Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Hizmet, eğitim, araştırma ve mesleki gelişim konusunda doğru model oluşturan, etik prensiplere bağlı, ergoterapi mesleğine özgü değerlendirme yaparak, planlayıp, uygulayan Ergoterapistleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı' nda (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa sayısal (SAY) puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ERG1182320ANATOMİ ITürkçe2+2-4
ERG1125550ERGOTERAPİYE GİRİŞTürkçe2-2
ERG1125570ERGOTERAPİ TEORİLERİTürkçe2-2
ERG1125580ERGOTERAPİDE ETİKTürkçe2-2
ERG1173340PSİKOLOJİTürkçe2-2
ERG1125660ENGELLİK SOSYOLOJİSİTürkçe2-2
ERG1115000SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİMTürkçe2-2
ERG1125590DRAMATürkçe1+2-2
ERG1125610ERGOTERAPİDE SANAT YAKLAŞIMLARITürkçe1+2-2
ERG1125620YAŞAM KALİTESİTürkçe2-2
ERG1125630BİLİM SANAT FELSEFESİTürkçe2-2
ATA1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe2-2
İNG1111200İNGİLİZCE Iİngilizce4-4
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ERG1210700ANATOMİ IITürkçe2+2-4
ERG1225560BÜYÜME VE GELİŞMETürkçe2-2
ERG1225640ERGOTERAPİDE AKTİVİTELERTürkçe1+2-2
ERG1273380REHABİLİTASYONDA TEKNOLOJİTürkçe2-2
ERG1217000DAVRANIŞ BİLİMLERİTürkçe2-2
ERG1282310FİZYOLOJİTürkçe3-4
ERG1225670STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİTürkçe1+2-2
ERG1225680MÜZİK - ALGILAMA- İLETİŞİMTürkçe1+2-2
ERG1225690ŞİDDET GÖRENLERDE REHABİLİTASYONTürkçe2-2
ERG1225710ERGOTERAPİDE İLETİŞİM TEKNİKLERİTürkçe2-2
ATA1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe2-2
İNG1211300İNGİLİZCE IIİngilizce4-4
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.


İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Doç.Dr. Devrim TARAKCI

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345678910
ANATOMİ I4444444334
ANATOMİ II4444444334
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ4522455522
BAKIM VERENLERDE ERGOTERAPİ5555544335
BİLİM SANAT FELSEFESİ3343353334
BÜYÜME VE GELİŞME5433544335
ÇOCUK VE OYUN3444334334
DANS VE HAREKET TEDAVİSİ4443443334
DAVRANIŞ BİLİMLERİ3333333443
DRAMA4453344455
EL REHABİLİTASYONU5554555444
ENGELLİK SOSYOLOJİSİ4543555334
ENGELLİLERDE SPOR VE REKREASYON4444443334
ENGELLİLİK VE SAĞLIK POLİTİKALARI5554444335
ENGELSİZ YAŞAM VE MİMARİ4345344334
ERGOTERAPİ BİLİMİ VE FELSEFESİ5454554344
ERGOTERAPİ TEORİLERİ5455355335
ERGOTERAPİDE AKTİVİTELER5555355345
ERGOTERAPİDE ERKEN MÜDAHALE5554445455
ERGOTERAPİDE ETİK5553553335
ERGOTERAPİDE İLETİŞİM TEKNİKLERİ4454454553
ERGOTERAPİDE ÖZEL KONULAR5555555555
ERGOTERAPİDE SANAT YAKLAŞIMLARI4343354334
ERGOTERAPİDE TASARIM TEKNİKLERİ4544354344
ERGOTERAPİDE YÖNETİM ORGANİZASYON3333554445
ERGOTERAPİST VE OKUL DANIŞMANLIĞI4344354354
ERGOTERAPİYE GİRİŞ4443344334
FİZYOLOJİ3533433334
FONKSİYONEL KİNEZYOLOJİ5445443334
GERİATRİK REHABİLİTASYONDA ERGOTERAPİ5445455544
GÖRME ENGELLİLERDE BAĞIMSIZ YAŞAM4345555335
GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ5555555455
HAYVAN DESTEKLİ YAKLAŞIM4535453435
İNGİLİZCE III3333333553
İNGİLİZCE IV3333333553
KANITA DAYALI ERGOTERAPİ UYGULAMALARI3344444435
KANSER VE ERGOTERAPİ5544545345
KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON3345445244
KAS İSKELET SİSTEMİ YETERSİZ. ERGOTERAPİ5555455345
KLİNİK UYGULAMA I5555555335
KLİNİK UYGULAMA II5555555335
KLİNİK UYGULAMA III5555555455
KLİNİK UYGULAMA IV5555555545
KLİNİK UYGULAMA V5555555545
KLİNİK UYGULAMA VI5555555545
KORUYUCU ERGOTERAPİ VE ÇEVRESEL DÜZENLEMELER4545554335
MESLEKİ İNGİLİZCE I3333333553
MESLEKİ İNGİLİZCE II3333333553
MESLEKİ REHABİLİTASYON4445454445
MOTOR ÖĞRENME5555555445
MÜZİK - ALGILAMA- İLETİŞİM3444334334
NÖROANATOMİ4544455334
NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLARDA ERGOTERAPİ5454454335
NÖROLOJİDE ERGOTERAPİ5544345354
ORTEZ VE BİYOMEKANİK5444543335
ÖĞRENCİ MEZUNİYET PROJESİ5555555555
ÖZ YÖNETİM4444444354
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUK VE BAĞIMSIZ YAŞAM5554445334
PERFORMANS ALANLARI DUYU-MOTOR5555555335
PERFORMANS ALANLARI-KOGNİTİF5555555345
PERFORMANS ALANLARI-PSİKOSOSYAL5555555345
PROBLEME DAYALI ERGOTERAPİ UYGULAMALARI5445433335
PSİKİYATRİDE ERGOTERAPİ5555554345
PSİKOLOJİ4554444354
REHABİLİTASYONDA İNTERDİSİPLİNER YAKLAŞIM5544555335
REHABİLİTASYONDA SANAL GERÇEKLİK5555554355
REHABİLİTASYONDA TEKNOLOJİ5545555345
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM4333435354
SAĞLIK VE İYİ OLMA AÇISINDAN ERGOTERAPİ5555555222
STİGMA VE ERGOTERAPİ5444444335
STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ4444554354
SÜRÜCÜ REHABİLİTASYONU4454455434
ŞİDDET GÖRENLERDE REHABİLİTASYON4555545345
TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ4544444344
TOPLUM TEMELLİ REHABİLİTASYON5555454345
TOPLUMSAL KATILIM4455444334
TÜRK İŞARET DİLİ I4443333554
TÜRK İŞARET DİLİ II4443333554
YARDIMCI TEKNOLOJİ5545444335
YAŞAM KALİTESİ5545455355
YAŞAM VE ERGOTERAPİ4555454334
YEME VE YUTMA BOZUKLUKLARI5555455235
İlişkili Ders Sayısı / 82/83357357352345340361347283308360

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu