Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Programın amacı, öğrenciye insanın fonksiyonel gross anatomisi ve fonksiyonel nöroanatomisi konularında detaylı bilgi kazandırmak ve ilgili disiplinlerde bilimsel araştırma ve eğitim becerileri ile birlikte akademik kariyerini devam ettirebileceği alt yapıyı oluşturmaktır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonucu, İngilizce Yeterlilik Belgesi

Mezuniyet Koşulları

90-120 AKTS kredisi alan tüm dersleri, semineri ve tezi başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Biyomedikal Mühendisliği, Biyoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Ergoterapi, Ortez-Protez, Dil ve Konuşma Terapisi bölümlerinden mezun öğrenciler başvurabilecektir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ANTY1110270 ANATOMİYE GİRİŞ VE HAREKET SİSTEMİ Türkçe 2+2 7
ANTY1113127 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE SOLUNUM ANATOMİSİ Türkçe 3 12
ANTY1110330 KADAVRA HAZIRLAMA VE DİSSEKSİYON Türkçe 4
ANTY1111898 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ANATOMİSİ I Türkçe 2 3
ANTY1111899 RADYOLOJİK ANATOMİ Türkçe 2 8
ANTY1110370 SEMİNER Türkçe - 2
ANTY1111678 KLİNİK ANATOMİ Türkçe 2 6
ANTY1122240 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 4
ANTY1122230 FİZYOLOJİ Türkçe 2 6
ANTY1122010 MOLEKÜLER GENETİK Türkçe 4 7
ANTY1110438 BİYOİSTATİSTİK Türkçe 3 8
ANTY1121990 MORFOLOJİ Türkçe 3 9
ANTY1121980 HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe 4 9
ANTY1122220 LABORATUVAR ROTASYONU - II Türkçe - 6
ANTY1122210 LABORATUVAR ROTASYONU - I Türkçe - 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ANTY1211903 ÜROGENİTAL VE ENDOKRİN SİSTEM ANATOMİSİ Türkçe 2 5
ANTY1211678 KLİNİK ANATOMİ Türkçe 2 6
ANTY1213128 SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ VE DUYU ORGANLARI Türkçe 3 10
ANTY1210370 SEMİNER Türkçe - 2
ANTY1222210 LABORATUVAR ROTASYONU - I Türkçe - 6
ANTY1222220 LABORATUVAR ROTASYONU - II Türkçe - 6
ANTY1222230 FİZYOLOJİ Türkçe 2 6
ANTY1250370 SİNİR SİSTEMİNDEKİ İLETİCİ YOLLAR Türkçe 2 5
ANTY1222010 MOLEKÜLER GENETİK Türkçe 4 7
ANTY1222240 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 4
ANTY1211904 İLERİ DOLAŞIM SİSTEMİ ANATOMİSİ Türkçe 2 5
ANTY1221980 HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe 4 9
ANTY1221990 MORFOLOJİ Türkçe 3 9
ANTY1212761 BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA I Türkçe 2 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ANTY2121270 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ANTY2221270 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

- İnsan vücudundaki dokuları, organları ve sistemleri tanımlayabilecektir
- Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir
- Kemiklerin, kasların, damarların, sinirlerin ve organların lokalizasyon, yüzey projeksiyon ve seyirlerini bilir
- Kadavrada organları ve diğer yapıları tanımlayabilir
- Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir
- Anatomik bilgi temelinde açıklanabilen klinik problemleri sentezleyebilir
- Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrayabilir
Anatomi disiplini ile diğer temel tıbbi ve klinik disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Bilimsel araştırmaya yönelik soru oluşturabilir; hipotez ve yöntem geliştirebilir
Kadavranın farklı bölgelerinin ne şekilde diseke edileceğini bilir
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verilerin sunumunu yapabilir

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Bağımsız bilimsel araştırma planlayabilir, projelendirebilir, yürütebilir
Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir

Öğrenme Yetkinliği

Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında uluslararası yayınları takip edebilir
Bilgisayar ve interneti etkin olarak kullanır ve bilgiye erişimde bu araçlardan ne şekilde faydalanacağını bilir

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Öğrencilerle güven temelli ilişki oluşturabilir
Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir
Takım içerisinde sorumluluk bilinci ile çalışabilir

Alana Özgü Yetkinlik

Bilimsel veri tabanlarını etkili olarak kullanabilir
Bilimsel verileri eleştirel olarak okuyabilir, analiz edebilir ve değerlendirebilir.
Bilimsel araştırma, hipotez ve metodoloji için sorular geliştirebilir.
Araştırma verilerini etkili bir şekilde sunabilir, paylaşabilir ve tartışabilir.

İstihdam Olanakları

Programı başarı ile tamamlayanlar kazandıkları anatomi bilgileri ile kendi branşlarını harmanlayarak, branşlarına uygun alanlarda çalışabilirler. Akademik personlel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmak koşulu ile üniversitelerde araştırma veya öğretim görevlisi olarak atanabilirler. Doktoraya devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Üçüncü aşama programları için geçerli olabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sınav veya sözlü sınav olarak yapılır. Sınavlar sonrası alınan sınav notu ile öğrencinin dersteki başarı durumu belirlenir. Dersten başarılı sayılabilmek için öğrencinin sözlü veya yazılı sınavdan an az 65 puan alması gerekmektedir. Ara sınav ve genel sınavdan alınan puanların %50'si alınarak geçme notu belirlenir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ANATOMİYE GİRİŞ VE HAREKET SİSTEMİ 20421110000000001001000
BİYOİSTATİSTİK 10000010504554022535000
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ANATOMİSİ I 55553434313333114322222
KADAVRA HAZIRLAMA VE DİSSEKSİYON 54351120030002030053000
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE SOLUNUM ANATOMİSİ 20203040203104341404000
KLİNİK ANATOMİ 44533544324223214440233
MORFOLOJİ 50001030200203110003000
RADYOLOJİK ANATOMİ 22345455314334552434333
SEMİNER 00000030505555552520000
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ VE DUYU ORGANLARI 31122343223221233112232
SİNİR SİSTEMİNDEKİ İLETİCİ YOLLAR 33101400002000200100000
ÜROGENİTAL VE ENDOKRİN SİSTEM ANATOMİSİ 44331433333334245433433
İlişkili ders sayısı / 12/203623272421263319281231262333232924312327131413
İlişki ağırlığı33332333323233222323222

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu