Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

PA 1: Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini, kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla kaliteli ve güvenli bir şekilde karşılayarak sağlık bakım alanlarında tercih edilirler. PA 2: Görev, yetki ve sorumluluklarını mesleki değerler ve etik ilkeleri benimseyerek meslekler arası iş birliği kurabilen sağlık bakım ekibinin profesyonel bir üyesi olacaktır. PA 3: Hemşirelik bakımına katkı sağlamak amacıyla bilimsel araştırmalar, sağlık bakım teknolojileri ve yenilikçi uygulamaları kullanarak eğitici, araştırmacı ve lider rollerini üstlenirler. PA 4: Yaşam boyu öğrenme bilinciyle mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürürler.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa AYT SAYISAL puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
HEM1182320ANATOMİ ITürkçe2+2-4
HEM1111800BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI ITürkçe2-2
HEM1114367KARİYER PLANLAMATürkçe2-2
HEM1114368HEMŞİRELİĞİN TARİHİ VE KAVRAMSAL ÇERÇEVESİTürkçe3-4
HEM1115000SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİMTürkçe2-2
HEM1182330TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİKTürkçe3-4
HEM1139840HEMŞİRELİĞE GİRİŞTürkçe2-2
ATA1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe2-2
İNG1111200İNGİLİZCE Iİngilizce4-4
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
HEM1210700ANATOMİ IITürkçe2+2-4
HEM1211900BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI IITürkçe2-2
HEM1216000TIBBİ İLKYARDIMTürkçe2-2
HEM1214369HEMŞİRELİK ESASLARITürkçe3-3
HEM1214371HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMALARITürkçe-5
HEM1217000DAVRANIŞ BİLİMLERİTürkçe2-2
HEM1282310FİZYOLOJİTürkçe3-4
ATA1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe2-2
İNG1211300İNGİLİZCE IIİngilizce4-4
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

1.) Mesleki rol ve sorumluluklarını yerine getirebilecek kuramsal bilgi ve beceriye sahiptir.


İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Nihal SUNAL

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011
ACİL HEMŞİRELİĞİ44004340000
AFET HEMŞİRELİĞİ44444455444
AKADEMİK OKUMA YAZMA BECERİLERİ53453420453
AKADEMİK SUNUM TEKNİKLERİ22552420525
ANATOMİ I42000000000
ANATOMİ II00203000012
BAĞIMLILIK VE HEMŞİRELİK44543030350
BİYOİSTATİSTİK00340404503
BULAŞICI HASTALIKLARDA BAKIM34323242013
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ55433542242
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA55544542242
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA55444554050
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ55444555050
DAVRANIŞ BİLİMLERİ00000000002
DİABET HEMŞİRELİĞİ04344554434
ELEŞTİREL DÜŞÜNME55544355535
ENGELLİ BİREY HEMŞİRELİĞİ03403350503
EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ55515555553
FARMAKOLOJİ53333341103
FİZYOLOJİ40430400004
GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ44113331321
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ54444440303
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA55005550500
HEMŞİRELİĞE GİRİŞ33535433423
HEMŞİRELİĞİN TARİHİ VE KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ52454333343
HEMŞİRELİK ESASLARI54445242544
HEMŞİRELİK ESASLARI II55115411111
HEMŞİRELİK ESASLARI II UYGULAMA55305400000
HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMALARI52544244554
HEMŞİRELİK SÜRECİ55433531151
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA21555551554
HEMŞİRELİKTE BAKIM YÖNETİMİ-I55345444315
HEMŞİRELİKTE BAKIM YÖNETİMİ-II44345444305
HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM VE İNOVASYON32452522334
HEMŞİRELİKTE ETİK VE DEONTOLOJİ33343300040
HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM50440450050
HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM UYGULAMA50440450050
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM44353505312
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMA44343505153
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ55455554533
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA55530550050
İLK YARDIM53333341103
KADIN SAĞLIĞI VE HAST. HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA45434553340
KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ44443443333
KANITA DAYALI HEMŞİRELİK12153421223
KARİYER PLANLAMA01000001000
KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK44553353342
MESLEKİ İNGİLİZCE I00433040045
MESLEKİ İNGİLİZCE II30500050045
MESLEKİ YAŞAMA GEÇİŞ55334422323
NURSING SPEAKING CLUB00012354100
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ55345530003
PALYATİF VE YAŞAM SONU BAKIM54304440000
PSİKOSOSYAL HEMŞİRELİK55444453404
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ55515454404
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA55553455413
SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRMESİ55550000000
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ44444453445
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM44303443404
SAĞLIK OKUR YAZARLIĞI43433453443
SAĞLIK POLİTİKALARI VE HEMŞİRELİK32554315303
SAĞLIKTA KALİTE VE GÜVENLİK45225504212
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ13034504520
SOSYAL ŞİDDET VE REHABİLİTASYON34545543353
TIBBİ İLKYARDIM53333341103
TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ44445533331
ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI54443340030
YARA BAKIMI VE STOMA HEMŞİRELİĞİ44455443435
YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ55432532242
İlişkili Ders Sayısı / 69/75259237235212222246222148161160163

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu