Ana içeriğe atla

Amaç

İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin amacı ve kapsamı; eczacılıkla ilgili her alanda hizmet vermek üzere ilaç etken maddelerinin hazırlanması, tedavi sürecinde hastalara yardımcı olmak amacıyla bilgi verilmesi, hasta yakını danışmanlığı, ilaç sekillerinin formülasyonu ve kalite kontrolü, tedavide kullanılan ilaçların etki mekanizmaları, farmasötik ürünlerin fiziksel, kimyasal, farmakolojik ve toksikolojik analizleri konularında gerekli bilgi ve beceriye sahip, farmasötik bakıma önem veren eczacılar yetistirmektir.

Kazanılan Derece

Bütünleşik Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nda yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Sayısal puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 300 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ECF1114913TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARITürkçe-2
ECF1118000GENEL KİMYATürkçe4-6
ECF1122600FİZİKTürkçe2-3
ECF1124160TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİKTürkçe3-6
ECF1168000ECZACILIĞA YÖNLENDİRME VE ETİK PRENSİPLERTürkçe2-3
ATA1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe2-2
İNG1111200İNGİLİZCE Iİngilizce4-4
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ECF1210011ECZACILIK MATEMATİĞİTürkçe2-3
ECF1213051BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE LİTARETÜR TARAMATürkçe2-2
ECF1216000TIBBİ İLKYARDIMTürkçe2-2
ECF1224170ECZACILIK TERMİNOLOJİSİTürkçe2-3
ECF1245000ANATOMİTürkçe2-3
ECF1269000ORGANİK KİMYA ITürkçe2-4
ECF1267000HALK SAĞLIĞITürkçe2-3
ATA1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe2-2
İNG1211300İNGİLİZCE IIİngilizce4-4
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.


İstihdam Olanakları

Mezunlar, serbest veya hastane eczanelerinde, ilaç endüstrisinde, kamu kuruluşlarında, araştırma enstitülerinde veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Gülden Zehra OMURTAG

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders123456789101112131415161718192021
AKILCI İLAÇ KULLANIMI534524433355455443245
ANALİTİK KİMYA I102000121232020031022
ANALİTİK KİMYA II102000121232020031022
ANALİTİK KİMYA UYGULAMA I305000133232130021022
ANALİTİK KİMYA UYGULAMA II102000121133020022023
ANATOMİ444444444141445345055
ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ VE BİYOİSTATİSTİK503003400500000000000
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE LİTARETÜR TARAMA504003502332300000020
BİYOKİMYA403200200342102000020
ECZACILIĞA YÖNLENDİRME VE ETİK PRENSİPLER212111212233211000023
ECZACILIK MATEMATİĞİ003000030100000000000
ECZACILIK TARİHİ201000002221120000300
ECZACILIK TERMİNOLOJİSİ301000000100020000000
ECZANEDE PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETİMİ201120102233212010021
ENDÜSTRİDE ECZACILIK130000030110100021101
FARMAKOGNOZİ I544011444445513142233
FARMAKOGNOZİ II534020435454414033122
FARMAKOGNOZİ III533010333455411011051
FARMAKOGNOZİ UYGULAMA I435020443445423033114
FARMAKOGNOZİ UYGULAMA II434010434444413032122
FARMAKOGNOZİ UYGULAMA III533010344455411111051
FARMAKOLOJİ III544532555244545533322
FARMAKOLOJİ I141500120122325420441
FARMAKOLOJİ II444544544454535453434
FARMAKOTERAPİ454543545455455343445
FARMASÖTİK BAKIM144511201233224020013
FARMASÖTİK BOTANİK554131542424512233135
FARMASÖTİK BOTANİK UYGULAMA524121522424512232135
FARMASÖTİK KİMYA I353211443243424125232
FARMASÖTİK KİMYA II232312231134325122333
FARMASÖTİK KİMYA III242223242123232134224
FARMASÖTİK KİMYA IV534234443333543335232
FARMASÖTİK KİMYA UYGULAMA I242122251144353135234
FARMASÖTİK KİMYA UYGULAMA II242223352143352125224
FARMASÖTİK KİMYA UYGULAMA III242323253134353135245
FARMASÖTİK KİMYA UYGULAMA IV554233555543552205232
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I454433451444343255514
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ II355332343535332245533
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ III454431351534413155511
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ IV454411451423423245523
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ UYGULAMA I454442343543434145333
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ UYGULAMA II354442354434434335330
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ UYGULAMA III454431353443433335223
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ UYGULAMA IV454341353342323335212
FİTOTERAPÖTİKLER522010135454512111051
FİZİK200001004040020000020
FİZYOLOJİ000000300011200210000
GENEL KİMYA101000000021010000021
HALK SAĞLIĞI212100100122102000014
HASTA BİLGİLENDİRME444523210354425010052
HASTANE ECZACILIĞI345554534455455432154
İLAÇ DIŞI ÜRÜNLER201000000021000000000
İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE LABORATUVAR UYGULAMALARI212121112212131132222
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ404104503345444401011
İNGİLİZCE III313113212131211300133
İNGİLİZCE IV300000000000200300000
İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM132433232332224034033
KLİNİK BİYOKİMYA UYGULAMALARI403200200342102000020
KLİNİK ECZACILIK435523410344425010042
KLİNİK UYGULAMALAR515523413544445311143
KOZMETOLOJİ110020100010000023022
MESLEKİ İLETİŞİM BECERİLERİ212000100122102020011
MESLEKİ İNGİLİZCE I301000201321501300002
MESLEKİ İNGİLİZCE II301000121320501500012
MİKROBİYOLOJİ100001121142311000012
MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA101010111111211000011
NUTRİSYONEL ECZACILIK534120425454424133133
ORGANİK KİMYA I442222322432323224232
ORGANİK KİMYA II030000000000000000000
SAĞLIK MEVZUATI200240200000041020151
SPOR ECZACILIĞI322321302133312010033
STAJ I202114110011131010032
STAJ II202114110011131010032
STAJ III132433232332224034033
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK500000500555500300003
TOKSİKOLOJİ303411311221122010015
TOKSİKOLOJİ UYGULAMA103202031422210000015
İlişkili Ders Sayısı / 77/912291672051371121051891741441892272022041501689213914184172172

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu