Ana içeriğe atla

Komisyon ve Koordinatörlükler

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KOMİSYON//KOORDİNATÖRLÜKLER GÖREV TANIMLARI

Komisyonların kuruluş ve çalışma esasları aşağıdaki gibidir:

 1. Komisyon üyeleri bölüm başkanı önerisi ile bölüm kurul kararı alınarak dekanlığa bildirilir. Herhangi bir nedenle değişiklik yapılması gerektiği takdirde bölüm kurulu yeni üyeyi belirler. Değişiklikler bölüm kurulu tarafından ilan edilir ve Dekanlığa bildirilir.
 2. Güz ve bahar dönemleri sonunda komisyon başkanı tarafından fakülte yönetim kuruluna o dönem buyunca yapılan çalışmaların raporu sunulur, ayrıca yıl içerisinde verilen görevlerle ilgili ara raporlar hazırlanabilir.
 3. Komisyonlar senede en az iki kez, güz ve bahar dönem sonlarında toplanır. Gerekli hallerde komisyon başkanının çağrısı üzerine ek toplantılar yapılabilir. Yapılan toplantılar kalite süreçleri esaslarına göre kayıt altına alınarak başkan tarafından dosyalanır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Akreditasyon ve Kalite Komisyonu Üyeleri 

Koordinatör: Doç. Dr. Esra ATILGAN Ortez ve Protez Bölümü

BÖLÜMLER

2023-2024 Akademik Yılı Üye

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Öğr. Gör. Fatma Elif SEZER

Çocuk Gelişimi Bölümü

Dr. Öğr. Üye. Feryal SAVCI

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Arş. Gör. İlayda ÇELİK

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü (İngilizce)

Arş. Gör. İlayda ÇELİK

Ebelik Bölümü

Dr. Öğr. Üye. Ayşenur TURAN

Ergoterapi Bölümü

Öğr. Gör. Halime AVUNÇ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doç Dr.  Pınar KAYA

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (İngilizce)

Öğr. Gör. Görkem ATA

Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğr. Üye. Esra EREN

Odyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üye. Esra EREN

Ortez ve Protez Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Yunus ÖZDEMİR

Sağlık Yönetimi Bölümü

Dr. Öğr. Üye. Tuba DÜZCÜ

Sağlık Yönetimi Bölümü (İngilizce)

Dr. Öğr. Üye. Tuba DÜZCÜ

Sosyal Hizmet Bölümü

Öğr. Gör. Şeyma KARAKAYA 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Akreditasyon ve Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi

Esra TAYAR

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. Sınıf

Sağlık Bilimleri Fakültesi İdari Personeli

Şafak AĞKOÇ

Seren EĞİLLİ

 

Komisyon Sorumlusu: Prof. Dr. Bülent ŞERBETÇİOĞLU

Komisyon Görevleri:

 1. Üniversite Kariyer Ofisi ile paydaşlık ilişkileri içerisinde son sınıf öğrencileri için kariyer eğitimlerini organize eder, istihdam edilecekleri işyerlerine ziyaretler düzenler.
 2. Mezunlarla iletişimi güçlendirecek faaliyetler planlar, mezunlara ilişkin bilimsel ve sosyal aktiviteler düzenler.
 3. Mezunlar ile bölüm öğrencilerinin bir araya gelebileceği çeşitli etkinlikler düzenler.
 4. Mezunlara Medipol Üniversitesi Mezunlar Derneği (MEDİMED) mezun takip sisteminin tanıtılması ve kaydolmalarının teşviki ile ilgili çalışmalar yapar.
 5. Mezun izleme sistemi ve mezun anketlerinin değerlendirilmesi yolu ile mezunların kariyer gelişimlerinin izlenmesi ve raporlandırılmasını sağlar.

Komisyon Sorumlusu: Prof. Dr. Arzu YÜKSELEN

Komisyon Görevleri:

 1. Tanıtım komisyonu, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde tanıtımda görev yapacak öğretim elemanlarının belirlenmesi ve bu isimlerin Fakülte sekreterliğine bildirilmesinden,
 2. Tanıtım için gerekli broşür ve görsellerin hazırlanmasından,
 3. Tanıtıma gelen öğrenci adaylarının laboratuvar ve terapi merkezi ziyaretlerine yardımcı olacak görevli öğrencilerin belirlenmesinden,
 4. Tanıtım sürecinin aksamadan sürdürülmesinden,
 5. Sosyal aktiviteler planlanmasından,
 6. Mezuniyet töreninin planlanması ve yürütülmesinden sorumludur.

Komisyon Sorumlusu: Doç. Dr. Esra ATILGAN

Komisyon Görevleri:

 1. Üniversite kalite yönetim sisteminin bölümler tarafından uygulanmasını sağlar.
 2. Bölümlerin vizyon, misyon ve hedeflerine ulaşması için yapılması gereken faaliyetleri belirler.
 3. Yapılması planlanan faaliyetlerin zamanlamasını ve bu faaliyetlerde görev alacak öğretim elemanlarının sorumluluklarını belirler.
 4. Stratejik planlama sürecinin koordinasyonunu sağlar.
 5. Eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı faaliyetleri gibi aktivitelerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını (PUKÖ döngüsü) takip eder.
 6. Bölümleri, PUKÖ döngüsünün sağlanması için teşvik eder, yönlendirir.
 7. Stratejik eylem, iç değerlendirme ve/veya dış değerlendirme sonuçlarını birlikte değerlendirerek durum analizi yapar.
 8. İç paydaş (öğretim elemanları ile öğrenciler) ve dış paydaş (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) görüşlerini kalite geliştirme sürecine dahil etmek için bölümleri, gerekli anketleri düzenlemek, uygulamak ve sonuçları değerlendirmek üzere teşvik eder yol gösterir.
 9. Önceki yıla ilişkin anket sonuçlarını değerlendirir ve iç değerlendirme raporunu hazırlar.
 10. İç ve dış değerlendirme sonucunda gerekli görülen iyileştirici ve düzeltici faaliyetlerin bölümler tarafından planlanmasını sağlar ve kalite komisyonuna ilgili kanıtları sunar.

Komisyon Sorumlusu: Doç. Dr. Nihal BÜYÜKUSLU

Komisyon Görevleri:

 1. Çift ana dal ve yan dal komisyonu, fakülte bölümlerinde çift ana dal ve yan dal yapmak isteyen öğrencilere danışmalık yapar ve ilgili bölümlerle iş birliği içinde çalışır.
 2. Fakülte bölümlerinde yan dal ve çift ana dal yapmak isteyen öğrencilere bölüm ile ilgili bilgi verir, almaları gereken dersleri listeler, süreci anlatır ve bu sürecin aksamaması için danışmanlık yapar.
 3. Çift anadal/yandal eğitiminin ilgili mevzuata uygun yürütülmesini takip ederek öğrencilerin eğitiminin sürdürülmesini ve mezuniyet şartlarının yerine getirilmesini denetler, dönem başlarında Dekanlığa rapor verir.

Komisyon Sorumlusu: Dr. Öğrt. Üye. R. Sertan ÖZDEMİR

Komisyon Görevleri: Fakülte sekreterliğine başvuru yapmış ve ön değerlendirmeleri bölüm komisyonlarınca tamamlanmış olan öğrencilerin dosyalarını inceleyerek Dekanlığa sunar. 

Komisyon Sorumlusu: Dr. Öğrt. Üye. Gizem ERGEZEN

Komisyon Görevleri:

 1. Değişim programlarından faydalanmak isteyen öğrencilere var olan değişim programları ile ilgili bilgi verir. 
 2. Öğrencinin ilgi gösterdiği değişim programı için karşı üniversite ile anlaşma olup olmadığını kontrol eder ve yeni anlaşmalar yapılması için çalışmalar yapar. 
 3. Değişim programından faydalanacak öğrencileri gerekli sınavlar ve başvuru koşulları ile ilgili bilgilendirir. 
 4. Değişim programına kabul edilen öğrencilerin resmi yazışmalarını ve işlemlerini koordine eder. 
 5. Erasmus ofisi ve öğrenci arasında bağlantı kurulması için yardımcı olur.

Komisyon Sorumlusu: Doç. Dr. Devrim TARAKCI

Komisyon Görevleri:

 1. ​Dönem içindeki ara sınav ve genel sınavlarda öğretim elemanlarıyla iletişim kurarak sınav tarihinin belirlenmesi, soruların basımı, optik okuyucunun kullanılması, sınav notlarının girilerek işlemlerin sonlandırılması gibi faaliyetleri organize eder ve denetler.  
 2. Sorular ve sınavla ilişkili istatistiksel analizleri değerlendirilmesinden, soru bankasının oluşturulmasından ve denetlenmesinden sorumludur.
 3. Sınav evraklarının ‘İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarında Sınav Evraklarının Muhafazası ile İlgili Esaslar’ yönergesine göre toplanması ve koruma altına alınmasından sorumludur.
 4. Yılda iki kereden az olmamak üzere ve gerektiğinde toplantı yapar, alınan kararları ve uygulanmasını takip eder.
 5. Komisyonda alınan kararları Dekanlık makamına bildirir.

Komisyon Sorumlusu: Doç. Dr. Esra ATILGAN

Komisyon Görevleri:

 1. Engelli öğrenciyi tespit etmek ve bilgilendirmek amacıyla Sağlık Bilimleri Fakültesindeki komisyon üyelerini organize eder.
 2. Engelli öğrencileri “Sağlık Bilimleri Fakültesi Engelsiz Yaşam Komisyonu” ve “Engelli Öğrenci Ofisi” hakkında bilgilendirir.
 3. Engelli öğrencilerin kampüslere ve kampüsler arası ulaşım problemlerinin çözümüne destek olur.
 4. Erişilebilir eğitim, araştırma, barınma ve sosyal ortamlar ile mevcut mekanlarda iyileştirme yapılmasına yardımcı olur.
 5. Engelli öğrencinin eğitim sürecinde ihtiyaç duyacağı ders araç ve gereçlerini temin etmesine yardımcı olur.
 6. Engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal ve refakatçi ihtiyaçları ile özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirler hakkında Sınav Komisyonu’nu bilgilendirir.
 7. Üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerine yönelik farkındalık faaliyetleri yapar.

Komisyon Sorumlusu: Prof. Dr. Sema KUĞUOĞLU

Komisyon Görevleri:

 1. Programda yer alan derslerin içeriğinin mesleki yeterlilikler ve paydaş görüşleri göz önünde bulundurularak oluşturulması, yenilenmesi ve bu değişikliklerin izlenmesinden sorumludur.
 2. Ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme yapar, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygular.
 3. Öğrenci ders değerlendirme anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi, lisans müfredatında yer alan derslerin program çıktılarına olan katkı oranlarının belirlenmesi, izlenmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütür.
 4. Bölüm ders ve uygulamalarının ölçme ve değerlendirmesinde uygulanan düzenlerin izlenmesini, daha iyi sınav ve ölçme değerlendirme araçlarının geliştirilmesine yönelik önerilerin geliştirilmesini ve program çıktılarına katkı oranlarının ölçülmesini yönetir.
 5. Sınavlar öncesi sınav soruları ve cevap anahtarlarının kontrol edilmesini, sınav sonuçlarının ilgili öğretim elemanlarından geri bildirim alınarak değerlendirilmesini ve soruların geçerliliğine ilişkin gerekli düzenlemenin yapılmasını sağlar.
 6. Komisyon üyeleri müfredatta yer alan derslerden öğrenci memnuniyetini belirlemek üzere anketler hazırlayarak memnun olunmayan derslerin eksik yönlerinin belirlenmesini ve ilgili dersin hocası ile iletişime geçerek eksikliğin giderilmesini sağlar.

Komisyon Sorumlusu: Prof. Dr. Erdoğan KUNTER

Komisyon Görevleri:

 1. Eğitim programlarının değerlendirilmesine uygun yöntem ve araçları tanımlar ve gereğinde düzenler.
 2. Eğitim programlarının işleyişlerini izler ve gerekli olduğunda değişiklik önerir.
 3. Eğitim programlarının Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ve Türkiye’deki diğer ulusal düzenlemeler ile uluslararası gelişmelerle uyumlu hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
 4. Eğitim programlarının akreditasyonu sürecinde ulusal ve uluslararası değerlendirici kurum ve kuruluşlar tarafından istenen Gelişim, Ara değerlendirme ve Öz Değerlendirme raporlarının hazırlanması sırasında saptanan olumlu yönlerin sürdürülmesini sağlar, eksik bulunan veya geliştirilmesi gereken yönlerin düzeltilmesi için tedbir alır.

 

Ekleme Tarihi: 14/03/2023 - 14:29Son Güncelleme Tarihi: 13/11/2023 - 21:15