Geri
AKADEMİK

(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Sosyal Hizmet Bölümü

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Feyza BEKİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Bilgi Üniversitesi 2013 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2016-2021

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

NPİstanbul Beyin Hastanesi, Psikolog, 2013-2015 Yetim Vakfı, Klinik Psikolog, 2018 İstanbul Kızılay Altıntepe Hastanesi, Klinik Psikolog, 2019

Araştırma Alanları

Tıbbi sosyal hizmet, Maneviyat, Sosyal hizmet, Klinik psikoloji, psikoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Beki, F. & Beki, A. (2021). A SPIRITUAL SOCIAL WORK INTERVENTION PROPOSAL IN THE FIELD OF MEDICAL SOCIAL WORK: UMRAN MODEL . Turkish Journal of Applied Social Work , 4 (2) , 127-142 . DOI: 10.54467/trjasw.1031455 - ISSN: 2651-4923.

Beki, F. (2021). Spiritual Assessment Methods and Tools in Social Work. Turkish Journal of Social Policy, 2 (2), 45-61. E-ISSN: 2587-1412.

Beki, A., Beki, F. & Barış, İ. (2022). “Spiritual Protection”, In H. Yücel (Ed.), "Protective Approaches in Human Health”, (1st Ed.), Ankara: Akademisyen Publications, 187-198. ISBN: 978-625-8430-51-6.

Beki, F. (2022). “SPIRITUAL SOCIAL WORK: IN THE CASE OF ONCOLOGY PATIENTS” (1st Ed.), Ankara: Nika Publications. (In publication)


text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Aydın Olcay ÖZKAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 2017 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Gelişim Üniversitesi (2018-2020)

Araştırma Alanları

Sosyal Hizmet / Sosyal Hizmet Süpervizyonu

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

- Lotfi, S., Özkan, A.O. ve Oğuz, N. (2021). Özel gereksinimli çocuklara sahip annelerin covid-19 salgını süresince yaşadığı sorunlarla başa çıkma tutumlarının incelenmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 32(3), 787-803. DOI: 10.33417/tsh.893271

- Lotfi, S., Özkan, A. O. ve Akar, C. (2021). Kronik hastalığa sahip bireylerin Covıd-19 salgını sürecine ilişkin algıları ve deneyimleri: Nitel bir araştırma . Toplum ve Sosyal Hizmet , Covid-19 Özel Sayı Cilt 1 , 47-67 . DOI: 10.33417/tsh.979969

- Artan, T., Özkan, A. O. ve Karaman, M. (2020). Süpervizyon sürecinde etik. Ankara: Nika Yayınevi.

- Artan, T., Özkan, A. O. ve Arıcı, A. (2020). Sosyal hizmette etik ikilemler ve etik karar verme. Ankara: Nika Yayınevi.

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Şeyma KARAKAYA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum İçi Görevlendirme

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 1970 Edinburgh Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Üniversitesi, Malezya, Uluslararası İslam Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü, Fatih Üniversitesi

Araştırma Alanları

Osmanlı İdare Tarihi, Kurumlar Tarihi, Tarih Yazıcılığı, Osmanlı'da Entellektüel Hayat

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

GOOGLE CITATIONS: https://scholar.google.com/citations?user=U9Q8PxoAAAAJ&hl=tr

Kitaplar ve Kitap Bölümleri

o Mehmet İpşirli, XVII. Yüzyıl Başlarına Kadar Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadıaskerlik Müessesesi, Doçentlik Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul 1982.
o Ewqaf ve Emlâkü’l-Müslimîn fî Filistîn, ed. Mehmet İpşirli - Muhammed Davud et-Tamimi, İstanbul l982.
o Takım çalışması, 90 Numaralı Mühimme Defteri, Istanbul 1987.
o Mehmet İpşirli, Diplomatik Acıdan Mahzar, Yayınlanmamış Profesörlük Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1988.
o Mehmet İpşirli, Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî (1003-1008/1595-1600), nşr. Mehmet İpşirli, birinci neşri, İstanbul 1989, I-II cilt; ikinci neşri, TTK Ankara 1999, I-II cilt.
o Takım çalışması, 3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968 / 1558-1560), Ankara 1993.
o Mehmet İpşirli, Nâimâ Mustafa Efendi, Tarih-i Nâimâ (Ravzatü'l-Hüseyn fi hulâsati ahbâri'l-hafikayn), nşr. Mehmet İpşirli, Birinci neşri, TTK Ankara 2007 I-IV cilt; İkinci neşri, TTK Ankara 2014, I-VI cilt.
o E. C. Bosworth, İslâm Devletleri Tarihi, trc. Erdoğan Merçil ve Mehmet İpşirli, İstanbul 1980.Akademik Yayınlar

• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devlet Teşkilâti”, Osmanli Devleti ve Medeniyeti Tarihi, ed. E. İhsanoğlu, Istanbul 1994, s. 137-279. (Bu çalışma ayrıca Arapça, Rusça ve Boşnakça'ya çevrilerek yayınlanmıştır).
• Mehmet İpşirli, “Ottoman State Organization”, History of the Ottoman State and Civilization, ed. E. Ihsanoglu, Istanbul 2001,pp. 133-286.
• Mehmet İpşirli, “Osmansko Drzavno Uredenje”, Historija Osmanske Drzave i Civilisaije, Sarajevo 2004, s. 161-339.
• Mehmet İpşirli, “Mustafa Selânikî and His History”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 9 (İstanbul l978), pp. 417-472.
• Mehmet İpşirli, “Hasan Kâfî el-Akhisârî ve Devlet Düzenine Ait Eseri: Usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-âlem”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı l0-11 (İstanbul l981), s. 239-278.
• Mehmet İpşirli, “XVI. Asrın İkinci Yarısında Kürek Cezası ile İlgili Hükümler”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı l2 (İstanbul l982), s. 203-248.
• Mehmet İpşirli, “Şeyhülislâm Sun’ullah Efendi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 13 (İstanbul 1986), s. 209-256.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı İlmiye Teşkilâtında Mülâzemet Sisteminin Önemi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, nr. 10-11 (Istanbul l983), s. 221-231.
• Mehmet İpşirli, “Anadolu Kadıaskeri Sinan Efendi Hakkında Yapılan Tahkikat”, İslam Tetkikleri Dergisi, VIII (İstanbul l984), s. 205-218.
• Mehmet İpşirli, “A Preliminary Study of the Public Waqfs of Hama and Homs in the XVI. Century”, Studies on Turkish-Arab Relations, annual l (İstanbul l986), pp. 119-147.
• Mehmet İpşirli, “Ottoman Documents About the Repairing of the Jerusalem Water Supply”, Studies on Turkish-Arab Relations, Annual 2, Istanbul 1987, pp. 169-172.
• Mehmet İpşirli, “Archival Education in Turkey”, Studies on Turkish-Arab Relations, Annual 4, Istanbul 1989, pp. 117–119.
• Mehmet İpşirli, “Scholarship and Intellectual Life in the Reign of Suleyman The Magnificent”, The Ottoman Empire in the Reign of Suleyman The Magnificent, Istanbul 1988, II, pp. 15–58.
• Mehmet İpşirli, “XVII. Asır Ortalarında Tokat Şehri”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat, Ankara 1987, s. 57-70.
• Mehmet İpşirli, “Lâle Devrinde Teşkil Edilen Tercüme Heyetine Dair Bazı Gözlemler”, Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemiyetleri, Istanbul l987, s. 33-42.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı İlmiye Mesleği Hakkında Gözlemler - XVI-XVII. Asırlar”, Osmanlı Araştırmaları, Istanbul l988, VII, s. 273-285.
• Mehmet İpşirli, “İlmiye Mensuplarının İmza ve Tasdik Formulleri”, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri Bildirileri, Istanbul 1988, s. 177-200.
• Mehmet İpşirli, “Arşiv Belgelerine Göre Istanbul Vakıf Evleri - Müştemilât, Tamir, Kira, Satış”, Tarih Boyunca Istanbul Semineri –Bildiriler-, Istanbul 1989, s. 183-196.
• Mehmet İpşirli, “Bulgaristan’daki Türk Vakıflarının Durumu -XX. yüzyıl Başları”, TTK Belleten, LIII/207-208 (1989), s. 679-707.
• Mehmet İpşirli, “II. Mahmud Döneminde Vakıfların İdaresi”, Sultan II. Mahmud ve Reformları Semineri Bildiriler, Istanbul 1990, s. 49-57.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlılarda Cuma Selamlığı (Halk Hükümdar Münasebetleri Açısından Önemi)”, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul 1991, s. 459-471.
• Mehmet İpşirli, Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Şer’iyye Sicilleri”, Tarih ve Sosyoloji Semineri, 28-29 Mayıs 1990, İstanbul 1991, s. 157-161.
• Mehmet İpşirli, “Fetva Makalesi”, Tarih Boyunca Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları -Osmanlı İmparatorluğu Dönemi-, II. cilt, İstanbul 1992, (446 s.).
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Bir Eser: Kavânîn-i Osmanî ve Râbıta-i Âsitâne”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 14 (İstanbul 1994), s. 9-35.
• Mehmet İpşirli, “Vakıfların Tarihî Gelişmesi”, Türk Vakıfları, Istanbul 1996, s. 32-39.
• Mehmet İpşirli, “Nahîfî’nin Nasîhatü’l-Vüzerâsı”, Tarih Enstitüsü Dergisi -Prof. Dr. Münir Aktepe’ye Armağan-, sayı 15 (İstanbul 1997), s. 15-27.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devletinde Kazaskerlik (XVII. Yüzyıla Kadar)”, Belleten, LXI/232 (1998), s. 597 – 700.
• Mehmet İpşirli, “Türk Dünyası Kültür Atlası: Osmanlı Dönemi”, c. I, haz. Metin Eriş vd. İstanbul 1999.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Uleması”, Osmanlı, VIII, Ankara 1999, s. 71-79.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Tarih Yazıcılığı”, Osmanlı, VIII, Ankara 1999, s. 247-256.
• Mehmet İpşirli, “İlmi hayatı ve İlmiye teşkilatı”, Fatih ve Dönemi=Mehmed II and his Heriod, ed. Necat Birinci, trc. Abdullah Şen, İstanbul 2004, s. 238-251.
• Mehmet İpşirli, “Üsküdar’da Medfun Osmanlı Şeyhülislamları”, IV. Üsküdar Sempozyumu Bildirleri, İstanbul 2007, s. 445-472.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Medresesi”, Medaris-i İstanbul, Yaşayan İstanbul Medreseleri, I, İstanbul 2008, s. 9–25.
• Mehmet İpşirli, “Üsküdar Mahkemesi”, V. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, I, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2008, s. 39-44.
• Mehmet İpşirli, “Bodurmlu Şeyhülislam Ömer Lutfi Efendi”, Bodrum, ed. Ahmet Özgiray–M. Âkif Aydın, Bodrum 2008, s. 539-546.
• Mehmet İpşirli, “Medaris-i İstanbul: Yaşayan İstanbul Medreseleri”, c. I, ed. Zekeriya Kurşun, Bekir Cantemir, Mustafa Göleç, İstanbul 2008.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devleti”, İslam’a Giriş, ed. Mehmet Paçacı, Ankara 2008, s. 510–535.
• Mehmet İpşirli, “XVII. Yüzyılda Batı’ya Açılan Geniş Bir Pencere: Kâtib Çelebi”, Katib Çelebi, ed. Bekir Karlığa–Mustafa Kaçar, Ankara 2009, s. 323-335.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Medresesi”, İstanbul Medreseleri, ed. Zekeriya Kurşun, İstanbul 2009, s. 3-25.
• Mehmet İpşirli, “Some Remarks on the Wakf Institution in the Ottoman Empire”, Knowledge, Language, Thought and The Civilization of Islam, Essays in Honor of Syed Muhammed Naquib al-Attas, ed. Van Mohd Nor Wan Daud–Muhammad Zainiy Uthman, Kuala Lumpur (Malaysia) 2010, pp. 295-308.
• Mehmet İpşirli, “III. Selim Döneminde Ulema”, III. Selim İki Asrın Dönemecinde İstanbul, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010.
• Mehmet İpşirli, Mehmet İpşirli, “II. Mahmud Devri Uleması, II. Mahmud: Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul”, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010 (İngilizcesi için bkz. Istanbul During the Modernization Process, İngilizceye trc. Zeynep (Jane Louise) Kandur, İstanbu 2010, s. 519.
• Mehmet İpşirli, “Addülhamid Merasimleri“, II. Abdülhamid modernleşme sürecinde İstanbul = Istanbul during the modernization process. Editör Coşkun Yılmaz; İngilizceye trc. Zenith; ingilizce redaksiyon Hamza Kandur, Zeynep (Jane Louise) Kandur. İstanbul 2010.
• Mehmet İpşirli, “Payitaht İstanbul’un İdaresi ve İdarecileri”, Akademik Araştırmalar Dergisi -İstanbul Özel Sayısı-, II/47-48 (İstanbul 2010), s. 27-41.
• Mehmet İpşirli, “İlim ve Öğretim Hayatının En Büyük Merkezi Olarak İstanbul: İlim Hayatı”, Kültürler Başkenti İstanbul, ed. Fehamettin Başar, haz. Fatma Yücel, İstanbul 2010, s. 211-226. İngilizcesi: “Scientific Life in Istanbul”, Capital of Cultures İstanbul, Istanbul European Capital of Culture, 2010, pp. 254-263.

o Mehmet İpşirli, “Payitaht İstanbul’un İdaresi”, Antik Çağdan 21.Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi,
o İstanbul 2015, Cilt III, s. 58-70
o Mehmet İpşirli, “Cuma Selamlığı”, Age., Cilt III, s. 396-403.
o Mehmet İpşirli, “Osmanlı İstanbulu’nda Geleneksel Eğitim ve Ulema”, Age, Cilt, IX, s. 34-66.
o Mehmet İpşirli, “İstanbullu Tanınmış Bir Ulema Ailesi Dürrizadeler”, Age, Cilt, IX, s. 67-78.
o Mehmet İpşirli, “Muasır Üç Enderunlu Tarihçinin Kaleminden IV. Mehmed’in Enderunu Üzerine Bazı Gözlemler” Ötekilerin peşinde: Ahmet Yaşar Ocak’a Armağan, Timaş Yayınları,
o Mehmet İpşirli, “Sultan II. Murad Devri İlim ve Kültür Hayatı Üzerine Değerlendirmeler” Sultan II. Murad ve Dönemi, Editör: İsmail Yaşayanlar, Bursa Gaye Kitabevi 2015, s. 129-138.
o Mehmet İpşirli, “Âlî ve Selanikî: Çağdaş iki Tarihiçinin Tenkit Tarzı, Üslubu ve Anlayışı Üzerine Gözlemler”, Uluslararası Gelibolulu Mustafa Âlî Çalıştayı Bildirileri, Türk Dil Kurumu Ankara 2014, s. 167-174
o Mehmet İpşirli, “Elçilerin İstanbulu”, VIII. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, İstanbul
o Mehmet İpşirli, “Osmanlı’nın Haremeyn’e Hizmetleri: Temiz Su Tesisleri ve Sağlık Kurumları
o İnşası”, SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, İstanbul 2015, sayı 37, s. 100-103
o Mehmet İpşirli, “Prof. Dr. Halil İnalcık ve Osmanlı Teşkilat Tarihi”, Prof. Dr. Halil İnalcık, Ed. Yusuf Oğuzoğlu – Selçuk Kırlı, Bursa 2016 s.82-87.
o Mehmet İpşirli, “Fatih Dönemi İlim Hayatı ve İlmiye Teşkilatı”, Fatih Sultan Mehmed Han ve Dönemi, Ed. Ayşenur B. Zafer, Bursa Gaye Kitabevi 2016, s. 281-298.
o Mehmet İpşirli, “ Osmanlı’da Geleneksel Medrese Eğitimi”, Boğaziçi Bülteni, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, İstanbul 2016, sayı 40, s. 38-49.
o Mehmet İpşirli, "Osmanlı’nın Küdüs’te Sağlık Alanında Hizmetleri, SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, İstanbul 2015, sayı 39, s. 80-85
o Mehmet İpşirli, “ Osmanlı’da Geleneksel Medrese Eğitimi”, Boğaziçi Bülteni, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, İstanbul 2016, sayı 40, s. 38-49.
o Mehmet İpşirli, “Balkanlardaki Osmanlı Mirası Unutulabilir mi?”, Rodosto’dan Süleyman Paşa’ya Tekirdağ, Kitabevi İstanbul 2016, s. 5-10


Ansiklopedi Maddeleri
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Ebezâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 98.
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Tatarcık”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 99-100.
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Yenişehirli”, DİA, I, İstanbul 1988, 100-101.
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Nailî Paşa”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 124-125.
? Mehmet İpşirli, “Abdürrahim Efendi, Hoca”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 289.
? Mehmet İpşirli, “Abdürrahim Efendi, Menteşzâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 289-290.
? Mehmet İpşirli, “Abdurrahim Efendi, Kocahüsamzâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 160.
? Mehmet İpşirli, “Abdurrahman Nesib Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 169.
? Mehmet İpşirli, “Abdülkadir Hamîdî Çelebi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 240.
? Mehmet İpşirli, “Abdülkadir Şeyhî Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988,s. 244.
? Mehmet İpşirli, “Abdülvehhab Efendi, Yasincizâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 285-286.
? Mehmet İpşirli, “Ahizâde Hüseyin Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 548-549.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Efendi, Ebûbekirefendizâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 60.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Efendi, Müftizâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 61.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Muhtar Beyefendi, Molla Bey”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 105.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Muhtar Efendi, Turşucuzâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 106.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Reşid Efendi”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 122-123.
? Mehmet İpşirli, “Alâeddin Arabî Efendi”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 319.
? Mehmet İpşirli, “Anadolu -İdari, Ekonomik ve Kültürel Hayat; İdari ve Adli Sistem-”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 123-124,
? Mehmet İpşirli, “Anadolu, İdari, Ekonomik ve Kültürel Hayat; Eğitim ve Öğretim”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 128-130
? Mehmet İpşirli, “Araba”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 242-245
? Mehmet İpşirli, “Arapzâde Ataullah Efendi”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 331
? Mehmet İpşirli, “Arapbzâde Mehmed Arif Efendi”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 331
? Mehmet İpşirli, “Arif Efendi, Meşrebzâde”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 365
? Mehmet İpşirli, “Arpa Emini”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 392
? Mehmet İpşirli, “Arzuhal”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 447-448
? Mehmet İpşirli, “Asaf”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 455
? Mehmet İpşirli, “Asafnâme”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 456
? Mehmet İpşirli, “Asım Efendi, Mekkizâde”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 478
? Mehmet İpşirli, “Aşir Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 8.
? Mehmet İpşirli, “Ata Bey, Tayyarzâde”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 34-35.
? Mehmet İpşirli, “Ataullah Mehmed Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 46-47.
? Mehmet İpşirli, “Ataullah Mehmed Efendi, Topal”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 47.
? Mehmet İpşirli, “Atik Ali Paşa”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 64-65.
? Mehmet İpşirli, “Avârız Vakfı”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 109.
? Mehmet İpşirli, “Avnî Ömer Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 124-125.
? Mehmet İpşirli, “Ayasofya Kürsü Şeyhliği”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 224.
? Mehmet İpşirli, “Ayn Ali Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 258-259.
? Mehmet İpşirli, “Bab Mahkemesi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 362.
? Mehmet İpşirli, “Bab-ı Humayun, Teşkilat”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 361-362.
? Mehmet İpşirli, “Bab-ı Meşihat”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 362-363.
? Mehmet İpşirli, “Babıâlî”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 378-386.
? Mehmet İpşirli, “Bahaî Mehmed Efendi”, DİA, I, İstanbul 1991, s. 463-464 (Mustafa Uzun ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “Beylerbeyi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 69-74.
? Mehmet İpşirli, “Beylikçi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 78-79.
? Mehmet İpşirli, “Bezirğan”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 103-104.
? Mehmet İpşirli, “Bilâd-ı Selâse”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 151-152.
? Mehmet İpşirli, “Bitik”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 225.
? Mehmet İpşirli, “Bostanzâde Mehmed Efendi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 311.
? Mehmet İpşirli, “Buk’a”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 386-387.
? Mehmet İpşirli, “Bulgaristan – Bulgaristan Vakıfları”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 401-403.
? Mehmet İpşirli, “Câbî”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 529-530.
? Mehmet İpşirli, “Canfedâ Hatun”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 150-151.
? Mehmet İpşirli, “Celilî”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 268-269.
? Mehmet İpşirli, “Cellât”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 270-271.
? Mehmet İpşirli, “Cemâleddin Efendi, Halidefendizâde”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 309-310.
? Mehmet İpşirli, “Cer”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 388-389.
? Mehmet İpşirli, “Cerde”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 392-393.
? Mehmet İpşirli, “Cihet”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 346-348.
? Mehmet İpşirli, “Cuma Selâmlığı”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 90-92.
? Mehmet İpşirli, “Çatalcalı Ali Efendi”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 234-235.
? Mehmet İpşirli, “Çelebi”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 259.
? Mehmet İpşirli, “Çivizâdeler”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 349-350.
? Mehmet İpşirli, “Çivizâde Mehmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 347-348.
? Mehmet İpşirli, “Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 348-349.
? Mehmet İpşirli, Mehmet İpşirli, “Çömez”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 380.
? Mehmet İpşirli, “Dâhiliye Nezâreti”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 414-416.
? Mehmet İpşirli, “Damadzâde Ahmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 449-450.
? Mehmet İpşirli, “Danişmend”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 464-465.
? Mehmet İpşirli, “Debbağzâde Mehmed Efendi”, DİA, IX, İstanbul 1994, s. 62-63.
? Mehmet İpşirli, “Ders Vekâleti”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 183-184.
? Mehmet İpşirli, “Dersiâm”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 185-186
? Mehmet İpşirli, “Derviş Mehmed Paşa”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 193-194.
? Mehmet İpşirli, “Devhatü’l-meşâyih”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 229-230.
? Mehmet İpşirli, “Devhatü’n-nükebâ”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 230.
? Mehmet İpşirli, “Duâgû”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 541-542.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâdeler”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 38-39.
? Mehmet İpşirli, “Dürrî Mehmed Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 35.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Abdullah Beyefendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 36.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Abdullah Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, 36-37.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mehmed Ârif Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 37.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mehmed Ataullah Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 37-38.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mustafa Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, 38.
? Mehmet İpşirli, “Ebûsaid Mehmed Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s.281.
? Mehmet İpşirli, “Ebülmeyâmin Mustafa Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 362-363.
? Mehmet İpşirli, “Ehl-i Örf”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 519-520.
? Mehmet İpşirli, “Elçi”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 3-15
? Mehmet İpşirli, “Enderun”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 185-187
? Mehmet İpşirli, “Esad Efendi, Salihzâde”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 345-346
? Mehmet İpşirli, “Esîrî Mehmed Efendi”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 390-391
? Mehmet İpşirli, “Fenarîzâde Muhyiddin Çelebi”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 339-340.
? Mehmet İpşirli, “Fenarîzâde Muhyiddin Mehmed Şah”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 340-341.
? Mehmet İpşirli, “Ferhad Paşa”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 383-384.
? Mehmet İpşirli, “Feyzullah Efendi, Damad-zâde”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 526.
? Mehmet İpşirli, “Galata Sarayı”, DİA, XIII, İstanbul 1996, s. 322-323.
? Mehmet İpşirli, “Gülnuş Emetullah Sultan”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 248-249
? Mehmet İpşirli, “Hâceğân”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 430
? Mehmet İpşirli, “Hacıhasanzâde Efendi”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 503-504
? Mehmet İpşirli, “Halil Efendi, Çerkez”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 312.
? Mehmet İpşirli, “Halil Nuri”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 321-323.
? Mehmet İpşirli, “Hanefî Mehmed Efendi”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 554.
? Mehmet İpşirli, “Hasan Fehmi Efendi”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 320-322. (İlyas Çelebi ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “Hayrullah Efendi, İmam-ı Sultatî”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 75-76.
? Mehmet İpşirli, “Hikr”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 525-526.
? Mehmet İpşirli, “Hükümet (Osmanlı)“, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 468-471.
? Mehmet İpşirli, “Huzur Dersleri”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 441-444.
? Mehmet İpşirli, “Hüseyin Hüsnü Efendi”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 552-553.
? Mehmet İpşirli, “Hüsameddin Efendi, Atıfzâde”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 513.
? Mehmet İpşirli, “Islahat“, DİA, DİA, XIX, İstanbul 1999, s. 170-174.
? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Beyefendi, İvazpaşazâde”, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 290-291.
? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Efendi, Haydarîzâde”, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 297-298 (Kemal Beydilli ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Efendi, Seyyid”, DİA, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 301.
? Mehmet İpşirli, “İkindi Divanı”, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 26-27.
? Mehmet İpşirli, “İlmiye“, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 141-145.
? Mehmet İpşirli, “İlmiyye Salnâmesi, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 145-146.
? Mehmet İpşirli, “İmza”, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 252-255.
? Mehmet İpşirli, “İstanbul Kadılığı”, DİA, XXIII, İstanbul 2001, s. 305-307.
? Mehmet İpşirli, “İşâret-i Aliyye”, DİA, XXIII, İstanbul 2001, s. 423-424.
? Mehmet İpşirli, “Kadızâde, Ahmed Şemseddin”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 96-97.
? Mehmet İpşirli, “Kadızâde Mehmed Tâhir”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 97-98.
? Mehmet İpşirli, “Kalemiye”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 248-249.
? Mehmet İpşirli, “Kalkaşendî”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 263-265.
? Mehmet İpşirli, “Kapı Halkı”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 343-344.
? Mehmet İpşirli, “Kara Halil Efendi”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 361-362.
? Mehmet İpşirli, “Kayseri”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s. 96-101.
? Mehmet İpşirli, “Kazasker”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s.140-143.
? Mehmet İpşirli, “Kıyafet –Osmanlı Dönemi-”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s. 510-512.
? Mehmet İpşirli, “Koca Sinan Paşa”, DİA, XXVI, Ankara 2002, s. 137-139.
? Mehmet İpşirli, “Lakap –Osmanlı’da Lakap-”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 67.
? Mehmet İpşirli, “Lutfi Paşa”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s.234-236.
? “Mahmud Efendi, İmâm-ı Şehriyârî”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 360-361.
? Mehmet İpşirli, “Mahreç”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 387-388.
? Mehmet İpşirli, “Mahzar (Fkh. bk. Şürût ve Sicillât)”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 398-401.
? Mehmet İpşirli, “Mansıb”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 4.
? Mehmet İpşirli, “Medrese –Osmanlı Dönemi-”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s.327-333.
? Mehmet İpşirli, “Medresetü’l-Kudât”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 343-344.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Efendi, Hocazâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 452-453.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Emin Efendi, Hayâtîzâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 462.“
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Emin Efendi, Sâlihefendizâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 463.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Esad Efendi”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s.470.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Zeynî Efendi”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 541-542.
? Mehmet İpşirli, “Mesud Efendi, Hocazâde”, DİA, XXIX, Ankara 2004, s. 345-346.
? Mehmet İpşirli, “Minkârîzâde Yahyâ Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 114-115.
? Mehmet İpşirli, “Mirza Mustafa Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 167-168.
? Mehmet İpşirli, “Mirzazâde Mehmed Said Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 169-170.
? Mehmet İpşirli, “Mirzazâde Şeyh Mehmed Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 170-171.
? Mehmet İpşirli, “Molla Abdülkerim Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 239.
? Mehmet İpşirli, “Molla Zeyrek”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 166-167.
? Mehmet İpşirli, “Muîd Ahmed Efendi”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 87-88.
? Mehmet İpşirli, “Musâhib”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 230-231.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Bâlîzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 294-295.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Bolevî”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 295-296.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Feyzullahefendizâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 297-298.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendİ, Hamîdîzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 298-299.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Memekzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 299-300.
? Mehmet İpşirli, “Müderris –Osmanlı’da-”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 468-470.
? Mehmet İpşirli, “Mülâzemet”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 537-539.
? Mehmet İpşirli, “Nâib –Osmanlı’da-”, DİA, XXXII, İstanbul 2006, s. 312-313.
? Mehmet İpşirli, “Naîmâ”, DİA, XXXII, İstanbul 2006, s. 316-317.
? Mehmet İpşirli, “Osmanlılar –Medeniyet Tarihi, Siyasi ve İdari Teşkilat-”, DİA, XXXIII, İstanbul 2007, s. 502-505.
? Mehmet İpşirli, “Paşmakçızâde Abdullah Efendi”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 185.
? Mehmet İpşirli, “Paşmakçızâde Ali Efendi”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 185-186.
? Mehmet İpşirli, “Paşmaklık”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 186-187.
? Mehmet İpşirli, “Sâdeddin Efendi, Mehmed”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 388-389.
? Mehmet İpşirli, “Sâdık Mehmed Efendi, Sadreddinzâde”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 395.
? Mehmet İpşirli, “Sâdî Çelebi”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 404-405 (Ziya Demir ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “Sadrazam”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 414-419.
? Mehmet İpşirli, “Sah”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 490-491.
? Mehmet İpşirli, “Sarıgörez Nûreddin Efendi”, DİA, XXXVI, İstanbul 2009, s. 151-152.
? Mehmet İpşirli, “Selânikî Mustafa Efendi”, DİA, XXXVI, İstanbul 2009, s. 357-359.
? Mehmet İpşirli, “Sulh –Osmanlı’da-”, DİA, XXXVII, İstanbul 2009, s. 490-492.
? Mehmet İpşirli, “Sun‘ullah Efendİ”, DİA, XXXVII, İstanbul 2009, s. 530-532.
? Mehmet İpşirli, “Şeyhülislâm”, DİA, XXXIX, İstanbul 2010, s. 91-96.
? Mehmet İpşirli, “Taşköprizâde Kemâleddin Mehmed Efendi”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 152-154.
? Mehmet İpşirli, “Taşköprizâdeler”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 154.
? Mehmet İpşirli, “Tebdil Gezmek –Osmanlı’da-”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 213-214.
? Mehmet İpşirli, “Tekaüt”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 340-341.
? Mehmet İpşirli, “Temliknâme”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 430-431.
? Mehmet İpşirli, "Uzunçarşılı, İsmail hakkı", DİA, XIIL, s. 264-266.
? Mehmet İpşirli, "Vassaf Abdullah Efendi", XIIL, s. 559-560.
? Mehmet İpşirli, "Yahya Tevfik Efendi", XIIIL, s. 266-267.
? Mehmet İpşirli, "Zekeriyya Efendi, Bayramzade", VIL, S. 211-213.
?
? Mehmet İpşirli, “Sahn-ı Seman”, Encyclopeadia of Islam (EI2), VIII, Leiden-Paris 1995, s. 842-843.
? Mehmet İpşirli, “Selânikî Mustafa Efendi”, Encyclopeadia of Islam (EI2) IX, Leiden-Paris 1997, s. 126-127.


Proceedings

o “The Waqfs of Palestine in the Sixteenth Century”, The Third International Conference of Biladu’s-Sam, 19-24 April 1980 Amman, Jordan
o “Et-Takariri’l-ma’ruza ilâ Abdulhamid es-Sânî havle Halîcu’l-Arabî ve Mintikati’l-Basra”, The Second Conference on the History of Ras Al Khaimah, 19-21 November 1988, Ras Al Khaimah- United Arabe Emirates
o “Muşâhedât Havle’t-Tarîki’l-ilmiye ve’l-Ulemâ fi’l-Karneyni’s-Sâmin ve’t-Tâsi’ aser”, Conference on the History of Bosnia-Herzegovina, 14-19 January 1990, Bosnia-Herzegovina.
o “The Pecularities of the Scholarly Life and Ulema in the Early Period of the Ottoman Emirate”, The Ottoman Emirate 1300-1389, 11-13 January 1991, Rethymno-Greece.
o “The Significance of the Seveneenth Century Ottoman Cronicles for the History of Crimea and the Nortwestern Black Sea”, The Ottoman Empire and Ukraine, 20-26 October 1991, Kiev-Ukraine.
o “Ottoman Sources of North Africa”, Premier Rencontre Scientifique Maghrebo-Turque, 13-14 Avril 1992, Fes -Morocco.
o “The Ulema of Istanbul and Maghrib - Differences and Similarities”, Le Maghreb a l’Epoque Ottoman, 16-18 Avril 1992, Rabat -Morocco.
o “The Monuments of Jerusalem in the Ottoman Archives”, The Jerusalem Day, 2-5 October 1993, Amman-Jordan.
o “The Sicill-i Ahval Commission and its Registers”, Die Biographie in der Osmanischen Geschichte Quellen-Probleme-Methoden, 25-26 Ostober 1993, Munchen- Germany.
o “The Fifteen Years War as Reflected in the Contemporary Ottoman Chronicles”, Symposium of The Fifteen Years War 1591-1606, 6-8 April l994, Budapest, Hungary.
o “Osmanlı’da Ulemâ ve Toplum”, Osmanlı İmperyasının 700. yılı Sempozyumu, Azerbaycan İlimler Akademisi, 7-8 Mayıs 1999, Bakü-Azerbaycan.
o “Ottoman Turkish Military Organization, The mentality and the Practice”, Symposium of Military History, 25-28 Temmuz 1999, Sau Paulo, Brazil.
o “Osmanlı Aydını, Devlet ve Topluma Karşı Sorumlulukları, Başarıları ve Başarısızlıkları”, Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yılı Paneli, 13 Kasım 1999, Berlin – Germany.
o “The Pious Foundation (Waqf) of Palestine during the Ottoman Empire”, Panel of 700 Years of Ottoman Empire, 20-24 Ekim 1999, Jerusalem - Israil.
o “Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yılı Paneli, Osmanlı Aydını, Devlet ve Topluma Karşı Sorumlulukları, Başarıları ve Başarısızlıkları!, Berlin-Almanya, (1999).
o The Organisation and Management of Vakıf Establishments in Bulgaria and its Conditions at the beginning of the Twentieth Century”, Islamic Civilisation in the Balkans, 21 -23 April 2000, Sofia, Bulgaria.
o “Ottoman Cultural Heritage in the Balkans”, Buenos-Aires, November 2000, Argentina.
o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Santiago, November 2000, Chile.
o “BRISMES”, Cambridge University, Some Observations on the Ottoman World Histories, England, (2000).
o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Bounes Aires, Arjantine, (2000).
o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Santiago, Chili, (2000).
o Exchange of Office by Sale in the Ottoman Bureaucracy – Examination of its Logic, History, Application, and Consequences”, International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO), London, 08-12 July 2002. England.
o “Ottoman Archival Sources of Kajar Dynasty of Iran”, Tahran, Persia, (2002).
o “Arnavut Kökenli Osmanlı Ulemasının Müşterek Kültüre Katkıları”, Tarih Boyunca Türk-Arnavut Beraberliği Semineri, 27 Eylül 2002, Tiran- Arnavutluk.
o “18. Osmanlı Bürokrasisinde Mansıb Satışı”, London School of Economics, London-England, (2002).
o “International Commette of Historical Sciences”, Amsterdam-Holland, (2002).
o “Impact of Ottomans to World History with their Presence and Absence, Culture, Multyculture and Universalism”, 2003, Sydney/Australia.
o “Nicolae Iorga and the Ottoman History”, Turkish-Romanian Relations: Past and Present, 2003, Bukreş/Romanya.
o “Remarks on the Bibliographical Sources of the Balkans and Their Authors”, Islamic Civilization in The Balkans, 2003, Tiran/Arnavudluk.
o The Medreses in Arab Provinces of the Ottoman Empire”, International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO), 14-19 June 2004.
o “Milletlerarası Ortadoğu Kaos mu, Düzen mi? Konferansı”, 2004, İstanbul / Türkiye.
o “A Special Day of Avariz”, Some Observations on the Scholastic Community, April 2004, Harvard University, ABD.
o “Islam in Modern Turkey”, Internatinal Symposium of Islam and Modernity, Taipei, 20-21 December 2006, Taiwan.
o “Islamic Movements in Modern Turkey: Revival and Modernization”, Islam and Modernity, 20-21 Aralık 2006 ,National Cheng-Chi Üniversitesi and Centre for the Study of Islamic Civilization and Thought (CSICT), Tayvan.
o “Remarks on Ottoman Peace and Presence in the Balkans”, Exploring Models for Peace by Re-Exploring Past: Diversity in the Ottoman Empire, 23-25 Mart 2007, Texsas Üniversitesi, Center for Middle Eastern Studies, ABD.
o “Islamic Scholars and Muslim Social Dynamism”, The Role Of Islamic States in A Globalized World, 17-18 Temmuz 2007, Institute of Islamic Understanding, Kuala Lumpur, Malaysia.
o “Collective Biographical Experiment of Egyptian Governors During Ottoman Period”, Egypt during the Ottoman Era, 26-30 Kasım 2007, İstanbul Research Centre for Islamic History - Art and Culture ile Mısır, Supreme Council for Culture, Kahire, Mısır.
o “Some Observations On Wakf Institutions in the Muslim Societies For Solving Social and Cultural Problems in the 21st Century”, Muslim and the Frontiers of Knowledge in the 21st Century, 28-29 Temmuz 2009, Kuala Lumpur, Malezya.
o “Cezayir Beylerbeyileri ve Dayıları Üzerine Prosopografik Değerlendirmeler”, 13-14 Ekim 2009, Cezayir’de Osmanlı Dönemi: Siyasi, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler, T.C. Cezayir Büyükelçiliği, Cezayir.
o “Some Remarks on the Restoration of the Monuments of al-Quds during the Ottoman Period (With Special Focus on the Dome of the Rock, Aqsa Mosque and Waterlines)”, The International Congress on: Al-Quds During the Ottoman Era, 22-25 Haziran 2009, Şam, Suriye.
o “Meclis-i Hassa Âzası Miralay Ahmed Râşid’in Tarih-i Yemen ve San’a adlı eserinin kaynak, metod ve muhtevası üzerine değerlendirmeler”, Osmanlı Döneminde Yemen, 16-17 Aralık 2009, Sana, Yemen.
o Mehmet İpşirli, "Osmanlı Sefer ve Savaş Fetvaları ve Kıbrıs Seferi Fetvasının Mukayeseli Tahlili", Akdeniz?de İslam Medeniyeti Uluslararası Kongresi, Lefkoşa-Kıbrıs. , Dec. 2010,
o Mehmet İpşirli, "Curriculum development and some reforms in the madrasa education and its implementation in the present Muslim World a case study of Ottoman Turkey", Second ISTAC International Conference on Islamic Science and the Contemporary Muslim World, Kuala Lumpur, Malezya. , Jul. 2010,
o Mehmet İpşirli, "Some Remarks on the Restoration of the Monuments of al-Quds during the Ottoman Period (With Special Focus on the Dome of the Rock, Aqsa Mosque and Waterlines)", The International Congress on: Al-Quds During the Ottoman Era, Şam, Suriye. , Dec. 2009,
“Bosna Fethinin Osmanlı’nın Rumeli Fütuhatındaki Yeri ve Önemi” Uluslararası Balkan Kongresi, IRCICA ve Sarayevo Devlet Üniversitesi İşbirliği ile, Saraybosna,
21-23 Mayıs 2015.
“Osmanlı İlmiye Araştırmalarının Neresindeyiz?”, Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 14-17.Ekim.2015.
“Osmanlı’nın Kuruluş Döneminde, Hususiyle Yıldırım Bayezid’in Saltanatında İlim Tahsili ve Tedrisi İçin Yapılan Seyahatler Üzerine Değerlendirmeler “ Uluslararası
Yıldırım Bayezid Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu ve Yıldırım Belediyesi işbirliği ile, Bursa 27-28 Kasım 2015.Affiliations
o Turkish Historical Society (Türk Tarih Kurumu)
o Türk Bilim Tarihi

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Nihat BULUT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Selman KARAKUL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Ankara Üniversitesi 1995 Ankara Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Dışişleri Bakanlığı, Doğuş Üniversitesi

Araştırma Alanları

Genel Kamu Hukuku, İnsan Hakları Hukuku

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Adem Ersin BAYRA
E-Posta aeba[email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Kara Harp Okulu, Ankara Üniversitesi. 2009, 2016. İstanbul Medipol Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Türk Silahlı Kuvvetleri

Araştırma Alanları

Genel Kamu Hukuku

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Security State: From Leviathan to the State of Law, from State of Law to the Leviathan

Security State

Two Faces of the Modern State from Jekyll to Mr. Hyde: From the Liberal State of Law to the Constitutional Dictatorship

Classification and Gradation of Concepts Restricting Rights and Freedoms - I: Public Order and Concepts Related to Public Order

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Sayra LOTFİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Serkan ETİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik Üniversitesi 2011 Sayısal Yöntemler, Marmara Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Türkiye İş Bankası

Araştırma Alanları

Modelleme, Analiz, İstatistik, Programlama, Nicel(Sayısal) Yöntemler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)
Zhongdong Yu.; Wei Liu; Liming Chen; Serkan ETİ; Hasan Dinçer; Serhat Yüksel (2019). The Effects of Electricity Production on Industrial Development and Sustainable Economic Growth: A VAR Analysis for BRICS Countries. Sustainability, 11, 5895. DOİ: https://doi.org/10.3390/su11215895

Fan Yang, Hakan Kalkavan, Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Serkan Eti, "Gaussian-Based Soft Computing Approach to Alternative Banking System for Sustainable Financial Sector", Complexity, vol. 2021, Article ID 4570936, 27 pages, 2021. https://doi.org/10.1155/2021/4570936

3. Wei Liu., Hasan Dinçer, Serkan Eti & Serhat Yüksel (2021). Gaussian-Based Hybrid Approach to Entropy for Analyzing Energy Efficiency of Emerging Economies. Energy Reports, 7, 2501-2511. doi:https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.04.049Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Serkan Eti & Mehmet Nuri İnel (2016). A Research on Comparison of Regression Models Explaining the Profitability Base on Financial Data. International Journal of Business and Management, 4(10), 470-475.

İrfan Ersin & Serkan Eti (2017). Measuring the Waste-Conscious and Saving Habits of the Youth in Turkey: The Sample of Istanbul Medipol University. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 3 (3), 41-49. DOI: 10.25272/j.2149-8407.2017.3.3.04

Elif Cekici, Hakan Aydogan, Serkan Eti (2018). Forecasting of Claim by Combining Probability Distributions. Journal of Business Economics and Finance, 7 (3), 319-324. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jbef/issue/39653/469251

Orhan Koçak, Serkan ETİ and Yunus Bayram (2018) ' The Challenges in the Process of Social State in Turkey: A Sample From İstanbul', International Journal of Current Multidisciplinary Studies, 04(1), pp. 859-863.

Orhan Koçak, Serkan Eti, Caner Adiguzel (2017). The Elements Effect Job Satisfaction of Medicine Representatives and a Sample from Bursa. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(7), 2222-6990.

Mehmet Nuri İnel, Hakan Yıldırım, Serkan Eti (2016). A Comparison of Artificial Neural Network and Decision Tree For Profitability in Technology Sector. International Journal of Development Research, 6(7), 8417-8421.

Orhan Koçak, Eymen Ekmen & Serkan Eti (2019). Integrative Approaches towards Immigrants: A Sample from a District of Istanbul. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(9), 334–347.

Serkan Eti & Mehmet Nuri İnel (2020) A Research on the Comparison of Classification Algorithm in Finance. Contaduría y Administración, 65(4).


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Selen Subaşı, Serpil Çolak, Serkan Eti, Fatma Mutluay. (2018). “Effect of Nintendo Wii Games on Balance in Parkinson’s Disease: A Pilot Study”, 1st International Conference on Robotic Technology and Rehabilitation, İstanbul.

Pınar Atak, Selen Güloğlu, Serkan Eti, Serpil Çolak. (2020). “Ayakkabı İmalatında Çalışan İşçilerin KOAH-Astım Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma”, 4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi, İstanbul.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Serkan Eti, Ali Tula, (2019). “Effects of Demographic Characteristics on Business Success: An Evidence From Turkish Banking Sector”, In Handbook of Research on Business Models in Modern Competitive Scenarios (pp. 304-324). IGI Global.

Serkan Eti. (2019). The Use of Quantitative Methods in Investment Decisions: A Literature Review. In Handbook of Research on Global Issues in Financial Communication and Investment Decision Making (pp. 256-275). IGI Global.

Serkan Eti, Hakan Kalkavan, Hasan Dinçer, & Serhat Yüksel (2020). Predicting the Role of Islamic Banking on Sustainable Economic Development: An Analysis for Turkey With ARIMA Model. In U. Akkucuk (Ed.), Handbook of Research on Creating Sustainable Value in the Global Economy (pp. 146-164). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-1196-1.ch009

Serkan Eti, & Ece Nur Temizel (2020). Measuring Financial Literacy of the Housewife to Generate Marketing Strategies. In H. Dinçer, & S. Yüksel (Eds.), Handbook of Research on Decision-Making Techniques in Financial Marketing (pp. 1-20). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-2559-3.ch001

Serkan Eti, Yaşar Gökalp, & Nurcan Okçuoğlu Tosun (2020). Identifying the Relationship Between Health Investment and Economic Development: A Cluster Analysis for Developing, Developed, and Least Developed Countries. In Y. Demir Uslu, H. Dinçer, & S. Yüksel (Eds.), Multidimensional Perspectives and Global Analysis of Universal Health Coverage (pp. 1-30). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-2329-2.ch001

Serkan Eti, Filiz Mızrak (2020) Analysing Customer Satisfaction of Civil Aviation Companies of Turkey with Text Mining. In: Dincer H., Yüksel S. (eds) Strategic Outlook for Innovative Work Behaviours. Contributions to Management Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50131-0_2 (Ağustos)

Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Yaşar Gökalp, Serkan Eti (2021) "SERVQUAL-Based Evaluation of Service Quality in Turkish Health Industry With Fuzzy Logic." Interdisciplinary Perspectives on Operations Management and Service Evaluation, edited by Panagiotis Manolitzas, et al., IGI Global, 2021, pp. 213-233. http://doi:10.4018/978-1-7998-5442-5.ch011

Serkan Eti, Büşra Çelebi (2021) Defining the Main Risk Factors for Solar Energy Companies with Fuzzy Entropy. In: Dinçer H., Yüksel S. (eds) Financial Strategies in Competitive Markets. Contributions to Finance and Accounting. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68612-3_25

Yaşar Gökalp, Hasan Dinçer, Serkan Eti (2021) The Role of Health Policies for the Strategic Investment Decisions of the International Companies. In: Dincer H., Yüksel S. (eds) Management Strategies to Survive in a Competitive Environment. Contributions to Management Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72288-3_22 (Nisan 2021)

Hakan Kalkavan, Halim Baş, İrfan Ersin, Serkan Eti, Serhat Yüksel (2021) Defining Appropriate Government Strategies to Reduce Unemployment During COVID-19 Pandemics. In: Dincer H., Yüksel S. (eds) Management Strategies to Survive in a Competitive Environment. Contributions to Management Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72288-3_11 (Nisan 2021)Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Orhan Koçak, Hüseyin Arslan, Serkan Eti (2017). Belediyelerde Sosyal Politika Uygulamaları ve Pendik Belediyesi Örneği, Opus – Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(12), 119-144.

Orhan Koçak, Abdülhakim Beki, Serkan Eti (2018). The Effects of The Different Activities on The Depression Level of Older People. OPUS –International Journal of Society Researches, 8(15), 1241-1266. DOİ: 10.26466/opus.440175

Serkan Eti (2016). Üniversitelerdeki Akademik Üretkenliğe Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. İş'te Davranış Dergisi, 1 (1), 67-73. Doi: 10.25203/İdd.282022


Orhan Koçak, Serkan Eti, Gülmedine Gürsoy (2017). A ve B Kişilik Tipine Sahip Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının Kişilik Tiplerinin İncelenmesi: Yalova Örneği. Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 6(15), 381-397.

Serkan Eti, Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, (2019). G20 Ülkelerinde Bankacılık Sektörünün 5 Yıllık Geleceğinin ARİMA Yöntemi ile Tahmin Edilmesi. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 26-38. Retrieved From http://dergipark.org.tr/uhusbad/issue/45405/575643

Hakan Yıldırım, Hakan Aydoğan, Sami Özcan, Serkan Eti (2018). Fazi Kontrol Grafikleri ile Klasik Kontrol Grafiklerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme. Journal Of Research In Business, 3 (2), 150-173. Doi: 10.23892/Jrb.2019.27

Serkan Eti (2019). Ulakbim İndeksinde Taranan Sosyal Bilimler Alanındaki Dergilerde Öne Çıkan Konu ve Yöntemlerin Metin Madenciliği Yaklaşımı ile Belirlenmesi. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 61-66. Retrieved from http://dergipark.org.tr/uhusbad/issue/45405/589813

Figen İnce, Serkan Eti, Serpil Çolak (2019). Sigara Kullanımının İzole Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Geçirmiş Olgularda Entübasyon Süresi ve Hastanede Kalış Üzerine Etkisi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 2 (3) , 13-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/husagbilder/issue/49345/558824

Halim Baş & Serkan Eti (2020). Türkiye’de Uluslararası Öğrencilerin İstihdamı : Hukuki Boyut ve Koşullara Dair Bir Araştırma. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi , 20 (46) , 105-132 . DOI: 10.21560/spcd.v20i54504.538022

Hakan Kalkavan, Serkan Eti, Serhat Yüksel (2020). Türkiye’deki Bankacılık Sektörü, Sanayi Gelişimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Var Analizi ile İncelenmesi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (Akad) , 12 (22) , 56-74 . DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.603234

Serap Tepe, Serkan Eti , Ahmet Çabuk (2020). Akademisyenlerde Mobbing Algısının İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine Etkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 7 (5) , 483-498 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/54658/737161


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Bilal Çankir & Serkan Eti (2017). Üniversitelerde Sürdürülebilirlik ve Kalite: Sürdürülebilir Kalite Algısı Ölçeği (SKA-Ö)’nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. II. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 103-104.

Selen Subaşı, Alihan Bilen, Canan Seyhan, Serkan Eti, Melih Tütüncü, Fatma Mutluay (2018). Mültipleks Skleroz Hastalarında Özürlülük, Yorgunluk, Kinezyofobi ve Fiziksel Aktivite İlişkisinin İncelenmesi. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi

Figen İncel, Serpil Çolak, Serkan Eti (2018) Sigara Kullanımının İzole Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Geçirmiş Olgularda Entübasyon Süresi ve Hastanede Kalış Üzerine Etkisi. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, 367-371

Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Serkan Eti (2018). Bankacılık Sektöründe Dengeli Skorkart Yaklaşımına Göre Yeni Hizmet Geliştirme Ölçümü: Performans Değerlemede Bu¨tu¨nles¸ik Bulanık Karar Verme Model Önerisi. 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi, 602-621

Selen Subaşı, Serpil Çolak, Serkan Eti, Fatma Mutluay (2018). Effect of Nintendo Wii Games on Balance in Parkinson’s Disease: A Pilot Study. 1st İnternational Conference On Robotic Technology And Rehabilitation

Selen Subaşı, Serpil Çolak, Serkan Eti, Fatma Mutluay (2018). Parkinson Hastalarında Farklı Egzersiz Yaklaşımlarının Denge Üzerindeki Etkisi: Pilot Çalışma. Hareket Bozukluklarında Tedavi Sempozyumu

Bilal Çankir, Serkan Eti (2017). Akademisyenlerin Öz-Yeterlilik Algılarının Performans Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma. 2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı

Ömer Erdem Koçak, Serkan Eti (2017). İşte Kendini Yetiştirme Ölçeğinin Farklı Farklı Meslek Grupları Arasında Ölçüm Değişmezliğinin İncelenmesi. 5. Örgütsel Davranış Kongresi

Pınar Atak Çakır, Büşra Kalli, Burcu Dilek, Serkan Eti, Fatma Mutluay (2019). Investigation of the Relationship Between Motor Imaging and Quality of Life in Patients with Breast Cancer. 6. Saykad Kongresi, İzmir

Selen Subaşı, Esra Atılgan, Serkan Eti, Z. Candan Algun (2019). Boyun ağrılı bireylerde trapezius kasına uygulanan iki farklı tedavinin ağrı eşiği ve toleransına akut etkisinin karşılaştırılması pilot çalışma, 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara

Merve Kayali Sevim, Melisa Taskin, Sebiha Ozge Duman, Serkan Eti (2021). TÜKETİCİLERİN COVİD-19 SÜRECİNDE ARI ÜRÜNLERİ TERCİHİ, 10. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik (31 Mart-4Nisan), EKongre, Poster Sunumu

Merve Kayali Sevim, Melisa Taskin, Sebiha Ozge Duman, Serkan Eti (2021). Pandemide Evden Çalışan Ofis Çalışanlarında Probiyotik Besinlerin Tüketimi ile Gastrointestinal Semptomlar Arasındaki İlişkinin Araştırılması, 10. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik (31 Mart-4Nisan), EKongre, Poster Sunumu

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Sibel DOĞAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

1. Doktora - ERÜ Sağlık Bilimeri Enstitüsü (2007-2012) , 2. Doktora -İMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (2019- devam etmekte)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi (Öğr Gör, 2004-2012) İstanbul Medipol Üniversitesi (Dr.Öğr.Üye, 2012- )

Araştırma Alanları

Psiko-onkoloji; Yaşam sonu süreçte psikososyal sorunlar; Dignity terapi; Palyatif Bakım; Hospisler. Sağlık sosyolojisi, Sağlık Psikolojisi, Politik sosyoloji, Politik Psikoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

SEÇİLİ YAYINLAR;

ULUSLARARASI HAKEMLI DERGILERDE YAYINLANAN MAKALELER :

1) Gİ Geyik, S Doğan, H Ozbek, AT Atayoglu. (2021) The effect of music therapy on the physical and mental parameters of cancer patients during hematopoietic stem cell transplantation. Perspectives in Psychiatric Care 57 (2), 558-564

2) F Özdemir, S Doğan, A Timuçin Atayoğlu. (2020) Psychosocial problems of family caregivers of palliative care patients and their spiritual coping styles. Perspectives in psychiatric care 56 (3), 636-641

3) D İnangil, PI Vural, S Doğan, G Körpe. (2020) Effectiveness of music therapy and emotional freedom technique on test anxiety in Turkish nursing students: a randomised controlled trial. European Journal of Integrative Medicine 33, 101041

4) H Tel, H Tel, S Doğan.(2011) Fatigue, anxiety and depression in cancer patients. Neurology, Psychiatry and Brain Research, 17:42-45


ULUSLARARASI DIĞER HAKEMLI DERGILERDE YAYINLANAN MAKALELER:


1) Asiye Çapa Görgöz, Sibel Doğan, Ali Timuçin Atayoğlu (2021) Effects of Therapeutic Massage on Fear, Anxiety, and Pain Levels of Critical Care Patients. International Journal of Traditional and Complementary Medicine Research IJTCMR 2(1): 4-13

2) AT Atayoğlu, M Tokaç, S Doğan, AE Güner, E Kocayiğit, M Güner (2021) Smoking Status of Family Physicians and Their Attitude on Smoking Cessation The Anatolian Journal of Family Medicine 4 (1), 85-91

3) S Doğan, AT Atayoğlu (2021) Evaluation of Hopelessness and Loneliness Among Healthcare Professionals in Different Areas of the Hospitals. Cilt: 1, Sayı: 2, s. 38-43

4) C Erdoğan, S Doğan, R Çakmak et al. Yeni Tip 2019 COVID ve COVID Dışı Servislerde Çalışan Hekimlerde Anksiyetenin Değerlendirilmesi. Türk Yoğun Bakım Dergisi. Yıl: 2021, Cilt: 19, Sayı: 1 (özel sayı),

5) Büşra Altınaş, Sibel Doğan. (2021) Yeni Tani Almiş Meme Kanseri Hastalarinin Kansere Tepkileriyle Dini Baş Etmeleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi. Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences. Volume-6, Issue-11, s.50-60.

6) Mert işıkçi, Sibel Doğan, Hanefi Özbek, Volkan Gidiş (2021) Müzik Terapinin Kolonoskopi Öncesi Hastalarin Fiziksel Ve Ruhsal Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Jia journal Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi Yıl:4, Sayı:6, Mayıs 2021, s.213-218

7) M Bat Tonkuş, S Doğan, AT Atayoğlu (2020) Transfer anxiety in critical care patients and their caregivers Family Practice and Palliative Care 5 (3), 82-89

8) C Erdoğan, S Doğan, R Çakmak, D Kizilaslan, B Hizarci, P Karaaslan (2020) Assessment of job satisfaction, work-related strain, and perceived stress in nurses working in different departments in the same hospital: a survey study. Ain-Shams Journal of Anesthesiology 12 (1), 1-10

9) C Erdoğan, S Doğan, R Çakmak, D Kizilaslan, B Çiftçi, P Karaaslan (2021) Yeni Tip 2019 Koronavirüs Servislerinde Çalişan Hemşirelerde İşe Bağlı Gerginlik, Algılanan Stres Ve İş Doyumunun Değerlendirilmesi. GÖBEKLİTEPE International Journal Of Health Sciences. Vol:4, Issue:4 pp: 16-25.

10) S Findikoğlu, S Doğan, H Özbek, V Gidiş (2020) Şizofreni Hastalarinda Müzik Terapinin Ruhsal Durum Üzerine Etkileri Jia Journal 3 (4), 61-70

11) M Geylani, S Doğan, AT Atayoğlu (2020) Anxiety level of pregnant women before pregnancy termination for fetal abnormality .The Anatolian Journal of Family Medicine 3 (1), 52-58

12) AT Atayoğlu, S Doğan, ME Sayali (2020). Determination of Beck Depression Inventory Scores of the Patients in a Hemodialysis Center: Evaluation with a Holistic Approach. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 14 (4), 598-604

13) Sibel DOĞAN, Havva TEL, Metin ÖZKAN (2020) Gevşeme Egzersizinin Adjuvan Kemoterapi Alan Meme Ve Kolorektal Kanser Tanılı Hastaların Yorgunluk, Depresyon Ve Yaşam Kalitesi Düzeyine Etkisi. Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences. Volume-5, Issue-8, s.133-145.

14) Doğan S, Başer M. (2020) Yaşlılarda Yalnızlık: Bir Saha Araştırması. JOHESAM 2021, 1:1-10


ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER:


1. E Ahmet, D TARAKCI, S DOĞAN (2020). Özel Gereksinimli Çocukların Annelerinde Bakım Veren Yükü ve Merhamet Yorgunluğunun İncelenmesi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (3), 153-160

2. Sibel Doğan & Faik Tanrıkulu (2020). Syrian Asylum Seekers and The Question of Living in Turkey or Returning to Their Home Country: Mardin Case. Yıl 25, Sayı 99, s. 105-124.

3. Sibel Doğan, Can Ceylan (2018) Stigmatic Aspects Of Cancer Theme In Turkish Cinema And Television Sector. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri DergisiYear 1 Vol:1, s.12-14.

4. Sibel Doğan, Sennur Kula Şahin (2018) Feelings Are Chemicals, Which Can Kill Or Cure” : Humor Therapy: The Way Of Benefitting From Power Of Feeling For Cancer Patients. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri DergisiYear 1 Vol:1, s.15-19.

5. Alime Selçuk Tosun, Sibel Doğan, Pınar Tekinsoy Kartın, Handan Zincir. Radyoterapi alan kanser hastalarının bakım vericilerinin bakım verme yükü ve yaşam kalitesi. Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;18(1): 9-16

6. H Tel, S Doğan, B Özkan, S Çoban. Hasta Yakınlarına Göre Kronik Psikiyatrik Bozukluğu Olan Hastaların Tedaviye Uyumu. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2010; 1(1):7-12

7. H Tel, B Saraç, Y Günaydın, K Medik, S Doğan. Psikiyatrik Hastalık Tanılı Hastaların Primer Bakım Vericilerinin Sosyal Destek Durumunun Belirlenmesi Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2010; 1(3):103-107


DİĞER YAYINLAR:

1. Sibel Doğan. Yaşa(yadur)mak ya da huzurla ölebilmek. SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi. Mart-Nisan- Mayıs 2020. 54. Sayı. sayfa 52-55

2. Sibel Doğan. “Palyatif bakımda geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamaları" Medipol Sağlıcakla | Sağlıklı Yaşam Dergisi. 2019

3. Sibel Doğan. "Dehümanizasyon ve yaşam sonu döneme yansımaları" SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi,Mart-Nisan-Mayıs 2019 sayı:50, sayfa 84-87

4. Sibel Doğan. “Ülkemizde Hospis sorunu, Hospislere neden ihtiyacımız var?” SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Eylül-Ekim-Kasım 2018 sayı:48 ss:34-35

5. Sibel Doğan. “Onkolojide Palyatif Bakım” Medipol Sağlıcakla | Sağlıklı Yaşam Dergisi | İlkbahar 2018 sayı: 10

6. Sibel Doğan. “Yaşlı bakım hizmetleri ve sorunları”. SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Eylül-Ekim-Kasım 2017 sayı:44 sayfa: 36-39.

7. Sibel Doğan. Sağlık Bakımında Konforun Başka Bir Boyutu “Palyatif Bakım” SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Mart-Nisan-Mayıs 2017 sayı: 42, sayfa:84-85.

8. Sibel Doğan. “Kanser Hastasını Anlamak” (birlikte çok güçlüyüz) Medipol Sağlıcakla | Sağlıklı Yaşam Dergisi | İlkbahar 2017 sayı :8 s:72-75

9. Sibel Doğan. “Yaşamın sonuna bakış” SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi. Aralık-Ocak-Şubat 2016-2017 sayı:41, sayfa: 58-59.

10. Sibel Doğan. “Huzurlu ölüm ve hospisler”. SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi. Eylül-Ekim-Kasım 2015 sayı: 36 sayfa :42-45

11. Sibel Doğan. “Hasta ve Sağlık Çalışanları Gözünden Son Günler İçin Son Sözler, Son Görevler” . SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi. Eylül-Ekim-Kasım 2014, sayı: 32, sayfa: 90-93. Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.


ULUSAL & ULUSLARARASI PROJELER:

1. TÜBİTAK Teydep projesi (2019- devam eden proje) Danışman.

2. ERÜ. BAP. TSD-10-3260, Araştırmacı, “Gevşeme Egzersizinin Kemoterapi Alan Hastaların Yorgunluk, Depresyon ve Yaşam Kalitesi Düzeyine Etkisi”, 2010-2012

3. ERÜ. BAP. TSA-08-587, Araştırmacı, “Kanser Hastalarında Öfke İle Etkili Baş Etme Becerilerinin Geliştirilmesi”, 2009-2011


YÖNETİLEN TEZLER

Yüksek lisans: 15 (tamamlanmış tez sayısı)

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Adem Bağış ALÇİÇEK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 2008

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Gelir İdaresi Başkanlığı

Araştırma Alanları

Siyaset Bilimi, Siyaset Teorisi, Ortadoğu, Yerel Yönetimler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ahmet UĞUR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi Milli Savunma Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı

Araştırma Alanları

Yeniçağ Tarihi, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti, Askeri Tarih, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ayşe ÇİÇEK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Viyana Üniversitesi 2011 İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Doktora) 2021

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Siyaset Bilimi, Uluslararası Politika, Uluslararası Göç, Sosyal Politika, Edebiyat ve Siyaset

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Oyuk, A. (2014). Uighuren auf der Suche nach Gerechtigkeit und Selbstbestimmung. Eine Konfliktanalyse (Adalet ve Kendi Kaderini Tayin Arayışında Uygurlar. Bir Çatışma Analizi), Akademiker Verlag, Saarbrücken.

Oyuk, A. (2016). Gücün Bittiği Nokta Olarak Savaş: Büyük Güç ve Zayıf Halka İkileminde Avusturya- Macaristan İmparatorluğu, Ed. Burak Gülboy ve Bülent Akkuş “Birinci Dünya Savaşı’nı Anlamak: Uluslararası İlişkiler Teorileri Çerçevesinden Analizler, İstanbul: Milenyum Yayınları, s. 375- 401.

Çiçek, A. (2018). Uygur-Çin Çatışmasının Kökenleri ve Boyutları Üzerine Bir Analiz, Jasss Studies-The Journal of Academic Social Science Studies, Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7689, Number: 69 Summer II 2018, p. 417-440.

Çiçek, A. (2019). “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Batılılaşma: “Külhani Enteller” Romanında Yeni Osmanlılar İmgesi”,International Journal of Academic Value Studies, Vol:5, Issue:1 (5
th Year Special Issue); pp:86-99 (ISSN:2149-8598).

Çiçek, A. (2022). “Şeytan Tüyü”: Düzensiz Bir Göçmenin Almanya’da Hayatta Kalma Stratejileri . Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 71, 59-74 . DOI: 10.51290/dpusbe.982860

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Belçim EDE SARIKAYA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2012 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

LIFEMED TIP MERKEZİ, GÖZTEPE HASTANESİ

Araştırma Alanları

Hemşirelikte Yönetim-Yönetici Hemşireler İç Hastalıkları Hemşireliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Bahçeşehir Üniversitesi 2013

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Çağrı ALAGÖZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2011 İstanbul Medipol Üniversitesi - Kamu Hukuku

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, Avrasya Araştırmaları, 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

(2012) "Sovyetlerde Propaganda Aracı Olarak Sinema" Uluslararası Kafkas Kongresi Bildiriler Kitabı, Bilgesam-Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, s.239-249.

(2016) "Rusya Türkleri Arasında Yenileşme Hareketi ve İsmail Bey Gaspıralı'nın Fikri Mücadelesi" 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı, İstanbul, s.743-752.

(2016) "Sovyetler Birliği'nde Türk Halklarına Uygulanan Dil Politikalarının Kurumsal Temelleri" Yükselen İpek Yolu III. Cilt-İpek Yolunda Kültür ve Sanat, Türk Yurdu, Ankara, s.207-223.

(2017) "Knezlikten İmparatorluğa; Rusya’da Devlet Merkezli Sistemin Kurumsallaşmasında Rus Kimliğinin Etkisi" IV. Avrasya Sosyal Bilimler Forumu (Tarihten Günümüze ‘İpek Yolu’ Algısı: Yaklaşımlar ve Yeni Arayışlar), Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bişkek, s. 70-77.

(2018) "Lozan (Lausanne) Boğazlar Sözleşmesi: Türk Boğazlarının Hukuksal ve Siyasal Rejimi" Karadeniz Jeopolitiği (Ed. Prof. Dr. Hasret Çomak), Beta Yayınları, İstanbul, s. 983-988.

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Derya BAYRI MENGİLLİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Çukurova Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sosyal Hizmet Etiği, Kanunla İhtilafa Düşmüş Çocuklar

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Emre BAYRAKTAROĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Medipol Üniversitesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Gökhan ŞENER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi 2013 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe (Yüksek Lisans)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Analitik Felsefe, Kant, Ontoloji ve Mantık araştırma alanlarıdır.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Modern İnsanın Melodramatik Bir Anlatısı. Sinemarmara. (2) : 12-19, 2014
Sinema İle Düşüncenin İmkanı. Sinemarmara. (4) : 4-11, 2015
BAKIŞIN İKTİDAR/SIZLIĞ/I: Lacancı Bir Film Çözümlemesi, Hitchcock'un Sapık Filmi Örneği. II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı IV, 1095, Bursa, 2013
Estetik Çağı: Dünyanın Arzu Nesnesi Haline Getirilmesi. IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi İletişim Kitabı, -, Kütahya, 2015

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Kezban Ekin ÖZBEY DUYGU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 2014 Yıldız Teknik Üniversitesi/ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Arel Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları

Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık, Pozitif Psikoloji, Çocuk, Ergen ve Yetişkin Psikolojisi, Mutluluk

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Özbey Duygu, E. (2019). Akran ilişkileri, E-hedef çocuk

Çiftci Arıdağ, N., Pekin Z. & Özbey Duygu, E. (2018). Evlilik beklentisinin yordayıcıları: sosyal görünüş kaygısı ve yalnızlık, Globets 2019 Belgrad Bildiri Sunumu

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Kübra GÜRSOY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi, Eski Türk Dili (YL,2019) İstanbul Üniversitesi, Eski Türk Dili (Doktora,2019-)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Türk Dili, Eski Türk Dili

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Masoud SHEIKHI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Selda MEYDAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Arş. Gör., İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Araştırma Alanları

Kadın Refahı ve Sosyal Hizmet Okul Sosyal Hizmeti

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları


Lotfi, S, Meydan, S, Özkan, AO. (2022). Kadınlarda Saldırganlık Davranışının Çeşitli Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 223-243.

ARTAN, T, MEYDAN, S, IRMAK, HS. (2021). Turkish version of the fear of COVID-19 scale: Validity and reliability study. Archives of health science and research (Online) 8 (2), 117-123.

Meydan, S. (2021). SİYASET VE SOSYAL HİZMET. SOSYAL HİZMET MESLEK VE DİSİPLİNİNİN DİĞER MESLEK VE DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİSİ

Lotfi, S, Meydan, S, Yüksek, S. (2021). GEÇİCİ KORUMA ALTINDA BULUNAN SURİYELİ ÇOCUKLARIN UYUM SÜRECİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi 21 (2), 160-187.

MEYDAN, S. (2020). ANALYSIS OF THE LEVEL OF RESPECT FOR DIFFERENCES OF SOCIAL WORK DEPARTMENT STUDENTS. Türk Uygulamalı Sosyal Hizmet Dergisi 3 (2), 147-159.

LOTFİ, S, MEYDAN, S, ERBAŞ, K. (2020). Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Helikopter Anne Tutumunun Benlik Saygısı ve Problemlere Karşı Olumsuz Tutuma Etkisinin İncelenmesi. Arch Health Sci Res 7 (3), 231-237.

Yeşilkayalı, E, Meydan, S. (2017). Bir ortaokul özelinde okul sosyal hizmeti ihtiyacının belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science.

Meydan, S, Büyükbodur, AÇ, Bulut, S. (2017). Yerel Yönetimlerde Klientalist Bakış Açısının Hak Temelli Sosyal Hizmet Yaklaşımı Çerçevesinde İncelenmesi. 8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi-Türkiye’de Sosyal Politikanın Dönüşümü.

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Barış GÜNAY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

2000

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum Dışı Görevlendirme

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Abdullah Azmi BİLGİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Türk Tasavvuf Edebiyatı, Tasavvufî Metinler ve Şiir Şerhleri, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Eski Anadolu Türkçesi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Taner ARTAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Can CEYLAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Lisans) Boğaziçi Üniversitesi (Yüksek Lisans) 1997 (Lisans) 2009 (Yüksek Lisans) Yeditepe Üniversitesi - Sosyal Antropoloji

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Araştırma Alanları

Siyasal Antropoloji, Siyaset Bilimi, Din Antropolojisi, Tasavvuf, Sivil Toplum, Dilbilim, Etnoloji, Hukuk Antropolojisi, İletişim

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Telif Eserler: 1. Ölümünün 120. Yılında Hacı Ârif Bey (İBB Kültür Yayınları,2006), 2. Mevlânâ’dan Önce ve Sonra Mesnevî(Rûmî Yayınları,2010), 3. Dergâh’tan Akademi’ye Rifâîlik ve Ken’an Rifâî(Ati Yayınları,2014) 4. Kafiyenin Cilvesi – Post Yayınları – Şubat 2017 5. Târihî, Sosyal, Siyâsî ve Dinî Açıdan Tasavvuf ve Tarîkat Anlayışı, Çizgi Kitapevi – Mart 2017 6. Ceuta: Doğudaki “Batı”: Bir İspanyol Kolonisinde Antropolojik Gözlemler, Çizgi Kitapevi – Eylül 2018 Akademik Makaleler: 1. "Sanat ve Çeviri”, Yazında Sanat - Sanatçı ve Çeviri içinde. s.173-176 2. “Türk Edebiyatında Şerh Edilen Metinler Arasında Mesnevi-i Şerif’in Yeri” / Doğu Araştırmaları 7, 2011/1 3. “Hegemonya ‘Hegemania’ Olursa” / İstanbul Ticaret Üniversitesi- Sosyal Bilimler Dergisi – 2013/Temmuz-Ağustos 4. “İslam’da Sivil Din Ne Anlama Gelir?”, Liberal Düşünce, Yıl:20, sayı:78, ss.61-78. 5. “Foucault ve İronik Özgürlük”, Akademik Bakış Dergisi, Eylül-Ekim 2015, Sayı: 51, s.183-195. Ulusal/Uluslararası Konferans Tebliğleri 1. “Sanat ve Çeviri”, Yazında Sanat - Sanatçı ve Çeviri içinde. s.173-176 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı (8-9 Mart 2007) 2. "What is 'Civil Religion' to Stand For in Islam". Istanbul Network for Liberty ve Arab Center for Scientific Research and Humane Studies işbirliğinde düzenlenen "Civil Society and Free Market in Muslim-Majority Countries" başlıklı sempozyum (18-20 Mayıs 2015, Fas-Marakeş) 3. "The Concept of Authority in Civil religion Understanding". Durham Üniversitesi St. Aidan College tarafından düzenlenen "Islam and Muslims in Modern Europe" başlıklı sempozyum (18-20 Ağustos 2015, İngiltere - Durham) 4. "Din Bu mudur?" başlıklı tebliğ, IMUCO-Uluslararası Multidisipliner Konferans-2016, 21-22 Nisan 2016, Antalya 5. Hegemonik Hayat Anlayışında Etik ve Ahlak Farkı ve Karşılıklı Temas Noktaları”, 1.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi, 5-7 Mayıs 2016, Türkiye-Konya 6. “Ebru Sanatı ve Ritüel Deneyimi Olarak Ebru Yapımı”, 6. Uluslararası Ebru Kongresi, 7-14 Mayıs 2016, Türkiye-İstanbul Çeviriler: 1. Başarılı Müzakere Teknikleri(Form Yayınları,1998) 2. Satışta Galibiyet(Form Yayınları,1998) 3. Vizyon ve Liderlik(Form Yayınları,2000) 4. Yeşil Işıkta Durma (Form Yayınları, 2001) 5. Harikalar Diyarında Hind (İnkılab Basın-Yayın,2009) 6. Muhammed İkbal – Konuşmaları ve Beyânatları, (İnkılab Basın-Yayın,2011) Köşe Yazıları: Stratejik Düşünce (SD) Dergisi 1. “Çözüm Sürecinde Yeni Bir Taş: Tarikatlar”, Aralık 2014, s.102-104. 2. “Coğrafî Kavramlar Üzerinden Kimlik Belirsizliği”, Şubat 2015, s.73-75. 3. “Türkçe’nin Sadeleştirilmesi ve Tek Renkli Ulus Çıkmazı”, Nisan 2015, s. 108-110. 4. "Siyaset Bilimi Sivillere Ne Sağlar", Haziran 2015, s.46-49 5. “Satrancın Anavatanı: İran”, Ağustos 2015, s. 108-109 Yeni Şafak Gazetesi 1. “Kutuplaşma: Masal mı, gerçek mi?”, 10 Haziran 2015, s.20. http://m.yenisafak.com.tr/hayat/kutuplasma-masal-mi-gercek-mi--2162921 2. “Selahaddin Eyyûbî ve General Allenby’in Askerleri”, 24 Haziran 2015, s.18 http://m.yenisafak.com.tr/hayat/selahaddin-eyy%C3%BBb%C3%AE-ve-general-allenbynin-askerleri-2170810 3. “Normalleşmeye 10 Bin Bakımı”, 7 Ağustos 2015, s.21 http://www.yenisafak.com/hayat/normallesmeye-10-bin-bakimi-2216989 4. “Dostlarla Siyâset Yapılmaz (mı?)”, 5 Kasım 2015, s.18 http://www.yenisafak.com/hayat/dostlarla-siyaset-konusulmaz-mi-2336457 5. "Tek Yol Yeni Anayasa", 12 Mayıs 2016, s.20 http://www.yenisafak.com/hayat/tek-yol-yeni-anayasa-2465084 6. “Başkanlık Milletin Aktif İradesidir”, 22 Mayıs 2016, s.21 http://www.yenisafak.com/hayat/baskanlik-milletin-aktif-iradesidir-2469575 7. “Bir Uluslararası İlişkiler Silahı Soykırım”, 17 Haziran 2016, s.18 http://www.yenisafak.com/hayat/bir-uluslararasi-halkla-iliskiler-silahi-soykirim-2481654 Yeni Birlik gazetesi 1. “İslâm’ın Ses Dünyâsı Ramazan’da Zirveye Çıkar”, 9 Haziran 2016 2. “Darbe Karşısında Vatan ve Teferruatlar”, 25 Temmuz 2016 3. "Sebep mi, Sonuç mu?", 12 Şubat 2017 http://www.gazetebirlik.com/yazarlar/sebep-mi-sonuc-mu/ 4. “Sosyal Kemoterapi”, 19 Şubat 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sosyal-kemoterapi/ 5. “Sosyal Kemoterapi-2”, 27 Şubat 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sosyal-kemoterapi-2/ 6. “Ne de severlermiş Erdoğan’ı”, 5 Mart 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yaz…/ne-de-severlermis-erdogani/ 7. “Almanya’nın Referandum Oyunu ve Rehâvet Tehlikesi”, 12 Mart 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/almanyanin-referandum-oyunu-ve-rehavet-tehlikesi/ 8. “Batı için deniz bitti mi?” 13 Mart 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/bati-icin-deniz-bitti-mi/ 9. “Bir de kültürümüz için referandum heyecanı duysak”, 19 Mart 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/bir-de-kulturumuz-icin-referandum-heyecani-duysak/ 10. “Yarım Hekim Candan, Yarım Muhalefet Demokrasiden Eder”, 26 Mart 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/yarim-hekim-candan-yarim-muhalefet-demokrasiden-eder/ 11. “Sahte Evetçiler”, 28 Mart 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sahte-evetciler/ 12. “Sizi Gidi Kripto Hayırcılar Sizi”, 2 Nisan 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sizi-gidi-kripto-hayircilar-sizi/ 13. “Halkını Denize Döken Cumhuriyet “Halk” Partisi, 7 Nisan 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/halkini-denize-doken-cumhuriyet-halk-partisi/ 14. “Jakoben Türkümsüler Bunu Siz İstediniz”, 9 Nisan 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/jakoben-turkumsuler-bunu-siz-istediniz/ 15. “Partili Tarafsız Olunmuyorsa, Belediye Başkanları da Patisiz Olsun”, 12 Nisan 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/partili-tarafsiz-olunmuyorsa-belediye-baskanlari-da-partisiz-olsun/ 16. “Sağır Adamın Hasta Ziyâreti”, “16 Nisan 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sagir-adamin-hasta-ziyareti/ 17. “Vicdan Olmadan Mevcud Olmaz”, 20 Nisan 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/vicdan-olmadan-mevcud-olmaz/ 18. “Yeni Başlıyoruz; Yorulan Kenara Çekilsin”, 23 Nisan 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/yeni-basliyoruz-yorulan-kenara-cekilsin/ 19. “23 Nisanları, 1920’deki Gibi Yaşasak”, 25 Nisan 20117, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/23-nisanlari-1920deki-gibi-yasasak/ 20. “Dertleri Referandum Sonucu Değil”, 30 Nisan 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/dertleri-referandum-sonucu-degil/ 21. “Vah CHPcik Vah”, 3 Mayıs 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/vah-chpcik-vah/ 22. “Tekkeye Kim Mürid Arar”, 7 Mayıs 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/-tekkeye-kim-murid-arar/ 23. “Her Siyâsî Parti Kendi İçinde Bir Koalisyondur”, 14 Mayıs 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/her-siyasi-parti-kendi-icinde-bir-koalisyondur/ 24. “Yeni İpek Yoku: Türkiye’ye Duyulan Güven”, 16 Mayıs 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/yeni-ipek-yolu-turkiyeye-duyulan-guven/ 25. “İstihbaratı İmal ve İcad Etmek, 21 Mayıs 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/istihbarati-imal-ve-icat-etmek/ 26. “Kayıp Aydınlar, 23 Mayıs 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kayip-aydinlar/ 27. “Din Devleti mi, Devlet Dini mi”, 28 Mayıs 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/din-devleti-mi-devlet-dini-mi/ 28. “Silivri’den Darbeci Manzaraları”, 1 Haziran 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/din-devleti-mi-devlet-dini-mi/ 29. “Türkiye’de Dergâhlar ve Sivil Topluma Katkıları”, 3 Haziran 2017, s.15 www.gazetebirlik.com/yazarlar/turkiyede-dergahlar-ve-sivil-topluma-katkilari/ 30. “Toplumsal Olan Herşey Dinseldir”, 4 Haziran 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/toplumsal-olan-her-sey-dinseldir/ 31. “Katar’da Şerden Hayır Çıkar”, 11 Haziran 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/katarda-serden-hayir-cikar/ 32. “Karşılaştırmalı Kitap Fuarı Antropolojisi”, 14 Haziran 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/karsilastirmali-kitap-fuari-antropolojisi/ 33. “Endemik Bir Siyâsî Parti: CHP, 18 Haziran 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/endemik-bir-siyasi-parti-chp/ 34. “FETÖ’nün Yeni Oyunu: Rehâvet”, 20 Haziran 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/fetonun-yeni-oyunu-rehavet/ 35. “Bizim Gündemimiz Bayram”, 25 Haziran 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/bizim-gundemimiz-bayram/ 36. “Mesele, ODTÜ’deki Tuvalet Değil”, 27 Haziran 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/mesele-odtudeki-tuvalet-degil/ 37. “Sosyal Tesettür”, 2 Temmuz 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sosyal-tesettur/ 38. “Kılıçdaroğlu’nun Canterbury Hikayeleri, 5 Temmuz 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kilicdaroglunun-canterbury-hikayeleri/ 39. “Oxford Günlüğü”, 9 Temmuz 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/oxford-gunlugu/ 40. “Nerede Bu Kadın Kuruluşları”, 11 Temmuz 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/nerede-bu-kadin-kuruluslari/ 41. “Başaramadınız, Başaramayacaksını”, 15 Temmuz 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/basaramadiniz-basaramayacaksiniz/ 42. “15 Temmuz Olmasaydı Hangi Millî Bayram Kalırdı”, 16 Temmuz 2017, s11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/15-temmuz-olmasaydi-hangi-milli-bayram-kalirdi/ 43. “Macron Jüpiter ise, Erdoğan neden Döktatör”, 23 Temmuz 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/macron-jupiter-ise-erdogan-neden-diktator/ 44. “Erdoğan’a Sultan Diyenlerin Niyeti Ne?” 30 Temmuz 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/erdogana-sultan-diyenlerin-niyeti-ne/ 45. “Kültürel İktidar”, 2 Ağustos 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kulturel-iktidar-1/ 46. “Kültür İklimi-Kültürel İktidar-2”, 6 Ağustos 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kultur-iklimi-kulturel-iktidar-2/ 47. “Kültürel İktidar-3”, 9 Ağustos 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kulturel-iktidar-3/ 48. “Eğitim değil Maarif-Kültürel İktidar-4”, 13 Ağustos 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/egitim-degil-maarif-kulturel-iktidar-4/ 49. “Şehâdet Şerbetli Anne Sütü”, 14 Ağustos 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sehadet-serbetli-anne-sutu/ 50. “Linç Bağımlılığı ve Emma Shapplin Konseri”, 17 Ağustos 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/linc-bagimliligi-ve-emma-shapplin-konseri/ 51. “Sivil Kültür İktidârı-Kültürel İktidar-5”, 20 Ağustos 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sivil-kultur-iktidari-kulturel-iktidar-5/ 52. “En Yukarıdan Emir Almadan İş Yapmamak”, 23 Ağustos 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/en-yukaridan-emir-almadan-is-yapmamak/ 53. “Artık Aşklarını Gizlemiyorlar”, 27 Ağustos 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/artik-asklarini-gizlemiyorlar/ 54. “Kültürel Fetih-Kültürel İktidar 6”, 30 Ağustos 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kulturel-fetih-kulturel-iktidar-6/ 55. “Kurban Bayramının Etobur Vetetaryenleri”, 3 Eylül 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kurban-bayraminin-etobur-vejetaryenleri/ 56. “Nasreddin Hoca ve Ahî Cumhuriyeti-Kültürel İktidar-7”, 6 Eylül 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/nasreddin-hoca-ve-ahi-cumhuriyeti-kulturel-iktidar-7/ 57. “Çeviri Cenneti Türkiye”, 10 Eylül 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/ceviri-cenneti-turkiye-kulturel-iktidar-8/ 58. “İpteki Cambaz: FETÖ”, 13 Eylül 2017, s.18 www.gazetebirlik.com/yazarlar/ipteki-cambaz-feto/ 59. “ABD’ye Yeni Düşman: Budist Terör”, 17 Eylül 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/abdye-yeni-dusman-budist-teror/ 60. “Öz-gürlük ve Öz-güven”, 20 Eylül 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/oz-gurluk-ve-oz-guven/ 61. “Devletin Orta Kapısı”, 24 Eylül 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/devletin-orta-kapisi/ 62. “Sosyal Medyada FETÖ Tipolojisi”, 27 Eylül 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sosyal-medyada-feto-tipolojisi/ 63. “Üniversitelere Türkçe Hazırlık Sınıfı”, 1 Ekim 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/universitelere-turkce-hazirlik-sinifi/ 64. “Başımıza Erken Geldin Reis!”, 4 Ekim 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/basimiza-erken-geldin-reis/ 65. “Fosseptik Beyinler, Lağım Çukuru Ruhlar”, 8 Ekim 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/fosseptik-beyinler-lagim-cukuru-ruhlar/ 66. “Dünyâda Bir Bağımsızlık Hayâleti Dolaşıyor”, 11 Ekim 2017 www.gazetebirlik.com/yazarlar/dunyada-bir-bagimsizlik-hayaleti-dolasiyor/ 67. “Siyâsetin İktidâra İndirgenmesi”, 15 Ekim 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/siyasetin-iktidara-indirgenmesi-kulturel-iktidar-9/ 68. “Tayyip Erdoğan’dan 3. Selim Gibi Olmasını Beklemeyin”, 18 Ekim 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/tayyip-erdogandan-3-selim-gibi-olmasini-beklemeyin/ 69. “Şu Doçentlik Meselesi”, 22 Ekim 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/su-docentlik-meselesi/ 70. “Ne de Çok Bilmiyoruz”, 25 Ekim 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/ne-de-cok-bilmiyoruz-kulturel-iktidar-10/ 71. “Tekkede Siyâset Nasıl Yapılır?”, 29 Ekim 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/tekkede-siyaset-nasil-yapilir/ 72. “Harf Devrimi’nden Divan Edebiyatı Vakfı’na”, 1Kasım 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/harf-devriminden-divan-edebiyati-vakfina/ 73. “Cadılığın Bayramı mı Olur?”, 5 Kasım 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/cadiligin-bayrami-olur-mu/ 74. “Bir 10 Kasım’a Daha Tahammül Edemeyiz”, 8 Kasım 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/bir-10-kasima-daha-tahammul-edemeyiz/ 75. “FETÖ’ye Bir de Şöyle Bakalım”, 12 Kasım 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/fetoye-bir-de-soyle-bakalim/ 76. “10 Kasım’ın Ardından CHP’nin Atatürk Kıskançlığı”, 15 Kasım 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/10-kasimin-ardindan-chpnin-ataturk-kiskancligi/ 77. “Dün Macar Urban Usta, Bugün Elon Musk”, 19 Kasım 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/dun-macar-urban-usta-bugun-elon-musk/ 78. “Mezopotamya Satrancı”, 22 Kasım 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/mezopotamya-satranci/ 79. “Müziğimize Çalan Söyleyen Değil, Dinleyen Lâzım”, 26 Kasım 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/muzigimize-calan-soyleyen-degil-dinleyen-lazim/ 80. “AB, ABD, Peki Ya ABC?!”, 29 Kasım 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/ab-abd-peki-ya-abc/ 81. “Bugünün ABD Muhipleri Cemiyeti Üyeleri”, 3 Aralık 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/bugunun-amerikan-muhipleri-cemiyeti-uyeleri/ 82. “Diriliş Değil Doğuş Kültürü”, 6 Aralık 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/dirilis-degil-dogus-kulturu/ 83. “Sosyal Ensest: Irkçılık”, 10 Aralık 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sosyal-ensest-irkcilik/ 84. “Kudüs’e Karşı Lozan (Mezopotamya Santancı-2)”, 13 Aralık 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kuduse-karsi-lozan-mezopotamya-satranci-2/ 85. “Kahire Mevlevîhânesi’nde Sorumsuzluk”, 17 Aralık 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kahire-mevlevihanesindeki-sorumsuzluk/ 86. “ Hazır Ol Cenge İster İsen Sulh-u Salah”, 20 Aralık 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/hazir-ol-cenge-ister-isen-sulh-i-salah/ 87. “Târih Uykusundan Uyanıyoruz”, 24 Aralık 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/tarih-uykusundan-uyaniyoruz/ 88. “Fâtih’in Torunu Akşemseddin’e Küfreder mi?!”, 27 Aralık 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/fatihin-torunu-aksemseddine-kufreder-mi/ 89. “CHP’nin Millet Tanımı: İt Sürüsü”, 31 Aralık 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/chpnin-millet-yanimi-it-surusu/ 90. “Hüsâmettin Hoca’ya Veda”, 3 Ocak 2018, s.8 https://gazetebirlik.com/yazarlar/husamettin-aslan-hocaya-veda/ 91. “Yüzde 99’umuz Müslüman mı?”, 7 Ocak 2018, s.9 https://gazetebirlik.com/yazarlar/yuzde-99umuz-musluman-mi/ 92. “Sosyal Hastalıklarımız-1: Pozitivizm”, 10 Ocak 2018, s.9 https://gazetebirlik.com/yazarlar/sosyal-hastaliklarimiz-1-pozitivizm/ 93. “Arif V 216”, 14 Ocak 2018, s.13 https://gazetebirlik.com/yazarlar/arif-v-2016/ 94. “Türk Siyâsetinin Orta Çağ Romanı: Gül’ün Adı”, 17 Ocak 2018, s.8 https://gazetebirlik.com/yazarlar/turk-siyasetinin-orta-cag-romani-gulun-adi/ 95. “Küçük Türkiye’nin İşletim Sistemi: CHP”, 21 Ocak 2018, s.12 https://gazetebirlik.com/yazarlar/kucuk-turkiyenin-isletim-sistemi-chp/ 96. “Doçentlik Tartışmalarında İngilizce Hegemonyası”, 24 Ocak 2018, s.9 https://gazetebirlik.com/yazarlar/docentlik-tartismalarinda-ingilizce-hegemonyasi/ 96. “Türk, Savaşı Düğün Kılar”, 28 Ocak 2018, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/turk-savasi-dugun-kilar/ 97. “Trump, bir ters köş aktörü mü”, 31 Ocak 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/trump-bir-ters-kose-aktoru-mu/ 98. “Hem Masada Hem Sahada Doğru Yerdeyiz”, 4 Şubat 2018, s.13 www.gazetebirlik.com/yazarlar/hem-masada-hem-sahada-dogru-yerdeyiz/ 99. “Zamâne Yeniçerilerinin Ulûfe Hevesi”, 7 Şubat 2018, s.12 https://gazetebirlik.com/yazarlar/zamane-yenicerilerinin-ulufe-hevesi/ 100. “Çeşmenin Akanı Makbuldur”, 11 Şubat 2018, s.12 https://gazetebirlik.com/yazarlar/cesmenin-akani-makbuldur/ 101. Afrin Hanım ile Münbiç Bey’in Evlatları”, 14 Şubat 2018, s.8 https://gazetebirlik.com/yazarlar/afrin-hanim-ile-munbic-beyin-evlatlari/ 102. “Şiddet Haberlerine Dikkat”, 18 Şubat 2018, s.12 https://gazetebirlik.com/yazarlar/siddet-haberlerine-dikkat/ 103. “Sivil Diplomasi ve Mûsıkîmiz”, 21 Şubat 2018, s.9 https://gazetebirlik.com/yazarlar/sivil-diplomasi-ve-musikimiz/ 104. “Modernizm Dininin Yeni Mezhepleri”, 25 Şubat 2018, s.13 https://gazetebirlik.com/yazarlar/modernizm-dininin-yeni-mezhepleri/ 105. “Ofansif Siyasetin Defansı Kültürdür”, 28 Şubat 2018, s.13 www.gazetebirlik.com/yazarlar/ofansif-siyasetinin-defansi-kulturdur/ 106. “Târihi Popülerliğe Kurban Etmek”, 4 Mart 2018, s.11 https://gazetebirlik.com/yazarlar/tarihi-populerlige-kurban-etmek/ 107. “Ölülerin Rahminden Doğmak”, 5 Mart 2018, s.13 https://gazetebirlik.com/yazarlar/olulerin-rahminden-dogmak/ 108. “Tekke ve Dergâhların Açılması Papatya Falına Kalmasın”, 7 Mart 2018, s.9 https://gazetebirlik.com/yazarlar/tekke-ve-dergahlarin-acilmasi-papatya-falina-kalmasin/ 109. “Türkiye ve Dünya Deli Gömleğinden Kurtuluyor”, 11 Mart 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/turkiye-ve-dunya-deli-gomleginden-kurtuluyor/ 110. “Bâzılarının Ağızları ile Kulakları Arasına Duble Yol Lâzım”, 14 Mart 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/bazilarinin-agizlari-ile-kulaklari-arasina-duble-yol-lazim/ 111. “Mükemmelliyetçilik Hastalığımız”, 18 Mart 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/mukemmelliyetcilik-hastaligimiz/ 112. “Adamın Tipine Göre Seçmen Analizi”, 21 Mart 2018, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/adamin-tipine-gore-secmen-analizi/ 113. “İki Hidrojen, Bir Oksijen”, 25 Mart 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/iki-hidrojen-bir-oksijen/ 114. “Sosyolojik Alzheimer”, 28 Mart 2018, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sosyolojik-alzheimer/ 115. “Kadının Kadına Şiddeti Şiddet Değil mi!”, 1 Nisan 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kadinin-kadina-siddeti-siddet-degil-mi/ 116. “Henüz ‘16 Temmuz’ Olmadı”, 4 Nisan 2018, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/henuz-16-temmuz-olmadi/ 117. “Zoruna mı Gitti Kılıçdaroğlu,” 8 Nisan 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/zoruna-mi-gitti-kilicdaroglu/ 118. “Çağımızın Mahşer Meydanı Medya”, 11 Nisan 2018, www.gazetebirlik.com/yazarlar/cagimizin-mahser-meydani-medya/ 119. “Graham Bell, Gutenberg’e Karşı, “15 Nisan 2018, www.gazetebirlik.com/yazarlar/graham-bell-gutenberge-karsi/ 120. “AK Parti’deki AKePeliler”, 18 Nisan 2018, www.gazetebirlik.com/yazarlar/ak-partideki-akepeliler/ 121. “Kurt Yürüyüşü ve Erken Seçim, 22 Nisan 2018 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kurt-yuruyusu-ve-erken-secim/ 122. “Siyasal Konsomasyon”, 25 Nisan 2018, www.gazetebirlik.com/yazarlar/siyasal-konsomasyon/ 123. “Laikliği Laikler Bitirdi”, 29 Nisan 2018, www.gazetebirlik.com/yazarlar/laikligi-laikler-bitirdi/ 124. “Kültürel Faaliyetlerde Yeni Nesil İhtiyacı”, 2 Mayıs 2018 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kulturel-faaliyetlerde-yeni-nesil-ihtiyaci/ 125. “CHP, Türkiye Cumhuriyeti’nden Büyük mü?”, 5 Mayıs 2018, 9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/chp-turkiye-cumhuriyetinden-buyuk-mu/ 126. “Yine FETÖ, Yine Mağduriyet Oyunu”, 6 Mayıs 2018, s.11 http://gazetebirlik.com/yazarlar/yine-feto-yine-magduriyet-oyunu/ 127. “FETÖ Sineklerinin Beslendiği Bataklık”, 9 Mayıs 2018, s.9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/feto-sineklerinin-beslendigi-bataklik/ 128. “AK Parti’ye Uyarı Vermek İsteyeneler”, 11 Mayıs 2018, s.12 http://gazetebirlik.com/yazarlar/ak-partiye-uyari-vermek-isteyenler/ 129. “Sâmiha Ayverdi’den Alpaslan Türkeş’e Mektup”, 13 Mayıs 2018, s.11 http://gazetebirlik.com/yazarlar/samiha-ayverdiden-alpaslan-turkese-mektup/ 130. “Paylaşmamak Sünnettir”, 16 Mayıs 2018, s.13 http://gazetebirlik.com/yazarlar/paylasmamak-sunnettir/ 131. “İslam mı, Müslümanlık mı?”, 20 Mayıs 2018, s.9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/islam-mi-muslumanlik-mi/ 132. “Neleri Eksildi de Kuduruyorlar!?”, 23 Mayıs 2018, s.11 http://gazetebirlik.com/yazarlar/neleri-eksildi-de-kuduruyorsunuz/ 133. “Vesâyetler Yumağında Türkiye”, 27 Mayıs 2018, s.11 http://gazetebirlik.com/yazarlar/vesayetler-yumaginda-turkiye/ 134. “Atık Kültürü ve Sosyal İlişkiler”, 30 Mayıs 2018, s.8 http://gazetebirlik.com/yazarlar/atik-kulturu-ve-sosyal-iliskiler/ 135. “Sömürgecilikte 4.0 Dönemi”, 3 Haziran 2018, s.9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/somurgecilikte-40-donemi/ 136. “Dertleri İktidar Değil, İntikam”, 6 Haziran 2018, s.9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/dertleri-iktidar-degil-intikam/ 137. “CHP’deki Dip Dalgası Değil, Dip Boyası”, 10 Haziran 2018, s.9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/chpdeki-dip-dalgasi-degil-dip-boyasi/ 138. “Eğitim Sistemimizden Gelen Sinyallere Dikkat”, 13 Haziran 2018, s.8 http://gazetebirlik.com/yazarlar/egitim-sistemimizden-gelen-sinyallere-dikkat/ 139. “Sâhi Bir Şeker Bayramı Meselesi Vardı, N’oldu?!”, 17 Haziran 2018, s.12 http://gazetebirlik.com/yazarlar/sahi-bir-seker-bayrami-meselesi-vardi-noldu/ 140. “Seçim Görev Emri”, 20 Haziran 2018, s.14 http://gazetebirlik.com/yazarlar/secim-gorev-emri/ 141. “Sırada 2023 Seçimleri Var”, 24 Haziran 2018, s.9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/sirada-2023-secimleri-var/ 142. “2018-2023 Arası Süreç”, 27 Haziran 2018, s.9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/2018-2023-arasi-surec/ 143. “Milletvekillerine Açık Mektup”, 1 Temmuz 2018, s.11 http://gazetebirlik.com/yazarlar/milletvekillerine-acik-mektup/ 144. “Muharrem İnce Neden Oyuna Gelmedi”, 4 Temmuz 2018, s.8 http://gazetebirlik.com/yazarlar/muharrem-ince-oyuna-neden-gelmedi/ 145. “Medya Tecâvüzcüye İş Öğretmesin”, 8 Temmuz 2018, s.9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/medya-tecavuzcuye-is-ogretmesin/ 146. “Gelin Size ODTÜ’yü Anlatayım”, 11 Temmuz 2018, s.16 www.gazetebirlik.com/yazarlar/gelin-size-odtuyu-anlatayim/ 147. “Bir delinin akıl dolu dilekçesi”, 15 Temmuz 2018, s.13 www.gazetebirlik.com/yazarlar/bir-delinin-akil-dolu-dilekcesi/ 148. “15 Temmuz’un Öğrettikleri: Millî özgüven ve hedef birliği”, 18 Temmuz 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/15-temmuzun-ogrettikleri-milli-ozguven-ve-hedef-birligi/ 149. “Amerika, FETÖ’yü Nasıl Kullanıyor”, 22 Temmuz 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/amerika-fetoyu-nasil-kullaniyor/ 150. “Türk sinemasında yeni bir dil ihtiyâcı”, 25 Temmuz 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/turk-sinemasinda-yeni-bir-dil-ihtiyaci/ 151. “Küçük ama önemli şeyler/Çöp”, 29 Temmuz 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kucuk-ama-onemli-seylercop/ 152. “Kültür, turizmin eşantiyonu mu?”, 1 Ağustos 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kultur-turizmin-esantiyonu-mu/ 153. “Kültür dilimizin sözlüğündeki kelimeler”, 5 Ağustos 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kultur-dilimizin-sozlugundeki-kelimeler/ 154. “Kılıçdaroğlu, târihî bir fırsatı kaçırdı”, 8 Ağustos 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kilicdaroglu-tarihi-bir-firsat-kacirdi/ 155. “Sıfır Meridyeni ya da Doğuyu ve Batıyı tayin etmek”, 12 Ağustos 2018, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sifir-meridyeni-ya-da-doguyu-ve-batiyi-tayin-etmek/ 156. “Bir zerreciğiz ki arşa gebeyiz”, 15 Ağustos 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/bir-zerrecigiz-ki-arsa-gebeyiz/ 157. “Din, diyânet; istemez keramet”, 19 Ağustos 2018, s.14 www.gazetebirlik.com/yazarlar/din-diyanet-istemez-keramet/ 158. “Buyrun ABD’nin cenâze namazına”, 22 Ağustos 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/buyrun-abdnin-cenazesine/ 159. “Eyvah, önceliği yine İngilizceyi mi veriyoruz?”, 26 Ağustos 2018, s.14 www.gazetebirlik.com/yazarlar/eyvah-onceligi-yine-ingilizceye-mi-veriyoruz/ 160. “Adana-Seyhan’da yabancı isimli işyeri yok mu?”, 29 Ağustos 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/adana-seyhanda-yabanci-isimli-isyeri-yok-mu/ 161. “Bırakın şu Armageddon efsânelerini”, 3 Eylül 2018, s.13 www.gazetebirlik.com/yazarlar/birakin-su-armageddon-efsanelerini/ 162. “Fazla Akbili olan var mı?”, 6 Eylül 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/fazla-akbili-olan-var-mi/ 163. “Kolonizasyondan ‘coca’lonizasyona”, 9 Eylül 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kolonizasyondan-cocalonizasyona/ 164. “Milletvekillerimiz için bir proje”, 12 Eylül 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/milletvekillerimiz-icin-bir-proje/ 165. “Eğitimde kıyâmet nasıl kopar?”, 16 Eylül 2018, s.13 www.gazetebirlik.com/yazarlar/egitimde-kiyamet-nasil-kopar/ 166. “Rahat-hazır ol devri bitsin artık”, 19 Eylül 2018, s.14 www.gazetebirlik.com/yazarlar/rahat-hazir-ol-devri-bitsin-artik/ 167. “Yoldayız, beydaşız, bektaşız, Bektâşîyiz”, 23 Eylül 2018, s.13 www.gazetebirlik.com/yazarlar/yoldasiz-beydasiz-bektasiz-bektasiyiz/ 168. “Hangi Türkiye çöküyormuş?!”, 26 Eylül 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/hangi-turkiye-cokuyormus/ 169. “Maarif Vakfı’nın Balkanlar’daki mârifeti”, 30 Eylül 2018, s.4 www.gazetebirlik.com/yazarlar/maarif-vakfinin-balkanlardaki-marifeti/ 170. “Hasan Âli Yücel de eğitim sisteminden şikâyetçiymiş”, 3 Ekim 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/hasan-ali-yucel-de-egitim-sisteminden-sikayetciymis/ 171. “Okul düşmanı bir öğretmen”, 7 Ekim 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/okul-dusmani-bir-ogretmen/ 172. “Köpekçi Hasan Baba Hazretleri”, 10 Ekim 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kopekci-hasan-baba-hazretleri/ 173. “Fransa Cumhurbaşkanı’na karşı bir Türk sanatçının örnek duruşu”, 14 Ekim 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/fransa-cumhurbaskanina-karsi-bir-turk-sanatcinin-ornek-durusu/ 174. “Dil öğretimini tuzlayalım kokmasın”, 17 Ekim 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/dil-ogretimini-tuzlayalim-kokmasin/ 175. “Müslüman gibi ölmek”, 21 Ekim 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/musluman-gibi-olmek/ 176. “Andımız” ve jüritokrasinin salladığı parmak”, 24 Ekim 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/andimiz-ve-juritokrasinin-salladigi-parmak/ 177. “Hilye ve Tespih Müzesi”, 28 Ekim 2018, s. 13 www.gazetebirlik.com/yazarlar/hilye-ve-tespih-muzesi/ Gerçek Hayat Dergisi (Meydan isimli köşe)(www.gercekhayat.com) 1. “Destûr” 22 Eylül 2014, s.32 2. “Kitap-Mektep-Kâtip” 29 Eylül 2014, s.14 3. “Disiplinsiz Şehir Zamansız Hayat: ‘medîne’den ‘şehir’e”, 5 Ekim 2014, s.14 4. “Patolojik Bir Ruh” 13 Ekim 2014, s.14 5. “Fedâ Olsun; Fenâ mı olur!”, 20 Ekim 2014, s.14 6. “Tevhid-i Tedrisat, ‘Tevhid’e Aykırıdır”, 27 Ekim 2014, s.34 7. “Gel Beni Dinle Kılıçdaroğlu”, 3 Kasım 2014, s.14 8. “Orda Bir Köy Var Uzakta”, 10 Kasım 2014, s.14 9. “Tasavvufu Bekleyen Tehlike”, 17 Kasım 2014, s.14.15 10. “Surdaki Gedik”, 24 Kasım 2014, s.14 11. “Ders: Medya ve Siyaset, Konu: Gündem Oluşturma”, 1 Aralık 2014, s.34 12. “Hâkim Değil Hâdim”, 8 Aralık 2014, s.34 13. “Hz. Mevlânâ ‘Gel’ Demedi”, 15 Aralık 2014, s.16 14. “Sivil Din’e Darbe”, 22 Aralık 2014, s.28 15. “Meydanlar Uyandırılsın”, 29 Aralık 2014, s.14 16. “Sordum Noel Baba’ya”, 5 Ocak 2015, s.14 17. “Sanatçıya Eşkiyâlık Yapılırsa”, 12 Ocak 2015, s.14 18. “Batı’nın Afrika’yı Anlatma Kılavuzu”, 19 Ocak 2015, s.14-15 19. “Semboller ve Tepkiler”, 26 Ocak 2015, s.14 20. “Neden Korkuyorlar?”, 2 Şubat 2015, s.14 21. “Yapboz mu, Yapıbozum mu?”, 9 Şubat 2015, s.14 22. “Turşucu Kavgası”, 16 Şubat 2015, s.14 23. “Kentsel Dönüşümden Sonra İdârî Dönüşüm”, 23 Şubat 2015, s.14 24. “Memur Kafasının Özgürlük Çelişkisi”, 2 Mart 2015, s.14 25. “Kan Sofrası”, 9 Mart 2015, s.14 26. “Hürriyet İstemek, İktidar İstemektir”, 16 Mart 2015, s.14 27. “Çözüm Süreci’nde Bir Gözümüz Balkanlar’da Olmalı”, 23 Mart 2015, s.14 28. “Camdaki Çatlak”, 30 Mart 2015, s.14 29. “İnkâr Eden Nankördür”, 6 Nisan 2015, s.14 30. “Bilim Dininin Totaliter Mezhebi”, 13 Nisan 2015, s.14 31. “Biz Artık Yokuz”, 20 Nisan 2015, s.25 32. “Bu İşin Hakkı Üçtür”, 27 Nisan 2015, s.38 33. “Okumak: Ali Uçar ve Melekler Şehri”, 4 Mayıs 2015, s.12-13. 34. “Sihirli Doksan Dakika”, 10 Mayıs 2015, s.15. 35. "Bu Neyin Özrü", 17 Mayıs 2015, s.15 36. "Bizi Buraya Tıkan Kuvvet", 25 Mayıs 2015, s.15 Gerçek Hayat Dergisi (Alem Zıddıyla Zahir adlı köşe - Dramanlı Yahya Efendi mahlası ile) 1. “Âlem Zıddıyla Zâhir”, 29 Eylül 2014, s.15 2. “Mayhoşzâdelerin Konağı”, 5 Ekim 2014, s.15 3. “Bir Ramazan Evhâmı”, 13 Ekim 2014, s.15 4. “Her Nefs Ölümü Tadacaktır”, 20 Ekim 2014, s.15 5. “Saadettin Kaynak’tan Ekrem Ayverdi’ye: Ayasofya”, 27 Ekim 2014, s.15 6. “Beni Mahcup Eden Bir Lûgat”, 3 Kasım 2014, s.15 7. “Şu Mâlum Toz Meselesi”, 10 Kasım 2014, s.15 8. “Kapı Deyip Geçmeyin”, 24 Kasım 2014, s.15 9. “Hâfız Osman Vav’ı”, 1 Aralık 2014, s.35 10. “İmam Tekbir’de Şaşırırsa”, 8 Aralık 2014, s.35 11. “Sanki Yedim Câmii”, 22 Aralık 2014, s.29 12. “Simit Kelimesi Nereden Gelir”, 29 Aralık 2014, s.15 13. “Gezi Parkı’ndaki Saray”, 5 Ocak 2015, s.15 14. “Latin Alfabesini III. Selim Getirmiştir”, 12 Ocak 2015, s.15 15. “Mezar Taşlarını Okumak”, 26 Ocak 2015, s.15 16. “Özemre Bey Galatasaray’ı Anlatıyor”, 2 Şubat 2015, s.15 17. “Galatasaray’dan Darüşşafaka’ya Ken'an Rifâî”, 9 Şubat 2015, s.15 18. “Mehmet Âkif ve Tevfik Fikret”, 16 Şubat 2015, s.15 19. “Bostancı Köprüsü’nü Bilen Var mı?”, 23 Şubat 2015, s.15 20. “Kırmızı Çizgi Tâbiri”, 2 Mart 2015, s.15 21. “Ârifler Satrancı”, 9 Mart 2015, s.15 22. “Londra’da Çift Katlı Otobüs Mâcerâmız”, 6 Nisan 2015, s.15 23. “Rubâiden Rubâiye”, 13 Nisan 2015, s.15 İnternet Yazıları: Sivil Düşünce Platformu (www.sivildusunce.com) 1. “Seçim Sonuçları ve Diaspora” 21 Haziran 2015 http://www.sivildusunce.com/6510-can-ceylansecim-sonuclari-ve-diaspora.html 2. “Mesele Masa Değil, Anlamadın mı?” 25 Haziran 2015 http://www.sivildusunce.com/6696-can-ceylanmesele-masa-degil-anlamadin-mi.html 3. “ODTÜ Kimin?” 3 Temmuz 2015 http://www.sivildusunce.com/6957-can-ceylan-odtu-kimin.html 4. “Demirel’in Şapkası ve Çipras’ın Ceketi” 14 Temmuz 2015 http://www.sivildusunce.com/7326-cipras-ve-demirel.html 5. “Edison’un Derdi…”, 20 Temmuz 2015 http://www.sivildusunce.com/7540-can-ceylan-edisonun-derdi-.html#.VayxhWZrPIU 6. “İslamafobi ve Cameron’un Ramazan Mesajı”, 23 Temmuz 2015 http://www.sivildusunce.com/7676-can-ceylan-islamafobi-ve-cameronun-ramazan-mesaji.html#.VbEM3mZrPIU 7. “Kantinde Çay İçen Hoca”, 16 Ağustos 2015 http://www.sivildusunce.com/8369-can-ceylan-kantinde-cay-icen-hoca.html 8- “Toplumsal Aklı ve Gönlü Uyandırmak”, 24 Ağustos 2015 http://www.sivildusunce.com/8595-toplumsal-akli-ve-gonlu-uyandirmak.html 9- “İslâm Karşısında Sekülerizm: Müslüman Demokratlar ve Üçüncü bir yol”, 12 Ekim 2015 http://www.sivildusunce.com/10152-can-ceylan-islam-karsisinda-sekulerizm.html Televizyon Programları 1. “Üçüncü Cemre” programı, Kanal On4, 14.12.2014, www.youtube.com/watch?v=OACOCxS2gjI&feature=youtu.be 2. “Üçüncü Cemre” programı, Kanan On4, 21.12.2014, www.youtube.com/watch?v=qGBH10vIgNg 3. “Alternatifsiz” programı, Uzay Haber TV, 23.10.2015 www.youtube.com/watch?v=WaWrscB92Qg&feature=youtu.be 4. “Bi’ Dünya Konuşuyoruz” programı Uzay Haber, 28.12.2015 www.youtube.com/watch?v=-n_G2v9GJPg&feature=youtu.be 5. “Gündeme Dair” programı, Uzay Haber, 1.1.2016 www.youtube.com/watch?v=CxTSYeoayM0&feature=youtu.be 6. “Kayıt Dışı”, Uzay Haber, 17.2.2016 www.youtube.com/watch?v=xXfbz9BHJGg&feature=youtu.be 7. “Harita Metod”, TVNET, 21.2.2016 www.youtube.com/watch?v=g7BZokxAVls 8. “Büyüteç”, Uzay Haber, 19.5.2016 www.youtube.com/watch?v=gY-aG7k0mJM 9. “Bakış Açısı” Uzay Haber, 18.7.2016 www.youtube.com/watch?v=GxSh1QauSkc&feature=youtu.be 10. “Büyüteç” Uzay Haber, 1.9.2016 www.youtube.com/watch?v=buIpmPWzp6I www.youtube.com/watch?v=92mNLT_7BqA 11. “Bakış Açısı” Uzay Haber, 10.9.2016 www.youtube.com/watch?v=sOjKUA0svAU www.youtube.com/watch?v=2GYzGLNflFU 12. “Bakış Açısı” Uzay Haber, 17.9.2016 www.youtube.com/watch?v=UMHMV8hRHHw&feature=youtu.be 13. “Bakış Açısı”, Uzay Haber, 24.9.2016 (Moderatör) www.youtube.com/watch?v=U0bSIvzqgTg www.youtube.com/watch?v=c-Bl3Fp0vYQ 14. “Bakış Açısı”, Uzay Haber, 1.10.2016 www.youtube.com/watch?v=rAte-g5UHm8 15. “Bakış Açısı”, Uzay Haber, 8.10.2016 www.youtube.com/watch?v=KuE8O2O18j4 16. “Bakış Açısı”, Uzay Haber, 15.10.2016 (Moderatör) www.youtube.com/watch?v=A4uOIKI77VE 17. “Bakış Açısı”, Uzay Haber, 22.10.2016 (Moderatör) www.youtube.com/watch?v=IjM9hAxT-gw www.youtube.com/watch?v=qH7qBfmaOQs 18. “Bakış Açısı”, Uzay Haber, 29.10.2016 (Moderatör) www.youtube.com/watch?v=9Vqb8NhfURo www.youtube.com/watch?v=f1gkVg9stcU 19. “Bakış Açısı”, Uzay Haber, 12.11.2016 (Moderatör) www.youtube.com/watch?v=iMQ88lMiHtM 20. “Bakış Açısı”, Uzay Haber, 19.11.2016 (Moderatör) www.youtube.com/watch?v=tDhahbs_cEA

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Büşra KARACA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Fatih CEBECİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Çocuk Refahı, Okul sosyal hizmeti, Halk sağlığı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Artan, T., Atak, I., Karaman M. & Cebeci, F. (2020). Koronavirüs (COVID-19) salgınında sosyodemografik özellikler, psikolojik sağlamlık ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Turkish Studies, 15(6), 79-94. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43882 Artan, T., Karaman, M., Arslan, İ, Cebeci·, F. (2020). COVID-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumları Değerlendirme Ölçeği'nin Değerlendirilmesi. Sosyal Çalışma Dergisi, 4 (2), 33-39. https://dergipark.org.tr/tr/pub/scd/issue/58064/820242 Karaman, M., Artan, T. & Cebeci, F. (2020). Grup çalışmasının sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin kişisel gelişim becerilerine etkisi, Turkish Studies- Social, 15(6), 3013-3026. https://dx.doi.org/10.47356/TurkishStudies.43519 Cebeci F., Artan, T., Karaman, M. (2020). Sosyal hizmet bölümü stajyer öğrencilerinin iş bulma kaygısını azaltmaya yönelik grup çalışması. Turkish Studies, 15(3), 1721-1738. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.43350 Mengilli Bayrı, D., Cebeci, F., Akay, O. (2020). Göç alanında çalışmada etik. T. Artan, M. Zubaroğlu Yanardağ (Ed.), Sosyal Hizmet Etiği içinde (263-282. ss.). Ankara: Nika Yayınevi. Karaman, M., Cebeci, F., Uzun, K., Artan, T. (2021). Uygulama Becerileri Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Sosyal Çalışma Dergisi, 5 (1), 1-10. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/scd/issue/63257/938163

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Hülya TÜRK ÇATALOLUK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi - Lisans / İstanbul Üniversitesi - Yüksek lisans 1990

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Altınbaş Üniversitesi

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Kahraman EROĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Merve KARAMAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi 2015 İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Küçükçekmece Adalet Sarayı

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Seda Suna UCAKAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Bilgi Talep Formu