Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

PA-1. Ulusal ve uluslararası ölçütler doğrultusunda birey, aile ve toplumun gereksinim duyduğu kaliteli ve güvenli bakımı verebilecek yetkinliğe sahip olacaktır. PA-2. Hemşirelik mesleğinin değerlerini benimseyerek meslekler arası işbirliği kurabilen, sağlık bakım ekibinin profesyonel bir üyesi olacaktır. PA-3. Hemşirelik mesleğinin bilimsel bilgi birikime katkı sağlayacak nitelikte olacaktır. PA-4. Mesleki ve kişisel gelişimini sürdürerek sağlık bakım alanlarında tercih edilecektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa AYT SAYISAL puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
HEM1182320ANATOMİ ITürkçe2+2-4
HEM1111800BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI ITürkçe2-2
HEM1114367KARİYER PLANLAMATürkçe2-2
HEM1114368HEMŞİRELİĞİN TARİHİ VE KAVRAMSAL ÇERÇEVESİTürkçe3-4
HEM1115000SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİMTürkçe2-2
HEM1182330TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİKTürkçe3-4
HEM1139840HEMŞİRELİĞE GİRİŞTürkçe2-2
ATA1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe2-2
İNG1111200İNGİLİZCE Iİngilizce4-4
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
HEM1210700ANATOMİ IITürkçe2+2-4
HEM1211900BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI IITürkçe2-2
HEM1216000TIBBİ İLKYARDIMTürkçe2-2
HEM1214369HEMŞİRELİK ESASLARITürkçe3-3
HEM1214371HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMALARITürkçe-5
HEM1217000DAVRANIŞ BİLİMLERİTürkçe2-2
HEM1282310FİZYOLOJİTürkçe3-4
ATA1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe2-2
İNG1211300İNGİLİZCE IIİngilizce4-4
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir. .
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.


İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Nihal SUNAL

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345678910111213
ACİL HEMŞİRELİĞİ4400434000044
AFET HEMŞİRELİĞİ4444445544455
AKADEMİK OKUMA YAZMA BECERİLERİ5345342045341
AKADEMİK SUNUM TEKNİKLERİ2255242052542
ANATOMİ I4200000000000
ANATOMİ II0020300001201
BİYOİSTATİSTİK0034040450300
BULAŞICI HASTALIKLARDA BAKIM3432324201332
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ5543354224234
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA5554454224245
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA5544455405005
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ5544455505004
DAVRANIŞ BİLİMLERİ0000000000220
DİABET HEMŞİRELİĞİ0434455443405
ELEŞTİREL DÜŞÜNME5554435553545
ENGELLİ BİREY HEMŞİRELİĞİ0340335050343
EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ5551555555355
FARMAKOLOJİ5333334110343
FİZYOLOJİ4043040000443
GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ4411333132111
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ5444444030345
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA5500555050055
HEMŞİRELİĞE GİRİŞ3353543342345
HEMŞİRELİK SÜRECİ5543353115125
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA2155555155455
HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM VE İNOVASYON3245252233432
HEMŞİRELİKTE ETİK VE DEONTOLOJİ3334330004035
HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM5044045005044
HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM UYGULAMA5044045005044
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM4435350531221
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMA4434350515352
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ5545555453344
KADIN SAĞLIĞI VE HAST. HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA4543455334004
KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ4444344333345
KANITA DAYALI HEMŞİRELİK1215342122323
KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK4455335334244
MESLEKİ İNGİLİZCE I0043304004544
MESLEKİ İNGİLİZCE II3050005004550
MESLEKİ YAŞAMA GEÇİŞ5533442232333
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ5534553000345
PALYATİF VE YAŞAM SONU BAKIM5430444000043
PSİKOSOSYAL HEMŞİRELİK5544445340454
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ5551545440444
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA5555345541355
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ4444445344554
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM4430344340444
SAĞLIK OKUR YAZARLIĞI4343345344353
SAĞLIK POLİTİKALARI VE HEMŞİRELİK3255431530315
SAĞLIKTA KALİTE VE GÜVENLİK4522550421223
SOSYAL ŞİDDET VE REHABİLİTASYON3454554335355
TIBBİ İLKYARDIM5333334110343
TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ4444553333154
ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI5444334003044
YARA BAKIMI VE STOMA HEMŞİRELİĞİ4445544343544
YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ5543253224234
İlişkili Ders Sayısı / 55/75205189194171177207185120131133138182192

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu