Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Programın temel amacı tTeknolojinin sürekli gelişerek ve değişerek bize getirdiği olanakları kullanıp yönetebilecek insan gücünü yetiştirme ve bu kişileri akademik yaşama hazırlamaktır.

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

• YL için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren, başta bilişim, bilgisayar, yönetim, işletme olmak üzere mühendislik diğer mühendislik bölümlerinden lisans derecesiyle mezun olmuş olmak. • ALES sınavından 65 ve üzeri puan almış olmak. (TEZLİ YL program için)

Mezuniyet Koşulları

TEZLİ Program öğrencileri 60 AKTS karşılığı en az 7 ders ve programdaki, Seminer dersini almaları ayrıca 60 AKTS karşılığı TEZ çalışmasını tamamlamaları gerekmektedir. TEZLİ programdan mezuniyet için en az 120 AKTS kazanımı gereklidir. TEZSİZ program öğrencileri 90 AKTS karşılığı en az 11 ders ve ayrıca 15 AKTS karşılığı PROJE çalışmasını tamamlamaları gerekmektedir. TEZSİZ programdan mezuniyet için en az 105 AKTS kazanımı gereklidir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İEVY1112885 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 9
İEVY1112887 UYGULAMALI VERİ MADENCİLİĞİ VE İŞ ZEKASI Türkçe 3 9
İEVY1112886 BÜYÜK VERİ VE SOSYAL AĞ ANALİZİ Türkçe 3 9
İEVY1112883 İŞLETME ENFORMATİĞİ Türkçe 3 9
İEVY1112884 VERİ ANALİTİĞİ İÇİN PROGRAMLAMA Türkçe 3 9
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İEVY1212889 UYGULAMALI MAKİNE ÖĞRENMESİ Türkçe 3 9
İEVY1212895 SEMİNER Türkçe 7
İEVY1212888 İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ VE RAPORLAMA Türkçe 3 9
İEVY1212891 BİLİŞİM PROJELERİ YÖNETİMİ Türkçe 3 9
İEVY1212892 DERİN ÖĞRENME VE UYGULAMALARI Türkçe 3 9
İEVY1212893 NİCEL KARAR VERME YÖNTEMLERİ Türkçe 3 9
İEVY1212894 UYGULAMALI ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU Türkçe 3 9
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İEVY2112896 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İEVY2212896 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Bilişim ve yönetim alanında teorik bilgileri tanımlar.
Bilişim ve yönetim alanında gerekli ileri düzeyde matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi açıklar.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Enformatik, yönetim ve büyük veri ile ilgili gerekli en az bir bilgisayar programı veya teknolojiyi kullanır.
Büyük verileri analiz için hazırlar.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Bilişim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.

Alana Özgü Yetkinlik

Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
Alana özgü bilimsel tez, rapor, makale ve benzerlerini yazar.
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLİŞİM PROJELERİ YÖNETİMİ 345355135
BÜYÜK VERİ VE SOSYAL AĞ ANALİZİ 155031011
DERİN ÖĞRENME VE UYGULAMALARI 155025111
İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ VE RAPORLAMA 523444544
İŞLETME ENFORMATİĞİ 345355135
NİCEL KARAR VERME YÖNTEMLERİ 045042010
SEMİNER 413551555
UYGULAMALI ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU 345355135
UYGULAMALI VERİ MADENCİLİĞİ VE İŞ ZEKASI 345355135
VERİ ANALİTİĞİ İÇİN PROGRAMLAMA 345355135
İlişkili ders sayısı / 10/12263746244338162736
İlişki ağırlığı234343224

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Canlı DestekBilgi Talep Formu