Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı önemli biri diploma programıdır. Müfredat tesis edilirken öğrencilerin özellikle siyasetin küresel boyutunda bilgilerini arttırması ve özellikle de araştırma yapma kabiliyeti kazanmaları öngörülmüştür. Program tasarlanırken öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme kabiliyeti kazanması ve bununla birlikte araştırma, yazma ve raporlama becerilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır. Programdan mezun olanların devlet ve kamu kuruluşları, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarındaki kariyerlerine yeni ufuk kazandırmaları ve istekli olan diğer bir kısım öğrencinin de siyaset bilimi veya başka alanlarda doktora derecesi almak için girişimde bulunabilecekleri öngörülmektedir.

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet hakkı elde etmek için öğrenciler, tüm zorunlu dersleri ve seminer dersini başarılı bir şekilde tamamlamalıdır. Buna ilaveten yüksek lisans tezini (ve 90-120 AKTS yükümlülüklerini) hazırlayıp başarılı bir şekilde savunmak zorundadır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Yüksek lisans programına başvurabilmek için Türkiye'deki bir üniversiteden lisans derecesine sahip olunması gerekir. Yurtdışından alınan muadil diplomalar için YÖK denkliği aranır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
KSUY1162180ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜNCEL KONULARTürkçe3-8
KSUY1162190SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3-8
KSUY1112145KÜRESELLEŞME VE BÖLGE ÇALIŞMALARITürkçe3-7
KSUY1112146ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİTürkçe3-7
KSUY1112147DÖNÜŞEN DİPLOMASİ VE TÜRKİYETürkçe3-7
KSUY1162210PETROL VE ENERJİ SİYASETİTürkçe3-7
KSUY1162220KÜRESELLEŞME VE GÖÇ HAREKETLERİTürkçe3-7
KSUY1162230ORTA DOĞU ÇALIŞMALARITürkçe3-7
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
KSUY1262250DIŞ POLİTİKA ANALİZİTürkçe3-8
KSUY1265240SEMİNERTürkçe3-9
KSUY1262260TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA TEMEL MESELELERTürkçe3-8
KSUY1262270KÜRESEL TOPLUM VE İNSAN HAKLARI Türkçe3-7
KSUY1262280AVRUPA ÇALIŞMALARITürkçe3-7
KSUY1262290AVRASYA ÇALIŞMALARITürkçe3-7
KSUY1262310TOPLUMSAL CİNSİYET VE ULUSLARARASI SİYASETTürkçe3-7

Program Yeterliliği

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, uluslararası örgütler, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler; Siyaset Bilimi veya diğer sosyal bilim dallarında doktora programına başvurabilirler. Mezunlar hâlihazırda çalıştıkları kurumlarda daha yüksek pozisyonlara terfi olanağı elde edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

3. derece programlara (Doktora eğitimi) başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

2 senelik Yüksek Lisans programının 1. senesi yüksek lisans derslerinden oluşur. Programın 2. senesi yüksek lisans tez konusunun araştırılmasına ve tez yazımına ayrılmıştır. Gerekli bütün dersleri başarıyla tamamlayan, tez yazımında ve sözlü tez savunmasında başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notuyla belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınav/lar, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları, sunumlar ve diğer çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda 100 üzerinden en az 60 puan (2,27/4.00) başarı seviyesi aranır. Derslerde kullanılan ölçme ve değerlendirme sistemlerinin detayları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders izlencelerinde bulunabilir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders10
İlişkili Ders Sayısı / 0/15

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu