Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Kamu Hukuku alanındaki sorunları saptayan, değerlendiren, oluşan uyuşmazlıklara çözüm önerileri getiren, bilimsel araştırma becerilerine sahip ve özellikli alanlarda uzmanlaşmış hukukçular yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

(1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. (2) Aday öğrenciler başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 65 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan eşdeğer bir puan almak zorundadır. (3) Lisans mezunu aday öğrencilerin başarı sıralamasında ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20'si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun %30'u dikkate alınarak başarı notu oluşturulur. (4) Bilimsel yazılı değerlendirme sınavı yapılması halinde 100 üzerinden en az 60 puan alamayan adaylar mülakata girme haklarını kaybederler. (5) İlan edilen lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen süreler içinde usulüne uygun olarak yapılır.

Mezuniyet Koşulları

(1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrenciye bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yetkinliğini kazandırmaktır. (2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplamda en az 120 AKTS’den oluşur. Öğrenci, tez dönemini kapsayan yarıyıllarda da ders kaydı yaptırmak zorundadır. (3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Tüm dersleri, bir semineri ve bir tezi başarıyla tamamlayan ve 120 AKTS alan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Üniversitedeki bir Enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
KHKY1112021SUÇ TEORİSİNİN GENEL ESASLARITürkçe338
KHKY1117320İDARİ İŞLEMTürkçe338
KHKY1117230ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ( SEMİNER )Türkçe3-7
KHKY1110033YAPTIRIM TEORİSİTürkçe337
KHKY1110952İNSAN HAKLARITürkçe338
KHKY1112034CEZA ADALET SİST. ALTERNATİF UYUŞ. ÇÖZÜM YOL.Türkçe337
KHKY1112723KORUMA TEDBİRLERİ HUKUKUTürkçe337
KHKY1113803KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKUTürkçe337
KHKY1114351SİBER ALANDA ETİK VE HUKUKTürkçe337
KHKY1114352GÜMRÜK HUKUKUTürkçe337
KHKY1114353EKONOMİK HAK VE ÖZGÜRLÜKLERTürkçe337
KHKY1115052TANZİMAT DÖNEMİ HUKUKİ GELİŞMELERİTürkçe338
KHKY1115053MAL VARLIĞINA KARŞI SUÇLARTürkçe338
KHKY1117360ANAYASA YARGISITürkçe337
KHKY1161960KOLLUK VE İNSAN HAKLARITürkçe337
KHKY111095316. YÜZYILDAN 21. YÜZYILA GÜVENLİK DEVLETİNİN DÖNÜŞÜMÜTürkçe337
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
KHKY1212187SOSYAL HAKLARTürkçe338
KHKY1217410TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA ANA. HUKU. GÜNCEL SORUN.Türkçe338
KHKY1212188HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI REJİMİTürkçe337
KHKY1212189İNFAZ HUKUKUNUN GENEL ESASLARITürkçe337
KHKY1212191BİLİŞİM SUÇLARITürkçe337
KHKY1215573GÜNCEL SOSYAL POLİTİKA SORUNLARITürkçe338
KHKY1217390İDARİ YARGITürkçe338
KHKY1238540KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKUTürkçe337
KHKY1238550VERGİ YARGISITürkçe337
KHKY1261970SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİTürkçe337
KHKY1212186SAĞLIK KURULUŞLARININ RUHSATLANDIRILMASI VE DENETLENMESİTürkçe337

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

PY1) Kamu Hukuku alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında kamu hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
PY2) Kamu Hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.


Program Çıktısı TYYÇ Temel Alan Matrisi
Temel Alan YeterliliğiProgram Yeterliliği

İstihdam Olanakları

Mezunlar akademik kariyerlerine devam edebilir, lisans mezuniyet alanları ile Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı'nda edindikleri formasyonun bir araya gelmesi ile geliştirdikleri beceriler doğrultusunda lisans alanlarının da hukuk olması kaydıyla avukat, hakim, savcı olarak özel sektör veya kamu sektöründe ve sivil toplum kuruluşlarında başarılı oldukları ölçüde çalışma imkanı bulurlar.

Üst Dereceye Geçiş

Bu programı tamamlayan öğrenciler Kamu Hukuku Doktora Programlarına başvuru yapabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

2 senelik Hukuk yüksek lisans programının 1. senesi yüksek lisans derslerinden oluşur. Programın 2. senesi yüksek lisans tez konusunun araştırılmasına ve tez metninin yazımına ayrılmıştır. Gerekli bütün dersleri başarıyla tamamlayan, tez yazımında ve sözlü tez savunmasında başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notuyla belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınav/lar, sunumlar ve diğer çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 65 (C) başarı notuna sahip olmak gerekir. Normal olarak genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci dönem sonu ortalaması 65'in üzerinde olsa dahi o dersten başarısız sayılır. Derslerde kullanılan ölçme ve değerlendirme sistemlerinin detayları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders izlencelerinde bulunabilir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğrenme Durumları

Öğrenme durumları öğrencilerin yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünme becerilerini mantıksal, matematiksel düşünme becerileri gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bunun yanında öğrencilerin meta-bilişsel becerilerini geliştirmeyi hedefler. Öğrenme durumları öğrenme stratejileri, yöntemleri, tekniklerinin yanında kullanılan araç gereçler ile ölçme değerlendirme yöntemlerini kapsamaktadır. Programlarda kullanılan öğrenme durumları aşağıdaki listede verilmiştir:

Öğrenme Durumları *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Tartışma Yöntemi

Dinleme, konuşma, soru sorma, cevap üretme, görüş geliştirme ve sorgulama, görüş inceleme ve araştırma, eleştirel düşünce üretme, yaratıcı düşünce üretme, (çalıştay, panel, zıt panel, açıkoturum, münazara teknikleri uygulanır) kolegyum, forum, akvaryum tekniği.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salon, çalıştay.

Problem Çözme Yöntemi

Bilimsel/teorik ve/ veya gerçek hayat ilişkin bir problemi saptama, probleme ilişkin verileri analiz etme, alternatif çözüm önerileri geliştirme, uygun çözüm yöntemini seçme, probleme ilişkin çözümü değerlendirme , bireysel çalışma

Ders kitapları, araştırma raporları, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları), bilgisayar

Örnek Olay Yöntemi

Örnek olayların sunumu, örnek olayları keşfetme, tipik olayları örnekleme, aykırı olayları örnekleme, örnek olayları karşılaştırma, örnek olay analizi, örnek olay yorumu, örnek olayı değerlendirme.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (vakaya ilişkin metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyon, karikatür), bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar.

Bireysel Çalışma Yöntemi

Öğrenci ilgi, merak ve motivasyonu, öğrenim hedefi, konuya göre detaylı araştırma ve inceleme; derinlemesine araştırma ve inceleme, kapsamlı Okuma, dinleme ve izleme, bir performası tekrar etme.

Kütüphane, e-kütüphane, laboratuvar, atölye

Soru - Cevap Tekniği

Sokratik sorular sorma, cevapları eleştirme, soru üretme, cevap üretme, eleştirme, yaratıcı cevapları analiz etme ve değerlendirme, yapılandılmış sorular sorma ve cevaplar ürütme, kapalı uçlu sorular sorma ve cevap üretme

Ders kitapları, önerilen kitaplar, çalışma yaprakları, soru bankası , çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video, karikatür ve animasyonlar)

Beyin Fırtınası Tekniği

Görüş geliştirme, soru geliştirme, gözlem durumlarını ifade etme, eleştirel düşünce geliştirme, problem çözme, grup/takım çalışması, dinleme ve konuşma.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar.

Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli

Keşfetme, örnek olay bulma, neden sonuç ilişkisi kurma, sorgulama, inceleme, araştırma ( öğrenme halkaları=3E,5E,7E modelleri

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salonu

Anlatım Yöntemi

Dinleme, konuşma, (düz anlatım, konferans, seminer,nutuk,demeç ve brifing teknikleri uygulanır)

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salonu

Klasik Yazılı Sınav

Yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşüncelerin değerlendirmesi için klasik yazılı sınavlar. Bilgi, kavrama, uygulama, analiz gibi bilişsel becerileri değerlendirmek amaçıyla çoktan seçmeli, kısa cevaplı ( boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, doğru yanlış ve diğer) sınavlar yapılır.

Yazılı sınav kağıtları, çoktan seçmeli testler, kısa çevaplı testler, karma testler, cevap anahtarları

Sözlü Sınav

Öğrenciye özgü, yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünce becerisi ve bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve sentez gibi bilişse beceriler değerlendirmek amaçıyla yapılır. Genel bir ölçme değerlenme yöntemi değildir.her programda uygulanmaz; programa özeldir.

Sözlü soru bankası/ sözlü soru havuzu, çevap anahtarları, kontor listeleri, rubrikler, dereceleme ölçekleri

Ödev

Öğrencinin bilgi, becerilerini geliştirmek, araştırma ve incelemeye özendirmek, öğrenme eksikliklerini tamamlamak, bir konuda derinleşmeyi sağlamak amaçıyla kullanılır.

Kütüphane, e-kütüphane, kitaplar, makaleler

Performans Görevi

Öğrencileri bütünsel ( bilişsel, duyuşsal ve psikomotor) olarak değerlendirmek hedeflendiği durumlarda kullanılır. Öğrenme süreçi ve öğrenme ürünleri ölçmek ve değerlendirmek amaçıyla yapılır. Performans ödevleri en az iki haftalık bir iş yükü içerir.

Problem senoryosu metinleri,kontor listeleri, rubrikler, dereceleme ölçekleri

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011121314
16. YÜZYILDAN 21. YÜZYILA GÜVENLİK DEVLETİNİN DÖNÜŞÜMÜ02332223223223
ANAYASA YARGISI32233222232022
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ( SEMİNER )11223121211212
BİLİŞİM SUÇLARI32132322333332
CEZA ADALET SİST. ALTERNATİF UYUŞ. ÇÖZÜM YOL.01200002312005
EKONOMİK HAK VE ÖZGÜRLÜKLER32232132322334
GÜMRÜK HUKUKU10100200000001
HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI REJİMİ33323323322333
İDARİ İŞLEM33311122122135
İDARİ YARGI33313132323033
İNFAZ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI33424310042400
İNSAN HAKLARI32233212333134
KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKU23232222232022
KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU33233212112122
KOLLUK VE İNSAN HAKLARI23233223323242
KORUMA TEDBİRLERİ HUKUKU21320012312035
MAL VARLIĞINA KARŞI SUÇLAR22223222123032
SAĞLIK KURULUŞLARININ RUHSATLANDIRILMASI VE DENETLENMESİ22211111012000
SİBER ALANDA ETİK VE HUKUK43432243223434
SOSYAL HAKLAR32332233332344
SUÇ TEORİSİNİN GENEL ESASLARI30303220003002
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ33323323333023
TANZİMAT DÖNEMİ HUKUKİ GELİŞMELERİ02332222002023
TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA ANA. HUKU. GÜNCEL SORUN.22232222232022
VERGİ YARGISI11000201000001
YAPTIRIM TEORİSİ23323323133123
İlişkili Ders Sayısı / 26/275754625355484650464957305269

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 28/06/2022 - 12:55Son Güncelleme Tarihi: 26/10/2023 - 13:28