Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Hücre görüntüleme teknolojileri, günümüzün en çok aranan araçlarındandır. Bu nedenle hedefimiz, görüntüleme teknolojilerine hakim ve bu teknolojileri bilimsel araştırmalara uygulayabilir histolog yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu

Mezuniyet Koşulları

90'dan 120 ECTS'e kadar olan dersleri, seminerleri ve tezleri başarıyla tamamlayan öğrenciler bir diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin bir yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumunda başarıyla tamamlamış olduğu lisansüstü derslerin kredileri; danışmanın uygun görüşü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onaylaması şartıyla kayıt yaptırdığı programa transfer edilir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HSEY1110451 HÜCRE ULTRASTRÜKTÜRÜ Türkçe 2+4 4
HSEY1134860 HİSTOTEKNİK-I Türkçe 2+4 8
HSEY1179720 MAKALE KULÜBÜ I Türkçe 2 4
HSEY1169320 TEMEL HİSTOLOJİ Türkçe 2+2 4
HSEY1169310 MİKROSKOBİ PRENSİPLERİ Türkçe 2+4 4
HSEY1122230 FİZYOLOJİ Türkçe 2 6
HSEY1122240 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 4
HSEY1122210 LABORATUVAR ROTASYONU - I Türkçe - 6
HSEY1122220 LABORATUVAR ROTASYONU - II Türkçe - 6
HSEY1121980 HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe 4 9
HSEY1111951 LİTERATÜR TARAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ Türkçe 2 4
HSEY1169330 İN VİVO EMBRİYOGENEZ Türkçe 2+4 5
HSEY1121990 MORFOLOJİ Türkçe 3 9
HSEY1122010 MOLEKÜLER GENETİK Türkçe 4 7
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HSEY1269340 SEMİNER Türkçe - 2
HSEY1231320 MAKALE KULÜBÜ-II Türkçe 2 4
HSEY1210452 TEZE HAZIRLIK VE TEZ YAZIM İLKELERİ Türkçe 2 4
HSEY1210327 HİSTOTEKNİK-II Türkçe 1+4 8
HSEY1265970 SİSTEM HİSTOLOJİSİ Türkçe 2+2 5
HSEY1221990 MORFOLOJİ Türkçe 3 9
HSEY1222210 LABORATUVAR ROTASYONU - I Türkçe - 6
HSEY1222220 LABORATUVAR ROTASYONU - II Türkçe - 6
HSEY1222010 MOLEKÜLER GENETİK Türkçe 4 7
HSEY1221980 HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe 4 9
HSEY1210328 İNVİTRO FERTİLİZASYON Türkçe 2+2 5
HSEY1222230 FİZYOLOJİ Türkçe 2 6
HSEY1222240 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HSEY2123130 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HSEY2223130 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Temel doku histolojisini, temel embriyonik gelişimi, rutin mikropreparasyon tekniklerinin mekanizmalarını, etkin mikroskop kullanımının temellerini bilir.
Araştırma etiği konusunda bilgi edinir ve araştırmayı dökümante etmenin kurallarını bilir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Temel histoloji-embriyoloji bilgisi aktarabilir.
Dokunun korunması, mikroskopik preparasyon, doku boyaları, uygun mikroskopik inceleme yapabilir.
Literatür takip edebilir.
Klinik ya da klinik olmayan çalışmalara katılabilir, metod önerilerinde bulunabilir.
Sonuçları dökümante edebilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Histoloji-Embriyoloji ve histoteknik bilim alanlarında kaynakları, iletişim teknolojilerini kullanıp kendini ifade eder.
Eleştirel düşünme yeteneği geliştirir, strateji oluşturabilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Klinik ve klinik olmayan preparasyonlarda etik kurallara uygun hareket eder.
Mesleki dürüstlük ve güvenli çalışma ortamı sağlar.

Alana Özgü Yetkinlik

Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda anadil yanında yabancı dil de kullanarak bilimsel toplantılarda rol oynar.
Toplumsal sorumluluk duygusu ile disiplinlerarası işbirliği yapar, profesyonel gizliliğe sadık kalır, kalite çerçevesinde sonuç bildirgesi oluşturur.

İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayanlar çeşitli araştırma laboratuvarlarında görev alabilir, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmak şartıyla üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir, Doktoraya devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora programlarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sınav, sözlü sınav ve bir makalenin ya da bir konunun anlatımı şeklinde yapılır. Master programında geçerli not minimum 65'dir. Toplam 100 puan üzerinden arasınavın başarıya oranı %50, genel sınavın başarıya oranı % 50'dir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
HİSTOTEKNİK-I 2214343432400
HİSTOTEKNİK-II 2005443520000
HÜCRE ULTRASTRÜKTÜRÜ 2013200200000
LİTERATÜR TARAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ 0100520220000
MAKALE KULÜBÜ I 1313433442011
MAKALE KULÜBÜ-II 1310533340111
MİKROSKOBİ PRENSİPLERİ 0205533322000
MORFOLOJİ 2111311000010
SİSTEM HİSTOLOJİSİ 3003200000000
TEMEL HİSTOLOJİ 5143300300000
TEZ 1510555443211
TEZE HAZIRLIK VE TEZ YAZIM İLKELERİ 0400534520004
İlişkili ders sayısı / 12/201922102746282535239747
İlişki ağırlığı2213333322211

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu