Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Programın amacı, sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından lisans derecesine sahip mezunların siyaset bilimi alanında derinleşmelerini sağlamak ve bu alanda akademik kariyer yapmak isteyen öğrencileri doktoraya hazırlamaktır. Bu kapsamda, İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü, yüksek lisans öğrencilerine, siyaset bilimi alanının geniş çerçevesi içindeki temel analiz araçlarını, kavram ve yöntem haritalarını, güncel konularını içeren kapsayıcı bir eğitim sunar. Program, siyaset biliminin, karşılaştırmalı siyaset, siyaset teorisi, politik ekonomi, kamu politikaları gibi önemli çalışma alanlarını kapsar.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans diploması, ALES sonuç belgesi

Mezuniyet Koşulları

Bütün dersleri, semineri ve tezi başarıyla geçerek 120 AKTS elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Yüksek lisans programına başvurabilmek için Türkiye'deki bir üniversiteden lisans derecesine sahip olunması gerekir. Yurtdışından alınan muadil diplomalar için YÖK denkliği aranır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SBİY1162190 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 8
SBİY1146070 ÇAĞDAŞ SİYASİ TEORİLER Türkçe 3 8
SBİY1146080 TÜRKİYE SİYASİ TARİHİ Türkçe 3 7
SBİY1112724 KAMU DÜZENİNİN YENİ BOYUTLARI VE TOPLUMSAL HAREKET Türkçe 3 7
SBİY1162230 ORTA DOĞU ÇALIŞMALARI Türkçe 3 7
SBİY1146090 OSMANLI YÖNETİM TARİHİ Türkçe 3 7
SBİY1165130 SİYASET TEORİSİNDE ÖZGÜRLÜK VE ADALET Türkçe 3 7
SBİY1111595 TÜRKİYE'NİN TOPLUM YAPISI Türkçe 3 7
SBİY1162220 KÜRESELLEŞME VE GÖÇ HAREKETLERİ Türkçe 3 7
SBİY1162180 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜNCEL KONULAR Türkçe 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SBİY1265240 SEMİNER Türkçe 3 - 9
SBİY1211725 TÜRKİYE'DE SOSYAL DEĞİŞİM Türkçe 3 7
SBİY1246190 ETNİSİTE, KÜLTÜR VE SİYASET Türkçe 3 7
SBİY1246120 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE Türkçe 3 7
SBİY1246240 İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCESİ Türkçe 3 7
SBİY1246160 ORDU VE SİYASET Türkçe 3 7
SBİY1212829 SİYASETTE KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET Türkçe 3 7
SBİY1265210 TÜRKİYE'DE SİYASET VE BÜROKRASİ İLİŞKİSİ Türkçe 3 7
SBİY1212144 TÜRKİYE SİYASETİNDE GÜNCEL MESELELER Türkçe 3 7
SBİY1246230 SİYASAL İLETİŞİM Türkçe 3 7
SBİY1246210 OSMANLI SİYASİ DÜŞÜNCE TARİHİ Türkçe 3 7
SBİY1211726 DEMOKRASİ TEORİLERİ Türkçe 3 7
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SBİY2146280 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SBİY2246280 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Siyaset Bilimi araştırma ve uygulamaya yönelik alanlarının temel kavramlarını ve bu alanın temel kuramlarını bilir.
Siyaset, siyasal sistem, anayasa, kamu yönetimi ile ilgili olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir; bu alanda yaşanan gelişme ve sorunların nedenlerini kavrar, çözüm getirebilir ve sistematik düşünebilir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve siyasal parti örgütlerinde, teşkilatlanma, stratejik planlama, politika tasarımı, proje üretme, denetim, karar alma, uygulama ve performans değerlendirme süreçlerinde görev alabilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Siyaset Bilimi alanında sosyal ve doğal sistemlerden kaynaklanan karmaşıklıklarla, olgu ve değerlere ilişkin belirsizliklerle baş edebilir.
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekibin parçası olarak etkinliklerde bulunur, plan ve program yaparak etkinlikleri yönetebilir; akademik araştırma yapabilir.

Öğrenme Yetkinliği

Çalıştığı alanda veri toplar, bu verileri bilişim teknolojilerini etkin kullanarak analizeder, değerlendirir ve eleştirel olarak yorumlayabilir.
Yöneticilerin gereksinim duyacakları, ekonomi, işletme, uluslararası ilişkiler, iletişim gibi alanlarda temel kavramları, yöntem ve teknikleri kullanabilir.
Sürekli öğrenmeye açık olarak, olguları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Sosyal sorumluluk üstlenerek, gönüllük temelinde proje geliştirir ve bu tür etkinliklerde görev alır.
Etik değerlere bağlı, insan hakları bilincine sahip, insanlar arasında iletişime açık ve ortak çalışma eğilimi ile hareket edebilir.

Alana Özgü Yetkinlik

Kamu ve özel sektör kuruluşlarında modern yönetim teknik ve araçlarını kullanarak yüksek performanslı örgütler oluşturur.
Politika sürecinde diğer grup ve kurumların katılımını sağlar, yönetişime açık karar alır ve müzakere sürecini işletebilir.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya diğer sosyal bilim dallarında doktora programına başvurabilirler. Mezunlar halıhazırda çalıştıkları kurumda yükselme olanağını elde ederler.

Üst Dereceye Geçiş

Mezunlar doktora programlarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

2 senelik Siyaset Bilimi yüksek lisans programının 1. senesi yüksek lisans derslerinden oluşur. Programın 2. senesi yüksek lisans tez konusunun araştırılmasına ve tez metninin yazımına ayrılmıştır. Gerekli bütün dersleri başarıyla tamamlayan, tez yazımında ve sözlü tez savunmasında başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notuyla belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınav/lar, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları, sunumlar ve diğer çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir. Normal olarak genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci dönem sonu ortalaması 60’ın üzerinde olsa dahi o dersten başarısız sayılır. Derslerde kullanılan ölçme ve değerlendirme sistemlerinin detayları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders izlencelerinde bulunabilir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ÇAĞDAŞ SİYASİ TEORİLER 5444332042435
ETNİSİTE, KÜLTÜR VE SİYASET 4433332034435
İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCESİ 3303140050504
KÜRESELLEŞME VE GÖÇ HAREKETLERİ 4243233033545
ORDU VE SİYASET 3442223032334
SİYASET TEORİSİNDE ÖZGÜRLÜK VE ADALET 3422441041512
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3244552044334
TÜRKİYE SİYASİ TARİHİ 3434322032335
TÜRKİYE'DE SİYASET VE BÜROKRASİ İLİŞKİSİ 3453435033455
TÜRKİYE'DE SOSYAL DEĞİŞİM 2222432044433
TÜRKİYE'NİN TOPLUM YAPISI 2222432044455
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜNCEL KONULAR 5500555050000
İlişkili ders sayısı / 12/224040333240402904529443347
İlişki ağırlığı3332332032434

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu