Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda görev alacak normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki 0-18 yaş grubu çocuk ve ergenlerin gelişimlerine yönelik tanı ve değerlendirme yapabilecek, aile danışmanlığı yapabilecek, gelişimsel destek programları hazırlayıp uygulayabilecek, araştırma ve uygulama projelerinde görev alabilecek, teknolojik, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanan, eklektik yaklaşımı benimsemiş ve etik değerlere bağlı çocuk gelişimi uzmanı yetiştirme amacını taşımaktadır.

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına başvuracak adaylarda, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümlerinde 4 yıllık lisans programlarını tamamlamış ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı (ALES)’ndan Eşit Ağırlık puan türünde en az 55 puan olmak.

Mezuniyet Koşulları

Program süresince öğrenciler, yüksek lisans derslerini tamamladıktan sonra (en az 60 AKTS) kendi dallarında bir tez hazırlarlar (60 AKTS). Tez sınavında başarılı olanlara ÇGE programında "Bilim Uzmanlığı" diploması verilir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇGLY1111445 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Türkçe 3 6
ÇGLY1157560 GELİŞİM TEORİLERİ Türkçe 3 6
ÇGLY1157730 SEMİNER Türkçe - 12
ÇGLY1111659 KÜÇÜK ADIMLAR Türkçe 3 6
ÇGLY1110438 BİYOİSTATİSTİK Türkçe 3 8
ÇGLY1157660 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇOCUK AİLE EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Türkçe 3 6
ÇGLY1110442 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL SORUNLAR Türkçe 3 6
ÇGLY1110443 OKUL PSİKOLOJİSİ Türkçe 3 6
ÇGLY1157680 İLERİ ÇOCUK EDEBİYATI Türkçe 3 6
ÇGLY1157650 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DUYU EĞİTİMİ Türkçe 2 6
ÇGLY1157670 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR Türkçe 2 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇGLY1257710 FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLAR Türkçe 3 6
ÇGLY1211841 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM DEĞERLENDİRME Türkçe 3 6
ÇGLY1257740 GELİŞİMSEL ERKEN MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI Türkçe 3 6
ÇGLY1257810 HASTA VE HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİM VE ÖĞRETİMLERİ - HASTANE OKULLARI Türkçe 3 6
ÇGLY1257750 ÇOCUK RESİMLERİNİ TEŞHİS ARACI OLARAK KULLANMA Türkçe 3 6
ÇGLY1257760 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLAR Türkçe 3 6
ÇGLY1257590 ANA-BABA ÇOCUK İLİŞKİLERİ Türkçe 3 6
ÇGLY1257790 ÖZEL EĞİTİMDE AİLE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Türkçe 3 6
ÇGLY1257780 ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE KAYNAŞTIRMA Türkçe 3 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇGLY2157820 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇGLY2257820 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

0-18 yaşlarındaki tüm çocuk ve gençlerin zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal, duygusal gelişim alanları hakkında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahiptir.
Gelişim ve eğitimle ilgili 0-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik tüm kavramları bilir ve bu konuda yapılan çalışmaları takip eder.
0-18 yaş grubu çocuklara yönelik zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal-duygusal gelişim alanlarında kazandığı bilgileri, meslek alanıyla ilgili birimlerde, çocuk, aile ve topluma yönelik olarak, gelişimsel ve eğitimsel tanılama yapmak üzere kullanır.
0-18 yaş çocuklarının ve ailelerinin sağlık, gelişim, eğitim ve sosyal hizmet konularında ülkedeki sorunların saptar ve bu sorunlara ilişkin temel bilgilerini kullanarak uygun çözümler ve özgün fikirler üretir.
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konularında sahip olduğu temel bilgileri kullanarak öneriler ortaya koyar, öğrendiği konuları uygulamalara aktarır, bilgiyi yorumlayarak uygulamalardan çıkan sonuçları yorumlar, bir bilgi kümesini eleştirel bir şekilde analiz eder.
Mesleki alana yönelik kazandığı bilgileri, başta çocuk ve aile olmak üzere, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet kuruluşlarına yönelik olarak kullanabilir, hazırlanacak gelişimsel ve eğitimsel programlarda ve ilgili projelerde etkin şekilde çalışır araştırmalara katılır.
Bilim etiğine uygun hareket eder ve çocuklar üzerinde yapılacak deneysel araştırmalar konusunda çocuğun ve ailenin psikolojik durumlarını gözetir.
Dış görünüş tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayanlar Çocuk Gelişimi alanında bilim uzmanlıklarını almaya hak kazanırlar. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmak şartıyla üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir, Doktoraya devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi'ne göre yapılır. Yazılı sınav, bir makalenin ya da konunun anlatımı şeklinde yapılır. Master programında geçerli not minimum 65'dir. Toplam 100 puan üzerinden arasınavın başarıya oranı %50, genel sınavın başarıya oranı % 50'dir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ANA-BABA ÇOCUK İLİŞKİLERİ 212122122
BİYOİSTATİSTİK 555555555
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI 555555555
ÇOCUK RESİMLERİNİ TEŞHİS ARACI OLARAK KULLANMA 211212322
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL SORUNLAR 444444433
ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE KAYNAŞTIRMA 213223232
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇOCUK AİLE EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 555122132
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DUYU EĞİTİMİ 132121222
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLAR 232112222
ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM DEĞERLENDİRME 223212123
FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLAR 222322132
GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR 232123232
GELİŞİM TEORİLERİ 555554545
GELİŞİMSEL ERKEN MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI 211232212
HASTA VE HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİM VE ÖĞRETİMLERİ - HASTANE OKULLARI 122232222
İLERİ ÇOCUK EDEBİYATI 212221312
KÜÇÜK ADIMLAR 545454444
OKUL PSİKOLOJİSİ 454555454
ÖZEL EĞİTİMDE AİLE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 212132212
SEMİNER 455555454
TEZ 321222123
İlişkili ders sayısı / 21/20626163566260566060
İlişki ağırlığı223222222

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu