Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Evrensel değerlere ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda, her alanda hizmet verebilecek bilgi ve beceriyle donatılmış, ebelik felsefesini ve etik değerleri özümsemiş, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, eğitim, yönetim ve araştırma becerilerine sahip profesyonel ebeler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa SAY puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
EBE1111800BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI ITürkçe2-2
EBE1112266EBELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİSİTürkçe2-2
EBE1154310EBELİK ESASLARI ITürkçe4+2-5
EBE1172760ANATOMİTürkçe2+2-4
EBE1115000SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİMTürkçe2-2
EBE1182330TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİKTürkçe3-4
ATA1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe2-2
İNG1111200İNGİLİZCE Iİngilizce4-4
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
EBE1211900BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI IITürkçe2-2
EBE1272770EBELİK ESASLARI IITürkçe2+2-2
EBE1272780EBELİK ESASLARI II UYGULAMATürkçe-4
EBE1272790PELVİSİN YAPI VE FONKSİYONU Türkçe2+2-4
EBE1282310FİZYOLOJİTürkçe3-4
EBE1216000TIBBİ İLKYARDIMTürkçe2-2
EBE1217000DAVRANIŞ BİLİMLERİTürkçe2-2
ATA1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe2-2
İNG1211300İNGİLİZCE IIİngilizce4-4
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.


İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345678910111213
ACİL OBSTETRİK BAKIM4445455533550
AİLE VE TOPLUM EBELİĞİ5555555455545
AİLE VE TOPLUM EBELİĞİ UYGULAMA5445434344443
AKADEMİK OKUMA YAZMA BECERİLERİ I0000000550054
AKADEMİK OKUMA YAZMA BECERİLERİ II3232222551154
ANATOMİ2042000000000
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ0040000550033
BİTİRME PROJESİ I4050403444040
BİTİRME PROJESİ II4040040444040
BİYOKİMYA3433343322113
BULAŞICI HASTALIKLAR VE EPİDEMİYOLOJİ3443110113110
BÜYÜME VE GELİŞME4434224414411
CİNSEL SAĞLIK2331223133440
DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLAR0040020000320
DOĞAL DOĞUM FELSEFESİ4335205434044
DOĞUM AĞRISI VE YÖNETİMİ3344343534440
DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM5425355323004
DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM UYGULAMA5425355323004
DOĞUM VE DOĞUM SONU DÖNEM5445434344443
DOĞUM VE DOĞUM SONU DÖNEM UYGULAMA5445434344443
DOĞUMA HAZIRLIK SINIFLARI 4544554345440
EBELİK ESASLARI I3445454432003
EBELİK ESASLARI II3445454432003
EBELİK ESASLARI II UYGULAMA3445454432003
EBELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ4543505330005
EBELİKTE ETİK4305404250005
EBELİKTE KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR5222512554350
EBELİKTE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ4045003440004
EBELİKTE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR4045400400000
ELEŞTİREL DÜŞÜNME2323122232112
EMZİRME DANIŞMANLIĞI0445454343003
FARMAKOLOJİ4354243223401
FİZYOLOJİ0101002002000
FİZYOPATOLOJİ0040000000040
GEBELİKTE ULTRASONOGRAFİ4244203200030
INTERN II UYGULAMA5425355323004
İNGİLİZCE III0110001221245
İNGİLİZCE IV0110001310345
İNTERN I UYGULAMA5425355323004
KADIN RUH SAĞLIĞI4545004454003
KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI4432244333004
KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UYGULAMA4435244333444
KALİTE VE HASTA GÜVENLİĞİ0300005000400
MESLEKİ İNGİLİZCE I4343433322155
MESLEKİ İNGİLİZCE II0000000000035
MESLEKİ İNGİLİZCE III0000000400004
MESLEKİ İNGİLİZCE IV0000000000045
MESLEKİ YETERLİLİK I5555555555555
MESLEKİ YETERLİLİK II5555555555555
MİKROBİYOLOJİ2400000110002
PELVİSİN YAPI VE FONKSİYONU 0054000000040
RİSKLİ DOĞUM VE DOĞUM SONU DÖNEM5445434344443
RİSKLİ DOĞUM VE DOĞUM SONU DÖNEM UYGULAMA4445455445454
RİSKLİ GEBELİKLER5425355323544
RİSKLİ GEBELİKLER UYGULAMA5555455434433
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM2202003222101
SAĞLIK HUKUKU3313522422203
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ4504005055004
SAĞLIKTA İNOVASYON VE BİLİŞİM 1241215552144
TOPLUMSAL CİNSİYET4503000445440
TRANS KÜLTÜREL EBELİK5531111514120
ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI4345505432504
YAŞAM BOYU BESLENME1112001012000
YENİDOĞAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI2312123211501
İlişkili Ders Sayısı / 64/72193181182197143137185186167150112140161

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu