Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimi ile bozukluklarının önlenmesi, değerlendirilmesi, fonksiyonel tanısı ve rehabilitasyonunu sağlayarak, sağlıklı, hasta veya özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılması için mesleğini en yetkin biçimde sunabilen, bilimsel gelişmeleri ve ileri teknolojiyi yakından izleyip deneyimleriyle bütünleştiren, mesleki etik ve değerleri bilen, işbirliğine yatkın, kendi bilim alanında yetişmiş nitelikli dil ve konuşma terapisti yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program sonunda öğrencilerimiz; 1. Toplumsal faydayı önceleyerek Dil ve Konuşma Terapisi mesleğinin görev, yetki ve sorumluluklarını en yetkin ve bağımsız biçimde yerine getirmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgi, beceri ve davranışları sergiler. 2. Danışanların iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarını önleme, değerlendirme ve terapi gereksinimlerini karşılama süreçlerini, etik ilkelerle, insan hakları temelinde ayrım gözetmeksizin, kanıta dayalı, birey merkezli ve bütüncül bir yaklaşımla planlar, uygular ve izler. 3. Dil ve konuşma terapisi alanında sağlığın korunması, yaşam kalitesinin arttırılması, toplumsal farkındalık oluşturulması, eğitim, araştırma ve hukuksal süreçlerin yürütülmesi için görev alır ve disiplinlerarası çalışır. 4. Yaşam boyu kalite bilinci ile kişisel, mesleki, akademik öğrenme ve kariyer gelişimini sürdürür.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa SAY puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
DKT1182320ANATOMİ ITürkçe2+2-4
DKT1113354DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİ İÇİN DİLBİLİMTürkçe4-4
DKT1155090DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ MESLEĞİNE GİRİŞTürkçe3+1-3
DKT1122600FİZİKTürkçe2-3
DKT1115000SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİMTürkçe2-2
DKT1125380DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİ İÇİN EMBRİYOLOJİTürkçe1-1
DKT1137460SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİTürkçe1-1
ATA1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe2-2
İNG1111200İNGİLİZCE Iİngilizce4-4
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
DKT1210700ANATOMİ IITürkçe2+2-4
DKT1238950İŞİTME BİLİMİTürkçe2-2
DKT1213355FONETİK VE FONETİK LABORATUVARITürkçe2+2-4
DKT1225410DİL VE KONUŞ.NÖROANATOMİSİ VE NÖROFİZYOLOJİSİTürkçe2-2
DKT1216000TIBBİ İLKYARDIMTürkçe2-2
DKT1217000DAVRANIŞ BİLİMLERİTürkçe2-2
DKT1282310FİZYOLOJİTürkçe3-4
DKT1213356DİL VE KONUŞ. TERAP. İÇİN MÜZİK VE ŞAN EĞİT.Türkçe1+2-2
ATA1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe2-2
İNG1211300İNGİLİZCE IIİngilizce4-4
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

1. Dil ve konuşma terapisi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
2. Eğitiminde edindiği bilgi ve becerileri bireysel ve toplumsal düzeyde iletişim, konuşma, dil, ses ve yutma sağlığına yönelik yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve bu alandaki bozuklukların önlenmesi, tanılanması ve terapisi için kanıta dayalı bir biçimde ve etkin olarak kullanır.


İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu veya özel sektöre bağlı hastaneler, araştırma enstitüleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, üniversiteler, veya özel kliniklerinde görev yapabilirler

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir programdaki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Doç.Dr. Ramazan Sertan ÖZDEMİR

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders123456789101112
AFAZİ, SAĞ BEYİN VE TRAV. BEYİN HASAR. MESL. UYG.455455454444
AKICILIK BOZUKLUKLARI UYGULAMASI555555544444
AKICILIK BOZUKLUKLARI VE KURAMLARI455555544444
AKICILIK BOZUKLUKLARINDA DEĞER. VE TERAPİ545555554444
ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ İLET.SİSTEM. VE TEKN.545555544455
ANATOMİ I434443323233
ANATOMİ II443333222233
BİLİMSEL, TIBBİ VE MESLEKİ ETİK445333355554
BİYOİSTATİSTİK333532333235
ÇOCUK SAĞLIĞI VE NÖROLOJİ434334343343
ÇOCUK. ÇAĞI DİL BOZUK. DEĞER. VE TERAPİ545544444544
ÇOCUKLUK ÇAĞI DİL BOZUK. MESLEKİ UYGULAMA455555445445
ÇOCUKLUK ÇAĞI DİL BOZUK. VE ERKEN MÜDAHALE544444333334
ÇOKDİLLİLİK, DİL GELİŞİMİ VE BOZUKLUKLARI554454444444
DAVRANIŞ BİLİMLERİ331132211112
DDY-BAŞ YÜZ ANOMALİLERİNDE MESLEKİ UYGULAMA555555445445
DİL VE KONUŞMA TERAP. KLİNİK UYG. V: İNTÖRNLÜK555545445355
DİL VE KONUŞ. TERAP. İÇİN ORTODONTİ BİL. VE PROTEZ.445454444545
DİL VE KONUŞ. TERAP. KLİNİK UYG.VI : İNTÖRNLÜK555555545445
DİL VE KONUŞ.NÖROANATOMİSİ VE NÖROFİZYOLOJİSİ434233232444
DİL VE KONUŞMA TERAP. KANITA DAYALI UYG.GİRİŞ554445454545
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ MESLEĞİNE GİRİŞ443233333234
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE TEMEL FARMAKOLOJİ332332221122
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİ İÇİN DİLBİLİM443322222232
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİ İÇİN EMBRİYOLOJİ443442334333
DİL-KONUŞ. TERAP. YAŞAM BOYU DANIŞ.: AİLE, OKUL VE KLİNİK544455444355
DKT’DE ELEKTRO. VE ELEKTROTERAPİ TEKNİK.454444443345
DKT'DE NÖROMODÜLASYON TEKNİKLERİ544545444345
DUDAK-DAMAK YARIĞI VE BAŞ-YÜZ ANOM. DİL VE KONUŞ. TERA.555555444444
DUYGU, DAVRANIŞ VE UYUM BOZUKLUKLARI435443345533
FİZİK432332323114
FİZYOLOJİ221322121112
GELİŞİMSEL YETER. VE OTİZMDE DİL VE KONUŞ. TERA.344334333332
GERİATRİDE DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ544454454355
HALK SAĞLIĞI334442424434
İNGİLİZCE III332222254232
İNGİLİZCE IV321113153112
İNGİLİZCE MESLEKİ OKUMA533334253423
İNGİLİZCE MESLEKİ YAZMA543535454454
İŞİTME BİLİMİ444333422333
İŞİTME ENG. VE KOKLEAR İMPL. DİL-KONUŞMA TERAP.554444455444
KLİNİK FONOLOJİ554353234345
KLİNİK UYG. III : KLİNİK YÖN. VE MULTİ. ÇALIŞ.455554554345
KLİNİK UYG. IV : DENETİMLİ DEĞER. VE TERAPİ545545335544
KLİNİK UYGULAMA I: REHABİLİ. TEMEL İLKELERİ554444434544
KLİNİK UYGULAMA II: NÖROPSİKO. TESTLER VE DEĞER.455454545545
KONUŞMA SESİ BOZUK. MESLEKİ UYGULAMA555555334444
KONUŞMA SESİ BOZUKLUKLARI555555444444
KULAK BURUN BOĞAZ HAST. VE BAŞ-YÜZ ANOMALİLERİ444443344343
MOTOR KONUŞ. BOZUK. : DİZARTRİ VE APRAKSİ455555454544
MOTOR KONUŞMA BOZUK. MESLEKİ UYGULAMA544455544344
NÖR. EDİNİL. DİL VE BİL. İLET. BOZUK. : AFAZİ, TRAV. VE SAĞ BEYİN HASAR.545454444545
NÖROJENİK EDİNİL. DİL VE BİLİŞ. İLET. BOZ. DEĞ. VE TER.455454444444
OYUN VE ÇOCUK333344235233
ÖZGÜL ÖĞR.GÜÇ. :DİSLEKSİ, DİSGRAFİ VE DİSKALKULİ545554454454
REHABİLİTASYON ODYOLOJİSİ433332432333
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ554325232225
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM223433234424
SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ223233534551
SES BOZUKLUKLARINA GİRİŞ455454433424
SES BOZUKLUKLARINDA DEĞERLENDİRME VE TERAPİ 455555444544
SES BOZUKLUKLARINDA MESLEKİ UYGULAMA555555444454
TERAPİ PROGRAMI, MATERYAL VE ÜRÜN GELİŞTİRME455554454345
TÜRK İŞARET DİLİ I233122244225
TÜRK İŞARET DİLİ II233333254223
TÜRK İŞARET DİLİ III453243245445
UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ444332334223
YUTMA BOZUK. DEĞERLENDİRME VE TERAPİ555555554545
YUTMA BOZUKLUKLARINDA MESLEKİ UYGULAMA555555545555
YUTMA VE BESLENME BOZUKLUKLARINA GİRİŞ555555345555
İlişkili Ders Sayısı / 70/78292290281270279267242260261242249274

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu