Ana içeriğe atla

Program Eğitim Amacı ve Program Yeterlikleri

Program Eğitim Amaçları

PA-1. Ulusal ve uluslararası ölçütler doğrultusunda birey, aile ve toplumun gereksinim duyduğu kaliteli ve güvenli bakımı verebilecek yetkinliğe sahip olacaktır.

PA-2. Hemşirelik mesleğinin değerlerini benimseyerek meslekler arası işbirliği kurabilen, sağlık bakım ekibinin profesyonel bir üyesi olacaktır.

PA-3. Hemşirelik mesleğinin bilimsel bilgi birikime katkı sağlayacak nitelikte olacaktır.

PA-4. Mesleki ve kişisel gelişimini sürdürerek sağlık bakım alanlarında tercih edilecektir.

Program Yeterlikleri
1- Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
2- Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
3- Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
4- Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
5- Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
6- Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
7- Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
8- Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
9- Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
10- Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
11- Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır; yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12- Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
13- Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.