Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Programın amacı gerek psikolojik danışma becerileri gerekse de tez hazırlama yeterlikleri bakımından, mezunların uzmanlık düzeyine yükseltmesidir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result, Certificate of English Proficiency

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses,a seminar and a thesis who have taken the 90 to 120 ECTS have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDRY1162350 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 7
PDRY1110339 SEMİNER Türkçe 3 - 10
PDRY1112155 SOSYAL BİLİMLERDE UYGULAMALI İSTATİSTİK Türkçe 3 8
PDRY1162330 PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Türkçe 3 7
PDRY1143860 KARİYER PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI Türkçe 3 7
PDRY1143850 OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI Türkçe 3 7
PDRY1112156 ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE MÜDAHALELER Türkçe 3 7
PDRY1112157 ÇOCUK VE GENÇLERDE AKRAN ZORBALIĞI VE ÖNLENMESİ Türkçe 3 7
PDRY1112159 KİŞİLERARASI ÇATIŞMA ÇÖZME VE ARABULUCUK Türkçe 3 7
PDRY1112161 ÜÇÜNCÜ DALGA BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI TERAPİLER Türkçe 3 7
PDRY1112162 PSİKOLOJİK DANIŞMADA SİSTEMİK YAKLAŞIM VE MÜDAHALELER Türkçe 3 7
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDRY1210339 SEMİNER Türkçe 3 - 10
PDRY1210337 PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİ VE TEKNİKLERİ Türkçe 3 8
PDRY1244090 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA Türkçe 3 7
PDRY1262420 OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI UYGULAMALARI Türkçe 2+2 7
PDRY1210338 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 8
PDRY1211794 PSİKODRAMA TEMELLİ GRUP UYGULAMALARI Türkçe 3 7
PDRY1212163 ÇOCUK VE GENÇLERDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİLER Türkçe 3 7
PDRY1212164 ÇOCUK VE GENÇLERDE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI Türkçe 3 7
PDRY1212165 YETİŞKİNLERDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ UYGULAMALARI Türkçe 3 7
PDRY1212166 ÇOCUK VE GENÇLERDE İNTERNET, OYUN BAĞIMLILIĞI VE ÖNLENMESİ Türkçe 3 7
PDRY1212263 STRES VE DUYGULANIM Türkçe 3 7
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDRY2162390 PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜPERVİZYONU - I Türkçe 2+2 7
PDRY2165670 PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜPERVİZYONU - II Türkçe 2+2 7
PDRY2162450 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDRY2265670 PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜPERVİZYONU - II Türkçe 2+2 7
PDRY2262390 PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜPERVİZYONU - I Türkçe 2+2 7
PDRY2262450 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

İstihdam Olanakları

Üst Dereceye Geçiş

May apply to third cycle programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders
İlişkili ders sayısı / 0/23
İlişki ağırlığı

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu