Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki sorunları saptayan, değerlendiren, oluşan uyuşmazlıklara çözüm önerileri getiren, bilimsel araştırma becerilerine sahip uzmanlar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, seminer ve 90 ila 120 AKTS almış bir tezi diploma alma hakkına sahiptir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin yatay geçişle öğrenci kabulüne ilişkin maddelerine göre yatay geçişle öğrenci kabul edilir. Öğrenciler daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İSGY1149020 DAVRANIŞ MÜHENDİSLİĞİ Türkçe 3 8
İSGY1117230 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ( SEMİNER ) Türkçe 3 - 7
İSGY1161370 BİREYSEL İŞ HUKUKU Türkçe 3 8
İSGY1161910 RİSK ANALİZİ Türkçe 3 7
İSGY1113464 İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI Türkçe 3 8
İSGY1161860 İLKYARDIM Türkçe 3 7
İSGY1161880 OLASILIK VE İSTATİSTİK Türkçe 3 7
İSGY1161870 ERGONOMİ Türkçe 3 7
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İSGY1211728 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ELEKTRİK Türkçe 3 8
İSGY1240960 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI Türkçe 3 8
İSGY1238610 İŞ VE MESLEK AHLAKI Türkçe 3 7
İSGY1212989 KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Türkçe 3 7
İSGY1261940 YANGIN VE YANGINDAN KORUNMA Türkçe 3 7
İSGY1232240 ENDÜSTRİYEL HİJYEN VE TOKSİKOLOJİ Türkçe 3 7
İSGY1238620 STRATEJİK YÖNETİM Türkçe 3 7
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İSGY2139990 TEZ Türkçe - 70
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İSGY2239990 TEZ Türkçe - 70

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
İş Sağlığı ve Güvenliği alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi problemlerin çözümünde kullanır.
İş Sağlığı ve Güvenliğine dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamasında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

Öğrenme Yetkinliği

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarır.
İş Sağlığı ve Güvenliği kavram ve kuramları, yerleşik uygulama ve kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
İş Sağlığı ve Güvenliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

İş Sağlığı ve Güvenliği alanına ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
Uzman olmanın gerektirdiği dürüstlük ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.

İstihdam Olanakları

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar olmak üzere, akademik kurumlar, kamu ve özel iş yerleri ve sivil toplum örgütlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bölümlerinde hizmet ve eğitim görevleri yapabilir.

Üst Dereceye Geçiş

Üçüncü dönem programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
DAVRANIŞ MÜHENDİSLİĞİ 44444454444113
İLKYARDIM 45454444444444
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI 40000000030100
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ELEKTRİK 34045444455422
İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI 33233343345222
OLASILIK VE İSTATİSTİK 00305000100040
RİSK ANALİZİ 44444544444113
TEZ 55555454555555
YANGIN VE YANGINDAN KORUNMA 54444545454113
İlişkili ders sayısı / 9/153229262934293028293431192022
İlişki ağırlığı44344444344223

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Canlı DestekBilgi Talep Formu