Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Bilişsel Rehabilitasyon; beyin hasarları sonrası kaybedilen dikkat, yürütücü işlevler, bellek, dil, görsel algı-yapılandırma gibi alanlarda ortaya çıkan bilişsel işlevlerdeki bozulmaları düzeltmeye veya azaltmaya, geri kazandırmaya ve kaybolan işlevselliği yeniden yapılandırma hedefine yönelik teorik bilgi ve rehabilitasyon becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans diploması, Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı Puanı

Mezuniyet Koşulları

Seminer dersi de dahil kayıt olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlayan, tezini tamamlayan ve toplamda 120 AKTS kredisi toplayan öğrencier diploma almaya hak kazanır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Dil ve Konuşma Terapisi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hemşirelik lisans programları ile Tıp Fakültesi programlarından mezun olan adaylar başvuruda bulunabileceklerdir. Programda eğitim almaya hak kazanan öğrencinin lisans eğitimi değerlendirilecek, gerekli görülürse bilimsel hazırlık programına tabi tutulması kararlaştırılabilecektir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
BLRY1115066BİLİŞSEL İŞLEVLERİN NÖRAL TEMELLERİTürkçe2-5
BLRY1115067TEMEL KLİNİK NÖROLOJİTürkçe2-5
BLRY1136170TEMEL BİLİŞSEL REHABİLİTASYON UYGULAMALARITürkçe2+4-8
BLRY1136180NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRMETürkçe2+4-8
BLRY1166040DİKKAT VE BELLEK BOZUK. REHABİLİTASYONUTürkçe2+2-6
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
BLRY1213128SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ VE DUYU ORGANLARITürkçe3-10
BLRY1215068SOSYAL BİLİŞSEL BOZUKLUKLARIN REHABİLİTASYONUTürkçe2+2-5
BLRY1247430SEMİNERTürkçe-4
BLRY1210326BEYİN ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE İSTATİSTİKTürkçe3-8
BLRY1215069BİLİŞSEL PSİKOLOJİ VE TEMEL PSİKOPATOLOJİTürkçe2+2-5
BLRY1266050KOMPLEKS ALGISAL BOZUKLUKLARIN REHABİLİTASYONUTürkçe2+2-6
BLRY1279770AFAZİ REHABİLİTASYONUTürkçe2-6

Program Yeterliliği

Bilişsel, Uygulamalı

Davranışsal nöroanatominin ilkelerini göz önünde tutarak karşılaştığı beyin hasarlarını bilir ve benzer tabloları birbirinden ayırt edebilir.


İstihdam Olanakları

Öğrenciler bilişsel rehabiltasyon hizmeti verilen hastanelerde, özel merkezlerde ve özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarında görev alabilirler. Ayrıca Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmak şartıyla üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir, Doktoraya devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Üçüncü aşama programları için geçerli olabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler yıl içinde sözlü ve yazılı sınavla değerlendirilirler. Ayrıca pratik değerlendirmeler yapılmakta, ödev ve projeler verilmektedir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567
BEYİN ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE İSTATİSTİK1113441
NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME1341512
TEMEL BİLİŞSEL REHABİLİTASYON UYGULAMALARI2125111
İlişkili Ders Sayısı / 3/1245791064

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu