Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Kamu Hukuku alanındaki sorunları saptayan, değerlendiren, oluşan uyuşmazlıklara çözüm önerileri getiren, bilimsel araştırma becerilerine sahip ve özellikli alanlarda uzmanlaşmış hukukçular yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses,a seminar and a thesis who have taken the 90 to 120 ECTS have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Üniversitedeki bir Enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KHKY1117320 İDARİ İŞLEM Türkçe 3 8
KHKY1112021 SUÇ TEORİSİNİN GENEL ESASLARI Türkçe 3 8
KHKY1117230 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ( SEMİNER ) Türkçe 3 - 7
KHKY1112034 CEZA ADALET SİSTEMİNDE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI Türkçe 3 7
KHKY1161960 KOLLUK VE İNSAN HAKLARI Türkçe 3 7
KHKY1184330 ETİK TEORİLERİN HUKUKİ KARARLARDAKİ ROLÜ Türkçe 3 7
KHKY1110952 İNSAN HAKLARI Türkçe 3 8
KHKY1112723 KORUMA TEDBİRLERİ HUKUKU Türkçe 3 7
KHKY1113803 KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKU Türkçe 3 7
KHKY1110033 YAPTIRIM TEORİSİ Türkçe 3 7
KHKY1110953 16. YÜZYILDAN 21. YÜZYILA GÜVENLİK DEVLETİNİN DÖNÜŞÜMÜ Türkçe 3 7
KHKY1117360 ANAYASA YARGISI Türkçe 3 7
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KHKY1217410 TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA ANAYASA HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI Türkçe 3 8
KHKY1212187 SOSYAL HAKLAR Türkçe 3 8
KHKY1212191 BİLİŞİM SUÇLARI Türkçe 3 7
KHKY1212186 SAĞLIK KURULUŞLARININ RUHSATLANDIRILMASI VE DENETLENMESİ Türkçe 3 7
KHKY1217390 İDARİ YARGI Türkçe 3 8
KHKY1238550 VERGİ YARGISI Türkçe 3 7
KHKY1213466 OSMANLI AİLE HUKUKUNUN TEORİK ESASLARI Türkçe 3 7
KHKY1212189 İNFAZ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI Türkçe 3 7
KHKY1212188 HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI REJİMİ Türkçe 3 7
KHKY1261970 SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ Türkçe 3 7
KHKY1238540 KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU Türkçe 3 7
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KHKY2123170 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KHKY2223170 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

PY1) Kamu Hukuku alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında kamu hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
PY2) Kamu Hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

PY3) Kamu Hukuku alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
PY4) Kamu Hukukuna dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
PY5) Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PY6) Kamu hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
PY7) Kamu hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

Öğrenme Yetkinliği

PY8) Kamu hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
PY9) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PY10) Kamu hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
PY11) Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
PY12) Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

PY13) Kamu hukuku alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
PY14) Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.

İstihdam Olanakları

Mezunlar akademik kariyerlerine devam edebilir, lisans mezuniyet alanları ile Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı'nda edindikleri formasyonun bir araya gelmesi ile geliştirdikleri beceriler doğrultusunda lisans alanlarının da hukuk olması kaydıyla avukat, hakim, savcı olarak özel sektör veya kamu sektöründe ve sivil toplum kuruluşlarında çalışma imkanı bulurlar.

Üst Dereceye Geçiş

May apply to third cycle programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

bkz. https://www.medipol.edu.tr/medium/document-file-5020.vsf

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
16. YÜZYILDAN 21. YÜZYILA GÜVENLİK DEVLETİNİN DÖNÜŞÜMÜ 05550005005005
ANAYASA YARGISI 54455443454033
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ( SEMİNER ) 33110001111205
BİLİŞİM SUÇLARI 11300500000300
CEZA ADALET SİSTEMİNDE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI 01200002312005
HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI REJİMİ 55555555555555
İDARİ İŞLEM 55555455555245
İDARİ YARGI 55555454545155
İNFAZ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI 33424310042400
İNSAN HAKLARI 32233212333134
KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU 55455414525145
KORUMA TEDBİRLERİ HUKUKU 01200002312005
SUÇ TEORİSİNİN GENEL ESASLARI 40404220005002
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 53545343335045
TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA ANAYASA HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI 44454444454033
VERGİ YARGISI 12102302000135
İlişkili ders sayısı / 16/234949564547433242413953203462
İlişki ağırlığı33344333333234

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Canlı DestekBilgi Talep Formu