Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

üst düzey yönetici ve yönetici adaylarına stratejik yönetsel donanımları kazandırmak, geliştirmek ve fark yaratacak stratejik kararları alabilme ve uygulayabilme becerisini kazandırmaktır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result, Certificate of English Proficiency

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses,a seminar and a fnal project who have taken the 90 to 120 ECTS have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İŞYY1111139 PAZARLAMA YÖNETİMİ Türkçe 3 6
İŞYY1111147 KÜRESEL İŞLETMECİLİK Türkçe 3 6
İŞYY1111137 KÜRESEL EKONOMİ Türkçe 3 6
İŞYY1111146 YÖNETİM,ORGANİZASYON VE DAVRANIŞ Türkçe 3 6
İŞYY1164890 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA GÜNCEL KONULAR Türkçe 3 6
İŞYY1164880 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3 6
İŞYY1111145 UYGULAMALI SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ Türkçe 3 6
İŞYY1111144 İŞLETME BİLİŞİM SİSTEMLERİ Türkçe 3 6
İŞYY1113462 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNT. VE ETİK Türkçe 3 6
İŞYY1113805 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUSUSUNDA GÜNCEL KONULAR Türkçe 3 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İŞYY1264870 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKASI Türkçe 3 6
İŞYY1211151 İŞLETMEDE BÜYÜK VERİ ANALİZİ VE KARAR VERME Türkçe 3 6
İŞYY1211148 DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİSİ Türkçe 3 6
İŞYY1247860 YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİM VE DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe 3 6
İŞYY1211152 İŞ ANALİZİ, MODELLEME VE TASARIM Türkçe 3 6
İŞYY1211153 STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 3 6
İŞYY1213465 ÜRETİM VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Türkçe 3 6
İŞYY1213463 SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA Türkçe 3 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İŞYY2148790 DÖNEM PROJESİ Türkçe - 30
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İŞYY2248790 DÖNEM PROJESİ Türkçe - 30

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
İşletmecilik alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında İşletme Yönetimi ile ilgili temel kaynaklar, güncel trendler ve yaklaşımlar hakkında bilgilere sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

İşletme Yönetimi alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi işletmelerin üst düzey yönetsel problemlerin çözümünde kullanır.
İşletme Yönetimine dair dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
İşletmecilik kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları İşletmecilik alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

İşletme Yönetimi alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
İşletme Yönetimi alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

Öğrenme Yetkinliği

İşletme Yönetimi alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

İşletmecilik alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile yönetim kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
İşletmecilik kavram ve kurumları, yerleşik yönetim uygulaması ve kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
İşletme Yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

İşletme Yönetimi alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
Üst Düzey Yönetici olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, araştırma enstitüleri ve üniversitelerde istihdam edilebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

May apply to third cycle programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınavlar yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya en az 2.27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİSİ 55453555555555
PAZARLAMA YÖNETİMİ 55555555555555
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 34432333043123
UYGULAMALI SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ 42300330130310
YÖNETİM,ORGANİZASYON VE DAVRANIŞ 55333435343243
İlişkili ders sayısı / 5/192221191613201918142116161716
İlişki ağırlığı44343434344334

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Canlı DestekBilgi Talep Formu