Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Yer aldığı toplumun ihtiyacı doğrultusunda birey ve grupların sosyal çevre ile ilişkili sorunlarına çözüm yolları bulmayı, işlevsel bütünlüğünü ve refahını geliştirmeyi hedefleyen sosyal çalışma alanında, yerel değerlere sahip çıkarak evrensel değerler doğrultusunda çalışan, toplumsal örgütlenmeyi sağlayan, sosyal politikaların ve sosyal kurumların daha güçlü hale gelmesini hedefleyen sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Eşit Ağırlık (EA) puan türüne ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
SHZ1111800BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI ITürkçe2-2
SHZ1139420SOSYAL HİZMETE GİRİŞTürkçe3-5
SHZ1112293SOSYOLOJİTürkçe3-4
SHZ1112303PSİKOLOJİTürkçe3-4
SHZ1162000TEMEL HUKUKTürkçe2-3
SHZ1112418TEMEL SAĞLIK BİLGİSİTürkçe2-3
SHZ1112419SOSYAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK KOORD.Türkçe2-3
SHZ1182120AİLE VE YAŞAM DİNAMİĞİTürkçe2-4
SHZ1139460SOSYAL ANTROPOLOJİTürkçe3-4
SHZ1112308FELSEFEYE GİRİŞTürkçe2-3
ATA1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe2-2
İNG1111200İNGİLİZCE Iİngilizce4-4
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
SHZ1211900BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI IITürkçe2-2
SHZ1212312SOSYAL HİZMET TARİHİ VE ETİĞİTürkçe3-4
SHZ1212313TÜRKİYENİN SİYASİ VE İDARİ YAPISITürkçe3-4
SHZ1212314GENEL EKONOMİTürkçe3-4
SHZ1265000SAĞLIK İÇİN SOSYAL BİLİMLERTürkçe2-3
SHZ1212315SOSYAL ADALET ANLAYIŞITürkçe2-3
SHZ1212316SOSYAL GRUP VE GRUPLA ÇALIŞMATürkçe2-3
SHZ1212317KENTLEŞME, MEDENİYET VE KENT KİMLİĞİTürkçe2-3
SHZ1212318BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİTürkçe2-3
ATA1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe2-2
İNG1211300İNGİLİZCE IIİngilizce4-4
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

1. Sosyal hizmet kuram ve uygulama alanları bilgisine sahip olur.
2. İletişim becerileri bilgisi kazanır.
3. Yönetim ve yönetim süreçleri bilgisi edinir.
4. Mesleki etik, ilke ve değerler bilgisi kazanır.


İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu veya özel eğitim ve sağlık kuruluşlarında, kamu sosyal hizmet kurumlarında, belediyelerde, sivil toplum kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Sayra LOTFİ

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011121314
AİLE REFAHI VE SOSYAL HİZMET44453444344443
AİLE VE YAŞAM DİNAMİĞİ11010110011221
BAĞIMLILIK VE SOSYAL HİZMET20010343000235
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I00004000200000
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI II00004000200000
ÇALIŞMA YAŞAMI VE SOSYAL HİZMET44453444344443
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI03030223001223
ÇOCUK REFAHI VE SOSYAL HİZMET44454444344443
DEĞERLER SOSYOLOJİSİ VE MANEVİ DESTEK44453444344443
DEZAVANTAJLI GRUPLAR VE MÜRACAATÇI SİSTEMLERİ00010454010345
ENGELLİ REFAHI VE SOSYAL HİZMET 44453444344443
EVDE BAKIM VE SOSYAL HİZMET44453443444443
FELSEFEYE GİRİŞ21040221231321
GENÇLİK REFAHI VE SOSYAL HİZMET11010343121444
GENEL EKONOMİ00200222021000
GÖÇ, SIĞINMACILIK, MÜLTECİLİK VE SOSYAL HİZMET10000343000544
İNGİLİZCE III01005333012113
İNGİLİZCE IV01115003000210
İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE I44453444344443
İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE II44453444344443
İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET44453444344443
İSTATİSTİK44453444444443
KADIN REFAHI VE SOSYAL HİZMET11010344031234
KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL REFAH MODELLERİ00200420241000
KENTLEŞME, MEDENİYET VE KENT KİMLİĞİ00000220000020
KRİZ VE KRİZE MÜDAHALE44453444344443
MESLEKİ İNGİLİZCE44455444344443
OKUL SOSYAL HİZMETİ11000244000345
PROJE TASARIMI VE YÖNETİMİ44453544544443
PSİKOLOJİ44231232233431
RUH SAĞLIĞI, BOZUKLUKLARI VE SOSYAL HİZMET 44453444344443
SAĞLIK İÇİN SOSYAL BİLİMLER11120223222221
SALGIN VE AFETLERDE SOSYAL HİZMET 10100454000234
SİVİL TOPLUM VE SOSYAL HİZMET 44453444344443
SOSYAL ADALET ANLAYIŞI20030432132331
SOSYAL ANTROPOLOJİ20010121121231
SOSYAL DIŞLANMA, AYRIMCILIK VE ÇATIŞMA44453444344443
SOSYAL GRUP VE GRUPLA ÇALIŞMA23310233222234
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI54453444344443
SOSYAL HİZMET MEVZUATI00300433020002
SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ I44453444344443
SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ II22010344021325
SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ III42000033020345
SOSYAL HİZMET TARİHİ VE ETİĞİ21050333122432
SOSYAL HİZMET UYGULAMASI33000033003335
SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ00500214001004
SOSYAL HİZMETE GİRİŞ43241322333422
SOSYAL HİZMETTE BLOK UYGULAMA I44341234143434
SOSYAL HİZMETTE GÖRÜŞME VE İLETİŞİM BECERİLERİ05030003000344
SOSYAL İNCELEME, KAYIT VE RAPORLAMA10120043020004
SOSYAL POLİTİKA VE PLANLAMA44453444344443
SOSYAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK KOORD.02320332122221
SOSYAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI44453444344443
SOSYOLOJİ21210221122111
SUÇ, SUÇLULUK, ADLİ SİSTEMLER VE SOSYAL HİZ.00010344020344
TEMEL HUKUK00100001010000
TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ11010122021100
TIBBİ SOSYAL HİZMET00010234020345
TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL HİZMET44453444344443
TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME44453444344443
TÜRKİYENİN SİYASİ VE İDARİ YAPISI11210222212110
ULUSLARARASI SOSYAL HİZMET 44453444344443
YAŞLI REFAHI VE SOSYAL HİZMET10000344122344
İlişkili Ders Sayısı / 63/6713913512616493175195191100152133174178168

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu