Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Çocuk Gelişimi Bölümü sağlık, sosyal alanlarda görev alacak normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki 0-18 yaş grubu çocuk ve ergenlerin gelişimlerine yönelik tanı ve değerlendirme yapabilecek, aile danışmanlığı yapabilecek, gelişimsel destek programları hazırlayıp uygulayabilecek, teknolojik, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanan, eklektik yaklaşımı benimsemiş ve etik değerlere bağlı çocuk gelişimci yetiştirmek amacını taşımaktadır.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavından (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa EA puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ÇGL1113730ÇOCUK GELİŞİMİ ITürkçe3-6
ÇGL1113740AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE AİLE İÇİ İLİŞKİLERTürkçe2-2
ÇGL1171050GENEL ANATOMİTürkçe2-4
ÇGL1115000SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİMTürkçe2-2
ÇGL1182330TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİKTürkçe3-4
ÇGL1114110SOSYOLOJİYE GİRİŞTürkçe2-2
ATA1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe2-2
İNG1111200İNGİLİZCE Iİngilizce4-4
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ÇGL1211800BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI ITürkçe2-2
ÇGL1213750ÇOCUK GELİŞİMİ IITürkçe3-6
ÇGL1271060ANTROPOLOJİYE GİRİŞTürkçe2-4
ÇGL1216000TIBBİ İLKYARDIMTürkçe2-2
ÇGL1217000DAVRANIŞ BİLİMLERİTürkçe2-2
ÇGL1282310FİZYOLOJİTürkçe3-4
ATA1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe2-2
İNG1211300İNGİLİZCE IIİngilizce4-4
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.


İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders123456789101112131415
AİLE DANIŞMANLIĞI555555555550055
AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİ500050500005005
AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE AİLE İÇİ İLİŞKİLER552554333352324
ANA ÇOCUK BESLENMESİ500050550055000
ANTROPOLOJİYE GİRİŞ400000000500000
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ550050055550500
BEBEKLİK DÖNEMİ UYGULAMALARI555550005550050
BEBEKLİK DÖNEMİNDE DUYU GELİŞİMİ555555550050500
BEBEKLİKTE GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMLARI555555555555000
BEYİN GELİŞİMİ555323335333422
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I000000001300000
BİLİŞSEL GELİŞİM505500500550500
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI555555555555505
BİYOİSTATİSTİK220000000000010
ÇOCUK EDEBİYATI543454354555422
ÇOCUK GELİŞİMİ I545443424243324
ÇOCUK GELİŞİMİ II555554555553543
ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU550000555555555
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI500500500555500
ÇOCUK VE MÜZİK505550055555000
ÇOCUK VE OYUN443343555554422
ÇOCUK VE SUÇ000000550055500
ÇOCUK YOGASI500000500555000
ÇOCUK,SANAT VE YARATICILIK555500050055000
ÇOCUKLA İLETİŞİM443334555553322
DAVRANIŞ BİLİMLERİ000200001101020
DAVRANIŞ PROBLEMLERİ VE YÖNETİMİ555555555550000
DİL GELİŞİMİ505500500550500
EĞİTSEL YAKLAŞIMLAR533324553355443
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME555550055055000
ERKEN MÜDAHALE I555555555555000
ERKEN MÜDAHALE II555555555555050
FİZİKSEL BÜYÜME VE MOTOR GELİŞİM354544554243534
FİZİKSEL ENGEL555555555550000
FİZYOLOJİ101100102000000
GELİŞİM KURAMLARI555535355555555
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I555555555554421
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II555555555554532
GELİŞİMSEL DEĞER., TANILAMA VE İZLEME II055555555555550
GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME VE GÖZLEM TEKNİKLERİ 555555555550505
GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME, TANILAMA VE İZLEME I055555555550550
GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ555555555550000
GELİŞİMSEL TANI VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ555555055550005
GENEL ANATOMİ101000102000000
GÖRME ENGELİ005555005050500
HASTANEDE VE SAĞLIK KUR. ÇOCUKLAR555555555550000
İNGİLİZCE III010410100300010
İNGİLİZCE IV010410100300010
İŞİTME ENGELİ555555555550505
KAYNAŞTIRMA555505555550500
MESLEKİ MEVZUAT VE YÖNETİM000000005500555
MEZUNİYET TEZ ÇALIŞMASI555555555555055
NÖROLOJİK GELİŞİM445555444452422
OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ UYGULAMALARI555550005550050
OKUL ÖNCESİNDE GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMLARI555555055555000
OKUL VE ERGENLİK DÖNE. GELİŞİM. VE DESTEK PROG.445454555555300
OTİZM555050055050000
ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ005555055555000
ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARI I055555555055550
ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARI II005555555055550
ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR555555555550000
RESİMLERİYLE ÇOCUK444123103440000
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM000010202001111
SAĞLIK KURULUŞLARINDA ALAN ÇALIŞMASI555555550055555
SAĞLIK VE ETİK110021343314452
SEMİNER550005055550000
SOSYAL GELİŞİM555555555550534
SOSYOLOJİYE GİRİŞ000000005501031
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK550000005500000
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI453543555445555
TÜRK TOP. VE FARKLI KÜLTÜR. ÇOCUK555555555550000
YARATICI DRAMA 505550055555000
YAZ UYGULAMASI555055555555555
ZİHİNSEL ENGEL555555555550000
İlişkili Ders Sayısı / 74/79276246252256248209235256271268295173166122104

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu