Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Tezli Psikoloji Yüksek Lisans programının ilk amacı, temel alanlarında eğitim vererek öğrencileri psikolojide bilimsel araştırma yapabilecek ileri düzeyde bilgi ve beceri ile donatmaktır. Program, psikolojinin temel alanlarından birinde doktora yapmak isteyen öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmalarında gerekli yetkinlikleri kazanması için tasarlanmıştır. Giderek artan üniversitelerin çoğunda psikoloji bölümleri kurulmaktadır. Mevcut tabloda üniversitelerin çoğunun sadece asgari sayıda akademisyenle eğitimini sürdürdüğü bir gerçektir. Tüm bu nedenlerle kendini hissettiren akademisyen ihtiyacının da karşılanması hedeflenmektedir. Bu programla aynı zamanda psikoloji alanında akademisyen yetiştirilmesinde doktora öncesi bir aşama olması da hedeflenmektedir. Programın ikinci amacı, psikoloji alanında yüksek lisans derecesi gerektiren ya da bu dereceye değer veren iş alanlarında profesyonel kariyer yapmak isteyen öğrencileri hazırlamaktır. İnsan davranışları konusunda gelişmiş analitik ve istatistiksel beceriler bilgisi sektörler tarafından giderek daha fazla arzu edilmektedir. Bu programın mezunları, insan davranışının analizi ve ölçme-değerlendirme alanlarında mevcut işe alım gerekliliklerini karşılayarak devlet kurumları ile eğitim, sağlık, danışmanlık, sosyal çalışmalar, saha araştırması, insan kaynakları, pazarlama sektörlerinde rekabet üstünlüğü kazanacaklardır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Üniversitelerin ilgili dört yıllık bölümlerinden mezun olanlar başvurma hakkına sahiptir. Diğer lisans mezunları da bilimsel hazırlık okumak koşuluyla programa başvurabilirler. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 65 standart puan almış olmalıdır. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'ndan (YÖKDİL) en az 65 puan alan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan sınavlardan birinden 65 eşdeğeri puan almış olanlar başvuruda bulunabilirler. ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve mülakat sonucu değerlendirilir. Adayların genel başarı notu, ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20'si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve mülakat sonucunun %30'u alınarak hesaplanır. Adayın programa kabul edilebilmesi için genel başarı notunun en az 65 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi dahil en az 8 ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi de dahil olmak üzere programda öngörülen tüm dersleri ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan, toplamda en az 120 AKTS kredisi toplayan ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PSİY1165580 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE VERİ ANALİZİ Türkçe 3 8
PSİY1113439 BİLİŞSEL BİLİMLERE GİRİŞ Türkçe 3 8
PSİY1112994 İŞLEVSEL BEYİN GÖRÜNTÜLEMENİN TEMELLERİ Türkçe 3 8
PSİY1112993 BELLEK ARAŞTIRMALARINDA SEÇME KONULAR Türkçe 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PSİY1212995 DENEYSEL YÖNTEMLER VE VERİ ANALİZİ Türkçe 3 8
PSİY1212999 SEMİNER Türkçe - 4
PSİY1212996 BİLİŞİN NÖRAL TEMELLERİ Türkçe 3 8
PSİY1212997 PSİKOFİZİK Türkçe 3 8
PSİY1212992 BİLİŞSEL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR Türkçe 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PSİY2113001 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PSİY2213001 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Psikoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Klinik Psikoloji alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, edinilen bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve alan ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Klinik Psikoloji alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve alan ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme

Öğrenme Yetkinliği

Klinik Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alandaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme

Alana Özgü Yetkinlik

Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri öğretebilme ve gözetebilme ve alanda özümsenen bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme

İstihdam Olanakları

Mezunlar uzmanlık derecelerine göre hastanelerin çeşitli kliniklerinde, ruh sağlığı kuruluşlarında, rehabilitasyon ve aile danışmanlığı merkezlerinde, sanayi ve diğer işletmelerde, mahkemelerde, ıslahevleri ve tutukevlerinde, reklam ajanslarında, radyo, televizyon gibi kitle iletişimine yönelik kurumlarda, ÖSYM gibi ölçmeye yönelik araç gereç geliştirilen merkezlerde, askeri kurum ve kuruluşlarda, huzurevlerinde, sürücü değerlendirme merkezleri ve pek çok başka kurumda meslek elemanı, yönetici, danışman ve bilirkişi olarak çalışabilir. Yüksek okullarda ve üniversitelerde psikoloji disiplinini öğreten eğitimciler / akademisyenler olarak görev alabilir. Birçok kamu ve özel sektöre ait kurumlar bünyesinde yer alan araştırma geliştirme, değerlendirme, analiz, raporlama, teftiş gibi pozisyonlarda etkili rol alabilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş

May apply to third cycle programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme yazılı sınav, sözlü sınav, uygulama, proje ve tez gibi çeşitli araçlarla yapılır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için başarı notunun en az 65 olması gerekir. Öğrenci tezini tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez çalışması başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders
İlişkili ders sayısı / 0/9
İlişki ağırlığı

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Canlı DestekBilgi Talep Formu