Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Öğrencileri kan hücresinden, tüm insan vücudu anatomisi, fizyolojisi, farmakolojik ve hematolojik değerlendirmelerden kalp patolojili pediatrik ve erişkin grupta yapılan açık kalp operasyonlarında kullanılan perfüzyon teknikleri ve Kalp-Akciğer pompası donamım, kurulumu ve işleyişi ile pratik derslerde kullanımı ile ilgili işleyiş mekanizmaları hakkında temel bilgilerle donatarak bu alandaki süregelen araştırmaları anlayabilmek ve bunlarda görev alabilmek için gerekli alt yapıyı kazandırmaktır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result, Certificate of English Proficiency

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses,a seminar and a thesis who have taken the 90 to 120 ECTS have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PRFY1112520 HEMATOLOJİ - KARDİYOPULMONER BYPASS Türkçe 2 6
PRFY1135320 FİZYOPATOLOJİ-KARDİYOPULMONER VE DOLAŞIM SİSTEMİ Türkçe 2+2 10
PRFY1135310 ANATOMİ-KARDİYOPULMONER VE DOLAŞIM SİSTEMİ Türkçe 2+2 8
PRFY1110438 BİYOİSTATİSTİK Türkçe 3 8
PRFY1135670 DOLAŞIM SİSTEMİ BİYOKİMYASI Türkçe 2 6
PRFY1112490 FARMAKOLOJİ - KARDİYOPULMONER VE DOLAŞIM SİSTEMİ Türkçe 2 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PRFY1222190 SEMİNER Türkçe - 4
PRFY1231140 PERFÜZYON TEKNİKLERİ-BİYOMEDİKAL Türkçe 2+4 10
PRFY1247390 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, MEDİKAL ETİK Türkçe 2 6
PRFY1231160 KALP CERRAHİSİ VE EKSTRAKORPOREAL DOLAŞIM Türkçe 2+2 8
PRFY1231150 DOLAŞIM SİSTEMİ BİYOFİZİĞİ Türkçe 2 6
PRFY1231170 PEDİYATRİK PERFÜZYON Türkçe 2+2 6
PRFY1231180 DOLAŞIM DESTEK VE KALP-AC NAKLİ Türkçe 2+2 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PRFY2123150 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PRFY2223150 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Kalp ve Dolaşım sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgilere sahiptir.
Kalp ve damar hastalıkları ile ilgili temel bilimsel soruların ne olduğunu ve güncel araştırma alanlarını bilir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili temel bilimsel sorulara açıklamalar yapabilir.
Alanla ilgili bilimsel araştırmaları gerekçe, yöntem ve sonuçları açısından yorumlayabilir.
Temel laboratuvar tekniklerini uygulayabilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri alanındaki araştırmalarda ekip içinde görev alabilir; aldığı görevin sorumluluğunu tek başına üstlenebilir ve yerine getirmek üzere bağımsız çalışma yürütebilir.

Öğrenme Yetkinliği

Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Teorik ve pratik çalışmalarda iletişim ve bilgisayar teknolojilerini verimli olarak kullanır.
Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir; bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili araştırmalarının nihai olarak klinik uygulama ve faydayı hedeflemesi ilkesine uygun davranır.

İstihdam Olanakları

Üst Dereceye Geçiş

May apply to third cycle programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ANATOMİ-KARDİYOPULMONER VE DOLAŞIM SİSTEMİ 55553533355
BİYOİSTATİSTİK 13351453341
FARMAKOLOJİ - KARDİYOPULMONER VE DOLAŞIM SİSTEMİ 55553543355
HEMATOLOJİ - KARDİYOPULMONER BYPASS 55533545355
İlişkili ders sayısı / 4/131618181810191614121916
İlişki ağırlığı44442443344

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu