESLENME 2304040340300
SEMİNER 1235455522121
SPORCU BESLENMESİ 0334440453000
TEZ 1244345554242
TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE BESİN HAZIRLAMA VE PİŞİRME YÖNTEMLERİ, MALİYET KONTROLÜ 3443232112144
TOPLUM BESLENMESİ 4454534244553
YAŞLI BESLENMESİ 3443313444444
İlişkili ders sayısı / 28/27758468104819461918468577360
İlişki ağırlığı3333333332232

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu