Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Bireylerin ve toplumun sağlık statüsünün korunması ve iyileştirilmesi temel amacına yönelik olarak, sağlık sistemi ile ilgili mevcut ve olası sorun alanlarının belirlenmesine, değerlendirilmesine ve disiplinler arası ekip çalışması yaparak etkili ve verimli şekilde çözüm önerilerinin geliştirilmesine liderlik eden, etik değerlere bağlı ve inovatif hedeflere odaklı sağlık yöneticileri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa EA puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
SAY1111800BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI ITürkçe2-2
SAY1122020İŞLETME MATEMATİĞİTürkçe3-4
SAY1159000İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞTürkçe2-4
SAY1162000TEMEL HUKUKTürkçe2-3
SAY1182350MİKROEKONOMİTürkçe3-5
SAY1115125SAĞLIKTA TESİS YÖNETİMİTürkçe2-3
SAY1117500SUNUM TEKNİKLERİTürkçe2-3
SAY1160000SİYASET BİLİMİTürkçe2-3
ATA1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe2-2
İNG1111200İNGİLİZCE Iİngilizce4-4
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
SAY1211900BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI IITürkçe2-2
SAY1216000TIBBİ İLKYARDIMTürkçe2-2
SAY1217000DAVRANIŞ BİLİMLERİTürkçe2-2
SAY1257000TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ VE TIBBİ TERMİNOLOJİTürkçe2-3
SAY1261000GENEL MUHASEBETürkçe2-3
SAY1282370MAKROEKONOMİTürkçe3-5
SAY1256500HALKLA İLİŞKİLERTürkçe2-3
SAY1222070BİLGİ YÖNETİMİ VE ÖĞRENEN ÖRGÜTLERTürkçe2-3
ATA1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe2-2
İNG1211300İNGİLİZCE IIİngilizce4-4
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.


İstihdam Olanakları

Mezunlar; kamu kuruluşları, özel sektör, sigorta kuruluşları, evde bakım hizmeti, ilaç firması, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Yeter USLU

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011121314151617
BİLGİ YÖNETİMİ VE ÖĞRENEN ÖRGÜTLER22332523454244332
DAVRANIŞ BİLİMLERİ33152134534151244
DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE LİDERLİK25234445455333455
EPİDEMİYOLOJİ32250543040043024
EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ44452223334222344
GENEL MUHASEBE23004543043000443
HALK SAĞLIĞI33433434334333334
HALKLA İLİŞKİLER23334233432423233
HASTA GÜVENLİĞİ44353135033130344
HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ34434334434334344
HASTANE YÖNETİMİ54533455343040435
HASTANE YÖNETİMİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ34333534255245454
İDARE HUKUKU12203023200000005
İNGİLİZCE III03000200013542013
İNGİLİZCE IV03000200013542013
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ45525344534232554
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU43422030001000023
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ13445323323232533
İŞLETME HUKUKU34102230210000005
İŞLETME MATEMATİĞİ12123432332131323
İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON33344343334343544
KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ45354553343231235
MAKROEKONOMİ12223341233213234
MESLEKİ İNGİLİZCE I00000300033550000
MESLEKİ İNGİLİZCE II02000200003530000
MESLEKİ UYGULAMA I54545335544343455
MESLEKİ UYGULAMA II34344343433333444
MESLEKİ UYGULAMA III43343443443344334
MESLEKİ UYGULAMA IV33444333343433334
MİKROEKONOMİ34023332043032303
OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA SAĞLIK YÖNETİMİ55443355544222455
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ33444433434334443
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ55155535350025025
SAĞLIK BİLİŞİMİ34434034444345034
SAĞLIK EKONOMİSİ34333443443333434
SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI14234222213121222
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ45544455434350334
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM34443423234332344
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ55443455344040354
SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ34335443334334334
SAĞLIK İÇİN SOSYAL BİLİMLER23232323223323223
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM43343433443343434
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİ23334423343242144
SAĞLIK KURUMLARINDA ÜRETİM VE SÜREÇ YÖNETİMİ45444343344353434
SAĞLIK POLİTİKALARI VE PLANLAMASI55454454455241454
SAĞLIK SİGORTASI33445333333344333
SAĞLIK TURİZMİ35053430035540055
SAĞLIK YÖNETİMİNDE İSTATİSTİK TEKNİKLER55125553325023442
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM33434434334323433
SAĞLIKTA ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK30240224334050045
SAĞLIKTA VERİMLİLİK33434434334323433
SAYISAL KARAR VERME TEKNİKLERİ44303533232000320
SİYASET BİLİMİ30020120223030032
STRATEJİK YÖNETİM45445454554232445
SUNUM TEKNİKLERİ11102201235544251
TEMEL HUKUK20340000044040005
TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ VE TIBBİ TERMİNOLOJİ22432322343253223
TIBBİ DOKÜMANTASYON33222234033040234
YÖNETİM MUHASEBESİ23334343333343444
İlişkili Ders Sayısı / 59/66169195159175178183176170153185193126183122147179211

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu