Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı önemli biri diploma programıdır. Müfredat tesis edilirken öğrencilerin özellikle siyasetin küresel boyutunda bilgilerini arttırması ve özellikle de araştırma yapma kabiliyeti kazanmaları öngörülmüştür. Program tasarlanırken öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme kabiliyeti kazanması ve bununla birlikte araştırma, yazma ve raporlama becerilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır. Programdan mezun olanların devlet ve kamu kuruluşları, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarındaki kariyerlerine yeni ufuk kazandırmaları ve istekli olan diğer bir kısım öğrencinin de siyaset bilimi veya başka alanlarda doktora derecesi almak için girişimde bulunabilecekleri öngörülmektedir.

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses,a seminar and a thesis who have taken the 90 to 120 ECTS have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KSUY1162180 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜNCEL KONULAR Türkçe 3 8
KSUY1162190 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 8
KSUY1112145 KÜRESELLEŞME VE BÖLGE ÇALIŞMALARI Türkçe 3 7
KSUY1112146 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİ Türkçe 3 7
KSUY1112147 DÖNÜŞEN DİPLOMASİ VE TÜRKİYE Türkçe 3 7
KSUY1162220 KÜRESELLEŞME VE GÖÇ HAREKETLERİ Türkçe 3 7
KSUY1162210 PETROL VE ENERJİ SİYASETİ Türkçe 3 7
KSUY1162230 ORTA DOĞU ÇALIŞMALARI Türkçe 3 7
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KSUY1262250 DIŞ POLİTİKA ANALİZİ Türkçe 3 8
KSUY1265240 SEMİNER Türkçe 3 - 9
KSUY1262280 AVRUPA ÇALIŞMALARI Türkçe 3 7
KSUY1262310 TOPLUMSAL CİNSİYET VE ULUSLARARASI SİYASET Türkçe 3 7
KSUY1262260 TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA TEMEL MESELELER Türkçe 3 8
KSUY1262290 AVRASYA ÇALIŞMALARI Türkçe 3 7
KSUY1262270 KÜRESEL TOPLUM VE İNSAN HAKLARI Türkçe 3 7
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KSUY2162320 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KSUY2262320 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

İstihdam Olanakları

Üst Dereceye Geçiş

May apply to third cycle programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders
İlişkili ders sayısı / 0/15
İlişki ağırlığı

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu