Geri
AKADEMİK

Program Eğitim Amaçları

PEA.1. Diyetisyenlik mesleğini yerine getirebilmek için gerekli güncel teorik ve pratik bilgi, beceri ve tutuma sahip olmak,

PEA.2. Bilimsel kanıta dayalı, güncel ve bütüncül yaklaşımla birey, aile ve toplumun beslenme ile ilişkili sağlık gereksinimlerini çevreye duyarlı şekilde karşılamak,

PEA.3. Beslenme ve Diyetetik hizmeti, eğitimi ve araştırmalarında rol almak, mesleki etik ilkeleri göz önünde bulundurarak görev, yetki ve sorumluluklarını bilmek,

PEA.4. Multidisipliner çalışarak ve etkili iletişim kurarak, yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığın korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için çalışmak,

PEA 5. Yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle güncel literatürü takip etmek ve eğitimlere katılmaktır.

Program Yeterlikleri

 1. Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
 2. Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
 3. Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
 4. Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
 5. Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
 6. Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
 7. En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
 8. Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
 9. Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
 10. Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
 11. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.