Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

PA 1: Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini, kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla kaliteli ve güvenli bir şekilde karşılayarak sağlık bakım alanlarında tercih edilirler. PA 2: Görev, yetki ve sorumluluklarını mesleki değerler ve etik ilkeleri benimseyerek meslekler arası iş birliği kurabilen sağlık bakım ekibinin profesyonel bir üyesi olacaktır. PA 3: Hemşirelik bakımına katkı sağlamak amacıyla bilimsel araştırmalar, sağlık bakım teknolojileri ve yenilikçi uygulamaları kullanarak eğitici, araştırmacı ve lider rollerini üstlenirler. PA 4: Yaşam boyu öğrenme bilinciyle mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürürler.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa AYT SAYISAL puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
HEM1182320ANATOMİ ITürkçe2+234
HEM1111800BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI ITürkçe222
HEM1114367KARİYER PLANLAMATürkçe222
HEM1114368HEMŞİRELİĞİN TARİHİ VE KAVRAMSAL ÇERÇEVESİTürkçe334
HEM1115000SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİMTürkçe222
HEM1182330TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİKTürkçe334
HEM1139840HEMŞİRELİĞE GİRİŞTürkçe222
ATA1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe222
İNG1111200İNGİLİZCE Iİngilizce444
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe222
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
HEM1210700ANATOMİ IITürkçe2+234
HEM1211900BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI IITürkçe222
HEM1216000TIBBİ İLKYARDIMTürkçe222
HEM1214369HEMŞİRELİK ESASLARITürkçe333
HEM1214371HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMALARITürkçe0+1055
HEM1217000DAVRANIŞ BİLİMLERİTürkçe222
HEM1282310FİZYOLOJİTürkçe334
ATA1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe222
İNG1211300İNGİLİZCE IIİngilizce444
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe222

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

PY-1. Mesleki rol ve sorumluluklarını yerine getirebilecek kuramsal bilgi ve beceriye sahiptir.


Program Çıktısı TYYÇ Temel Alan Matrisi
Temel Alan YeterliliğiProgram Yeterliliği
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal

1-Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

1 - PY-1. Mesleki rol ve sorumluluklarını yerine getirebilecek kuramsal bilgi ve beceriye sahiptir.

3 - PY-3. Kaliteli ve güvenli hemşirelik bakımını kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda gerçekleştirir

2-Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.

4 - PY-4. Hemşirelik karar ve uygulamalarında eleştirel düşünme, sorun çözme ve liderlik becerilerini kullanır.

3-Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

10 - PY-10. Mesleki etik ilke ve değerleri benimseyerek birey merkezli bakım sunar.

4 - PY-4. Hemşirelik karar ve uygulamalarında eleştirel düşünme, sorun çözme ve liderlik becerilerini kullanır.

BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı

1-Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.

2 - PY-2. Profesyonel tutum ve davranışlara sahiptir

6 - PY-6. Bireysel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak bilimsel ve sosyal projelerde görev alır.

2-Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.

4 - PY-4. Hemşirelik karar ve uygulamalarında eleştirel düşünme, sorun çözme ve liderlik becerilerini kullanır.

3-Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.

7 - PY-7. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak literatüre ulaşır ve mesleki uygulamalarında kullanır.

4-Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.

6 - PY-6. Bireysel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak bilimsel ve sosyal projelerde görev alır.

YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

9 - PY-9. Gelişen ve değişen sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanmasında birey, aile ve toplum ile işbirliği yaparak etkili iletişim kurar

2-Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

6 - PY-6. Bireysel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak bilimsel ve sosyal projelerde görev alır.

3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.

9 - PY-9. Gelişen ve değişen sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanmasında birey, aile ve toplum ile işbirliği yaparak etkili iletişim kurar

4-Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.

9 - PY-9. Gelişen ve değişen sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanmasında birey, aile ve toplum ile işbirliği yaparak etkili iletişim kurar

8 - PY-8. Yaşam boyu öğrenme ve sürekli gelişimi ilke edinir.

Öğrenme Yetkinliği

1-Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

6 - PY-6. Bireysel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak bilimsel ve sosyal projelerde görev alır.

2-Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.

5 - PY-5. Meslek mensupları ve diğer sağlık disiplinleri ile ekip çalışması yapar.

11 - PY-11. Teknolojik ve yenilikçi bakım yöntemlerini takip ederek mesleki uygulamalarına yansıtır.

3-Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.

10 - PY-10. Mesleki etik ilke ve değerleri benimseyerek birey merkezli bakım sunar.

4-Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.

11 - PY-11. Teknolojik ve yenilikçi bakım yöntemlerini takip ederek mesleki uygulamalarına yansıtır.

5-Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.

6 - PY-6. Bireysel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak bilimsel ve sosyal projelerde görev alır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.

7 - PY-7. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak literatüre ulaşır ve mesleki uygulamalarında kullanır.

2-Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

8 - PY-8. Yaşam boyu öğrenme ve sürekli gelişimi ilke edinir.

4 - PY-4. Hemşirelik karar ve uygulamalarında eleştirel düşünme, sorun çözme ve liderlik becerilerini kullanır.

3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9 - PY-9. Gelişen ve değişen sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanmasında birey, aile ve toplum ile işbirliği yaparak etkili iletişim kurar

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

10 - PY-10. Mesleki etik ilke ve değerleri benimseyerek birey merkezli bakım sunar.

5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

4 - PY-4. Hemşirelik karar ve uygulamalarında eleştirel düşünme, sorun çözme ve liderlik becerilerini kullanır.

6-Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.

4 - PY-4. Hemşirelik karar ve uygulamalarında eleştirel düşünme, sorun çözme ve liderlik becerilerini kullanır.

7-Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.

-

8-Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.

3 - PY-3. Kaliteli ve güvenli hemşirelik bakımını kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda gerçekleştirir

9-Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.

-

Alana Özgü Yetkinlik

1-Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

9 - PY-9. Gelişen ve değişen sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanmasında birey, aile ve toplum ile işbirliği yaparak etkili iletişim kurar

2-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

5 - PY-5. Meslek mensupları ve diğer sağlık disiplinleri ile ekip çalışması yapar.

3-Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

7 - PY-7. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak literatüre ulaşır ve mesleki uygulamalarında kullanır.

4-Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

-

5-Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.

-

6-Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.

6 - PY-6. Bireysel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak bilimsel ve sosyal projelerde görev alır.

7-Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler.

11 - PY-11. Teknolojik ve yenilikçi bakım yöntemlerini takip ederek mesleki uygulamalarına yansıtır.

8-Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.

-

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Sema KUĞUOĞLU

Öğrenme Durumları

Öğrenme durumları öğrencilerin yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünme becerilerini mantıksal, matematiksel düşünme becerileri gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bunun yanında öğrencilerin meta-bilişsel becerilerini geliştirmeyi hedefler. Öğrenme durumları öğrenme stratejileri, yöntemleri, tekniklerinin yanında kullanılan araç gereçler ile ölçme değerlendirme yöntemlerini kapsamaktadır. Programlarda kullanılan öğrenme durumları aşağıdaki listede verilmiştir:

Öğrenme Durumları *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Tartışma Yöntemi

Dinleme, konuşma, soru sorma, cevap üretme, görüş geliştirme ve sorgulama, görüş inceleme ve araştırma, eleştirel düşünce üretme, yaratıcı düşünce üretme, (çalıştay, panel, zıt panel, açıkoturum, münazara teknikleri uygulanır) kolegyum, forum, akvaryum tekniği.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salon, çalıştay.

Gösterip Yapma Yöntemi

Öğretim elemanının bir araç veya gereçin kullanımı göstermesi, öğretim elemanın bir performansı/uygulamayı/pratiği gerçekleştirerek öğrenciye göstermesi, öğrencilerin araç veya gereçi kullanımı tekrar etmesi , öğrencinin bir performansı/uygulamayı/pratiği tekrar etmesi.

Öğrenim hedefi ve konuya uygun gerçek araç gereçler veya model araç ve gereçler,çoklu ortam araçları , video ve animasyonları) , bilgisayar.

Problem Çözme Yöntemi

Bilimsel/teorik ve/ veya gerçek hayat ilişkin bir problemi saptama, probleme ilişkin verileri analiz etme, alternatif çözüm önerileri geliştirme, uygun çözüm yöntemini seçme, probleme ilişkin çözümü değerlendirme , bireysel çalışma

Ders kitapları, araştırma raporları, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları), bilgisayar

Örnek Olay Yöntemi

Örnek olayların sunumu, örnek olayları keşfetme, tipik olayları örnekleme, aykırı olayları örnekleme, örnek olayları karşılaştırma, örnek olay analizi, örnek olay yorumu, örnek olayı değerlendirme.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (vakaya ilişkin metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyon, karikatür), bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar.

Bireysel Çalışma Yöntemi

Öğrenci ilgi, merak ve motivasyonu, öğrenim hedefi, konuya göre detaylı araştırma ve inceleme; derinlemesine araştırma ve inceleme, kapsamlı Okuma, dinleme ve izleme, bir performası tekrar etme.

Kütüphane, e-kütüphane, laboratuvar, atölye

Rol Oynama ve Drama Tekniği

Senoya metini tanıtma, öğrencilere rollere rolları dağıtma, öğrencilerin rolleri çalışması, öğrencilerin senoryayu işbirliği içinde gerçekleştirmesi, senoryo metni analiz etme ve değerlendirme yapılır. Drama yapılacak konu ve durum öğretim elemanı tarafindan belirlenir. Drama tekniği uygulandığında gerçek hayatta bir probleme ilişkin öğreciler doğaçlama canlandırma yaparlar. Öğrencilerle birlikte dramama durumu analiz edilir.

Senoryo metni, tiyatro salonu, sınıf ortamı, konferans salonu, video ve ses, görütü kayıtları.

Soru - Cevap Tekniği

Sokratik sorular sorma, cevapları eleştirme, soru üretme, cevap üretme, eleştirme, yaratıcı cevapları analiz etme ve değerlendirme, yapılandılmış sorular sorma ve cevaplar ürütme, kapalı uçlu sorular sorma ve cevap üretme

Ders kitapları, önerilen kitaplar, çalışma yaprakları, soru bankası , çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video, karikatür ve animasyonlar)

Deney yapma Tekniği

Bilimsel deney düzeneği kurma, bilimsel deneyi uygulama, bilimsel deney verilerini toplama, işleme ve dönüştürme, bilimsel deney sonuçu tahmin etme, bilimsel deneyi açıklama, bilimsel deney sonuçlarını değerlendirme, deney simülayonu.

Laboratuvar, atölye,uygulama alanları, bilgisayar yazılımları, standart derslik teknolojileri.

Mikro Öğretim Tekniği

Sunum yapma performansı sergileme, yansıtıcı düşünce becerilerini geliştirme, öğrenci öz değerlendirme yapar. Öğretim elemanı öğrencilere konuları (seminer konuları da olabilir) dağıtır. Öğrenciler konuları inceler; araştır. Öğrenci sunumları hazırlanır. Öğrenci sunumlarını gerçekleştirir. Öğrencinin video kayıtları izlenir.

Kamera, video kayıt cihazları, kontrol listesi, rubrik, dereceleme ölçeği, gözlem formu.

Beyin Fırtınası Tekniği

Görüş geliştirme, soru geliştirme, gözlem durumlarını ifade etme, eleştirel düşünce geliştirme, problem çözme, grup/takım çalışması, dinleme ve konuşma.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar.

Proje Temelli Öğrenme Modeli

Gerçek hayata ilişkin bir problem durumu senaryosu oluşturma, gerçek hayata ilişkin problem durumu tespit etme, probleme ilişkin veri toplama, veri analiz etme, veri işleme ,veri dönüştürme, altenatif çözüm önerileri geliştirme, uygun çözüm yöntemi seçme, çözüm yöntemini uygulama / çözüme ilişkin bir model/tasarım/somut bir ürün oluşturma/ somut bir hizmet üretme, model/tasarı/ somut ürün/hizmeti değerlendirme, Proje ürünlerini sergileme

Problem senoryosu metinleri/Örnek projeler,veri tabanları, kitaplar, araştırma raporları, laboratuvar, atölye,uygulama alanları, kütüphane, bilgisayar yazılımları, standart derslik teknolojileri, projeye konusuna göre araç ve gereçler

Tersine Beyin Fırtınası Tekniği

Problemleri saptama, problemleri sıralama, problemleri sınıflandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (balık kılçıkları, metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar

Benzetim/Simülasyon Tekniği

Riskli, tehlikeli, pahalı, uzun zaman alan uygulama/pratiklere ilişkin simülasyonların gerçekleştirilmesi.

Simülasyon ortamı, Bilgisayar

Kavram Haritası Tekniği

Kavramları ayırt etme, kavramları sıralama, kavramları sayma, kavramları ilişkilendirme, kavramsal çerceveyi analiz etme

Kavram haritaları

Probleme Dayalı Öğrenme Modeli

Gerçek hayata ilişkin bir problem durumu yansıtıcı senorya oluşturma, gerçek hayata ilişkin problem durumu tespit etme, probleme ilişkin veri toplama, veri analiz etme, veri işleme ,veri dönüştürme, altenatif çözüm önerileri geliştirme

Problem senoryosu metinleri ,veri tabanları, kitaplar, araştırma raporları, laboratuvar, atölye,uygulama alanları, kütüphane, bilgisayar yazılımları, standart derslik teknolojileri, projeye konusuna göre araç ve gereçler

Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim

Çevrimiçi Ders Platformları : İşbirliği ve iletişim kurma, dijital okuryazarlık etkinlikleri, bilgi paylaşma, teknoloji kullanımını geliştirme, yaratıcı düşünme etkinlikleri, problem çözme, eleştirel düşünce üretme. Öğretim elemanlarının ders materyallerini paylaştığı, ödev toplayabildiği ve öğrencilerle etkileşime girdiği ortamlardır. E-Kitaplar ve Dijital İçerikler : Okuma, yazma, anlama, yorumlama, yaratıcı düşünce etkinlikleri, dil kullanımı, inceleme, araştırma yapma, teknoloji kullanma, eleştirel düşünce üretme etkinlikleri. Öğrencilere interaktif içerikler sunularak öğrenme ortamı ve materyalleri daha çekici hale getirildiği ortamlardır. Web Seminerleri ve Canlı Dersler : İletişim, işbirliği kurma, takım çalışması, sunum yapma, teknoloji kullanma becerileri, sorun çözm, Öğrencilerle uzaktan canlı etkileşime geçilen interaktif ortamlardır. Uygulama ve Simülasyonlar : Problem çözme, teknoloji kullanma, analitik düşünme, iletişim kurma, karar verme, takım çalıması ve işbirliği kurma. Öğrencilerin kavramları deneyimleme fırsatı sunan ortamlardır. Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme : Problem çözme becerisi, teknoloji kullanma becerisi, yaratıcı düşünce geliştirme, hızlı karar verme, strateji geliştirme, işbirliği ve takım çalışması. Öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek ve öğrenmede kalıcılığı artırmak için dijital ortamlarda hazırlanan veya oynanan oyunlar. Adaptif Öğrenme Sistemleri : Mantıksal matematiksel düşünme etkinlikleri , okuma, yazma, anlama, yorumlama, eleştirel düşünme etkinlikleri. Öğrencilerin zayıf olduğu yanları tespit edip o alana özgü çalışmalar ve etkinlikler yapmak için sunulan ortamlardır. Sanal Gerçeklik (VR) ve Arttırılmı Gerçeklik (AR) : Simülasyon ve pratik uygulamalar, yaratıcı düşünme etkinlikleri, teknoloji kullanma, planma, proglama, sosyal etkileşim kurma ve iletişim kurma. 3D sanal ortamlara öğrenmeyi eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde gerçekleştirmek için kullanılan ortamlardır. Sosyal Medya ve İnteraktif Platformlar : İletişim, işbirliğ kurmai, takım çalışması, proje yönetimi, interaktif içerik üretme, eleştirel düşünme etkinlikleri. Öğrencilerin herhangi bir konu hakkındaki düşüncelerini paylaşmak, etkileşimde olmak ve içerik üretmelerini desteklemek için kullanılan kişisel platformlardır. Veri Analizi ve İzleme Araçları : Analitik düşünme etkinlikleri,mantıksal matematiksel düşünme etkinlikleri, problem çözme, karar verme, iletişim kurma. Öğrenci performanlarını değerlendirmek , izlemek, öğrenci güçlüklerini belirlemek ve buna göre ders planları oluşturmak için kullanılan araçlardır. Yapay Zeka Teknolojileri : Veri analizi ve tahminleme, oyun ve strateji geliştirme, güvenlik ve tehdit analizi yapma, teknoloji kullanma becerileri, robotik ve otomasyon becerileri, yaratıcı düşünme becerileri, computasyonel düşünme becerileri.

Moodle, Google Classroom, Edmodo, Edupage vb. Google Play Books, Apple Books, Amazon Kindle Store, BookBoon, OpenStax vb. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Adobe Connect, GoToMeeting vb. NASA Eyes on the Solar System, FlightGear, Virtual Biology Lab, CarSim, SimCity vb. Strateji ve bulmaca oyunları, Simülasyon ve yapım oyunları, görev oyunları, gerçek zamanlı çok oyunculu oyunlar vb. Udemy, Khan Academy, Duolingo, Cognii, Smart Sparrow vb. Oculus Rift, PlayStation VR, Samsung Gear VR, Google CardBoard, Pokemon Go, Arlit, Google ARCore, SnapChat ve Instagram Filtreleri vb. Facebook, instagram, twitter, linledIn,Snapchat, pinterest, youtube, twitch, reddit, discord vb. Google Analytics, Microsoft Power BI, Splunk, Adobe Analytics vb. ChatGPT, Google AI, Deeply, DıaloGPT. Amazon Alexa, Tesla Autopilot vb.

Bakım Planı

Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli

Keşfetme, örnek olay bulma, neden sonuç ilişkisi kurma, sorgulama, inceleme, araştırma ( öğrenme halkaları=3E,5E,7E modelleri

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salonu

İşbirlikli Öğrenme Modeli

İşbirliği kurma, iletişim kurma, liderlik yapma, görev paylaşma, sorumluluk paylaşma, birlikte öğrenme, sosyal etkileşim kurma. Öğrenciler arasından heterojen gruplar oluşturulur. Görev gruplara verilir. Proje, performans, problem çözme, rol oynama, klasik ödev gibi görevleri öğrenci grubları birlikte yapar. Bireysel veya grup değerlendirmesi yapılır.Ayrılıp Birleşme I; Ayrılıp birleşme tekniği II ; Öğrenci takımları-başarı grupları;Ekip destekli bireyselleştirme tekniği Takım-oyun turnuva tekniği; Görüşme teknikleri, Akranla Öğretim Tekniği , Tutor öğretim Tekniği uygulanır.

Sınıf içi ve sınıf dışı, okul içi ve okul dışı ortamlar.

Deneyimle Öğrenme Modeli

Fakülte- dış paydaş( sanayi kuruluşları, okullar ve diğer ) işbilliği kurulur. Öğrenciler mesleki becerileri gerçek ortamında doğrudan gözlemler. Gözlem sonuçları sınıf içi ortamda analiz edilir.

Programa göre staj yerleri, mesleki uygulama yerleri, Öğrenci ürün dosyası örneği, gözlem formları ve diğer alteratif ölçme araçları

Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli

Problem çözme, tartışma, örnek olay sunma, vaka analiz etme, eleştirel düşünce üretme, yaratıcı düşünce üretme, Öğrenim hedefine uygun video kayıtları oluşturulur veya seçilir. Öğrenciler video kayıtları izleyerek ön hazırlık yapar. Sınıf içi ortamda problem çözülür. Problem tartışılır.

Video kayıtları, çevrimiçi ortamlar, sınıf

Anlatım Yöntemi

Dinleme, konuşma, (düz anlatım, konferans, seminer,nutuk,demeç ve brifing teknikleri uygulanır)

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salonu

Klasik Yazılı Sınav

Yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşüncelerin değerlendirmesi için klasik yazılı sınavlar. Bilgi, kavrama, uygulama, analiz gibi bilişsel becerileri değerlendirmek amaçıyla çoktan seçmeli, kısa cevaplı ( boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, doğru yanlış ve diğer) sınavlar yapılır.

Yazılı sınav kağıtları, çoktan seçmeli testler, kısa çevaplı testler, karma testler, cevap anahtarları

Çoktan Seçmeli Sınav

Sözlü Sınav

Öğrenciye özgü, yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünce becerisi ve bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve sentez gibi bilişse beceriler değerlendirmek amaçıyla yapılır. Genel bir ölçme değerlenme yöntemi değildir.her programda uygulanmaz; programa özeldir.

Sözlü soru bankası/ sözlü soru havuzu, çevap anahtarları, kontor listeleri, rubrikler, dereceleme ölçekleri

Ödev

Öğrencinin bilgi, becerilerini geliştirmek, araştırma ve incelemeye özendirmek, öğrenme eksikliklerini tamamlamak, bir konuda derinleşmeyi sağlamak amaçıyla kullanılır.

Kütüphane, e-kütüphane, kitaplar, makaleler

Proje Görevi

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme eksiklerini belirlemek amaçıyla yapılır. Bu durumda öğrenci notlarını yansıtılmaz. Öğrenme hedeflerinin gerçekleşme düzeyi sürece bağlı olarak değerlendirilmek amaçıyla yapılabilir. Bu durumda öğrenci notlarına yansıtılabilir.

Çalışma yaprakları, soru bankası, soru havuzu, cevap anahtarı

Performans Görevi

Öğrencileri bütünsel ( bilişsel, duyuşsal ve psikomotor) olarak değerlendirmek hedeflendiği durumlarda kullanılır. Öğrenme süreçi ve öğrenme ürünleri ölçmek ve değerlendirmek amaçıyla yapılır. Performans ödevleri en az iki haftalık bir iş yükü içerir.

Problem senoryosu metinleri,kontor listeleri, rubrikler, dereceleme ölçekleri

Grup değerlendirme

İşbirlikli öğrenme modelinin uygulandığı durumlarda öğretim elemanı grubu değerlendirir. Değerlendirme sonucu nota dönüştürelebilir.

Grup değerlendirme formu ( kontor listesi rubrik, dereceleme ölçek formunda kullanabilir)

Simülasyona Dayalı Değerlendirme

Farklı klinik durumların simülayon veya bir model ile değerlendirilmesidir.

Kontor listesi rubrik, dereceleme ölçek formunda kullanabilir

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011
ACİL HEMŞİRELİĞİ44004340000
AFET HEMŞİRELİĞİ44444455444
AKADEMİK OKUMA YAZMA BECERİLERİ53453420453
AKADEMİK SUNUM TEKNİKLERİ22552420525
ANATOMİ I42023030120
ANATOMİ II00203000012
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I00000004000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II00000004000
BAĞIMLILIK VE HEMŞİRELİK44543030350
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I32333233333
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI II32333233333
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ34434344333
BİYOİSTATİSTİK00340404503
BİYOKİMYA40032000002
BULAŞICI HASTALIKLARDA BAKIM34323242013
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ55433542242
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA55544542242
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA55444554050
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ55444555050
DAVRANIŞ BİLİMLERİ01000204002
DİABET HEMŞİRELİĞİ54344554434
ELEŞTİREL DÜŞÜNME55544355535
ENGELLİ BİREY HEMŞİRELİĞİ03403350503
EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ55515555553
FARMAKOLOJİ53333341103
FİZYOLOJİ40430400004
GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ44113331321
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ54444440313
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA55305550533
HEMŞİRELİĞE GİRİŞ33535433423
HEMŞİRELİĞİN TARİHİ VE KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ52454333343
HEMŞİRELİK ESASLARI54445242544
HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMALARI52544244554
HEMŞİRELİK SÜRECİ55433531151
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA21555551554
HEMŞİRELİKTE BAKIM YÖNETİMİ-I55345444315
HEMŞİRELİKTE BAKIM YÖNETİMİ-II44345444305
HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM VE İNOVASYON32452522334
HEMŞİRELİKTE ETİK VE DEONTOLOJİ33343300040
HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM51440453254
HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM UYGULAMA53444454254
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM44353505312
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMA44343505153
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ55455554533
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA55530550050
İNGİLİZCE I00002044000
İNGİLİZCE II12002044000
KADIN SAĞLIĞI VE HAST. HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA45434553340
KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ44443443333
KANITA DAYALI HEMŞİRELİK12153421223
KARİYER PLANLAMA35001005000
KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK44553353342
MESLEKİ İNGİLİZCE I00433040045
MESLEKİ İNGİLİZCE II30500050045
MESLEKİ YAŞAMA GEÇİŞ55334422323
MİKROBİYOLOJİ34214312212
NURSING SPEAKING CLUB00012354100
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ55345530003
PALYATİF VE YAŞAM SONU BAKIM54304440000
PSİKOSOSYAL HEMŞİRELİK55444453404
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ55515454404
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA55553455413
SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRMESİ21023134432
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ44444453445
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM44303443404
SAĞLIK HUKUKU21112101120
SAĞLIK OKUR YAZARLIĞI43433453443
SAĞLIK POLİTİKALARI VE HEMŞİRELİK32554315303
SAĞLIKTA KALİTE VE GÜVENLİK45225504212
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ13034504520
SOSYAL ŞİDDET VE REHABİLİTASYON34545543353
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK00013210001
TIBBİ İLKYARDIM53333341103
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ23233334542
TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ44445533331
TÜRK DİLİ I00000004300
TÜRK DİLİ II00000004300
ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI54443340030
YARA BAKIMI VE STOMA HEMŞİRELİĞİ44455443435
YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ55445555543
YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ55432532242
İlişkili Ders Sayısı / 81/81275252245229253259251211196188191

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 09:01Son Güncelleme Tarihi: 19/01/2023 - 10:30