Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses,a seminar and a thesis who have taken the 90 to 120 ECTS have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı - AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SBİY1162190 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 8
SBİY1146070 ÇAĞDAŞ SİYASİ TEORİLER Türkçe 3 8
SBİY1162230 ORTA DOĞU ÇALIŞMALARI Türkçe 3 7
SBİY1146090 OSMANLI YÖNETİM TARİHİ Türkçe 3 7
SBİY1165130 SİYASET TEORİSİNDE ÖZGÜRLÜK VE ADALET Türkçe 3 7
SBİY1146080 TÜRKİYE SİYASİ TARİHİ Türkçe 3 7
SBİY1162220 KÜRESELLEŞME VE GÖÇ HAREKETLERİ Türkçe 3 7
SBİY1162180 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜNCEL KONULAR Türkçe 3 8
SBİY1111595 TÜRKİYE'NİN TOPLUM YAPISI Türkçe 3 7
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SBİY1265240 SEMİNER Türkçe 3 - 9
SBİY1246190 ETNİSİTE, KÜLTÜR VE SİYASET Türkçe 3 7
SBİY1265250 TÜRKİYE SİYASİ HAYATI Türkçe 3 7
SBİY1246210 OSMANLI SİYASİ DÜŞÜNCE TARİHİ Türkçe 3 7
SBİY1246230 SİYASAL İLETİŞİM Türkçe 3 7
SBİY1246240 İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCESİ Türkçe 3 7
SBİY1246160 ORDU VE SİYASET Türkçe 3 7
SBİY1246120 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE Türkçe 3 7
SBİY1265210 TÜRKİYE'DE SİYASET VE BÜROKRASİ İLİŞKİSİ Türkçe 3 7
SBİY1211725 TÜRKİYE'DE SOSYAL DEĞİŞİM Türkçe 3 7
SBİY1211726 DEMOKRASİ TEORİLERİ Türkçe 3 7
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SBİY2146280 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SBİY2246280 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Siyaset Bilimi araştırma ve uygulamaya yönelik alanlarının temel kavramlarını ve bu alanın temel kuramlarını bilir.
Siyaset, siyasal sistem, anayasa, kamu yönetimi ile ilgili olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir; bu alanda yaşanan gelişme ve sorunların nedenlerini kavrar, çözüm getirebilir ve sistematik düşünebilir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve siyasal parti örgütlerinde, teşkilatlanma, stratejik planlama, politika tasarımı, proje üretme, denetim, karar alma, uygulama ve performans değerlendirme süreçlerinde görev alabilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Siyaset Bilimi alanında sosyal ve doğal sistemlerden kaynaklanan karmaşıklıklarla, olgu ve değerlere ilişkin belirsizliklerle baş edebilir.
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekibin parçası olarak etkinliklerde bulunur, plan ve program yaparak etkinlikleri yönetebilir; akademik araştırma yapabilir.

Öğrenme Yetkinliği

Çalıştığı alanda veri toplar, bu verileri bilişim teknolojilerini etkin kullanarak analizeder, değerlendirir ve eleştirel olarak yorumlayabilir.
Yöneticilerin gereksinim duyacakları, ekonomi, işletme, uluslararası ilişkiler, iletişim gibi alanlarda temel kavramları, yöntem ve teknikleri kullanabilir.
Sürekli öğrenmeye açık olarak, olguları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Sosyal sorumluluk üstlenerek, gönüllük temelinde proje geliştirir ve bu tür etkinliklerde görev alır.
Etik değerlere bağlı, insan hakları bilincine sahip, insanlar arasında iletişime açık ve ortak çalışma eğilimi ile hareket edebilir.

Alana Özgü Yetkinlik

Kamu ve özel sektör kuruluşlarında modern yönetim teknik ve araçlarını kullanarak yüksek performanslı örgütler oluşturur.
Politika sürecinde diğer grup ve kurumların katılımını sağlar, yönetişime açık karar alır ve müzakere sürecini işletebilir.

İstihdam Olanakları

Üst Dereceye Geçiş

May apply to third cycle programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Dersler ile Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ÇAĞDAŞ SİYASİ TEORİLER 5444332042435
ETNİSİTE, KÜLTÜR VE SİYASET 4433332034435
İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCESİ 3303140050504
ORDU VE SİYASET 3442223032334
SİYASET TEORİSİNDE ÖZGÜRLÜK VE ADALET 3422441041512
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3244552044334
TÜRKİYE SİYASİ HAYATI 3443322032335
TÜRKİYE SİYASİ TARİHİ 3434322032335
TÜRKİYE'DE SİYASET VE BÜROKRASİ İLİŞKİSİ 3453435033455
İlişkili ders sayısı / 66/703033292828281903220342439
İlişki ağırlığı3333332032334

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu