Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Bu programın amacı, diş hekimliği ortodonti bilim alanında teorik ve klinik uygulama açısından donanımlı yükseklisans derecesine sahip akademisyen yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Master

Kayıt ve Kabul Koşulları

Diş hekimliği fakültesi diplomasına sahip olmak; 55 puandan az olmamak koşulu ile üniversite senatosu tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmak (ALES puanına eşdeğer GRE puanı kabul edilebilir)

Mezuniyet Koşulları

En az 120 AKTS değerinde olan ders, seminer ve doktora tezini başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları bir yükseköğretim kurumundan veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ORTY1110421ORTODONTİ KLİNİĞİ UYGULAMALARI Iİngilizce-6
ORTY1110472GÜNCEL ORTODONTİK TEDAVİ VE TEKNİKLERİ Iİngilizce6+2-10
ORTY1110474ORTODONTİ VE DİĞER UZMANLIK DALLARI KONULARI Iİngilizce2-6
ORTY1113018GÜNCEL HAREKETLİ APAREYLER Iİngilizce2+2-6
ORTY1113019GELENEKSEL EDGEWISE TEKNİĞİ Iİngilizce1+4-6
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ORTY1210427ORTODONTİ KLİNİĞİ UYGULAMALARI IIİngilizce-6
ORTY1210477GÜNCEL ORTODONTİK TEDAVİ VE TEKNİKLERİ IIİngilizce6+2-10
ORTY1210479ORTODONTİ VE DİĞER UZMANLIK DALLARI KONULARI IIİngilizce2-6
ORTY1210482ORTODONTİ SEMİNERİİngilizce-8
ORTY1213742GÜNCEL HAREKETLİ APAREYLER IIİngilizce2+2-6
ORTY1213021GELENEKSEL EDGEWISE TEKNİĞİ IIİngilizce1+4-6

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Mezunlarımız ortodontik bozuklukların teşhis ve tedavisine yönelik kapsamlı bir bilgiye sahiptir. Alanıyla ilgili temel bilimsel soruları bilir. Alanı ile ilgili literatüre hakimdir ve yeni gelişmeleri takip edebilirler.


İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayanlar: Kendi iş yerlerini kurup serbest hekim olarak çalışabilirler; Kamu hastanelerinde görev alabilirler; Özel muayenehane, klinik veya hastanelerde sigortalı hekim olarak çalışabilirler; Herhangi bir üniversitede lisansüstü eğitimlerine devam edebilirler,

Üst Dereceye Geçiş

doktora programlarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler yıl içinde sözlü ve/veya yazılı sınavla değerlendirilirler. Ayrıca pratik ve hasta başı değerlendirmeler yapılmakta, ödev ve projeler verilmektedir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders10
İlişkili Ders Sayısı / 0/11

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu